155 ICm 230/2013
Číslo jednací: 155 ICm 230/2013-63 (KSPL 54 INS 13671/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou ve věci žalobce: GLAMA Maschinenbau GmbH, Hornstrasse 19, Gladbeck, zast. JUDr. Martinem Kubánkem, advokátem se sídlem v Praze 1, nám. Republiky 1079/1a, proti žalovanému: IS Žižlavský v.o.s., IČ: 28490738, insolvenční správce dlužníka PILSEN STEEL s.r.o., zast. Mgr. Adamem Sigmundem, AK Praha 1, Široká 5, v řízení o žalobě na vyloučení majetku z majetkové podstaty,

takto :

I. Žaloba o vyloučení manipulátoru typu GSM-2000/6000 WP ze soupisu majetkové podstaty dlužníka PILSEN STEEL s.r.o., se sídlem v Plzni, Tylova 1/57, IČ: 47718706, se zamítá.

II. Žalobce je povinen uhradit žalovanému na účet jeho zástupce ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku náklady řízení v celkové výši 18.331,50 Kč.

Odůvodnění :

Žalobce se žalobou ze dne 28. 01. 2013 domáhal vydání rozsudku, kterým by soud vyloučil z majetkové podstaty dlužníka ve výroku rozsudku uvedený manipulátor. Žalobu odůvodnil tak, že dne 06. 10. 2010 uzavřel coby věřitel s dlužníkem smlouvu o dílo č. 7810100095 ve znění dodatku č. 2 ze dne 17. 11. 2011.

Předmětem smlouvy bylo zhotovení manipulátoru typ GSM-2000/6000 WP žalobcem jakožto zhotovitelem pro dlužníka jakožto objednatele. Kupní cena za manipulátor byla sjednána v článku 7 1. smlouvy ve výši 6.800.000 EUR včetně DPH. Kupní cena byla splatná v jednotlivých splátkách. Dne 27. 12. 2010 bylo zástupci žalobce doručeno vyrozumění o soupisu majetku ze dne 21. 12. 2011, ve kterém žalovaný žalobce informoval o tom, že do majetkové podstaty dlužníka zahrnul rovněž manipulátor, který je dle tvrzení dlužníka v držení žalobce. Důvodem sepsání manipulátoru do majetkové podstaty dlužníka je dle tvrzení žalovaného vlastnické právo dlužníka k manipulátoru, které dlužník nabyl na základě smluvního ujednání obsaženého v článku 6. 8. Smlouvy. Manipulátor byl sepsán do majetkové podstaty Dlužníka jako položka C2a.2359. Se zahrnutím manipulátoru do majetkové podstaty dlužníka žalobce nesouhlasí. Ustanovení článku VI Smlouvy upravuje zhotovení, předání a převzetí manipulátoru. Dle tohoto ustanovení bude manipulátor předán dlužníkovi po jeho dokončení a provedení zkušebního provozu, a to včetně příslušné dokumentace. Poslední část tohoto ustanovení a to konkrétně ustanovení čl. 6.8 Smlouvy upravuje vznik vlastnického práva k manipulátoru. Dle tohoto ustanovení je vlastníkem Manipulátoru dlužník a to od počátku zhotovení manipulátoru. Dlužník tedy není vlastníkem manipulátoru od počátku zahájení prací na Manipulátoru, jak tvrdí žalovaný, protože při zahájení prací ještě manipulátor neexistoval, nýbrž vlastnictví vznikne až dokončením díla. Poslední splátka kupní ceny byla žalobci dlužníkem uhrazena dne 17. 04. 2012. Poté zaslal žalobce dne 27. 08. 2012 dlužníku výzvu, ve které jej upozornil na prodlení s platbou splatných částí kupní ceny v souladu se smlouvou. Na tuto výzvu dlužník nereagoval. Žalobce přerušil práce na Manipulátoru, jelikož se důvodně obával, že dlužník nebude schopen plnit závazek uhradit kupní cenu, a proto v souladu s ustanovením § 326 Obchodního zákoníku pozastavil práce na Manipulátoru. Vzhledem k této skutečnosti v současné době Manipulátor v právním smyslu neexistuje. Pokud by soud z jakéhokoli důvodu dospěl k odlišnému výkladu ustanovení článku 6.8. Smlouvy, zdůrazňuje žalobce, že takové ustanovení by bylo absolutně neplatné, neboť by šlo o rozpor s poctivým obchodním stykem a potažmo dobrými mravy. Také je třeba zohlednit, že zpracovávané díly manipulátoru se nacházejí na německé půdě. Mělo by se tedy postupovat podle lex res sitae dle německého práva.

Žalovaný navrhoval žalobu zamítnout. Uvedl, že důvodem sepsání Manipulátoru do majetkové podstaty dlužníka je vlastnické právo dlužníka k Manipulátoru, které nabyl na základě ujednání obsaženého v článku 6. 8. Smlouvy č. 7810100095 na zhotovení manipulátoru GSM-2000/6000WP uzavřené mezi žalobcem a dlužníkem dne 06. 10. 2010 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 01. 2011 a dodatku č. 2 ze dne 17. 11. 2011. V uvedeném článku bylo mezi stranami smlouvy sjednáno vlastnické právo dlužníka k manipulátoru, a to od zahájení provádění díla (manipulátoru). Jelikož byly práce na manipulátoru zahájeny, je s ohledem na uvedené ujednání o vzniku vlastnického práva objednatele dlužník od jejich počátku vlastníkem manipulátoru. Žalovaný odkázal na anglický text smlouvy: The ownership right to Work holds Customer from the begin of the Work execution . K údajné neexistenci manipulátoru v právním smyslu žalovaný namítá, že pojmově právní řád ČR věc v právním smyslu nevymezuje, nicméně dle právní teorie lze za věc v právním smyslu považovat hmotné předměty a ovladatelné přírodní síly. Manipulátor, ač ne zcela dokončený, má hodnotu a může se stát předmětem majetkových vztahů směny, tudíž nelze pochybovat o jeho existenci v právním slova smyslu. V tomto směru odkazuje žalovaný na nelogičnost tvrzení žalobce domáhajícího se svou žalobou vyloučení majetku z majetkové podstaty, který dle jeho názoru ani neexistuje. Tvrzení žalobce o tom, že by na úpravu vztahů stran smlouvy mělo být aplikováno německé právo, je taktéž nesprávné, neboť dle článku 16. 1. 4 Smlouvy bylo jako rozhodné právo sjednáno právo české.

Podle § 7 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále také jen IZ ) se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení o.s.ř., týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

Soud provedl důkaz jednak originálem Smlouvy o dílo č. 7810100095 v anglickém jazyce a dále jejím překladem z anglického jazyka. Smlouva byla uzavřena mezi dlužníkem a žalobcem dne 06. 10. 2010 v Gladbecku. Předmětem smlouvy byl závazek zhotovitele-žalobce-vyhotovit na vlastní náklady a vlastní odpovědnost, v plném rozsahu, včas a především bez jakýchkoli vad a nedodělků dílo, jež představuje kompletní zajištění dodávky kovacího manipulátoru, typ GSM-2000/6000 WP, za podmínek a v rozsahu, který je uveden v této smlouvě a dále v nabídce zhotovitele č. 1400/0 ze dne 07. 10. 2009. Článek VII) obsahuje ujednání ohledně ceny a platebních podmínek. Celková cena za dílo je obsažena v bodě 7.1 a byla stanovena na 6.800.000 EUR, včetně DPH. Dle smlouvy cena zahrnuje kompletní dodávku díla na základě prováděcí dokumentace. Strany se dohodly na systému plateb, kdy cena za dílo bude splatná na základě dílčích faktur, předem schválených objednatelem. Článek 6.8 Smlouvy byl do českého jazyka přeložen takto: Vlastnické právo k dílu náleží odběrateli od okamžiku zahájení díla . Anglický text článku 6. 8. smlouvy zní takto: The ownership right to Work holds Customer from the begin of the Work execution .

V řízení je nesporné, že žalovaný coby insolvenční správce dlužníka doplnil soupis majetkové podstaty dlužníka o položku C2a.2359-manipulátor GSM-2000/6000 WP.

Ve věci se konala dvě jednání. První jednání se konalo dne 13. 08. 2013 a zúčastnily se jej obě strany. Na tomto jednání strany učinily nesporným, že Manipulátor je dílo nedokončené, práce byly pozastaveny v dubnu 2012, komponenty se nachází v Německu a za tohoto stavu není manipulátor funkční. Dne 07. 01. 2014 se konalo druhé jednání, kterého se žalobce nezúčastnil, a ani se z jednání neomluvil. Žalovaný upřesnil, že samozřejmě v majetkové podstatě je zapsán manipulátor, ale chtějí ho vydat v tom stavu, v jakém se nacházel v době ukončení prací-jinými slovy, chtějí jen to, co dlužník zaplatil.

Soud provedl důkaz i spisem zdejšího soudu 155 ICm 328/2013, konkrétně pak žalobou, kterou podávala Glama Maschinenbau GmbH a vyjádřením žalovaných, tedy dlužníka a insolvenčního správce. Ze spisu vyplynulo, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pohledávku ve výši 104.298.400,--Kč, což je celkově sjednaná cena dle smlouvy o dílo (Manipulátoru). Dlužník i insolvenční správce pohledávku zčásti popřeli, a to do výše 78.228.900,--Kč, neboť této částce odpovídá stav manipulátoru k datu ukončení prací. Žalovaní ve sporu odkazovali na článek VII smlouvy. Žalobce i přes nedokončení díla požadoval zaplatit celkovou cenu za dílo ujednanou dle shora citované smlouvy.

Podle § 225 odst. 1, 2 IZ osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty. Žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené v odstavci 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty insolvenčnímu soudu. . Soud po provedeném dokazování dospěl k závěru, že žaloba nebyla podána po právu. Soud se zcela ztotožňuje s argumentací žalovaného i s důvody, proč byl předmětný majetek dodatečně zahrnut do majetkové podstaty dlužníka. Jak již bylo uvedeno shora, dlužník coby objednatel uzavřel se žalobcem coby zhotovitelem dne 06. 10. 2010 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zhotovení Manipulátoru. Otázku vzniku vlastnictví k předmětu díla řešil článek 6.8 smlouvy, ve kterém je uvedeno, že objednatel-čili dlužník-se stává vlastníkem manipulátoru od zahájení provádění díla. Toto ujednání dle názoru soudu není v rozporu s poctivým obchodním stykem, či dobrými mravy, neboť se nejedná o neobvyklé a v obchodním styku netypické ujednání. Dlužník v souladu se smlouvou platil cenu za dílo po částech, neboť jednotlivé platby se měly hradit až po ukončení ve smlouvě uvedených fází. Dlužník naposledy uhradil část kupní ceny dne 17. 04. 2012. K tomuto datu de facto k žádosti dlužníka žalobce práce na manipulátoru zastavil a s největší pravděpodobností se i v současné době manipulátor nachází ve stavu, v jakém byl k uvedenému datu. Jelikož je dle smlouvy dlužník vlastníkem manipulátoru už od zahájení prací na manipulátoru, je logické, že manipulátor byl do jeho majetkové podstaty zahrnut, a to ve stavu, v jakém zůstal v dubnu 2012. Soud nemá žádné informace o tom, a ani nic takového nebylo ze strany žalující tvrzeno (a tudíž ani prokázáno), že by zhotovitel po ukončení prací ještě na díle pokračoval, že by se tedy odevzdáním díla dlužníku (resp. správci) dlužník bezdůvodně obohatil. Soud poznamenává, že žalobce si jednak v insolvenčním řízení dlužníka nárokoval celou cenu o dílo a současně též manipulátor ve stavu, v jakém byl k dubnu 2012. Kdyby soud žalobci v obou incidenčních sporech vyhověl, došlo by jistě k bezdůvodnému obohacení na straně žalobce. K námitce žalobce ohledně aplikace německého práva na daný případ, soud odkazuje na ustanovení článku 16.1.4 Smlouvy o dílo.

O nákladech soud rozhodl podle § 142 odst. 1 o.s.ř. Žalovaný měl ve věci úspěch a proto mu náleží právo na náhradu nákladů řízení v plné výši. Žalovaný si vyúčtoval za 4 úkony právní služby celkem 16.456,--Kč (příprava a převzetí, vyjádření žalovaného a 2x účast na jednání). Účtoval úkony za 4 služby po 3.100,--Kč + 21 % DPH (vycházel z ustanovení § 9 odst. 4 písmeno c) advokátního tarifu), plus částku 1.875,50 Kč jako náhradu za promeškaný čas včetně DPH za jednání, které se nekonalo.

Poučení : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do patnácti dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň, ve trojím vyhotovení.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá toto rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Plzni dne 07. 01. 2014

Mgr. Ivana Žánová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Eva Havlíčková