155 ICm 355/2010
Jednací číslo: 155 ICm 355/2010-28 .

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou ve věci žalobce: Ing. Radomír anonymizovano , anonymizovano , Otradovice 37, 294 74 Předměřice nad Jizerou jakožto insolvenční správce dlužníka: Průmstav Develop s.r.o., IČ 27976742, se sídlem 323 00 Plzeň, alej Svobody 56/881, proti žalovanému: DAG 007 s.r.o., IČ 27995691, Sokolovská 428/130, 186 00 Praha, Karlín o určení neúčinnosti právního úkonu dlužníka,

takto:

I. Návrh žalobce, kterým se domáhá rozsudku, jímž by bylo určeno, že právní úkon-kupní smlouva uzavřená dne 10.11.2008, na jejímž základě bylo převedeno vlastnické právo k nákladnímu automobilu FORD TRANSIT, SPZ 3P2 0084, rok výroby 1998, výrobní číslo WF0LXXGBVLWL je vůči věřitelům a žalobci neúčinný, s e z a m í t á .

II. Žádnému z účastníků se n e p ř i zn á vá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se na soud obrátil žalobou ze dne 12.5.2010, kterou se domáhal rozsudku soudu o určení neúčinnosti kupní smlouvy uzavřené dne 10.11.2008, na jejímž základě bylo převedeno vlastnické právo k nákladnímu automobilu označenému ve výroku tohoto rozsudku, a to vůči věřitelům a žalobci. Dále se žalobce domáhal rozhodnutí soudu, jímž by byl žalovaný uznán povinným vydat do majetkové podstaty žalobce (návrh obsahuje zřejmou nepřesnost, správně mělo být uvedeno do majetkové podstaty dlužníka ) předmětný nákladní automobil.

Žalobce v návrhu uvedl, že dne 10.11.2008 byla mezi žalobcem a žalovaným uzavřena kupní smlouva na předmětný vůz za kupní cenu ve výši Kč 45.000,-a že v písemné smlouvě došlo k záměně označení prodávajícího a kupujícího, neboť je nepochybně prokázáno, že vozidlo bylo až do podpisu kupní smlouvy vedeno v majetku žalobce . V návrhu žalobce dále odkázal na pokladní doklad číslo 08831/5A ze dne 10.11.2008, z něhož vyplývá, že na pokladnu žalobce byla přijata částka Kč 45.000,-v hotovosti od kupujícího DAG 007 s.r.o. Kupní smlouva byla uzavřena v den zahájení insolvenčního řízení na majetek dlužníka Průmstav Develop s.r.o. Jednatelem této společnosti byl v rozhodném období Roman anonymizovano , anonymizovano , bytem Plzeň, Sedláčkova 173/4. Jediným společníkem dlužníka byla v době uzavření kupní smlouvy společnost DAG 007 s.r.o. Jmenovaná společnost byla společníkem dlužníka v období od 25.2.2008 do 1.4.2009. V době uzavření kupní smlouvy tak dlužník a žalovaný tvořili koncern, neboť žalobce byl dceřinou společností žalovaného.

Z popsaného, a dále s odkazem na ustanovení § 111 odst. 3 insolvenčního zákona, dovozuje žalobce v návrhu, že právní úkon označený ve výroku tohoto rozsudku je právním úkonem neúčinným, neboť jím byl v den zahájení insolvenčního řízení převeden majetek na společnost tvořící s dlužníkem koncern. Jde o majetek, výtěžek jehož prodeje mohl být použit k uspokojení ostatních insolvenčních věřitelů.

-------

Usnesením ze dne 3.6.2010 č.j. 155ICm 355/2010-7 rozhodl soud o vyloučení k samostatnému řízení návrh žalobce v rozsahu, ve kterém se domáhal rozsudku o povinnosti žalovaného vydat do majetkové podstaty dlužníka předmětný nákladní vůz. Předmětem řízení v této souzené věci tak zůstal toliko žalobcův návrh na určení neúčinnosti právního úkonu kupní smlouvy.

-----------

Žalovaný, jemuž byl zaslán návrh žalobce s výzvou k vyjádření se k němu a jenž byl řádně předvolán na jednání nařízené soudem v této věci, se k žalobě nevyjádřil a na jednání před soud se nedostavil. Svoji nepřítomnost na jednání neomluvil a ani nepožádal soud o odročení jednání.

Rovněž žalobce na jednání před soud nedostavil. Svoji nepřítomnost omluvil, nepožádal o odročení jednání a odkázal na obsah své žaloby.

Za této procesní situace soud věc projednal a o návrhu rozhodl v nepřítomnosti účastníků; vycházel přitom z obsahu spisu a z provedených důkazů (§ 101 odst. 3 občanského soudního řádu; dále jen o.s.ř. ).

Při zkoumání opodstatněnosti žalobcova návrhu se soud nejdříve zabýval otázkou jeho včasnosti.

Z obsahu insolvenčního spisu dlužníka Průmstav Develop s.r.o. (spis zdejšího soudu sp. zn. KSPL 54INS 4491/2008) soud zjistil, že účinky rozhodnutí o úpadku dlužníka ze dne 19.5.2009 nastaly dne 20.5.2009. Návrh žalobce-soudu doručený dne 17.5.2010-byl tudíž podán včasně v jednoroční lhůtě podle § 239 odst. 3 IZ, a mohl být proto projednán a rozhodnuto o něm.

--------

Žalobce k důkazu navrhl provést tři písemnosti, jež soudu spolu s návrhem předložil, a to jednak kupní smlouvu na vůz ze dne 10.11.2008 označenou kupní smlouva na koupi automobilu , dále výdajový pokladní doklad a rovněž písemnost vyhotovenou na počítači (ve formě tzv. počítačové sjetiny), kterou žalobce označil jako zprávu z registru motorových vozidel.

Z obsahu kupní smlouvy na vůz, která podle svého obsahu byla uzavřena mezi DAG 007 s.r.o. jakožto prodávajícím a dlužníkem Průmstav Develop s.r.o. coby kupujícím vyplývá, že obsahuje sjednání prodeje vozu ze strany prodávajícího kupujícímu za kupní cenu Kč 45.000,-s ujednáním, že vlastnictví k vozu přechází na kupujícího podpisem smlouvy a převzetím vozidla.

K důkazu byl dále před soudem proveden výdajový pokladní doklad opatřený datem 10.11.2008, vystavený dlužníkem DAG 007 s.r.o. Z jeho obsahu vyplývá, že obsahuje potvrzení o výplatě Kč 45.000,-společnosti Průmstav Develop s.r.o. V rubrice účel platby je v tomto pokladním dokladu uvedeno FORD TRANSIT .

Písemnost, tzv. počítačová sjetina , obsahuje záznamy o provozovatelích sporného vozu. Písemnost není blíže označena, není opatřena otiskem razítka ani podpisem osoby, která jej vystavila, z jejího obsahu nelze ani s jistotou dovozovat, kým (jakým orgánem) byla vystavena, a nevyplývá z ní spolehlivě význam informací, které obsahuje.

------

Soud přezkoumal obsah tvrzení žalobce, obsah spisu a důkazy v řízení provedené.

Soud návrh žalobce neshledal důvodným, pročež jej tímto rozsudkem zamítl, a to z důvodů popsaných níže.

-------

Jednak nutno zdůraznit, že v řízení zůstala neobjasněnou otázka, zdali k žalobcem tvrzenému úkonu, tj. k uzavření kupní smlouvy na vůz mezi dlužníkem coby prodávajícím a žalovaným jakožto kupujícím vůbec došlo.

Z obsahu kupní smlouvy na sporný vůz v písemné formě vyplývá, že prodávajícím podle ní byla společnost DAG 007 s.r.o., nikoliv dlužník. Dlužník naopak figuruje v kupní smlouvě jako kupující vozu. Podle žalobce došlo v písemné smlouvě k záměně označení stran smlouvy. Na to, že označení účastníků kupní smlouvy je v jejím vyhotovení zřejmou nesprávností, že při uzavření smlouvy byli její účastníci v opačném postavení (tj. dlužník v postavení prodávajícího) z obsahu samotné smlouvy a dále z obsahu výdajového pokladního pokladu však s jistotou, vycházeje z provedeného dokazování, usuzovat nelze. Je sice pravdou, že z obsahu výdajového pokladního dokladu vyplývá úhrada sumy Kč 45.000,-, tedy částky totožné s kupní cenou podle kupní smlouvy, ze strany žalovaného dlužníku, na účel FORD TRANSIT , ovšem spolehlivý závěr, zdali šlo skutečně o úhradu kupní ceny, pouze na základě této listiny učinit nelze. Třetí žalobcem předložená listina pochybnosti v popsaném směru rovněž neodstranila. Jak shora naznačeno, obsah a význam této listiny zůstal neobjasněn, listina není opatřena ani označením orgánu, jenž ji vyhotovil, není podepsána a ani datována. Jde o prostý výstup z počítače bez dalšího ozřejmění jeho obsahu a významu. Soud se touto listinou proto v rámci hodnocení dokazování dále nezabýval, listina je bez relevance k posouzení návrhu žalobce.

Na tomto místě je třeba zdůraznit, že povinností soudu v rámci hodnocení důkazů je pečlivě přihlížet ke všem skutečnostem vyšlým najevo v rámci dokazování. Provedené důkazy soud hodnotí způsobem obecně formulovaným v ustanovení § 132 občanského soudního řádu. Základem postupu hodnotícího důkazy jsou pak pravidla logického myšlení. Věrohodnost určitého poznatku získaného provedením konkrétního důkazu, a tedy i jeho význam z hlediska důkazu pravdivosti či nepravdivosti skutkových tvrzení, soud posuzuje též ve srovnání s poznatky vyšlými z provedení všech důkazů zbývajících.

Za situace, kdy z obsahu předložené kupní smlouvy na sporný vůz v písemné formě, a to ani ve spojení s obsahem výdajového pokladního dokladu, nelze spolehlivě učinit závěr o tom, zdali žalobcem tvrzený úkon (smlouva, na jejímž základě bylo převedeno vlastnické právo k vozu z dlužníka na žalovaného) nastal, když žalobce v návrhu netvrdí uzavření takové smlouvy v jiné nežli písemné formě, nelze nežli bez dalšího konstatovat nedůvodnost návrhu žalobce. V řízení nebylo prokázáno, že by k úkonu, určení jehož neúčinnosti je předmětem návrhu, vůbec došlo. Již jen z tohoto důvodu nezbylo nežli žalobcův návrh zamítnout jako neopodstatněný.

----------

S ohledem na shora popsané se soud dále nezabýval zkoumáním otázky neúčinnosti žalovaného právního úkonu.

Pro úplnost však nutno dále ve vztahu k žalobcem tvrzené neúčinnosti úkonu podle § 111 IZ konstatovat, že z časových souvislostí vyplývá, že kupní smlouva na sporný vůz byla uzavřena ve stejný den, ve který nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Ty nastaly dne 10.11.2008 ve 13.06 hodin. Z ustanovení § 111 IZ vyplývá obecná povinnost dlužníka zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení s tím, že právní úkony učiněné v rozporu s těmito omezeními jsou vůči věřitelům neúčinné. Žalobcův úspěch v řízení by tudíž-za situace splnění dalších podmínek a s ohledem na obsah jeho tvrzení v návrhu-závisel mj. (vedle dalších podmínek) od prokázání toho, zdali sporný úkon byl učiněn v době (v čase) poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení.

--------

O náhradě nákladů řízení by příslušelo-s ohledem na výsledek řízení-rozhodnout postupem podle § 142 odst. 1 o.s.ř a přiznat žalovanému náklady řízení. Z obsahu spisu však nevyplývá vznik nákladů řízení na straně žalovaného. Soud proto rozhodl dále tak, že právo na náhradu nákladů řízení nepřiznal žádnému z účastníků.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze podáním učiněným u soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 5.11.2010

JUDr. Miloš Benetka, v.r. samosoudce

Za správnost: Františka Mašková