155 ICm 2332/2013
Jednací číslo: 155 ICm 2332/2013-27 (KSPL 54 INS 16597/2012) .

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou v právní věci žalobce: štancl-insolvence v.o.s., IČ 29105048, Kollárova 619/44, 301 00, Plzeň, IS dlužníka: Pšeid František, Palackého 255, 342 01, Sušice, proti žalovanému: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ 61860069, Jindřišská 941/24, 110 00, Praha 1, zast.: JUDr. Ervín Perthen, Velké náměstí 135/19, 500 02, Hradec Králové o Žalobě na popření vykonatelné pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalovaného za dlužníkem Františkem anonymizovano , anonymizovano , bytem Palackého 255, Sušice, přihlášená v insolvenčním řízení dlužníka přihláškou č. 1, dílčí pohledávka č. 2, přiznaná rozhodčím nálezem rozhodce Mgr. Marka Landsmanna ze dne 21. 11. 211, č. j. La 454/11-15, činí 33.239,--Kč.

II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Dne 28. 06. 2013 podal žalobce ke zdejšímu soudu proti žalovanému žalobu na popření vykonatelné pohledávky, přičemž se domáhal určení, že pohledávka žalovaného za dlužníkem přihlášená do insolvenčního řízení přihláškou č. 1, dílčí pohledávka č. 2, přiznaná rozhodčím nálezem Mgr. Marka Landsmanna činí 1.142,--Kč. Žaloba byla odůvodněna tak, že žalobce popřel pohledávku žalovaného co do pravosti a výše 65.336,--Kč. Žalovaný uplatnil pohledávku jako vykonatelnou na základě rozhodčího nálezu Marka Landsmanna ze dne 21. 11. 2011. Správcem popřená část pohledávky odpovídá ve výši 58.344,--Kč jistině pohledávky a ve výši 6.992,--Kč odpovídá směnečnému úroku. Důvodem popření je excesivní vyplnění zajišťovací blanko směnky, na níž věřiteli právo nevzniklo. K excesivnímu vyplnění směnky došlo navýšením pohledávky věřitele o smluvní pokutu, na níž věřiteli právo nevzniklo, neboť je z důvodu sjednání v rozporu s dobrými mravy a nenaplnění institutu smluvní pokuty neplatně sjednaná. Vybočení z rámce dobrých mravů a nenaplnění funkcí smluvní pokuty shledává žalobce ve skutečnosti, že smluvní pokuta je sjednána za prodlení 35 dnů se splácením kteréhokoliv závazku klienta, bez ohledu na jeho výši, sazbě cca 150 % z částky poskytnuté úvěrem klientovi. Sankce nastává při jakémkoliv prodlení s úhradou, typicky splátky ve výši 2.431,--Kč, což by odpovídalo 2.400 % částky, z níž je klient v prodlení. Nelze přehlédnout, že s prodlením klienta jsou spojeny i další sankce.

Žalovaný navrhoval žalobu zamítnout. Odkazoval na vykonatelnost rozhodnutí s tím, že IS netvrdí ani neprokazuje žádné skutečnosti, na jejichž základě by soud mohl přestat považovat rozhodčí nález za exekuční titul a o nároku žalovaného rozhodovat znovu bez ohledu na překážku věci rozhodnuté. Žalovaný zdůraznil, že výše přihlášené pohledávky je v naprostém souladu se smlouvou o úvěru uzavřenou prve mezi účastníky. Je též v souladu se zákonem a ostatními zvyklostmi. Celková výše pohledávky žalovaného je důsledkem závažného porušení smlouvy o úvěru ze strany dlužníka, následného zesplatnění úvěru a vzniku práva žalovaného na zaplacení sjednané smluvní pokuty.

Podle § 199 odst. 1 a 2 IZ, IS, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu. Jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci.

Z přihlášky pohledávky žalovaného do IS dlužníka Františka Pšeida má soud za prokázané, že žalovaný přihlásil pohledávku v celkové výši 187.897,--Kč. Pohledávka č. 1 byla přihlášena ve výši 121.419,--Kč, pohledávka č. 2 ve výši 66.478,--Kč. Jako důvod vzniku pohledávky č. 2 byl uveden nedoplatek na směnečné sumě ze zajišťovací směnky dle smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100371348 ve výši 59.364,--Kč. Soud provedl důkaz smlouvou o revolvingovém úvěru č. 9100371348, která byla uzavřena mezi dlužníkem a žalovaným dne 29. 07. 2010. Předmětem smlouvy byl úvěr ve výši 50.000,--Kč. Dodatkem ke smlouvě o revolvingovém úvěru pak byly změněny parametry smlouvy, kdy částka k vyplacení činila 35.000,--Kč, smluvní odměna 81.688,--Kč. Výše splátky po provedení revolvingu činila 2.431,--Kč / měsíčně. Fakturou č. 911012648 byla dlužníku žalovaným vyfakturována smluvní pokuta ve výši 58.854,--Kč, přičemž pokuta ve výši 50% z výše půjčky činila 58.344,--Kč. Dále byla soudu předložena směnka znějící na 168.759,--Kč, která byla vyplněna následně (prvotně se jednalo o blanko směnku) dne 30. 01. 2011 žalovaným.

Při jednání, které se konalo dne 18. 10. 2013, strany uvedly, že souhlasí s tím, že pohledávka žalovaného č. 2, přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka Františka Pšeida, jejímž právním důvodem byly smluvní pokuty, bude činit 33.239,--Kč.

S ohledem na shora uvedené soud vydal rozsudek, kterým určil, že pohledávka žalovaného č. 2 činí 33.239,--Kč.

O nákladech řízení bylo rozhodováno podle § 142 odst. 2 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, s výjimkou osob, které se práva na odvolání po vyhlášení rozsudku platně vzdaly.

Krajský soud v Plzni dne 18. 10. 2013

Mgr. Ivana Žánová samosoudce