155 ICm 2020/2012
Číslo jednací: 155ICm 2020 /2012-22 (KSPL 54 INS 5631/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr.Ivanou Žánovou ve věci žalobce: PPF B2 B.V., soukromá společnost s ručením omezeným, IČ: 34186049, Stawinsylaan 933, 1077, Amsterdam, zast. JUDr. Petrem Pečeným, advokátem se sídlem v Praze 1, Purkyňova 2, proti žalovanému: Insolvenční agentura v.o.s, IČ: 29115540, se sídlem Karlovy Vary, Západní 1448/16, IS dlužnice Evy anonymizovano , zast. JUDr. karlem Kolářem, advokátem se sídlem v Mladé Boleslavi, Klaudiánova 135/1, o určení pohledávky, rozsudkem pro zmeškání,

takto :

I. Určuje se, že pohledávka žalobce vůči Evě anonymizovano , anonymizovano v celkové výši 77.627,39,-Kč je po právu a platná. II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění : Žalobce se svou žalobou ze dne 4.7.2012 domáhal vydání shora uvedeného rozsudku. Žalovaný pohledávku částečně (náklady rozhodčího řízení) popřel pro nepřiměřenost a neplatnost rozhodčí doložky.

Žalovaný se k žalobě, která mu byla doručena do vlastních rukou vyjádřil tak, že navrhl žalobu zamítnout. K jednání se nedostavil ani se žádným způsobem z jednání neomluvil. Předvolání k jednání mu bylo doručeno se žalobou a obsahovalo poučení o možnosti vydat rozsudek pro zmeškání. Právní zástupce žalobce při jednání navrhl vydání rozsudku pro zmeškání.

Podle § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále také jen IZ ) se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení o.s.ř., nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 153b) odst. 1 o.s.ř zmešká-li žalovaný, kterému byly řádně doručeny do jeho vlastních rukou žaloba a předvolání k jednání nejméně 10 dnů přede dnem, kdy se má jednání konat, a který byl o následcích nedostavení se poučen, bez důvodné a včasné omluvy první jednání, které se ve věci konalo, a navrhne-li to žalobce, který se dostavil k jednání, pokládají se tvrzení žalobce obsažená v žalobě o skutkových okolnostech , týkající se sporu, za nesporná a na tomto základě může soud rozhodnout o žalobě rozsudkem pro zmeškání.

V daném případě bylo nepochybně prokázáno, že byly splněny podmínky pro vydání rozsudku pro zmeškání a proto jej soud k žádosti žalobce vydal.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 202 odst. 1 IZ.

Poučení : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do patnácti dnů ode doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň, ve trojím vyhotovení s tím, že proti rozsudku pro zmeškání jsou odvolacím důvodem jen vady uvedené v § 205 odst. 2 písm. a) o.s.ř. a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro jeho vydání podle § 153b o.s.ř.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá toto rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Plzni dne 9.10.2012

Mgr. Ivana Žánová, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Petra Menclová