155 ICm 3352/2012
Číslo jednací: 155 ICm 3352/2012-67 (KSPL 54 INS 5844/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou ve věci žalobce: Letecké akrobatické centrum, IČ: 26642191, Karlovy Vary, Letiště, 360 01, Karlovy Vary, zast. JUDr. Václavem Náměstkem, advokátem se sídlem v Hradci králové, Sušilova 1528, proti žalovanému: JUDr. Věře anonymizovano , anonymizovano , Sudoměřská 814/46, Praha 3, IS dlužníka: Auto Brožovský, s.r.o., v řízení o žalobě na určení existence popřených pohledávek,

takto :

I. Určuje se, že žalobce-Letecké akrobatické centrum, o. s, má za dlužníkem-Auto Brožovský s.r.o. nezaplacené pohledávky č. 1) ve výši 80.000,--Kč, č. 3) ve výši 94.175,--Kč, č. 4) ve výši 500.000,--Kč a č. 9) ve výši 37.298,--Kč.

II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění Žalobce se svou žalobou podanou k soudu dne 15. 11. 2012 domáhal vydání shora uvedeného rozsudku. Žaloba byla odůvodněna tak, že insolvenční správkyně-žalovaná oznámila dopisem ze dne 17. 10. 2012 žalobci, že popřela ve výroku citované pohledávky, s tím, že důvodem popření je to, že podle účetnictví dlužníka byly pohledávky započteny. Žalobce s popřením nesouhlasí. Pohledávka č. 1 ve výši 80.000,--Kč vznikla z titulu půjčky ze dne 03. 06. 2011, což dlužník potvrdil v příjmovém dokladu ze stejného dne. Tato dlužná částka nemohla být umořována podle smlouvy nájemní na letadlo Cessna 172 OK-BBC vlastnicky patřící dlužníkovi, které užíval žalobce na základě nájemní smlouvy, neboť o tom nebyla v daném případě dohoda uzavřena. Pohledávka č. 3 ve výši 94.175,--Kč má původ ve smlouvě o půjčce uzavřené mezi žalobcem a dlužníkem dne 11. 04. 2011. Fakticky vznikla na základě úhrady servisních prohlídek žalobcem provedených na pronajatém letadle Cessna 172 OK-BBC opravárenským zařízením Aeroklubu ČR -PTS Plasy. Opravy byly Aeroklubem ČR účtovány dlužníkovi a to postupně za jednotlivé opravy a servis v částkách 39.851,--Kč, 16.974,--Kč a 11.142,--Kč. Dlužník však opravy nehradil a Aeroklub odmítl provést další nezbytný servis pro provozování letadla. Proto požádal dlužník žalobce o úhradu dlužných částek tak, aby mohlo být pokračováno v provozování letadla podle nájemní smlouvy. K započtení těchto částek nemohlo dojít, protože dle žalobce k zápočtu mělo dojít až po prodeji letadla pronajímaného dlužníkem třetí osobě. Pohledávka č. 4 ve výši 500.000,--Kč má původ ve smlouvě o půjčce uzavřené mezi žalobcem a dlužníkem dne 10. 03. 2008. Ani tato pohledávka nemohla být započtena z důvodů shodných jako pohledávka předešlá. Pohledávka č. 9 ve výši 37.298,--Kč vznikla úhradou pojistného žalobcem za dlužníka za jeho letadlo Cessna 172 OK-BBC. K úhradě pojistného přistoupil žalobce na žádost dlužníka s odůvodněním, že momentálně nemá peníze a že společné pojištění s ostatními letadly provozovanými žalobcem bude cenově výhodnější. Ani tato pohledávka nemohla být započtena, protože k zápočtu mělo dojít až po prodeji letadla třetí osobě.

Žalovaná navrhovala žalobu zamítnout. Uvedla, že na základě dostupných dokladů získaných z účetnictví dlužníka zjistila, že pohledávka č. 1 byla započtena na základě dohody o vzájemném započtení pohledávek a závazků ze dne 31. 07. 2011, stejně tak pohledávka č. 3 ve výši 94.175,--Kč. Pohledávka č. 4 ve výši 500.000,--Kč byla započtena dohodou o vzájemném započtení pohledávek a závazků ze dne 01. 11. 2010 a 09. 03. 201, 29. 04. 2011, 31. 05. 2011 a 31. 07. 2011. Pohledávka č. 9 byla účtována neoprávněně, neboť se jedná o pře fakturaci pojištění letounu OK-BBC v roce 2011 na částku 36.000,--Kč. Částka byla uhrazena stejnou dohodou o vzájemném započtení pohledávek a závazků ze dne 31. 07. 2011.

Podle § 7 zák. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále také jen IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení o.s.ř., týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání, tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci.

Na úvod soud konstatuje, že žaloba byla podána v zákonem stanovené době. Přezkumné jednání, při kterém byly pohledávky žalobce žalovanou popřeny, se konalo dne 12. 10. 2012, žalobce byl informován správkyní o popření dopisem ze dne 17. 10. 2012. Žaloba byla podána dne 15. 11. 2012.

Z přihlášky pohledávky žalobce do insolvenčního řízení za dlužníkem má soud za prokázané, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení pohledávky v celkové výši 1.256.807,-Kč. Jednalo se o devět pohledávek. Popřeny byly pohledávky č. 1, 3, 4 a 9. Pohledávka č. 1 byla přihlášena ve výši 80.000,--Kč a jako titul pohledávky byla uvedena smlouva o půjčce ze dne 03. 06. 2011. Pohledávka č. 3 byla přihlášena ve výši 94.175,--Kč, jako důvod vzniku pohledávky bylo uvedeno, že mezi věřitelem a dlužníkem byla dne 26. 05. 2011 uzavřená smlouva o budoucí kupní smlouvě. Na základě článku 3 písmene a) smlouvy věřitel uhradil za dlužníka servis letounu Cessna OK-BBC. Pohledávka zahrnuje dosud věřitelem vyplacené sumy záloh na kupní cenu dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 26. 05. 2011. Dlužník dne 24. 02. 2012 bez jakéhokoli relevantního důvodu od smlouvy odstoupil. Pohledávka č. 4 ve výši 500.000,--Kč byla přihlášena z titulu smlouvy o půjčce ze dne 10. 03. 2008. Pohledávka č. 9 byla přihlášena ve výši 37.298,--Kč a jako důvod vzniku pohledávky byly uvedeny výpisy z bankovních účtů ze dne 14. 12. 2011, 25. 07. 2011 a 16. 06. 2011. Věřitel zaplatil za dlužníka svůj podíl, a to za čtvrtletní platby za pojištění 3 kusů letadel za rok 2011. Z listin předložených žalobcem soud zjistil, že mezi dlužníkem, coby pronajímatelem, a žalobcem, coby nájemcem, byla uzavřena dne 22. 04. 2008 nájemní smlouva, jejímž předmětem bylo letadlo Cessna 172N Skyhawk, r. z. OK-BBC, rok výroby 1980. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Tuto smlouvu pak nahradila smlouva nová, která byla uzavřena mezi stejnými subjekty ohledně stejného letounu dne 25. 05. 2011. Ze dne 11. 04. 2011 pochází smlouva o půjčce 94.175,--Kč, kterou uzavřel žalobce, coby věřitel, s dlužníkem, coby dlužníkem. Dne 10. 03. 2008 byla mezi stejnými subjekty uzavřena smlouva o půjčce 500.000,--Kč, kdy žalobce vystupoval jako věřitel. Dne 26. 05. 2011 byla mezi dlužníkem, coby budoucím prodávajícím, a žalobcem, coby budoucím kupujícím, uzavřena Smlouva o budoucí kupní smlouvě, ve které se uvedené strany dohodly, že nejpozději do konce měsíce června 2013 uzavřou smlouvu kupní, jejímž předmětem bude shora popsaný letoun Cessna 172N, rok výroby 1980. Kupní cena byla stanovena na 1.412.000,--Kč včetně DPH, s tím, že částka 616.000,--Kč vč. DPH bude započtena bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy na kupní cenu a doplatek ve výši 796.000,--Kč vč. DPH bude hrazen budoucím kupujícím vždy k 15.tému dni příslušného měsíce v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 40.639,--Kč počínaje měsícem květnem 2011 až do úplného zaplacení kupní ceny. Mezi stranami nebylo sporným, že shora uvedený letoun nebyl prodán žalobci, ale třetímu subjektu, nikdy tedy nedošlo k naplnění smlouvy o budoucí kupní smlouvě, žalobce se nestal vlastníkem letounu. Splátky na kupní cenu, které byly uhrazeny, žalobce přihlásil do insolvenčního řízení, přičemž tyto pohledávky popřeny nebyly. Z protokolu o předání letadla má soud za prokázané, že dne 05. 04. 2012 předal žalobce letadlo zpět dlužníkovi. Soud provedl důkaz originálem Stanov žalobce přijatými k datu 28. 08. 2003, zejména pak článkem III bodem 3), kde je uvedeno, že nakládání s majetkem žalobce se řídí Zásadami hospodaření žalobce schválenými Valnou hromadou. Soud provedl důkaz Zásadami hospodaření žalobce, konkrétně pak kapitolou-Nakládání s majetkem sdružení. V uvedené kapitole se uvádí, že běžné záležitosti, týkající se hospodaření sdružení je oprávněn vyřizovat každý z členů výboru, je však povinen o tom informovat na další výborové schůzi. K nákupu a prodeji věcí z majetku sdružení v pořizovací hodnotě, k veškerému dalšímu nakládání s majetkem či finančními prostředky v částce nepřevyšující 5.000,--Kč jsou oprávněni všichni členové výboru samostatně, v částce do 50.000,--Kč musí rozhodovat předseda anebo minimálně 2 členové výboru, v částce nad 50.000,--Kč musí rozhodovat předseda anebo minimálně 3 členové výboru. Žalovaná předložila soudu Dohodu o vzájemném započtení pohledávek ze dne 01. 11. 2010, kde mělo dojít k započtení částky 54.900,--Kč (faktury č. 13100047 znějící na 23.400,--Kč + fa č. F1000518 znějící na částku 31.500,--Kč). Jako započitatelný závazek dlužníka byla uvedena půjčka ve výši 500.000,--Kč. Dohodu podepsal statutární orgán úpadce a za žalobce Ladislav Brožovský (zřejmě mladší). Stejně tak podepsal Ladislav Brožovský ml. Dohodu o vzájemném započtení pohledávek ze dne 09. 03. 20011, kde došlo k zápočtu částky 36.000,--Kč na zbytek půjčky ve výši 445.100,--Kč. Částka 36.000,--Kč měla vycházet z faktury č. 11010089. Stejně tak Ladislav Brožovský ml. podepsal dohodu o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků ze dne 29. 04. 2011. Zde se opět na půjčku 500.000,--Kč mělo započíst 27.000,--Kč (faktura č. 11Dop00077). Poslední dohodu o vzájemném zápočtu ze dne 31. 07. 2011 podepsala za žalobce jediná osoba, přičemž předseda žalobce, který se účastnil jednání u soudu, uvedl, že toto není rozhodně jeho podpis. Touto dohodou mělo dojít k zápočtu částky 315.000,--Kč, a to faktury na 80.000,--Kč a na 235.000,--Kč. K započtení mělo dojít na půjčky žalobcem poskytnuté ve výši 80.000,--Kč, 500.000,--Kč a 94.000,--Kč. Soud dále provedl důkaz fakturou žalobce, která byla vystavena dne 06. 06. 2011, zněla na 36.000,--Kč (pře fakturace pojištění letounu v roce 2011, splatnost 20. 06. 2011). Z výpisů z účtu žalobce u UNICREDIT Bank je patrno, že žalobce uhradil dne 12. 04. 2011 částku 11.142,--Kč, 16.974,--Kč a 39.851,--Kč.

V dané věci soud po provedeném dokazování dospěl k závěru, že žaloba byla podána oprávněně. Žalovaná nepostupovala správně, když pohledávky žalobce popřela. Žalovaná de facto nepopřela existenci pohledávek jako takových, konec konců jejich existence byla k přihlášce doložena. Pouze namítala jejich zánik započtením, přičemž dohody o zápočtech, které obdržela od dlužníka, soudu doložila. Dohody o vzájemných zápočtech však soud neshledal platnými, a to zejména z důvodu, že je za žalobce nikdy nepodepsala oprávněná osoba, resp. osoby uvedené ve Stanovách, resp. v Zásadách hospodaření. Ve většině případů dokonce Dohody za žalobce podepsal Ladislav Brožovský ml., který byl pouze členem sdružení-žalobce. V jednom případě podepsala Dohodu za žalobce jediná osoba, nikoli předseda, přičemž se jednalo o zápočet částky převyšující částku 50.000,--Kč. Zápočty by nebyly po právu, ani kdyby byly řádně podepsány, neboť jediný stranami dohodnutý zápočet se týkal úhrady kupní ceny za letoun v souvislosti s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, přičemž k uzavření kupní smlouvy z viny dlužníka nedošlo, dlužník prodal letoun třetí osobě, takže nebylo co započítávat. Dohody o zápočtech tedy žalovaná nesprávně posoudila a vyhodnotila, tudíž popření nebylo na místě. Žalobcem přihlášené pohledávky č. 1, 3, 4 a 9 byly stejně jako ostatní nepopřené pohledávky přihlášeny po právu. Proto soud žalobě vyhověl.

O nákladech řízení bylo rozhodováno podle § 202 odst. 1 IZ.

Poučení : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň, ve trojím vyhotovení. .

V Plzni dne 11. 02. 2014

Mgr. Ivana Žánová, v. r. Za správnost vyhotovení: samosoudkyně Eva Havlíčková