155 ICm 3664/2017
Jednací číslo: 155 ICm 3664/2017-65 (KSPL 54 INS 29336/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou ve věci žalobce: Petr anonymizovano , anonymizovano , Nádražní 86, 346 01, Horšovský Týn, žalobce zastoupen Mgr. Alenou Foistovou, náměstí Míru 1, Domažlice, proti žalovanému: IKT INSOLVENCE v.o.s., IČO 29113091, Koperníkova 822/25, 301 00, Plzeň-insolvenční správce dlužníka Jitky anonymizovano , r. č. 655902/1183, Nádražní 86, 346 01 Horšovský Týn, o vyloučení majetku z majetkové podstaty,

takto:

I. Návrh žalobce, kterým se domáhá rozsudku soudu o vyloučení z majetkové podstaty dlužnice Jitky anonymizovano (insolvenční věc sp. zn. KSPL 54 INS 29336/2014) majetkového práva, a to členského podílu ve Stavebním bytovém družstvu Domažlice, Masarykova 486, IČO 00040088, se z a m í t á.

II. Ve zbytku, tj. v části, ve které se žalobce domáhá rozsudku soudu o vyloučení z majetkové podstaty dlužnice Jitky anonymizovano (insolvenční věc sp. zn. KSPL 54 INS 29336/2014) nemovitého majetku zapsaného na LV č. 1890 vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice, a to pozemku p. č. 902/10, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p/č.e.-garáž, a dále nemovitého majetku zapsaného na LV č. 2653 vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice, a to pozemku p. č. 902/11, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p/č.e.-garáž, se řízení z a s t a v u j e.

III. Žádnému z účastníků s e n e p ř i z n á v á právo na náhradu nákladů řízení.

Shodu s prvopisem potvrzuje Vendula Šebová isir.justi ce.cz KSPL 54INS 29336/2014

Odůvodnění

1. Vzhledem k tomu, že účastníci řízení se vzdali práva na odvolání proti rozsudku, obsahuje odůvodnění toliko předmět řízení, závěr o skutkovém stavu a stručné právní posouzení věci (§ 157 odst. 4 o.s.ř.). 2. Návrh žalobce je návrhem na vyloučení z majetkové podstaty dlužníka nemovitého majetku a majetkového práva /označených ve výrokových částech ad. I. a II výroku/. Vzhledem k tomu, že v rozsahu uvedeném ve výrokové části ad. II byl návrh vzat žalobcem zpět po zahájení řízení, a to za souhlasu žalovaného, rozhodl soud o zastavení řízení v této části postupem podle ustanovení § 96 odst. 2 o.s.ř. Návrh na vyloučení členského podílu ve Stavebním bytovém družstvu Domažlice odůvodnil žalobce, jenž je manželem dlužnice, tím, že není součástí společného jmění manželů dlužníků a nenáleží tudíž do majetkové podstaty dlužnice. 3. Z obsahu vyjádření účastníků, z důkazů, které byly v řízení provedeny, soud dovodil, že členský podíl ve Stavebním bytovém družstvu Domažlice je součástí společného jmění manželů dlužnice a žalobce. Žalobci vzniklo za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, spolu se společným nájmem bytu manžely tak vzniklo i společné členství manželů žalobce a dlužnice v družstvu; z tohoto členství jsou oba manželé oprávněni společně a nerozdílně (§ 703 odst. 1 a 2 zák. č. 40/64 Sb., občanský zákoník).

4. Návrh na vyloučení majetkového práva označeného ve výrokové části ad. I z majetkové podstaty dlužnice je neopodstatněný. Předmětné majetkové právo je součástí společného jmění manželů žalobce a dlužnice a z tohoto důvodu bylo po právu zapsáno do majetkové podstaty dlužnice. 5. O náhradě nákladů řízení by příslušelo rozhodnout postupem podle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. Žalovaný se však práva na náhradu nákladů řízení vzdal. Proto soud rozhodl tak, že právo na náhradu nákladů řízení nepřiznal žádnému z účastníků.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni. Žalobce a žalovaný se však práva na odvolání výslovně vzdali.

Plzeň, dne 13. 12. 2017

JUDr. Miloš Benetka, v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Vendula Šebová