155 ICm 2266/2012
Jednací číslo: 155 ICm 2266/2012-74 (KSPL 54 INS 2409/2012) .

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou v právní věci žalobce: SYNER, s.r.o., IČ 48292516, Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01, Liberec, zast.: JUDr. Oldřich Filip, advokát, Jiráskova 613, 470 01, Česká Lípa proti žalovanému: Insolvenční agentura v.o.s., IČ 29115540, Západní 1448/16, 360 01, Karlovy Vary v řízení o žalobě na určení pravosti nevykonatelné pohledávky popřené insolvenčním správcem,

takto:

I. Soud určuje, že pohledávka č. 1 žalobce přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka G-MARTIE CZ, spol. s r.o., IČ: 26343126, z titulu nároku na smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč, je po právu jako pohledávka nezajištěná a nevykonatelná.

II. Určuje se, že pohledávka č. 2 žalobce, přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka G-MARTIE CZ, spol. s r.o., IČ: 26343126, z titulu nároku na snížení ceny díla o hodnotu záruk ve výši 2.860.000,--Kč, je po právu jako pohledávka nezajištěná a nevykonatelná.

III. Určuje se, že pohledávka č. 3 žalobce, přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka G-MARTIE CZ, spol. s r.o., IČ: 26343126, z titulu nároku na náhradu nákladů vynaložených pro odstranění vad díla za pomoci třetích osob ve výši 115.868,--Kč, je po právu jako pohledávka nezajištěná a nevykonatelná.

IV. Určuje se, že pohledávka č. 4 žalobce, přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka G-MARTIE CZ, spol. s r.o., IČ: 26343126, z titulu nároku na náhradu nákladů

vynaložených pro odstranění vad díla za pomoci třetích osob ve výši 1.485.600,-- Kč, je po právu jako pohledávka nezajištěná a nevykonatelná, přičemž se jedná o pohledávku podmíněnou.

V. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

VI. Státu se nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Dne 01. 08. 2012 podal žalobce ke zdejšímu soudu proti žalovanému insolvenčnímu správci žalobu, kterou se domáhal vydání shora uvedeného rozsudku. Žaloba byla odůvodněna tak, že usnesením zdejšího soudu ze dne 03. 04. 2012 byl zjištěn úpadek dlužníka G-MARTIE CZ, spol. s. r.o., přičemž IS byl ustanoven žalovaný. Žalobce přihlásil řádně a včas své pohledávky vůči dlužníkovi přihláškou pohledávky ze dne 25. 04. 2012, která došla insolvenčnímu soudu dne 27. 04. 2012. Žalobce přihlásil 4 dílčí pohledávky v celkové výši 4.511.286,--Kč. IS všechny dílčí pohledávky žalobce popřel. Žalobce uzavřel dne 29. 02. 2008 s dlužníkem smlouvu o dílo č. 33/08/90003 ze dne 29. 02. 2008. Předmět této smlouvy byl specifikován v čl. II této smlouvy. Nedílnou součástí této smlouvy jsou dokumenty uvedené v čl. VI. odst. 2. Dále uzavřel žalobce s dlužníkem dodatek č. 1 ze dne 14. 04. 2008 ke smlouvě o dílo č. 33/08/90003 ze dne 29. 02. 2008, dodatek č. 2 ze dne 15. 12. 2008 ke smlouvě o dílo č. 33/08/90003 a dodatek č. 3 ze dne 07. 05. 2009 ke smlouvě o dílo č. 33/08/90003 ze dne 29. 02. 2008. Dlužník nedostál svému závazku dílo provést ve sjednané kvalitě, jak dokládá oznámení vady díla dle smlouvy o dílo ze dne 06. 06. 2011. Tímto oznámením vyzval žalobce dlužníka k odstranění vad díla v záruční době, spočívající v jakosti technologie řídicího systému Energocentra, která se projevuje nefunkčním vybíjením a nabíjením akumulační nádrže a ekonomicky neefektivním fungováním energobloku. Dále byl dlužník žalobcem požádán v návaznosti na dostavbu bazénu a jeho napojení na energoblok o instalovaný systémový software pro budoucí možné modifikace a doprogramování s tím, že tento nosič nebyl při převzetí díla předán žalobci. Na tuto výzvu však dlužník nereagoval. Žalobce, aby dostál svým závazkům vůči třetím osobám, na které smlouva o dílo navazovala a které navazovaly na ní, nezbylo nic jiného, než se obrátit na společnost WARMNIS spol. s r.o., která ke zjištění reklamovaných vad vypracovala posudek z května 2011 a následně provedla odstranění zjištěných vad, a to na základě podmíněné objednávky č. 2907/2011 ze dne 18. 11. 2011. Tyto skutečnosti dokládá vedle posudku z května 2011 i svědecká výpověď Ing. Petra Otmara a svědecká výpověď Jiřího Šplíchala, zaměstnance společnosti WARMNIS spol. s r.o. Dlužník byl od zaslání oznámení vady díla dle smlouvy o dílo ze dne 06. 06. 2011 nekontaktní, což dokládá dopis ze dne 06. 02. 2012, kde žalobce žádal o zjednání nápravy a současně sdělil dlužníkovi, že započítává pozastávky proti svým pohledávkám, v celkové výši 1.007.199,10 Kč. Pohledávky reprezentují předtím vystavené faktury. Dlužník reagoval až dopisem, který došel žalobci dne 03. 02. 2012 a to tvrzením, že mu byla neoprávněně vystavena faktura ze dne 16. 12. 2011 ve výši 520.000,--Kč, kterou dlužníkovi žalobce vyfakturoval část nákladů spojených s odstraněním vad v záruční době provedené za pomoci třetí osoby. Pohledávka č. 1 byla přihlášená ve výši 50.000,--Kč jako nezajištěná. Jedná se o částku odpovídající výši smluvní pokuty za prodlení dlužníka za prodlení dlužníka s odstraněním vady díla zjištěnou v záruční době dle smlouvy o dílo ze dne 29. 02. 2008 a ustanovení čl. XIII odst. 9 všeobecných smluvních podmínek provádění díla, které jsou podle ustanovení čl. V odst. 4 a čl. VI odst. 2 bod 3) smlouvy o dílo nedílnou součástí smlouvy o dílo. Žalobce marně vyzval dlužníka oznámením vady díla dle smlouvy o dílo ze dne 06. 06. 2011. Jelikož byl od této doby dlužník nekontaktní a reklamované vady neodstranil, zaslal žalobce dlužníkovi fakturu č. 911059 ze dne 07. 09. 2011 ve výši 50.000,--Kč, která odpovídá shora uvedené smluvní pokutě. Pohledávka č. 2 byla přihlášena ve výši 2.860.000,--Kč jako nezajištěná. Tato pohledávka odpovídá částce snížení ceny díla o hodnoty záruk podle smlouvy o dílo ze dne 29. 02. 2008 pro případ prohlášení konkurzu na majetek dlužníka jako zhotovitele a pro případ, kdy jeho závazky vyplývající z poskytnuté záruky jakosti zaniknou. Nárok na tento postup vyplývá z čl. XI. odst. 13 všeobecných smluvních podmínek provádění díla, kde je výslovně toto sjednáno. Jelikož cena díla byla sjednána ve výši 14.300.000,--Kč, přihlášená pohledávka ve výši 2.860.000,--Kč, jakožto 20%, je zcela adekvátní. Pohledávka č. 3 byla přihlášena ve výši 115.686,--Kč jako nezajištěná a odpovídá svou výší nákladům vynaloženým žalobcem na průkazné a odborné zjištění vady díla a navržení způsobu odstranění těchto vad, zjištěných žalobcem v záruční době dle smlouvy o dílo. Jedná se o pohledávku z titulu nároku na náhradu nákladů spojených s odstraněním vad za pomoci třetích osob v důsledku nečinnosti dlužníka. Výše přihlášené pohledávky je prokázána fakturou č. 1018404 ze dne 14. 06. 2011, kterou žalobci vystavila společnost WARMNIS spol. s r.o. za posudek z května 2011. Tento posudek potvrdil vznik škody a bylo jím navržen způsob řešení. Pohledávka č. 4 byla přihlášena ve výši 1.485.600,--Kč, jako pohledávka nezajištěná a podmíněná pro případ, že dojde k popření pohledávky č. 2. Svou výší odpovídá nákladům, které se žalobce zavázal vynaložit na odstranění vad díla zjištěných v záruční době dle smlouvy o dílo ze dne 29. 02. 2008. Jedná se o pohledávku z titulu nároku na náhradu nákladů spojených s odstraněním vad za pomoci třetích osob v důsledku nečinnosti dlužníka. Nárok vyplývá z čl. XIII odst. 6 všeobecných smluvních podmínek provádění díla, které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Aby žalobce dostál svým závazkům vůči třetím osobám, na které smlouva o dílo navazovala a které navazovaly na ní, byl nucen pro odstranění vad díla uzavřít smluvní vztah se společností WARMNIS spol. s r.o.

Žalovaný nárok uplatněný v žalobě neuznal. Uvedl, že žalobcem předložený posudek nelze považovat v řízení za důkaz znaleckým posudkem, nýbrž pouze za důkaz listinou. Dle žalovaného není vůbec jasné, že z tohoto důkazu vyplývá existence žalobkyně tvrzených vad a zejména jejích zavinění dlužníkem, když na straně 15 posudku je uvedeno, že tvrzení, že nabíjení a vybíjení akumulace topné vody je nefunkční, se nezakládá na pravdě. Není jasné, z jakých podkladů provozovatel vycházel při reklamaci funkce akumulace, když nemá informace kdy a proč má k akumulaci tepla. Závěry pod ostatními body jsou nejednoznačné a rozhodně nepotvrzené, že by dlužník nezavinil vadnost díla. Ohledně pohledávky přihlášené pod č. 2 pak žalovaná uvádí, že ujednání ve smlouvě, které zakládalo možnost snížit cenu díla z důvodu prohlášení konkurzu na dlužníka je v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku. Ustanovení smluv o dílo, které deklarují, že v případě prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele zaniká právo zhotovitele na úhradu části ceny za dílo, resp. se sjednává, že určitá část ceny představuje slevu z ceny díla, kterou tímto zhotovitel poskytuje objednateli z důvodů prohlášení konkursu na zhotovitele je v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku. Při jednání, které se konalo dne 18. 03. 2013, žalovaný uvedl, že ujednáním ve smluvních podmínkách ohledně slevy považuje za ujednání neplatné, neboť je přesvědčen o tom, že tato sleva není vázána na existenci vady a nárok na ni by byl de facto vždy, např. pokud by firma spadla do konkursu. V praxi má za to, že se tyto případy řeší právě formou tzv. pozastávek, kdy se určitá část peněz za dílo může pozastavit a pak se hodnota eventuálně kryje z těchto pozastávek.

Z přihlášky žalobce do insolvenčního řízení dlužníka G-MARTIE CZ spol. s r.o. má soud za prokázané, že žalobce přihlásil pohledávku v celkové výši 4.511.286,--Kč.

Pohledávka č. 1 byla přihlášena ve výši 50.000,--Kč a jako důvod vzniku pohledávky bylo uvedeno, že se jedná o smluvní pokutu za dlužníkem za neodstraněnou vadu díla zjištěnou v záruční době dle smlouvy o dílo č. 33/08/90003 ze dne 29. 02. 2008. Nárok vyplývá z čl. VIII odst. 9 všeobecných smluvních podmínek provádění díla. Pohledávka č. 2 byla přihlášena ve výši 2.860.000,--Kč a jako důvod vzniku bylo uvedeno, že se jedná o snížení ceny díla o hodnotu záruk podle smlouvy o dílo pro případ prohlášení konkursu na majetek dlužníka jako zhotovitele a pro případ, kdy jeho závazky vyplývající z poskytnuté záruky z jakosti zaniknou. Nárok vyplývá z ustanovení XI. odst. 13 všeobecných smluvních podmínek provádění díla, které je nedílnou součástí smlouvy o dílo, dle něhož účinek snížení ceny díla o dohodnutou cenu záruky nastává okamžikem prohlášení konkursu, resp. okamžikem, kdy nastane skutečnost zakládající nemožnost splnění závazků zhotovitele z poskytnuté záruky za jakost. Pohledávka č. 3 byla přihlášena ve výši 115.686,--Kč a jako důvod vzniku pohledávky byly uvedeny náklady vynaložené věřitelem na odstranění vady díla zjištěné v záruční době podle smlouvy o dílo. Pohledávka z titulu nároku na náhradu nákladů spojených s odstraněním vad za pomoci třetích osob v důsledku nečinnosti dlužníka. Pohledávka č. 4 byla přihlášena ve výši 1.485.600,--Kč, jako důvod vzniku pohledávky byly uvedeny náklady, které věřitel již z části vynaložil a ve zbývající části ještě bude nucen vynaložit na odstranění vady díla zjištěné v záruční době dle smlouvy o dílo. Pohledávka z titulu nároku na náhradu nákladů spojených s odstraněním vad za pomoci třetích osob v důsledku nečinnosti dlužníka. Pohledávka byla přihlášená jako podmíněná pro případ, že dojde k popření (byť jen částečnému) pohledávky č. 2. Z insolvenčního spisu bylo zjištěno, že rozhodnutím zdejšího soudu ze dne 03. 04. 2012 byl zjištěn úpadek dlužníka, IS byl ustanoven žalovaný. Soud provedl důkaz smlouvou o dílo č. 33/08/90003, která byla uzavřena mezi žalobcem, jakožto objednatelem, a dlužníkem, jakožto zhotovitelem, dne 29. 02. 2008. Na základě této smlouvy se zhotovitel-dlužník-zavázal provést pro žalobce dílo spočívající v provedení měření a regulace v systému Siemens a nadřazeného řídicího systému na stavbě výstavní, sportovně-kulturní a kongresové centrum Karlovy Vary v rozsahu dle objednatelem předané projektové dokumentace v úrovni prováděcího projektu c.1.10, c.1.10.1 a c.2.9-měření a regulace , kterou vypracoval BFB studio Praha pod zakázkou č. 1/9/05 v květnu 2007. Konkrétní práce pak byly v žalobě specifikovány. Shora uvedené dílo mělo být dokončeno do 30. 12. 2008 s tím, že k předání dokladové části dokumentace mělo nastat 31. 01. 2009. Cena díla byla stanovena jako nejvýše přípustná ve výši 14.300.000,--Kč bez DPH. DPH pak mělo být účtováno v zákonné výši. Dne 14. 04. 2008 byl uzavřen mezi stranami dodatek č. 1 ke smlouvě, přičemž tímto dodatkem se rušil a nahrazoval bod č. 1 čl. II předmět smlouvy, bod č. 1 a 2 čl. IV cena díla a platební podmínky, bod č. 1 čl. V ostatní ujednání a bod č. 2 čl. VI závěrečná ujednání výše uvedené smlouvy. Dodatek pak specifikuje detailně co je předmětem smlouvy, cena za dílo byla navýšena na 18.900.000,--Kč bez DPH. Dne 15. 12. 2008 byl uzavřen dodatek č. 2 ke smlouvě, tímto dodatkem se rušil a nahradil bod č. 1 a odst. 1.1 čl. II předmět smlouvy, bod č. 1 čl. III čas plnění a bod č. 1 a 2 IV cena díla a bod č. 2 čl. VI závěrečná ujednání výše uvedené smlouvy. Opětovně v tomto dodatku se detailně řeší předmět smlouvy, čas plnění byl posunut u dokončení díla do 30. 04. 2009 a u předání dokladové části a dokumentace do 15. 05. 2009. Cena díla byla navýšena na 19.991.722,--Kč bez DPH. Dodatek č. 3 pochází z 07. 05. 2009, došlo opět ke změně v předmětu smlouvy a v ceně a platebních podmínkách. Cena díla byla navýšena na 20.143.981,--Kč bez DPH. Součástí smlouvy byly všeobecné smluvní podmínky provádění díla, které byly oběma stranami podepsány 29. 02. 2008. Dle čl. XIII odst. 9 odstranění vady díla v záruční době, nebo jeho částí jinou fyzickou nebo právnickou osobou se nijak nedotýká záručních nároků objednatele vůči zhotoviteli. Zhotovitel zároveň uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každou takto odstraněnou vadu. V čl. XI. odst. 13 je uvedeno, že cena dále představuje sjednanou hodnotu veškerých plnění a závazků zhotovitele podle této smlouvy vč. závazků vyplývajících ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost. Pro případ prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele, pro případ, kdy z jakýchkoliv důvodů zhotovitel nebude moci dostát svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost, nebo pro případ, kdy jeho závazky vyplývající z poskytnuté záruky za jakost zaniknout, smluvní strany ocení hodnotu záruky na částku odpovídající 20 % z ceny díla uvedené výše v příslušné smlouvě o dílo bez DPH. Dojde-li k prohlášení konkursu na majetek zhotovitele, nebude-li zhotovitel moci dostát svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost, nebo zaniknou-li závazky zhotovitele vyplývající z poskytnuté záruky za jakost, pak platí, že cena díla uvedená výše v příslušené smlouvě o dílo bez DPH je snížena o dohodnutou cenu záruky, přičemž tento účinek nastává okamžikem prohlášení konkursu, resp. okamžikem, kdy nastane skutečnost zakládající nemožnost splnění závazků zhotovitele z poskytnuté záruky za jakost, nebo kdy dojde k zániku závazků zhotovitele vyplývající z poskytnuté záruky za jakost. Podle čl. XIII odst. 6 podmínek, zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které jí vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla. Reklamační řízení musí být ukončeno do 24 hodin po jeho zahájení. Bude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada, bude odstranění vady díla či jeho části provedeno bezúplatně. Nebude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada, bude odstranění vady díla či jeho části provedeno úplně, a to za cenu stanovenou v souladu s ustanovením čl. II bod 4 písm. b) podmínek. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění objednatelem. Záruční lhůta je shodná se záruční lhůtou sjednanou ve smlouvě o dílu. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. Smluvní strany se dohodly, že neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě výše uvedené, a nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla ve lhůtě výše uvedené, a nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní, a nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedostatky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstranil, má objednatel dle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatil. Ze dne 06. 06. 2011 pochází oznámení vad díla dle smlouvy o dílo č. 33/08/90003, které adresoval Ing. Petr Otmar (žalobce) zástupci dlužníka. V tomto oznámení je uvedeno, že na základě sdělení provozovatele stavby-výstavní, sportovně-kulturní a kongresové centrum Karlovy Vary-a v souladu se smlouvou o dílo reklamuje sdružení SYNER-BAUSTA-METROSTAV, jako objednatel, v záruční době u společnosti G-MARTIE CZ spol. s r.o., jako zhotovitele díla, dle smlouvy o dílo vady díla a to konkrétně: 1. vadu díla spočívající v jakosti technologie třídícího systému Energocentra, která se projevuje nefunkčním vybíjením a nabíjením akumulační nádrže a ekonomicky neefektivním fungováním energobloku. Žalobce vyzval dlužníka k bezodkladnému zahájení reklamačního řízení dle příslušných ustanovení smlouvy o dílo a všeobecných smluvních podmínek. V případě porušení smluvní lhůt pro odstranění vady bude žalobce postupovat v souladu s čl. XIII všeobecných smluvních podmínek. Soud měl k dispozici posudek, který vypracovala společnost WARMNIS spol. s r.o., a to v květnu 2011. Závěr znaleckého posudku zní takto:

Tvrzení, že nabíjení a vybíjení akumulace topné vody je nefunkční, se nezakládá na pravdě. Není jasné, z jakých podkladů provozovatel vycházel při reklamaci funkce akumulace, když nemá informace kdy a proč má k akumulaci tepla docházet. Po dobu místního šetření probíhající režim provozu Energocentra ani plné nabití akumulace neumožňoval, jelikož nedošlo k dlouhodobějšímu výskytu přebytku tepla vyrobeného v KJ oproti spotřebě areálu (vytápění, ohřev vzduchu, ohřev TUV, vířivky, úprava ledu). Technologie EC umožňuje dokompletování řídicího systému v takovém rozsahu, aby bylo možné provozovat energocentrum a strojovnu chlazení automaticky a ekonomicky. Původní problém, nabíjení a vybíjení akumulace, vůbec nesouvisí s dodávkami strojní technologie. Příčinou nefunkční akumulace tepla je nerespektování přírodních zákonů (např. rovnice kontinuity a hmotností bilance proudění tekutin), absence techniky pro společné řízení základních zařízení a NŘS a jako poslední důvod lidský faktor ze strany provozovatele. Poslední příčina vyplývá ale z předchozích. Systém MaR a NŘS nevytváří hierarchickou strukturu řízení ve třech úrovních, která je pro takové zařízení vhodná: 1. úroveň-řízení na úrovni jednotlivých zařízení-tato úroveň je funkční, je využívána v provozu. Jedná se autonomní regulace kotlů, KJ, okruhů ohřevu PHW, okruhu vytápění apod. Regulátory ve většině případů reagují na manuální vstupy obsluhy. 2. úroveň-řízení na úrovni funkčních celků-není plně funkční. Tato úroveň má právě zajišťovat např. součinnost KJ, akumulace tepla a kotlů tak, aby byly dodrženy provozní meze jednotlivých zařízení a ta byla provozována podle pokynů nadřazeného systému s ohledem na ekonomii provozu. 3. úroveň-řízení na úrovni objektu-nadřazený řídicí systém-v době prohlídky a měření nebyl funkční. Systém, který pracuje s prognostickým řízením, umožňuje a koordinuje funkci jednotlivých technologických celků ve vzájemné součinnosti, diagnostikuje systém a jeho výstupem jsou trendy, poruchová hlášení, provozní historie a zejména podklady pro ekonomické hodnocení provozu. Je nutné zpracovat algoritmizaci jednotlivých procesů, algoritmy nechat odsouhlasit provozovatelem a pak je aplikovat do řídicího systému. Logiku řízení, jak přiřazovat a odstavovat jednotlivé zdroje tepla dle skutečných odběrů energií a s ohledem na ekonomii provozu zařízení, obvykle zajišťuje buď řídicí systém Energocentra, nebo nadřazený řídicí systém. Z ohledání při místním šetření je zřejmé, že prostřednictvím jednotlivých autonomních regulací a PLC počítače lze řídit požadovaný výkon zdrojů tepla Energocentra v rozsahu od min. do max. téměř spojitě, a že instalovaná instrumentace je dostatečná pro měření fyzikálních veličin topného systému potřebných pro řídicí systém. Není dostatečná pro řízení procesů. Pro získání správných představ obsluhy o funkci jednotlivých částí systému Energocentra doporučuje znalec opakování školení zhotovitelem energocentra a autorem. Dále znalec doporučuje provozovateli přehodnotit vhodnost nasmlouvaných podmínek pro využívání servisu Tedom, které dle zkušeností nepřiměřené zvyšují náklady položky bilance. Cena servisu překračuje ceny obvyklé, roční náklad na servis je cca 750 tis. Kč. Znalec předpokládá, že bude komplikované zajistit dokončení díla ze strany původního zhotovitele. Zběžnou kontrolou v OR bylo zjištěno, že došlo na konci roku 2010 ke změně společníka i jednatele společnosti G-MARTIE CZ spol. s r.o. Je otázkou, kde vůbec reklamovat vady díla. Jako zásadní otázka se v současné době jeví dostavba plaveckého bazénu. Stavba je situována do areálu objektů, které budou tvořit sportovní a kulturně společenský areál. Nový bazén má být napojen minimálně pro dodávku tepla na sousedící energoblok KV Arény. V Aréně je technologie kompletně připravena pro součinnost v dodávkách tepla ve formě topné vody s parametry 80/60°C pro vytápění bazénové haly a příslušenství, ohřev bazénové vody a pro ohřev pitné vody. Předehřátá pitná voda bude rovněž dodávána z energocentra KV Arény. Toto propojení je zásadní pro ekonomii provozu obou objektů. Propojení musí být realizováno nejen propojením technologickým, ale zásadně i na úrovni řízení procesů. Proto je nezbytné zkontrolovat prováděcí dokumentaci bazénu, zda respektuje datové propojení do NŘS Arény. Zároveň je nutné do doby funkčních zkoušek bazénu mít odladěný řídicí systém Arény. Je nutné zajistit součinnost investora, resp. jeho TDI, na odsouhlasování a kontrole dokumentace MaR bazénu a při výstavbě tak, aby byly koordinovány činnosti při dokončení souboru řízení v Aréně a stavbě systému řízení v bazénu. Součástí znaleckého posudku byl i úplný výpis z obchodního rejstříku dlužníka, ze kterého vyplývá, že nový jednatel byl do funkce zapsán 29. 12. 2010, nový společník byl zapsán k datu 06. 01. 2011. Bylo zjištěno, že dne 20. 12. 2010 převedl původní společník Petr Corfu na nového společníka Bohuslava Vance smlouvu o převodu obchodního podílu, svůj obchodní podíl ve společnosti dlužníka za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.000.000,--Kč. Soud dále provedl důkaz tzv. podmíněnou objednávkou č. 2907/2011 ze dne 18. 11. 2011. Jako objednatel zde figuruje žalobce a jako dodavatel firma WARMNIS spol. s r.o. Předmětem této objednávky je provedení díla spočívajícího v přepracování, doplnění a regulace řídicího systému MaR na stavbě výstavní, sportovně-kulturní a kongresové centrum Karlovy Vary dle objednatele předané dokumentace v úrovni prováděcího projektu, kterou vypracoval WARMNIS spol. s r.o. pod zakázkou č. 0501021 v květnu 2007 a v souladu se stávajícím zařízením. Jedná se o provedení následujících prací, které jsou v objednávce specifikovány. Cena bez DPH za provedení díla pak byla stanovena na 1.238.000,--Kč. Ze dne 06. 02. 2012 pochází dopis adresovaný úpadci ze strany žalobce, jedná se o uplatnění nároku na úhradu nákladů. Dlužník byl žalobcem vyzván k bezodkladnému zahájení reklamačního řízení ohledně zásadních vad na díle, nefunkční nabíjení a vybíjení akumulační nádrže a ekonomicky nefiktivní fungování energobloku. V listu se píše, že byly vystaveny faktury, jimiž žalobce uplatnil nárok na náhradu vynaložených nákladů a nárok na smluvní pokutu, nárok byl vyčíslen na 1.384.405,10 Kč, jednalo se o faktury č. 911058, 911057, 911059 a 1110672. Vzhledem k tomu, že je proti dlužníku zahájeno insolvenční řízení, žalobce neočekává, že by byl dlužník schopen nároky uspokojit a proto započítal tyto pohledávky z uvedených nároků proti pohledávce úpadce z titulu nároku na uvolnění pozastávek ve výši 1.007.199,10 Kč. Ve věci byl dále proveden důkaz fakturou vystavenou na 50.000,--Kč z titulu smluvní pokuty. Faktura byla vystavena 07. 09. 2011 a splatná 12. 10. 2011. Dále byla vystavena faktura na 115.686,--Kč, tuto fakturu vystavil WARMNIS spol. s r.o. žalobci za vypracování posudku včetně dopravy. Splatnost faktury byla stanovena na 14. 07. 2011. Soud dále provedl důkaz dopisem Ing. Jiřího Lenkvíka, jednatele společnosti WARMNIS spol. s r.o. adresovaný zástupci žalobce panu Otmanovi, a to ze dne 05. 11. 2012. Součástí dopisu byl i zápis z kontroly postupu prací při zprovozňování NŘS v KV Aréna Karlovy Vary. Ze zápisu jasně vyplývá, že sdružení společností, které bylo generálním dodavatelem díla, se stalo objetí neseriózního subdodavatele. Při zahájení prací bylo zjištěno, že jediným torzem NŘS, které bylo instalováno, bylo částečně řízení vzduchotechnických zařízení. Technologická zařízení strojovny chlazení a energocentra byla funkční pouze na úrovni autonomních regulací, bez vazeb přes NŘS. Společnost WARMNIS spol. s r.o. konstatuje, že reklamace funkčnosti technologických celků zástupců města Karlovy Vary byla oprávněná a tudíž původní dodavatel nemohl splnit zadávací podmínky díla. Ve věci byl jako svědek vyslyšen Petr Otmar, bývalý zaměstnanec žalobce. Na stavbě výstavní sportovně-kulturního a kongresového centra v Karlových Varech působil coby přípravář. Měl na starost výběr dodavatelů, které dílo budou realizovat. Společně s dalšími kolegy, což byl Metrostav, a.s. a společnost BAU-STAV, spol. s r.o., vybral jako zhotovitele právě dlužníka. Dílo probíhalo podle jeho názoru vcelku standardně, odzkoušení díla se dělalo až de facto v závěru celé akce. Zhotovitel se choval standardně, účastnil se, pokud on ví, všech porad, zkoušek na vzduchotechniku, de facto všeho, co bylo třeba. Při předání díla nebo na konci si nikdo nemyslel, že by mohl vzniknout v budoucnu závažný problém, který vznikl. Měření a regulace je specifikum, zkouší se během celého roku právě při různých režimech. Byl zde jistý předpoklad, že všechno bude v pořádku, a že se bude jenom ladit. Základní odzkoušení zafungovalo. Zkouška neproběhla však na nadřazený systém. V průběhu užívání stavby se však začaly vyskytovat vady. Tak jak je ta vada popsána v reklamaci, tak o takovou vadu se skutečně jednalo. Jednalo se o vadu spočívající v jakosti technologie řídicího systému energocentra, která se projevila nefunkčním vybíjením a nabíjením akumulační nádrže a ekonomicky neefektivním fungováním energobloku. To byla ta spouštěcí vada. Ta se objevila zhruba rok po první sezóně. Systém obsluhovali školení pracovníci, ale systém je velice složitý, takže obsluha se s tím zařízením sžívá de facto v průběhu celého provozu. Pracovníci základní proškolení měli, ty vady v žádném případě nemohly s jejich činností nebo nečinností souviset. Další vady se objevily následně, jednalo se o vady na strojovém chlazení. Je to o tom, že strojovna musí fungovat jak pro velkou, tak i pro malou halu. Jak to fungovalo pouze na vypínači, tak docházelo k tomu, že např. malá hala měla velice nízkou teplotu a nízkou kvalitu ledu a velká hala měla zase louže. Další problém byl v tom, že byly tři kompresory, z nichž běžely zhruba na 100% pouze dva a třetí tak na 15%, takže byl nevyužitý, což byla také chyba regulace. Následně přišly další dílčí závady ohledně vzduchotechniky. Ta reklamace z 06. 06. 2011, tak ta ale nepřišla od investora. Reklamace od investora přišla zhruba v září 2010. V tu chvíli se ještě nic se zhotovitelem neřešilo, neboť se nevědělo, proč se vada vyskytla, že se jedná o vadu nadřazeného systému. Proto se nechal udělat znalecký posudek, aby se vůbec zjistilo, v čem spočívá ten problém. Firmu WARMNIS spol. s r.o. si vybrali proto, že jednak provozuje obdobné centrum v Liberci a má s tím zkušenosti a jednak také proto, že firma byla zpracovatelem dokumentace pro stavební povolení u tohoto díla. Znalecký posudek přišel na to, že strojová část je v pořádku, že problém souvisí s řídicím systémem. V tu chvíli on osobně začal posílat reklamace na zhotovitele, na úpadce. Poslal jim zhruba 3 dopisy, v závěru i sdělení, že pokud nějakým způsobem nezareagují na reklamaci, budou nuceni záležitost řešit s třetí osobou. Všechny zásilky se vrátily zpět žalobci nevyzvednuté v úložní době. Když se nic nedělo, byli nuceni oslovit firmu WARMNIS spol. s r.o. Tato společnost vady odstranila již zcela, dělalo se na tom rok. Asi tak 3 měsíce je to v pořádku. Společnost WARMNIS spol. s r.o. za práci samozřejmě vyinkasovala částku a ta byla ze strany žalobce zaplacena. Zhruba prvního 1/2 roku po zahájení provozu KV Arény byly řešeny problémy přímo s pracovníky dlužníka, kteří tam ze začátku dojížděli a skutečně vady odstraňovali. Následně pak bohužel k tomu nedocházelo, protože firma se zřejmě prodala. Dále byl ve věci vyslechnut svědek Ing. Jiří Lenkvík, jednatel společnosti WARMNIS s.r.o. Je také autorizovaným inženýrem v oboru, kterého se tento problém týká. Do celé té akce se společnost WARMNIS spol. s r.o. dostala poté, co provozovatel u generálního dodavatele reklamoval nefunkčnost technologie, kterou oni projektovali. Zjistilo se, že technologie je v pořádku, ale nebylo nic, co by mělo říct, co by řeklo té technologii, jak se má chovat. Byli tedy žalobcem požádáni, zda by to co zhotovitel dodal, aby zjistili, zda dodal a udělal správně. Výsledkem tohoto zjišťování byl právě posudek. Na základě tohoto posudku byla firma WARMNIS spol. s r.o. žalobcem oslovena, aby uvedla celý systém do stavu, jak byl vyprojektován. Zhotovitel byl subdodavatelem generálního dodavatele, oni zjistili, že jednotlivé technologické celky spolu nekomunikují, že si laicky řečeno dělají, co chtějí. Šlo jednoznačně o chybu zhotovitele, tedy úpadce. Jde o to, že existují obecně tři úrovně řízení, v daném případě byly vytvořeny zhotovitelem vlastně pouze ty první dvě úrovně, tzn. ta vlastní automatika řízení, což zahrnovalo zejména havarijní zabezpečení a laicky řečeno úroveň tahem zapni a tahem vypni. Takže ta třetí úroveň vůbec zde vytvořena nebyla. Dále byl ve věci vyslechnut svědek Jiří Šplíchal, zaměstnanec společnosti WARMNIS spol. s r.o. V uvedené společnosti pracuje sedm let v pozici technika řídicího systému. Na akci v Karlových Varech si samozřejmě vzpomíná. Tehdy firmu WARMNIS spol. s r.o. oslovil žalobce, aby posoudili stav řídících systémů v Aréně v Karlových Varech. Takže oni tento úkol splnili, byli tam, posoudili věc a nabídli na základě požadavků žalobce odstranění nefunkčnosti řídicího systému v již zmíněné KV Aréně. Řídicí systém splňoval pouze základní funkce pro řízení separátních celků, postrádali funkčnost tzv. dispečinkového pracoviště. Ten řídicí systém měl celou řadu podstanic, které nějakým způsobem fungovaly, ale spolupráce mezi nimi byla podle jeho názoru na zcela nedostatečné úrovni. On si myslí, že tato vada tam existovala již od samého začátku, samozřejmě dala se odhalit podle jeho názoru až po čase po určitých zkušenostech. Je přesvědčen, že šlo o vadu zhotovitele, tedy dlužníka. Je to o tom, že řídící algoritmy co oni navrhli, neodpovídaly požadavkům provozovatele. V období takového nějakého zkušebního provozu se začaly ty vady odkrývat.

Podle § 193 IZ o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla nebo že již zcela zanikla anebo se zcela promlčela.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena IS, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 198 odst. 2. žalobu podávají vždy proti IS.

Po provedeném dokazování soud dospěl k závěru, že žaloba byla podána po právu. Jak již bylo uvedeno shora, žalobce přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pohledávky v celkové výši 4.511.286,--Kč. Všechny 4 pohledávky úzce souvisí s neodstraněním vad, které vznikly na díle, které zhotovil dlužník dle smlouvy o dílo, kterou uzavřel se žalobcem. Jak bylo také sděleno stranám v závěru jednání, které se konalo u zdejšího soudu dne 14. 05. 2013, z výslechu svědků i z dalších důkazů jednoznačně vyplynulo, že dlužník předal dílo s vadou, která byla odhalena až později, v průběhu provozu, vada byla následně reklamována. Reklamace nebyla vyřízena, neboť dlužník si obálky s reklamacemi nevyzvedal na poště v úložní době. Jelikož dlužník nereagoval a vady byly natolik závažné, musel žalobce přistoupit k tomu, že oslovil další firmu, která poté, co vypracovala znalecký posudek, také vady odstranila. Pohledávka č. 1 ve výši 50.000,--Kč je smluvní pokutou za dlužníkem v souvislosti s neodstraněním vad díla, vše v souladu s čl. XIII odst. 9 všeobecných smluvních podmínek, které byly součástí smlouvy o dílo. Soud považuje tuto pohledávku za zcela oprávněnou. Dále soud považuje za oprávněnou pohledávku ve výši 115.686,--Kč, což jsou náklady vynaložené žalobcem na odstranění vad díla zjištěné v záruční době dle smlouvy o dílo, přičemž pohledávka vznikla z titulu nároku na náhradu nákladů spojených s odstraněním vad za pomoci třetích osob v důsledku nečinnosti dlužníka. Uvedená pohledávka byla vyúčtována žalobci společností WARMNIS fakturou č. 911058 a jednalo se o cenu za vypracování znaleckého posudku ohledně vad. Soud považuje za oprávněnou i pohledávku č. 2 ve výši 2.860.000,--Kč, která odpovídá částce snížení ceny díla o hodnotu záruky dle smlouvy o dílo pro případ prohlášení konkursu na majetek dlužníka jako zhotovitele, a pro případ, kdy jeho závazky, vyplývající z poskytnuté závazky jakosti zaniknou. Nárok na tento postup vyplývá z čl. XI. odst. 13 všeobecných smluvních podmínek, kde je tento postup jednoznačně stranami sjednán. Smluvní strany ocenily hodnotu záruky na částku odpovídající 20 % z ceny díla. Cena díla byla prvotně sjednána na 14.300.000,--Kč, přihlášená pohledávka v uvedené výši je tedy zcela adekvátní. Soud podotýká, že následnými dodatky byla cena za dílo podstatně navýšena. Dle názoru soudu byla podmínka neschopnosti dlužníka dostát svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost prokázána jednak posudkem z května 2011, oznámením ohledně vady díla ze dne 06. 06. 2011, ale zejména svědeckými výpověďmi. Pokud se jedná o pohledávku č. 4, ta byla přihlášená jako podmíněná pro případ, že dojde k popření pohledávky č. 2. Tato pohledávka svou výší odpovídá nákladům, které se žalobce zavázal vynaložit na odstranění vad díla zjištěných v záruční době dle smlouvy o dílo. Jedná se o pohledávku z titulu nároku na náhradu nákladů spojených s odstraněním vad za pomoci třetích osob v důsledku nečinnosti dlužníka, přičemž nárok vyplývá z čl. XIII odst. 6 všeobecných smluvních podmínek provádění díla, které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Cena za odstranění vad je stanovena ve výši 1.485.600,--Kč a to na základě podmíněné objednávky ze dne 18. 11. 2011. Společností WARMNIS spol. s r.o. byla vystavena faktura č. 101931 ze dne 15. 02. 2011 ve výši 854.400,--Kč vč. DPH, která odpovídala dosud vynaloženým nákladům na odstranění vad díla. Datum splatnosti této faktury je 06. 04. 2012. Soud upozorňuje, že tato pohledávka je skutečně závislá na pohledávce č. 2, pokud tedy žalovaný bude akceptovat pohledávku č. 2, tak pohledávka č. 4 nebude v insolvenčním řízení uspokojována a řešena. Dle názoru soudu žalobce unese důkazní břemeno ohledně tvrzení existence svých pohledávek, naopak to byl žalovaný, kdo ve finále důkazní břemeno neunesl a v konečné fázi se k závěrečnému jednání ani nedostavil. Soud proto žalobě, tak jak byla podána, vyhověl.

O nákladech řízení bylo rozhodováno podle § 202 odst. 1 IZ.

Ohledně náhrady nákladů státu bylo rozhodováno podle § 148 odst. 1 o.s.ř. V daném případě má stát podle výsledků řízení proti účastníkům právo na náhradu nákladů řízení, které platil, pokud v nich nejsou předpoklady pro osvobození od soudních poplatků. V daném případě nebyl ve věci úspěšný IS, proto náklady, které státu vznikly, ponese stát sám.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí.

V Plzni dne 25. 10. 2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ivana Žánová, v.r. Martina Semecká samosoudce