155 ICm 2673/2011
Číslo jednací: 155 ICm 2673/2011-31 (KSPL 54 INS 3935/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou ve věci žalobce: Hypoteční banka ,a.s, IČ: 13584324, Praha 5, Radlická 333/150, proti žalovanému: Ing. Vladimír anonymizovano , anonymizovano , Plzeň, Soukenická 5, insolvenční správce dlužníka-Eva Smetáková, v řízení o žalobě na určení pravosti popřené pohledávky,

takto :

I. Určuje se, že pohledávky žalobce ve výši 2.798.192,24,-Kč a 5.272.316,91,-Kč přihlášené do insolvenčního řízení sp.zn. KSPL 54 INS 3935/2011, dlužník-Eva Smetáková, pod pořadovým číslem č. P- 3, jsou po právu.

II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění : Žalobce se svou žalobou ze dne 7.10.2011 domáhal vydání shora uvedeného rozsudku. Žaloba byla odůvodněna tak, že u zdejšího soudu bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci úpadce Evy Smetákové, přičemž žalovaný byl ustanoven jejím insolvenčním správcem. Žalobce přihlásil do řízení své dvě pohledávky vzniklé z titulu nesplaceného hypotečního úvěru, poskytnutého na základě smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru Ingrid a Vladimíru Ornstovi , dále Robertu a Petře smetákovým. Obě smlouvy byly zajištěny zástavním právem k nemovitostem ve vlastnictví, resp. ve společném jmění manželů Evy Smetákové a jejího manžela. Žalovaný obě pohledávky popřel dne 23.09.2011 na jednání, kterého se žalobce nezúčastnil. O popření pohledávek žalovaný informoval žalobce dopisem dne

30.9.2011. Důvodem má být ta skutečnost, že dlužník není dlužníkem z titulu Smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru.

Žalovaný navrhoval žalobu zamítnout. Uvedl, že žalobce odvozuje svoji pohledávky od smlouvy o úvěru, kde není dlužník ani jeho manželka stranou. Pouze na základě zástavní smlouvy se Eva Smetáková a její manžel stali zástavními dlužníky v rozsahu výtěžku zpeněžení zástavy. Žalobce měl dle žalovaného svůj nárok uplatnit z titulu zástavního věřitele v rozsahu ocenění zajištěné zástavy.

Podle § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále také jen IZ ) se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení o.s.ř., nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 198 odst. 1 insolvenčního zákona věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání. tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci.

V dané věci soud na úvod konstatuje, že žaloba byla podána v zákonem stanovené lhůtě, neboť přezkumné jednání, na kterém byla pohledávka zcela popřena se konalo dne 23.09.2010, žalobce byl informován písemně o popření pohledávek dne 30.09.2011 a žaloba byla podána dne 07.10.2011.

Ve věci je nesporné, že na majetek Miroslava Smetáka a Evy Smetákové se u zdejšího soudu vede insolvenční řízení, na majetek Miroslav Smetáka byl prohlášen dne 18.7.2011 konkurz, na majetek Evy Smetákové taktéž, s účinky k datu 24.6.2011. Insolvenčním správcem byl oběma manželům ustanoven žalovaný. Z přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení soud zjistil, že žalobce jakožto věřitel přihlásil za dlužníkem-Miroslavem Smetákem pohledávku jednak ve výši 2.798.192,24,-Kč, přičemž jako důvod vzniku pohledávky uvedl smlouvu o poskytnutí hypotečního úvěru č. 3400/183549-02/07/01-001/00/R ze dne 31.10.2007. V kolonce další okolnosti uvedl, že obligačními dlužníky ze smlouvy shora uvedené jsou Ingrid Ornstová a Vladimír Ornst a pohledávka byla přihlášena i do insolvenčního řízení, kde je dlužníkem Eva Smetáková. Dále jev přihlášce uvedeno, že pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužníka a je uplatňováno právo na uspokojení ze zajištění na základě zástavní smlouvy k nemovitostem č. 3400/183549-02/07/01/002/R ze dne 1.11.2007. Další pohledávka byla uplatněna v celkové výši 5.272.316,91,-Kč, jako důvod vzniku pohledávky je zde uvedena Smlouva o poskytnutí hypotečního úvěru č. 3400/189807-21/07/01-001/00/R ze dne 26.11.2007. V kolonce další okolnosti je uvedeno, že obligačními dlužníky ze shora uvedené smlouvy jsou Petra Smetáková a Robert Smeták. Pohledávka byla přihlášena též do insolvenčního řízení Evy Smetákové. I zde je uvedeno, že pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužníka a jeho manželky a to na základě zástavní smlouvy ze dne 27.11.2007. Z příloh přiložených k přihlášce pohledávky soud zjistil, že žalobce uzavřel dne 31.10.2007 smlouvu o poskytnutí hypotečního úvěru ve výši 2.570.000,-Kč s Ingrid

Ornstovou a Vladimírem Ornstem. Stejného dne byla uzavřena zástavní smlouva k nemovitostem, a to mezi žalobcem, Ornstovými a manželi Smetákovými. Předmětem zástavy byly nemovitosti ve společném jmění manželů smetákových, přičemž smlouvou bylo zřízeno zástavní právo k zajištění pohledávky zástavního věřitele za dlužníky vyplývající ze smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru. Dne 26.11.2007 uzavřel žalobce Smlouvu o poskytnutí hypotečního úvěru s Robertem a Petrou Smetákovými, a to na částku 4.800.000,-Kč. K zajištění tohoto úvěru byla 27.11.2007 uzavřena zástavní smlouva k nemovitostem ve společném jmění manželů Smetákových, jejímiž stranami byl žalobce, Ingrid Ornstová, Eva a Miroslav Smetákovi a Petra a Robert Smetákovi. Soud dále zjistil, že ve sdělení žalobce adresované žalovanému, ze dne 21.7.2011, informuje žalobce správce o tom, k nemovitostem v sjm Smetákových, které patří do majetkové podstaty dlužníků, uplatňuje své zajišťovací právo. Je nesporné, že hypoteční splátky nejsou ze strany obligačních dlužníků hrazeny.

Soud po provedeném dokazování dospěl k závěru, že žaloba byla podána po právu. S argumentací žalovaného o tom, že pohledávka za dlužníkem byla nesprávně přihlášena, neboť měla být přihlášena z titulu zástavního věřitele v rozsahu ocenění zástavy, se soud neztotožňuje. Žalobce postupoval správně, když jako důvod vzniku pohledávky uvedl do přihlášky Smlouvu o poskytnutí hypotečního úvěru, neboť pohledávka z jiného právního titulu skutečně nevznikla. Pohledávka vznikla tím, že Smlouva o poskytnutí hypotečního úvěru nebyla ze strany dlužníků z této smlouvy plněna. Oba dva shora citované hypoteční úvěry byly zajištěny majetkem ve společném jmění Miroslava Smetáka a Evy Smetákové-úpadce, a to na základě zástavních smluv. Žalobce postupoval správně, když se do insolvenčního řízení přihlásil a uplatnil svoje pohledávky. Z přihlášky je evidentní, že žalobce uplatňuje ve vztahu k majetku, který náleží do majetkové podstaty dlužníků své zajišťovací právo. Žalobce v okamžiku přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení nemohl vědět, jaká bude v době zpeněžování hodnota zajištěných nemovitostí, proto logicky musel přihlásit pohledávku v plné výši. Pokud by tak neučinil, mohl by se oproti dalším věřitelům znevýhodnit. Poté, co dojde v řízení ke zpeněžení majetku ve společném jmění Smetákových a dojde k uspokojení žalobce z výtěžku, jeho role ve vztahu k zástavním smlouvám končí. Pokud by jeho pohledávky nebyly zcela uspokojeny, mohl by se event. hojit přímo na dlužnících z obou hypotečních smluv.

Soud má s ohledem na shora uvedené za to, že žalobce prokázal existenci všech svých, do insolvenčního řízení přihlášených pohledávek, a naopak žalovaný neprokázal opak. Proto bylo žalobě v plném rozsahu vyhověno.

O nákladech soud rozhodl podle § 202 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb.

Poučení : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do patnácti dnů ode doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu

v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň, ve trojím vyhotovení.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá toto rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Plzni dne 27.03.2012

Mgr. Ivana Žánová, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Petra Menclová