155 ICm 300/2014
Jednací číslo: 155 ICm 300/2014-84 (KSPL 54 INS 3193/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Jaroslavou Kočandrlovou v právní věci žalobce: Ing. Libor anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Rybníku 968, Uherské Hradiště, zastoupeného Mgr. Janem Švárou, advokátem se sídlem Duškova 164/45, Praha 5, proti žalovaným: 1. Mgr. Naďa Herrmannová, se sídlem Žitná 47, Praha 1, insolvenční správce dlužníka Jiří anonymizovano , anonymizovano , 2. Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem Únehle 25, Stříbro, o určení pravosti a výše přihlášené pohledávky žalobce,

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce označená jako P-7 ve výši 321.058,63 Kč přihlášená v rámci insolvenčního řízení vedeného u zdejšího soudu pod sp. zn. KSPL 54 INS 3193/2013 existuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou soudu dne 30.01.2014 domáhal vydání rozhodnutí, jímž by soud určil, že pohledávka žalobce označená jako P-7 ve výši 321.058,63 Kč přihlášená v rámci insolvenčního řízení vedeného u zdejšího soudu pod sp. zn. KSPL 54 INS 3193/2013 existuje. Svůj návrh odůvodnil žalobce tím, že podal do insolvenčního řízení za dlužníkem svoji pohledávku z titulu uznání závazku z půjčky v celkové výši 321.058,63 Kč skládající se z jistiny ve výši 320.000,-Kč a dlužného úroku z prodlení s vrácením půjčky ve výši 8,05 % ročně z částky 320.000,-Kč za dobu od 01.07.2013 do zaplacení, když výše kapitalizovaného úroku z prodlení z vrácení půjčky ke dni 15.07.2013 činí 1.058,63 Kč, který dlužník podepsal dne 01.03.2012 s tím, že k úhradě závazku dojde nejpozději do 30.06.2013, což se nestalo. Dne 08.01.2014 žalovaní popřeli na přezkumném jednání pohledávku žalobce co do pravosti a výše s odůvodněním, že popřená pohledávka nevznikla, neboť insolvenční dlužník uznání dluhu nepodepsal. Tvrzení žalovaných se však nezakládá na pravdě. Oba žalovaní své tvrzení o neexistenci pohledávky žalobce nedoložili žádnými důkazy. (KSPL 54 INS 3193/2013)

Žalovaní se žalobním návrhem nesouhlasili. Ve svém písemném vyjádření doručeném soudu dne 30.04.2014 1. žalovaná uvedla, že půjčka ve výši 320.000,-Kč, kterou poskytl žalobce dlužníkovi, byla splacena novou půjčkou ve výši 511.000,-Kč, kterou žalobce poskytl dlužníkovi a k zajištění které vystavil dlužník dne 23.07.2012 na řad žalobce směnku. Z půjčené částky 511.000,-Kč zajištěné směnkou bylo 320.000,-Kč určeno na splacení původní půjčky přihlášené přihláškou č. P-7 a zbytek byla půjčka nová. Samotné uznání dluhu si dlužník není vědom, že by podepsal, zcela jistě to však vyloučit nemůže. Uznání dluhu jako takové je dokladem o vzniku půjčky a o tom, že půjčka trvala v době, kdy bylo uznání dluhu sepsáno, tedy dne 01.03.2012. Dlužník nepopírá vznik půjčky, namítá ale její zánik, který nastal nejpozději dne 23.07.2012.

2. žalovaný odkázal na vyjádření 1. žalované.

Soud má v dané věci za zjištěný a prokázaný následující skutkový stav. Žalobce přihlásil pod pořadovým číslem P-7 do insolvenčního řízení vedeného u zdejšího soudu pod sp. zn. KSPL 54 INS 3193/2013 nezajištěnou a nevykonatelnou pohledávku v celkové výši 321.058,63 Kč z titulu ústně uzavřené smlouvy o půjčce. Vypůjčení finančních prostředků je doloženo písemným uznáním závazku ze dne 01.03.2012 s tím, že předmětná částka bude vrácena do 30.06.2013. Výše jistiny přihlášené pohledávky činí 320.000,-Kč, výše příslušenství činí 1.058,63 Kč představující zákonný úrok z prodlení s vrácením půjčky ke dni 15.07.2013. K přihlášce pohledávky bylo přiloženo písemné uznání závazku ze dne 01.03.201, vyčíslení dlužného úroku z prodlení z dlužné částky 320.000,-Kč za období od 01.07.2013 do 15.07.2013 a směnka vystavená dne 23.07.2012 2. žalovaným. Z uznání závazku ze dne 01.03.2012 vyplývá, že 2. žalovaný uznal, že dluží žalobci z titulu půjčky na pokrytí pohledávek částku ve výši 320.000,-Kč. Tuto částku se zavazuje splatit nejpozději do 30.06.2013. Na uznání závazku je podpis 2. žalovaného jako dlužníka, žalobce jako věřitele a Anny Acton jako svědka. Žalovaní neunesli důkazní břemeno k prokázání svého tvrzení, že pohledávka žalobce z titulu uzavřené smlouvy o půjčce, na základě které žalobce půjčil 2. žalovanému částku 320.000,-Kč, zanikla tím, že žalobce půjčil žalovanému další částku 511.000,-Kč, z čehož 320.000,-Kč bylo určeno na splacení původní půjčky, a zbytek byla půjčka nová. V účastnické výpovědi 2. žalovaného soud shledal rozpory, žalovaný nebyl schopen se jednoznačně vyjádřit, jakým způsobem mu byly finanční prostředky žalobcem půjčovány a kdy, uváděl rozdílné částky, které neodpovídají jeho tvrzení, že poskytnutím částky 511.000,-Kč došlo k zániku jeho závazku vrátit žalobci dříve půjčenou částku 320.000,-Kč a zbývající částka byla novou půjčkou, neboť žalovaným ve výpovědi uváděná částka ve výši 195.000,-Kč, resp. 200.000,-Kč v součtu s částkou 320.000,-Kč nečiní 511.000,-Kč. Žalovaný v rámci své výpovědi nevyjasnil, proč byla splatnost částky 320.000,-Kč dle dohody stran ponechána na 30.06.2013, když poskytnutím částky 511.000,-Kč dne 23.7.2012 (vycházeje z data směnky) by mělo dojít k zániku dluhu žalovaného ve výši 320.000,-Kč vůči žalobci k tomuto dni. Své tvrzení, že uznání závazku mělo být nahrazeno směnkou a žalobce měl uznání závazku zničit, což neučinil, žalovaný ve své výpovědi neuvedl. Ze směnky vystavené 2. žalovaným dne 23.07.2012 vyplývá, že za tuto vlastní směnku zaplatí na řad žalobce dne 31.01.2013 částku 511.000,-Kč. V e-mailové korespondenci mezi právním zástupcem žalobce a 2. žalovaným ze dne 15.04.2013 byl navrhnut splátkový kalendář dlužné částky ve výši 511.000,-Kč s příslušenstvím tak, že část dlužné částky ve výši 100.000,-Kč bude uhrazena nejpozději do 30.04.2013, část dlužné částky ve výši 100.000,-Kč bude uhrazena nejpozději do 31.05.2013, část dlužné částky ve výši 100.000,-Kč bude uhrazena nejpozději do 30.06.2013, část dlužné částky ve výši 100.000,-Kč bude uhrazena nejpozději do 31.07.2013, část dlužné částky ve výši 111.000,- (KSPL 54 INS 3193/2013)

Kč bude uhrazena nejpozději do 31.08.2013. Skutečnost, že v e-mailové korespondenci nebyla zmíněna dlužná částka ve výši 320.000,-Kč, neznamená bez dalšího, že v té době již byla žalovaným žalobci splacena. E-mailová korespondence byla vedena v dubnu 2013, splatnost částky 320.000,-Kč byla dohodnuta na den 30.6.2013. Ani soupis majetkové podstaty dlužníka (2. žalovaného), ke kterému 1. žalovaná uvedla, že pokud by žalobce nárokoval částku z e-mailové korespondence vyplývající, chtěl by být případně smluvní stranou, jestliže existoval nějaký subjekt investora, který by nemovitost dlužníka odkoupil, a bylo by to jistě řešeno i ve vztahu k částce 320.000,-Kč, bez dalšího neprokazuje, že by pohledávka žalobce ve výši 320.000,-Kč vůči 2. žalovanému již zanikla.

Dle ustanovení § 198 odst. 1 insolvenčního zákona, věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění dle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci.

Dle ustanovení § 410 odst. 2 insolvenčního zákona, popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky vůči dlužníku.

V daném případě dospěl soud k závěru, že jsou splněny veškeré předpoklady, za nichž se soud může důvodností nároku uplatněného tzv. incidenční žalobou vůbec zabývat. Žalobce se v tomto řízení dovolává určení pravosti své pohledávky ze stejného důvodu a ve stejné výši jako v přihlášce své pohledávky do insolvenčního řízení. Je dána věcná legitimace účastníků, a to jak na straně žalobce jako věřitele, tak na straně obou žalovaných, neboť pohledávku žalobce popřel jak insolvenční správce, tak dlužník. Uvedená žaloba byla podána včas, neboť přezkumné jednání, na kterém byla pohledávka popřena, se konalo dne 08.01.2014 a incidenční žaloba byla podána soudu dne 30.01.2014. Ačkoliv žalobce na podporu oprávněnosti své pohledávky předložil uznání dluhu podepsané dne 01.03.2012 žalobcem, 2. žalovaným a svědkem dle § 558 občanského zákoníku ve znění účinném do 31.12.2013, je třeba zdůraznit, že takovýmto uznáním dluhu nezaniká původní závazek dlužníka ani nevzniká nový, ale zakládá se jím vyvratitelná právní domněnka, že dluh existoval v době, kdy k uznání došlo. Uznání dluhu není tedy novým právním důvodem závazku, nýbrž pouze usnadňuje věřiteli procesní situaci v případě sporu, neboť věřitel nemusí prokazovat vznik dluhu ani jeho výši v době uznání. 2. žalovaný existenci původního závazku v podobě půjčky částky 320.000,-Kč nerozporoval, namítal však, že dluh již zanikl tak, že byl zaplacen novou půjčkou poskytnutou žalobcem žalovanému ve výši 511.000,-Kč. Za této situace leželo důkazní břemeno ohledně neexistence dluhu (závazku) na žalovaném jako dlužníku, resp. na žalovaných. Po provedeném dokazování dospěl soud k závěru, že žalovaní důkazní břemeno v tomto směru neunesli, když v účastnické výpovědi 2. žalovaného byly shledány nesrovnalosti a ostatní důkazy předkládané žalovanými, ať už samostatně, či v kontextu s ostatními, rovněž nemohou obstát, jak bylo uvedeno výše. Vzhledem k tomu, že žalovaní neunesli důkazní břemeno k prokázání svého tvrzení, že pohledávka žalobce zanikla splněním, soud shledal žalobní návrh důvodným, proto mu vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozsudku. (KSPL 54 INS 3193/2013)

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustanovením § 202 odst. 1 insolvenčního zákona, dle kterého nemá v zásadě žádný účastník incidenčního sporu nárok na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci i dlužníku, proto bylo rozhodnuto o tom, že žádný z účastníků na náhradu nákladů řízení nemá právo.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Plzni dne 31.08.2015

Mgr. Jaroslava Kočandrlová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Kristýna Vecková