155 ICm 3916/2015
Číslo jednací: 155 ICm 3916/2015-26 (KSPL 54INS 18307/2014)

USNESENÍ Krajský soud v Plzni, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň rozhodl asistentem soudce Mgr. Věrou Strejcovu ve věci žalobce: Viktor Tomyshynets, nar. , Dělnická 802, 280 02, Kolín zastoupen Mgr. Josefem Smutným, advokátem, Třída Míru 92, 530 02 Pardubice, proti žalovanému: štancl-insolvence v.o.s., IČO 291 05 048, Kollárova 619/44, 301 00, Plzeň, o žalobě o určení pravosti a výše pohledávky

takto :

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 18. listopadu 2015 č.j. 155 ICm 3916/2015-20 s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 7.10.2015, soudu doručené dne 9.10.2015, bylo v této věci zahájeno řízení.

Po zahájení řízení byl žalobce usnesením soudu č.j.-17 ze dne 14.10.2015 vyzván k zaplacení soudního poplatku za podání návrhu ve výši Kč 5.000,--na účet soudu.

Vzhledem k tomu, že soudní poplatek nebyl ve stanovené lhůtě zaplacen, postupoval soud v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a řízení zastavil.

Podáním doručeným soudu dne 26.11.2015 č.j.-17 žalobce zaplatil soudní poplatek v kolkových známkách ve výši Kč 5.000,--.

Podle § 9 odst. 7 zákona č. 46/2001 Sb. o soudních poplatcích usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku zruší soud, který usnesení vydal, je-li poplatek zaplacen nejpozději do konce lhůty k odvolání proti tomuto usnesení. Konec lhůty je podle doručení usnesení o zastavení řízení dne 3.12.2015.

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že žalobce včas a v předepsané výši soudní poplatek z návrhu zaplatil a soud tedy v souladu s § 9 odst. 7 zákona č. 46/2001 Sb. o soudních poplatcích usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku zrušil.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, 306 17, Plzeň. Krajský soud v Plzni dne 1. prosince 2015

Mgr. Věra Strejcová Za správnost: Martina Skalová asistent soudce