155 ICm 3308/2011
Jednací číslo: 155 ICm 3308/2011-20 .

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou ve věci žalobce: JUDr. Soňa anonymizovano , anonymizovano , IS dlužníka-Vlasta anonymizovano , Oloví, Horní 17, proti žalovanému: Společenství vlastníků jednotek čp. 17,18, Oloví, náměstí Horní 17, zast. JUDr. Františkem Grznárem, advokátem se sídlem v Horšovském Týně, Náměstí republiky č. 108, v řízení o určení, že pohledávka žalovaného nemá charakter zajištěné pohledávky ,

takto:

I. Žaloba o určení, že vykonatelná pohledávka žalovaného ve výši 29.741,86,-Kč přihlášena do insolvenčního řízení dlužníka Vlasty anonymizovano , anonymizovano , bytem Oloví, náměstí Horní 17, vedeného u KS v Plzni jako přihláška č. 1, nemá charakter pohledávky zajištěné, se zamítá.

II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Dne 12.12.2011 podala žalobkyně proti žalovanému ke zdejšímu soudu žalobu, kterou se domáhal vydání rozhodnutí, kterým by soud určil, že pohledávka žalovaného specifikovaná ve výroku rozsudku nemá charakter pohledávky zajištěné. Žaloba byla odůvodněna tak, že rozhodnutím Krajského soudu v Plzni byl zjištěn úpadek Vlasty anonymizovano a jako insolvenční správce byla ustanovena žalobkyně. Žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení svoji pohledávku proti dlužnici, a to jako pohledávku vykonatelnou, zajištěnou zástavním právem. Insolvenční správkyně při přezkumném jednání konaném dne 25.11.2011 u Krajského soudu v Plzni popřela pohledávku žalovaného, a to co charakteru zajištění pohledávky, tedy co do pořadí. Insolvenční správkyně popření odůvodnila tím, že existence zástavního práva není osvědčena zápisem v katastru nemovitostí. Co do výše byla pohledávka uznána zcela.

Žalovaný navrhl žalobu zamítnout, neboť na základě exekučního návrhu bylo vydáno rozhodnutí o zřízení zástavního práva exekutorského. Toto rozhodnutí bylo zapsáno v katastru nemovitostí, o čemž svědčí i informativní výpis z katastru nemovitostí.

Žaloba byla podána v zákonem stanovené lhůtě, neboť přezkumné jednání, při kterém bylo pořadí pohledávky popřeno, se konalo 25.11.2011 a žaloba byla k soudu podána 12.12.2011.

V dané věci má soud za prokázané, že dne 03.11.2010 vydal Mgr. Jiří Prošek, soudní exekutor Exekučního úřadu Plzeň-město exekuční příkaz č.j. 134 EX 04383/09-061, ve věci oprávněného-žalovaného proti Vlastě Przemecké, kterým rozhodl o provedení exekuce k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 55.580,50,-Kč s příslušenstvím. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 8.11.2010 Dne 20.3.2012 bylo stejným exekutorským úřadem vydáno opravné usnesení ke shora uvedenému usnesení, kterým byla opravena zřejmá nesprávnost týkající se specifikace nemovitosti ve vlastnictví povinné. Z výpisu z katastru nemovitostí pořízeného z internetu k datu 19.3.2012 je patrné, že zástavní právo exekutorské je v katastru vyznačeno. Ve věci je nesporné, že insolvenční řízení ve věci dlužnice Vlasty Przemecké bylo zahájeno dne 25.7.2011, úoadek byl prohlášen k datu 7.9.2011. Dne 30.8.2011 přihlásil žalovaný svoji shora uvedenou pohledávku do insolvenčního řízení. Insolvenční správkyně při přezkumném řízení, které se konalo dne 25.11.2011 popřela pohledávku žalovaného co do charakteru zajištění.

Podle § 7 odst. 1 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení o.s.ř., nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 195 insolvenčního zákona o popření pohledávky co do jejího pořadí jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka má méně výhodné pořadí než je pořadí uvedené v přihlášce pohledávky, nebo je-li popíráno právo na uspokojení pohledávky ze zajištění.

Soud má za to, že žaloba nebyla podána po právu. Podle § 160 odst. 1 o.s.ř., ve znění pozdějších předpisů, zástavní právo na základě rozhodnutí soudu nebo správního úřadu vzniká dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Dle názoru soudu se v daném případě, tedy v případě exekučního příkazu, postupuje obdobně jako v případě soudního rozhodnutí. Soud odkazuje na § 69a odst. 2 zák.č. 120/2001 Sb. Toto ustanovení uvádí, že na provádění exekuce zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech se přiměřeně užijí ustanovení o.s.ř upravující výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva. Exekutorské zástavní právo se do katastru nemovitostí zapisuje pouze tzv. záznamem a nikoli vkladem. Záznam nemá žádný vliv na to, kdy právo vzniklo, má pouze evidenční účinky. Na tomto místě soud odkazuje na § 1 odst. 4 zák.č. 265/1992 Sb. Podle tohoto ustanovení se zápisem do katastru nemovitostí rozumí vklad, záznam, poznámka nebo výmaz. Soud je toho názoru, že v době zahájení insolvenčního řízení byla pohledávka žalobce zajištěna, a to exekutorským zástavním právem, neboť zásadní pro vznik exekutorského zástavního práva je datum právní moci exekučního příkazu. Věřitel, v daném případě žalovaný, nemůže ovlivnit postup soudního exekutora, kdy exekuční příkaz s vyznačenou doložkou právní moci doručí na příslušný katastrální úřad. Z uvedených důvodů soud žalobě nevyhověl.

O nákladech řízení bylo rozhodováno podle § 142 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s § 202 odst. 1 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí.

Krajský soud v Plzni dne 20.03.2012

Mgr. Ivana Žánová, v.r. Za správnost vyhotovení: samosoudkyně Petra Menclová