155 ICm 2573/2012
Číslo jednací: 155 ICm 2573/2012-118 (KSPL 54 INS 2039/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou ve věci žalobkyně: Marie Banátová, , zast.: Mgr. Pavlem Lízalem, advokátem se sídlem ve Zlíně, Průmyslový areál 13, proti žalovaným: 1. JUDr. Lence Žídkové, , Praha 2, Slezská 11, insolvenční správkyně dlužníků Moniky a Tomáše anonymizovano , 2. Monice anonymizovano , anonymizovano , bytem Kozolupy 119, 3. Tomáši anonymizovano , nar. 11.03.1975, bytem Kozolupy 119, oběma zastoupeným Mgr. Martinem Jančou, AK Plzeň, Mikulášské náměstí 11, v řízení o žalobě na určení existence zajištěné pohledávky,

takto:

I. Řízení se zastavuje co do určení, že pohledávka žalobkyně vůči žalovaným ve výši 441.340,-Kč je po právu, s uspokojením v plné výši ze zajištění majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužnice Moniky anonymizovano , a to objektem bydlení č. p. 119, jinou stavbou na p. č. 38, pozemkem p. č. 47, pozemkem p. č. 38 a pozemkem p. č. 48 zapsanými na LV č. 182 pro k. ú. Kozolupy u Plzně, obec Kozolupy, okres Plzeň- sever.

II. Určuje se, že pohledávka žalobkyně vůči žalované Monice anonymizovano ve výši 303.300,-Kč je po právu, s uspokojením v plné výši ze zajištění majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužnice Moniky anonymizovano , a to objektem bydlení č. p. 119, jinou stavbou na p. č. 38, pozemkem p. č. 47, pozemkem p. č. 38 a pozemkem p. č. 48 zapsanými na LV č. 182 pro k. ú. Kozolupy u Plzně, obec Kozolupy, okres Plzeň- sever.

III. Žaloba se zamítá vůči žalovanému č. 3 Tomáši anonymizovano .

IV. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se svou žalobou podanou proti všem třem žalovaným k soudu dne 04.09.2012 domáhala vydání rozsudku, kterým by soud určil, že její pohledávka vůči dlužníkům ve výši 744.640,-Kč je po právu, s uspokojením v plné výši ze zajištění majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužnice Moniky anonymizovano , a to objektem bydlení č. p. 119, jinou stavbou na p. č. 38, pozemkem p. č. 47, pozemkem p. č. 38 a pozemkem č. 48 zapsanými na LV č. 182 pro k. ú. Kozolupy, okres Plzeň-sever. Žaloba byla odůvodněna tak, že žalobkyně tuto pohledávku přihlásila do insolvenčního řízení dlužníků z titulu Smlouvy o úvěru ze dne 14.06.2011, zajištěnou na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva ze stejného dne. Při přezkumném jednání, které se konalo dne 27.07.2012 insolvenční správkyně popřela pohledávku co do výše, pravosti i pořadí, a to ve výši 494.640,-Kč, ve zbytku, tj. ve výši 250.000,-Kč pohledávku uznala. Popřela také právo na uspokojení celé přihlášené pohledávky ze zajištění. Svůj popěrný úkon odůvodnila tím, že smlouva o úvěru a zástavní smlouva jsou neplatné pro rozpor s dobrými mravy a se zákonem. Dlužnice neobdržela ani celou část jistiny podle smlouvy o úvěru, rovněž jednotlivá smluvní ujednání o smluvních pokutách jsou v rozporu s dobrými mravy. Smluvní pokuta je v jednom případě nadto vázána na výkon práva, nikoli na porušení právní povinnosti. Zástupce dlužníků na přezkumném jednání popřel pohledávku žalobkyně taktéž do výše 496.640,-Kč. Popěrný úkon odůvodnil totožně jako insolvenční správkyně. Dle názoru žalobkyně není zcela jasné, zda zástupce dlužníků popřel pohledávku za oba dlužníky nebo jenom za dlužnicí Monikou anonymizovano , proto z opatrnosti podává žalobu proti oběma dlužníkům. Žalobkyně je přesvědčena, že důvody pro popření pohledávky jsou neurčité a vágní a nesprávné. Dlužníci obdrželi ze Smlouvy o úvěru ze dne 14.06.2011 celé plnění, a to tak, že částka 140.000,-Kč byla na základě jejich výslovné žádosti vyplacena dne 14.06.2011 v souladu s ust. č. I 3) a) smlouvy v hotovosti do rukou paní anonymizovano , což stvrdila svým podpisem na výdajovém dokladu. Částku jí osobně předal pan Radim Kužela, Pod Leštím 766, Luhačovice, který na základě smlouvy o zprostředkování zprostředkoval uzavření úvěrové smlouvy. Částku ve výši 250.000,-Kč žalobkyně poukázala na základě výslovné žádosti dlužníků na jejich bankovní účet, a to dne 17.08.2011. Dlužníci nadto svůj závazek vůči žalobkyni písemně uznali co do důvodu i výše dne 01.12.2011. Smluvní pokuta dle článku IV. 4 ve výši 25 % z jistiny úvěru za porušení povinnosti uzavřít do 15-ti dnů pojistnou smlouvu na pojištění předmětných nemovitostí proti škodám a živlům a zajistit vinkulaci pojistného plnění ve prospěch věřitele, či předložit vinkulaci pojistného plnění ve prospěch žalobkyně, pokud již pojistná smlouva byla uzavřena, je standardní podmínkou a ujednáním obligatorně vyžadovaným i všemi peněžními ústavy při poskytování úvěrů. Výše 25 % z jistiny je zcela přiměřená vzhledem k míře rizika. Jednorázová smluvní pokuta dle článku III. 3) a) smlouvy ve výši 10 % z dlužné jistiny pro případ prodlení s vrácením prostředků je taktéž oprávněná a zjevně není nepřiměřená k výši zajištěné částky a konkrétním okolnostem případu. Smluvní pokuta dle článku III. 3) b) smlouvy je závislá na délce prodlení dlužníků, byla stanovena na 0,2 % denně z dlužné nesplacené jistiny a smluveného úroku a je také zcela v souladu s dobrými mravy. Také ujednání o úroku dle článku II. 1) smlouvy je platné, neboť tato výše je srovnatelná, ba dokonce nižší, než úrok požadovaný peněžními ústavy u krátkodobých půjček a úvěrů. Smlouva o úvěru je v celém rozsahu platná a žalobkyně je přesvědčena, že je platná i smlouva zástavní.

Žalovaná č. 1 ve svém vyjádření uvedla, že smlouvu o úvěru považuje za neplatnou pro obcházení zákona. Dlužnice navíc neobdržela celou částku, 140.000,-Kč vůbec nedostala. Dlužnice obdržela pouze částku 250.000,-Kč, proto tuto částku uznala, stejně jako dlužnice. Jednotlivá ujednání smlouvy jsou neplatná pro rozpor s dobrými mravy. Výše jednotlivých smluvních pokut je nemravná. Zástavní smlouva je taktéž neplatná, neboť jde o akcesorický závazek a taktéž pro rozpor s dobrými mravy. Uvedla, že má za to, že proti žalovanému č. 3 je žaloba nedůvodná, neboť zde není dána jeho pasivní legitimace. Žalobkyně podala přihlášku své pohledávky pouze za žalovanou č. 2. Do insolvenčního řízení Tomáše Davídka, které je vedeno pod jinou spisovou značkou žalobkyně přihlášku pohledávky nepodala. Incidenční žalobu může podat pouze věřitel, který v insolvenčním řízení podal přihlášku pohledávky.

Dlužníci se zcela ztotožnili se stanoviskem insolvenční správkyně a navrhovali žalobu zamítnout v celém rozsahu.

Od května 2013 probíhalo k žádosti stran ve věci mimosoudní jednání. Dne 24.09.2013 sdělili žalovaní č. 2 a 3, že mezi stranami byla odsouhlasena dohoda o smíru. Dne 13.12.2013 tvrzení žalované č. 2 a 3 potvrdila insolvenční správkyně s tím, že existuje dohoda se žalobkyní ohledně smírného vyřešení sporu a insolvenční správkyně zaslala text smíru insolvenčnímu soudu k souhlasu. Obsahem smíru pak bylo určení ohledně existence pohledávky žalobkyně ve výši 390.000,-Kč + 13.000,-Kč. Obě zjištěné pohledávky jsou zajištěné. Ve zbytku se pak strany dohodly, že pohledávka zjištěna nebyla. Dne 01.04.2014 vydal Krajský soud v Plzni usnesení, kterým udělil souhlas insolvenční správkyni s uzavřením shora naznačeného soudního smíru ze dne 27.01.2014. Následně pak zástupce žalovaných č. 2 a 3 soudu sdělil, že s uzavřeným smírem nesouhlasí, že se k němu jeho klienti nepřipojují.

Z přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení za dlužnicí Monikou anonymizovano soud zjistil, že žalobkyně přihlásila svoji pohledávku ve výši 744.640,00 Kč z titulu Smlouvy o úvěru ze dne 14.06.2011. V kolonce další okolnosti pak žalobkyně uvedla, že se jedná o společný závazek Moniky anonymizovano a Tomáše Davídka. Jistina z částky činila 390.000,-Kč, příslušenství 354.640,-Kč. Pohledávka byla přihlášená jako nepodřízená, peněžitá, nepodmíněná, splatná a zajištěná majetkem dlužnice, a to na základě smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne 14.06.2011.

Soud provedl důkaz smlouvou o úvěru, která byla uzavřena mezi žalobkyní a žalovanými č. 2 a 3 dne 14.06.2011. Na základě této smlouvy se žalobkyně zavázala poskytnout dlužnici a jejímu manželovi úvěr 390.000,-Kč, a to tak, že částka 140.000,-Kč bude na základě výslovné žádosti dlužníků poukázána v hotovosti bezprostředně po podpisu smlouvy, přičemž podpisem smlouvy dlužníci stvrzují, že částku obdrželi. Část úvěru ve výši odpovídající aktuální výši pohledávky věřitele dlužníků, a to společnosti ACM Money ČR, a.s., která je vymáhána formou výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva, bude uhrazena v souladu s kvitancí a potvrzením tohoto věřitele, a to ve lhůtě 3 dnů ode dne předložení tohoto potvrzení a na účet či do pokladny tohoto věřitele, část dluhů ve výši zbývající do celkové částky úvěru bude na základě žádosti dlužníků poukázána převodem na jejich účet. Úvěr byl dlužníkům poskytnut s úroky ve výši 13.000,-Kč. Úvěr ve výši 403.000,-Kč se dlužníci dohodli splatit do 3 měsíců, nejpozději do 15.09.2011. Strany se dohodli na zajištění úvěru formou zřízení zástavního práva k nemovitostem zapsaným na LV č. 182 v k. ú. Kozolupy u Plzně. Dále se dlužníci zavázali do 15-ti dnů od uzavření smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění nemovitostí proti škodám, živlům a provést vinkulaci pojistného ve prospěch žalobkyně. Pokud tato povinnost nebude splněna, byla dohodnuta pokuta ve výši 25 % z jistiny úvěru. Strany se dále dohodly na smluvní pokutě 25 % z jistiny úvěru pro případ nesdělení věřiteli, že se dlužníci ocitli buď v exekuci či v insolvenčním řízení. Z kopie výdajového pokladního dokladu vyplývá, že dne 14.06.2014 Monika anonymizovano obdržela 140.000,-Kč, resp. na výdajovém pokladním dokladu je podpis Moniky anonymizovano . Ze dne 14.06.2011 také pochází návrh na zahájení řízení o povolení vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí, který podepsaly jak žalobkyně, tak Monika anonymizovano . Žalobkyně soudu doložila kopii uznání závazku podle § 323 obchodního zákoníku, dle kterého žalovaní č. 2 a 3 uznávají svůj závazek vůči žalobkyni ve výši 390.000,-Kč-dlužná jistina ze smlouvy o úvěru ze dne 14.06.2011, 13.000,-Kč-dlužný úrok + dlužné smluvní pokuty dle článku III. 3) a Smlouvy o úvěru a dle článku III. 3) b) téže smlouvy. Uznání pochází ze dne 01.12.2011 a jsou na něm podpisy žalovaných č. 2 a 3.

Podle § 193 IZ o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla nebo že již zcela zanikla anebo že se zcela promlčela.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání. Tato lhůta však neskončí dříve, než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci.

Podle § 410 odst. 2 IZ popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy proti dlužníku.

Při jednání, které se konalo dne 19.09.2014 zástupce žalobkyně soudu sdělil, že s ohledem na ekonomii a průběh řízení žalobkyně nebude trvat na celé žalobě a bere ji částečně zpět do částky 441.340,-Kč. Všichni žalovaní s tímto zpětvzetím souhlasili. Soud proto postupem dle § 96 o.s.ř. řízení částečně zastavil. Žalovaní se shodli na tom, že nad rámec již uznané částky 250.000,-Kč uznávají pohledávku žalobkyně ve výši 40.300,-Kč plus 13.000,-Kč. Navzdory provedenému dokazování soud závěr všech stran akceptoval. Soud je toho názoru, že žalovaní č. 2 a 3 nakonec ani do smíru, který uzavřel IS a žalobkyně nemohli zasahovat, a to s ohledem na ustanovení § 410 odst. 2 IS, kdy popření ze strany dlužníků za trvání schválení oddlužení má tytéž účinky jako popření správcem jen u nezajištěné pohledávky. V daném případě se jednalo o pohledávku zajištěnou.

Soud zamítl zcela žalobu proti žalovanému Tomáši anonymizovano , neboť dle jeho názoru není tento žalovaný ve sporu pasivně legitimován. Žalobkyně přihlásila svoji pohledávku do insolvenčního řízení Moniky anonymizovano (54 INS 2039/2012), nikoli do insolvenčního řízení Tomáše Davídka (54 INS 1209/2012).

O nákladech řízení bylo rozhodováno podle § 146 odst. 1 písmeno c) a § 202 odst. 1 insolvenčního zákona.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do patnácti dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň, ve trojím vyhotovení, s výjimkou osob, které se práva na odvolání po vyhlášení rozsudku vzdaly.

V Plzni dne 19.09.2014

Mgr. Ivana Žánová, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Kristýna Vecková