155 ICm 2475/2013
Jednací číslo: 155 ICm 2475/2013-27 (KSPL 54 INS 2598/2013) .

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou v právní věci žalobce: štancl-insolvence v.o.s., IČ 29105048, Kollárova 619/44, 301 00, Plzeň, IS dlužníka: Skryja Bohumil, Srní 102, 341 92, Kašperské Hory, proti žalovanému: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ 61860069, Jindřišská 24, 110 00, Praha 1-Nové Město, zast.: JUDr. Ervín Perthen, advokát, Velké náměstí 19, Hradec Králové v řízení o žalobě na popření vykonatelné pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalovaného za dlužníkem Bohumilem anonymizovano , anonymizovano přihlášená v insolvenčním řízení dlužníka přihláškou č. 9, dílčí pohledávka č. 2, přiznaná rozhodčím nálezem JUDr. Evy Vaňkové ze dne 17. 10. 2011, č. j. Va 35-103/2011-6, činí 52.490,--Kč.

II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Dne 12. 07. 2013 podal žalobce ke zdejšímu soudu žalobu na popření vykonatelné pohledávky, kdy se domáhal vydání rozsudku, kterým by soud určil, že pohledávka žalovaného za dlužníkem, přihlášená v insolvennčím řízení dlužníka přihláškou č. 9, dílčí pohledávka č. 2, přiznaná rozhodčím nálezem JUDR. Evy Vaňkové činí 25.165,--Kč. Žaloba byla odůvodněna tak, že žalobce je IS dlužníků Petry Skryjové a Bohumila Skryji, jejichž úpadek je řešen zdejším soudem v Plzni. Při přezkumném jednání, které se konalo dne 12. 06. 2013, popřel žalobce pohledávku žalovaného co do pravosti ve výši 79.815,--Kč. Jednalo se o dílčí pohledávku č. 2. Žalovaný uplatnil pohledávku jako vykonatelnou na základě rozhodčího nálezu JUDr. Evy Vaňkové ze dne 17. 10. 2011. Pohledávku žalovaného přihlášenou za dlužníkem, dílčí pohledávku č. 2 v celkové výši 104.080,--Kč popřel žalobce na přezkumném jednání, co do pravosti a výše 79.815,--Kč, uznal ve výši 25.165,--Kč. Žalobce setrvává na svém přesvědčení, že sjednaná smluvní pokuta je pro rozpor s dobrými mravy a nenaplnění funkcí institutu smluvní pokuty neplatně sjednaná. Smluvní pokuta je sjednána ve výši přesahující 95 % z výše celého plnění poskytnutého na základě úvěru dlužníkovi, přičemž jí je sankcionováno 35 denní prodlení s úhradou byť jediné splátky, tzn., překračuje zajištěnou povinnost 27krát, nemluvě o skutečnosti, že zajišťuje i široké množství dalších, banálnějších porušení povinností dlužníkem a sankcionuje každé porušení další povinnosti samostatně. Navíc je popřená smluvní pokuta sjednána vedle ostatních sjednaných smluvních pokut.

Žalovaný navrhoval prvotní žalobu zamítnout. Odkazoval na vykonatelnost pohledávky z důvodu vydání pravomocného rozhodčího nálezu. Uvedl, že IS netvrdil ani neprokázal žádné skutečnost, na jejímž základě by soud mohl přestat považovat rozhodčí nález za exekuční titul a o nároku žalovaného rozhodovat znovu, bez ohledu na překážku věci rozhodnuté. Navíc zdůraznil, že výše přihlášené pohledávky je v naprostém souladu se smlouvou o úvěru uzavřenou mezi účastníky, v souladu se zákony i obchodními zvyklostmi.

Podle § 199 odst. 1 a 2 IZ, IS, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu. Jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci.

Na úvod soud konstatuje, že žaloba byla podána v zákonem stanovené lhůtě, neboť přezkumné jednání, při kterém byla pohledávka žalovaného popřena, se konalo dne 12. 06. 2013 a žaloba byla podána dne 12. 07. 2013.

Z přihlášky žalovaného do insolvenčního řízení dlužníka Bohumila Skryji, bylo zjištěno, že žalovaný přihlásil pohledávku ve výši 131.436,--Kč. Pohledávka č. 1 byla přihlášená ve výši 26.456,--Kč. Pohledávka č. 2 byla přihlášená v celkové výši 104.980,--Kč a jako důvod vzniku pohledávky byly uvedeny nezaplacené smluvní pokuty z titulu smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100259724 ve výši 13.938,--Kč a ve výši 79.815,--Kč. Soud provedl důkaz smlouvou o revolvingovém úvěru, která byla uzavřená mezi dlužníkem a žalovaným, vč. dodatku ke smlouvě o revolvingovém úvěru. Částka k vyplacení na základě smlouvy činila 83.000,--Kč, smluvní odměna 76.630,--Kč. Ve smlouvě si strany dojednaly rozhodčí doložku a systém smluvních pokut. Smluvní pokuty byly mj. vyúčtovány fakturou č. 911033636 ve výši 81.358,--Kč. Pokuta ve výši 50 % z výše půjčky tak byla vyčíslena na 79.815,--Kč. Byl doložen rozhodčí nález JUDr. Evy Vaňkové, č. j. Va 35-103/2011-6 ze dne 17. 10. 2011, který nabyl právní moci dne 25. 10. 2011.

Při jednání, které se konalo dne 18. 10. 2013, strany shodně uvedly, že souhlasí s tím, že pohledávka žalovaného č. 2, kterou žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka činila dohromady 52.390,--Kč.

S ohledem na shora uvedené soud vydal rozsudek, kterým určil, že pohledávka žalovaného za dlužníkem Bohumilem anonymizovano , přihlášená v insolvenčním řízení dlužníka přihláškou č. 9, dílčí pohledávka č. 2, přiznaná rozhodčím nálezem JUDr. Evy Vaňkové činila 52.490,--Kč.

O nákladech řízení bylo rozhodováno podle § 142 odst. 2 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, s výjimkou osob, které se práva na odvolání po vyhlášení rozsudku platně vzdaly.

Krajský soud v Plzni dne 18. 10. 2013

Mgr. Ivana Žánová samosoudce