155 ICm 328/2013
Číslo jednací: 155 ICm 328/2013-53 (KSPL 54 INS 13671/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou ve věci žalobce: GLAMA Maschinenbau GmbH, Hornstrasse 19, Gladbeck, zast. JUDr. Martinem Kubánkem, advokátem se sídlem v Praze 1, nám. Republiky 1079/1a, proti žalovaným: 1) PILSEN STEEL s.r.o., IČ: 47718706, Tylova 1/57, Plzeň, zast. JUDr. Petrem Kališem, AK v Praze 1, Zlatnická 10, 2) IS Žižlavský v.o.s., IČ: 28490738, insolvenčnímu správci dlužníka PILSEN STEEL s.r.o., zast. Mgr. Adamem Sigmundem, AK Praha 1, Široká 5, v řízení o žalobě na určení výše popřené pohledávky,

tak to :

I. Žaloba o určení, že pohledávka žalobce je zjištěna ve výši 104.298.400,--Kč, se zamítá.

II. Žalobce je povinen uhradit oběma žalovaným na účet jejich zástupců ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku náklady řízení, to žalovanému č. 2 částku 23.207,94 Kč a žalovanému č. 1 částku 17.857,--Kč.

Odůvodnění :

Žalobce se žalobou ze dne 04. 02. 2013 domáhal vydání rozsudku, kterým by soud určil, že jeho pohledávka ve výši 104.298.400,--Kč je zjištěna. Žalobu odůvodnil tak, že žalobce takovouto pohledávku přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka (prvého žalovaného), přičemž oba žalovaní část pohledávky ve výši 78.228.900,--Kč popřeli. S tímto žalobce nesouhlasí. Dne 06. 10. 2010 uzavřel věřitel se žalovaným č. 1 smlouvu o dílo č. 7810100095 ve znění dodatku č. 2 ze dne 17. 11. 2011. Předmětem smlouvy bylo zhotovení manipulátoru typ GSM-2000/6000 WP žalobcem jakožto zhotovitelem pro prvého žalovaného jakožto objednatele. Kupní cena za manipulátor byla sjednána v článku 7 1. Smlouvy ve výši 6.800.000 EUR včetně DPH. Kupní cena byla splatná v jednotlivých splátkách. Žalovaný 1 věřiteli plnil v souladu s články 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 Smlouvy a rovněž částečně i na základě čl. 7.2.4 Smlouvy a zaplatil část kupní ceny ve výši 2.720.000,-EUR, čímž kupní cenu, která zahrnuje pohledávku, uznal a nerozporoval ji. Poslední platba části kupní ceny ze strany prvého žalovaného byla uhrazena dne 17. 04. 2012. Dne 15. 05. 2012 žalovaný č. 1 informoval žalobce o tom, že není schopen uhradit splátku kupní ceny splatnou v květnu 2012. Dále žalovaný č. 1 prohlásil, že již k tomuto datu souhlasí ze zastavením plnění smlouvy. Dopisem ze dne 29. 06. 2012 upozornil žalobce žalovaného č. 1 na prodlení dohodnutých splátek Kupní ceny za měsíce květen a červen 2012. Stejným dopisem informoval žalobce prvého žalovaného o tom, že na základě prodlení žalovaného č. 1 zastavil veškeré práce na manipulátoru a že si vyhrazuje veškerá práva. Poté zaslal žalobce dne 27. 08. 2012 prvému žalovanému výzvu, ve které jej upozornil na prodlení s platbou splatných splátek Kupní ceny v souladu se Smlouvou. Na tuto výzvu však žalovaný 1 nereagoval. Zbývající neuhrazenou část kupní ceny ve výši 4.080.000 EUR žalobce řádně přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka-prvého žalovaného. Žalovaní částečně popřeli pohledávku, a to ve výši 78.228.900,--Kč, jelikož dle jejich tvrzení část pohledávky nevznikla vzhledem ke skutečnosti, že vznik nároku na jednotlivé části kupní ceny byl vázán na přesně specifikované fáze zhotovení manipulátoru a následnou akceptaci ze strany žalovaného č. 1. Dle jejich tvrzení věřitel neprokázal ani nijak neosvědčil, že bylo dosaženo všech fází specifikovaných v ustanovení 7.2.5, 7.2.6 a 7.2.7 smlouvy. Napadená ustanovení obsahují toliko podmínky splatnosti konkrétních částí kupní ceny.

Žalovaní se žalobou nesouhlasili a navrhovali její zamítnutí. Oba žalovaní zaujímají shodný názor, že nárok žalobce na úhradu jednotlivých částí ceny za dodání díla vzniká dle smlouvy v souladu s ustanovením článku VII, odst. 7.2 Smlouvy teprve dosažením jednotlivých specifikovaných fází zhotovovaného díla a jejich akceptací žalovaným č. 1 v souladu s podmínkami smlouvy. Žalobce ničím neosvědčil, že by došlo ke splnění podmínek Smlouvy opravňující jeho nárok na uhrazení smluvní ceny, tedy že došlo k provedení fází zhotovení díla specifikovaných zejména v článku VII, odst. 7.2.5, 7.2.6, 7.2.7 uvedené smlouvy, přičemž splnění uvedených podmínek neosvědčil ani v žalobě.

Podle § 7 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále také jen IZ ) se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení o.s.ř., týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

Z přihlášky žalobce do insolvenčního řízení dlužníka-PILSEN STEEL s.r.o. bylo zjištěno, že žalobce přihlásil pohledávky v celkové výši 104.298.400,--Kč. Pohledávka byla přihlášena z titulu Smlouvy č. 7810100095 ze dne 06. 10. 2010 na dodávku manipulátoru GSM-2000/6000 WP, ve znění dodatku č. 1 ze dne

25. 01. 2011 a dodatku č. 2 ze dne 17. 11. 2011. V kolonce další okolnosti žalobce uvedl, že se jedná o pohledávku na zaplacení ceny díla, která je splatná v jednotlivých splátkách. Celková výše pohledávky činí 4.080.000 EUR, z toho 136.000 EUR bylo splatné dne 15. 05. 2012, dalších 136.000,--Kč dne 15. 06. 2012, dalších 136.000 EUR dne 16. 07. 2012 a zbylá část dosud není splatná a činí 3.536.000 EUR.

Soud provedl důkaz překladem Smlouvy o dílo č. 7810100095 z anglického jazyka, která byla uzavřena mezi žalovaným č. 1 a žalobcem dne 06. 10. 2010 v Gladbecku. Předmětem smlouvy byl závazek zhotovitele-žalobce-vyhotovit na vlastní náklady a vlastní odpovědnost, v plném rozsahu, včas a především bez jakýchkoli vad a nedodělků dílo, jež představuje kompletní zajištění dodávky kovacího manipulátoru, typ GSM-2000/6000 WP, za podmínek a v rozsahu, který je uveden v této smlouvě a dále v nabídce zhotovitele č. 1400/0 ze dne 07. 10. 2009. Článek VII) obsahuje ujednání ohledně ceny a platebních podmínek. Celková cena za dílo je obsažena v bodě 7.1 a byla stanovena na 6.800.000 EUR, včetně DPH. Dle smlouvy cena zahrnuje kompletní dodávku díla na základě prováděcí dokumentace. Strany se dohodly na systému plateb, kdy cena za dílo bude splatná na základě dílčích faktur, předem schválených objednatelem. Dle bodu 7.2.1 faktura ve výši 10% z ceny díla bude splatná do 21 dnů od doručení platného daňového dokladu. Dle bodu 7.2.2. faktura ve výši 10% z celkové ceny za dílo je splatná po předání projektové dokumentace a podpisu částečného předávacího protokolu zástupci smluvních stran pověřenými technickými záležitostmi, a to do 21 dnů od doručení platného daňového dokladu. Dle bodu 7.2.3 faktura ve výši 10% z celkové ceny za dílo je splatná po 30 dnech od předání projektové dokumentace a podpisu částečného předávacího protokolu zástupci smluvních stran pověřenými technickými záležitostmi a to do 21 dnů od doručení platného daňového dokladu. Dle bodu 7. 2. 4 faktura ve výši 25% z celkové ceny za dílo je splatná po 12 měsících od podpisu této smlouvy o dílo a současně za předpokladu, že bude dodržen harmonogram prací, uvedený v příloze č. 5 této smlouvy, se splatností 21 dnů od doručení platného daňového dokladu. Dle bodu 7. 2. 5 faktura ve výši 25% z celkové ceny za dílo je splatná po dodání všech částí manipulátoru a předložení částečného předávacího protokolu podepsaného zástupci smluvních stran pověřenými technickými záležitostmi, ale maximálně 4 týdny od doručení výzvy dodavatele kupujícímu, se splatností 21 dnů od doručení platného daňového dokladu. Dle bodu 7. 2.6 ve výši 10% z celkové ceny za dílo je splatná po uplynutí zkušebního provozu, se splatností 21 dnů od doručení platného daňového dokladu. Dle bodu 7.2.7 faktura ve výši 10% je splatná po uplynutí 2 po sobě jdoucích měsíců běžného provozu, se splatností 21 dnů od doručení platného daňového dokladu.

Ve věci se konalo dne 07. 01. 2014 jednání, kterého se žalobce nezúčastnil, a ani se z jednání neomluvil. K dotazu soudu sdělili oba žalovaní, že ve vztahu k článku VII uvedené smlouvy, konkrétně k bodům 7.2.5, 7.2.6 a 7.2.7 nebyly splněny podmínky pro vystavení a proplacení žalobcem požadovaných částek (faktur).

Podle § 198 odst. 1 insolvenčního zákona věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání. Tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Podle § 336 odst. 2 IZ popření pohledávky dlužníkem má v reorganizaci tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem, ustanovení § 51 odst. 2 tím není dotčeno. Pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu proti dlužníku.

Soud po provedeném dokazování dospěl k závěru, že žaloba nebyla podána po právu. Oba žalovaní popřeli na přezkumném jednání pohledávku žalobce přihlášenou ve výši 104.298.400,--Kč co do výše 78.228.900,--Kč. Žalobce pohledávku přihlásil z titulu nároku na uhrazení celé ceny za dílo-vyhotovení manipulátoru na základě smlouvy č. 7810100095 ze dne 06. 10. 2010. Soud se ztotožňuje s názorem žalovaných, že si strany smlouvy ujednaly v článku VII) vznik práva na zaplacení konkrétní části díla, jenž byl odvislý od dosažení jednotlivých fází díla zhotovitelem. Názor žalobce, že ujednání v článku VII smlouvy se vztahovalo pouze na určení data splatnosti pohledávek žalobce za prvým žalovaným a nikoli na otázku vzniku práva na úhrady jednotlivé části ceny, není dle soudu správný. Žalobce v řízení netvrdil a tudíž ani neprokázal, že by došlo k naplnění jednotlivých bodů článku VII), konkrétně ke splnění podmínek uvedených v bodech 7.2.5, 7.2.6 a 7.2.7 smlouvy. Naopak přítomní žalovaní tvrdili, že podmínky uvedené v citovaných bodech článku VII naplněny nebyly. Dle rozhodnutí NS ČR sp. zn. 23 Cdo 856/2010 právním důvodem pro zaplacení ceny za dílo není smlouva o dílo samotná, nýbrž provedení díla, a teprve tehdy vzniká nárok na zaplacení ceny. Smlouva o dílo je sice předpokladem pro vznik nároku na zaplacení ceny, avšak nárok na zaplacení ceny vzniká až provedením díla, sjednaného jako předmět smlouvy, a to zhotovitelem. Protože předmět smlouvy o dílo nebyl zjevně proveden zcela, práce na manipulátoru byly zastaveny, dílo nebylo v jeho jednotlivých fázích řádně protokolárně předáno, nemá žalobce nárok na úhradu celé ceny za dílo. Žalovaní tedy částečně popřeli pohledávku žalobce oprávněně. Částka, která byla uznána, odpovídá dle žalovaných té části díla, která byla zhotovitelem reálně udělána.

O nákladech soud rozhodl podle § 142 odst. 1 o.s.ř. Žalovaní měli ve věci úspěch, a proto jim náleží právo na náhradu nákladů řízení v plné výši. Žalovaný č. 1 si vyúčtoval za 3 úkony právní služby celkem 313.341,60 Kč, kdy vycházel z tarifní hodnoty 104.298.400,--Kč. Kromě této částky požadoval 21% DPH + RP a jízdné ve výši 1.401,07 Kč. Žalovaný č. 2 požadoval dohromady částku 23.207,94 Kč včetně DPH, přičemž účtoval úkony za 4 služby po 3.100,--Kč + 21 % DPH (vycházel z ustanovení § 9 odst. 4 písmeno c) advokátního tarifu), dále 3.908,44 Kč jako jízdné, vč. DPH, 3 x Praha-Plzeň a zpět, částku 2.843,50 Kč jako náhradu za promeškaný čas včetně DPH. Žalovaný č. 1 použil nesprávnou tarifní hodnotu pro výpočet své odměny, proto mu soud jím požadovanou částku nepřiznal. Přiznal mu částku 4x 3.100,--Kč + DPH, tedy 16. 456,-Kč + jím požadované jízdné ve výši 1.401,07 Kč, tedy 17.857,--Kč.

Poučení : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň, ve trojím vyhotovení.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá toto rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Plzni dne 07. 01. 2014

Mgr. Ivana Žánová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Eva Havlíčková