155 ICm 139/2013
Jednací číslo: 155 ICm 139/2013-53 (KSPL 54 INS 13671/2012) .

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou v právní věci žalobce: JUDr. Oldřich Řeháček Ph.D., se sídlem Hvězdova 1716/2B, 140 78 Praha, IS dlužníka-Tenzo, a. s., se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62, Praha proti žalovanému: 1. IS ŽIŽLAVSKÝ v.o.s., IČ 28490738, Praha 1, Široká 5, IS dlužníka PILSEN STEEL s.r.o., IČ 47718706, Tylova 1/57, 316 00, Plzeň, právní zástupce: Mgr. Adam Sigmund, advokát, se sídlem Praha 1, Široká 5, 2. PILSEN STEEL s.r.o., IČ 47718706, Tylova 1/57, 316 00, Plzeň, právní zástupce: JUDr. Petr Kališ Ph.D., advokátem se sídlem Zlatnická 10, Praha 1, o Žalobě o určení pravosti a výše přihlášených pohledávek,

takto:

I. Žaloba o určení, že pohledávky za žalovaným č. 2, uvedené v seznamu přihlášených pohledávek pod č. P 331, popřené žalovanými co do pravosti a výše, byla do insolvenčního řízení na majetek žalovaného č. 2 přihlášeny po právu, a to jako pohledávky nezajištěné a nevykonatelné, se zamítá.

II. Ve vztahu mezi žalobcem a žalovaným č. 1 nemají účastníci právo na úhradu nákladů řízení.

III. Ve vztahu mezi žalobcem a žalovaným č. 2 nemají účastníci právo na úhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Dne 14.01.2013 podal žalobce, jakožto IS dlužníka TENZO, a.s., proti oběma žalovaným žalobu, kterou se domáhal vydání rozsudku, kterým by soud určil, že pohledávky za žalovaným č. 2, uvedené v seznamu přihlášených pohledávek pod č. P 331, popřené žalovanými co do pravosti a co do celé výše, byly do insolvenčního řízení na majetek druhého žalovaného přihlášeny po právu, a to jako pohledávky nezajištěné a nevykonatelné. Žaloba byla odůvodněna tak, že dne 07. 11. 2011 byl podán insolvenční návrh, kterým bylo zahájeno insolvenční řízení na majetek společnosti TENZO, a. s. Rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 10. 01. 2012 byl zjištěn úpadek dlužníka-věřitele. Tímto rozhodnutím byl žalobce ustanoven IS. Na majetek dlužníka-věřitele byl prohlášen konkurz. Žalobce, jako IS dlužníka-věřitele, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o úpadku a způsobech jeho řešení provedl úkony ke zjištění majetkové podstaty dlužníka-věřitele. V rámci tohoto zjišťování vyšlo najevo, že dlužník-věřitel eviduje vůči žalovanému č. 2 pohledávky, které jsou blíže specifikovány v přihlášce pohledávky obsažené na č. l. P 331-1 soudního spisu ke shora rubrikované spisové značce. Dne 14. 01. 2013 bylo žalobci doručeno vyrozumění žalovaného č. 1 o popření obou žalobcem přihlášených pohledávek do insolvenčního řízení ke shora uvedené spisové značce, a to co do pravosti a celé výše. Tímto způsobem byly žalobcem přihlášené pohledávky popřeny jak žalovaným č. 1, tak žalovaným č. 2. Jestliže žalobce přihlásil do insolvenčního řízení pohledávky a žalovaní tvrdí, že pohledávky již zcela zanikly, je na nich, aby tuto skutečnost prokázali.

Žalovaný č. 1 se k věci vyjádřil tak, že navrhoval žalobu v plném rozsahu zamítnout. Uvedl, že jako IS dlužníka na přezkumném jednání popřel dvě pohledávky společnosti TENZO, a.s., přičemž důvod popření byl shledán v absenci aktivní legitimace přihlašovatele, tak rovněž pro zánik pohledávky v celé výši. V souladu s popěrným úkonem správce poukázal na skutečnost, že pohledávka zanikla uhrazením dlužníkem, přičemž příslušenství pohledávky v důsledku částečných úhrad dlužníkem k jistině nepřirostlo. IS má ve shodě s tvrzením dlužníka za to, že došlo ke skutečnému dodání zboží v souladu s fakturou č. 111329 s VS č. 102111329 a fakturou č. 110992 s VS č. 100110992. Dlužník tyto účetní doklady řádně zaevidoval v účetnictví. Jak je zřejmé z výpisu z evidence nákupu společnosti PILSEN STEEL, s.r.o., ze dne 27. 11. 2011 společnost měla v účetnictví zaevidovaný závazek vyplývající jak z faktury č. 110992, tak z faktury č. 111329. V souladu s předloženými výpisy z účtu došlo k úhradě veškerých dlužníkem přihláškou uplatněných závazků, a to 28. 07. 2011 částka 50.000,--Kč-VS 100110992, dne 15. 11. 2011 částka 48.559,92 Kč-VS 100110992, dne 25. 11. 2011 částka 40.000,--Kč-VS 100110992 a dne 25.11.2011 částka 11.072,35 Kč-VS 102111329. Dále IS namítal nedostatek aktivní legitimace s tím, že pohledávka měla být přihlášena jménem IS a nikoliv jménem věřitele. V souladu s § 324 a násl. obchodního zákoníku, platí, že závazek zanikne jeho splněním. Podle názoru IS z předložených důkazů jednoznačně vyplývá, že došlo k úhradě veškerých jistin, které byly věřitelem uplatněny v insolvenčním řízení. IS na přezkumném jednání vymezil věcně popěrný důvod u pohledávky č. 1 tak, pohledávka zanikla uhrazením dlužníkem (dne 28. 07. 2011 částečnou úhradou ve výši 50.000,--Kč, dne 15. 11. 2011 částečnou úhradou ve výši 48.559,92 Kč, dne 25. 11. 2011 částečnou úhradou ve výši 40.000,--Kč), přičemž příslušenství pohledávky v důsledku částečných úhrad dlužníkem k jistině nepřirostl. Obdobně u pohledávky č. 2 věřitele č. 304 pohledávka zanikla úplným uhrazením dlužné částky dlužníkem dne 25. 11. 2011. Z tohoto důvodu byla pohledávka popřena co do pravosti a celé výše.

Žalovaný č. 2 se vyjádřil k žalobě dne 14. 02 .2013. I tento žalovaný navrhl žalobu zamítnout. Důvodem je ta skutečnost, že v důsledku úhrady přihlášených pohledávek žalobce žalovaným č. 2 v jejich celé výši pohledávky žalobce zanikly a z důvodu jejich úhrady a zániku tak nemohlo dojít ke vzniku žalobcem uplatňovaného a žalobcem do insolvenčního řízení přihlášeného úroku z prodlení.

Podle § 7 odst. 1 IZ pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení o.s.ř., nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena IS, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutí 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti IS.

Na úvod soud konstatuje, že žaloba byla podána v zákonem stanovené lhůtě. Dne 14. 01. 2013 bylo žalobci doručeno vyrozumění žalovaného č. 1 o popření obou žalobcem přihlášených pohledávek do insolvenčního řízení, žaloba pak byla podána téhož dne, tj. 14. 01. 2013.

Ve věci soud považuje za nesporné, že žalobce je IS dlužníka-TENZO, a. s., se sídlem Praha, Na Strži 65/1702. Žalovaný č. 1 je pak IS žalovaného č. 2, u něhož bylo dne 17.09.2012 zjištěn úpadek. U žalovaného probíhá reorganizace. Z přihlášky pohledávky žalobce do insolvenčního řízení druhého žalovaného má soud za prokázané, že pohledávku přihlásil JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D., jakožto IS, přičemž jako věřitele označil společnost TENZO, a.s., IČ 27931552. Do insolvenčního řízení byly přihlášeny dvě pohledávky, první ve výši 151.425,01 Kč (jistina 138.559,92 Kč) a druhá pohledávka ve výši 12.076,89 Kč (jistina 11.072,35 Kč). Jako důvod vzniku prvé pohledávky je uvedena neuhrazená faktura ze dne 23. 05 .2011, č. fa 100110992. Jako právní důvod druhé pohledávky je pak uvedena neuhrazená faktura č. 102111329 ze dne 02. 06. 2011. Žalobce k přihlášce doložil fakturu č. 100110992, vystavená dne 23. 05. 2011, splatná 07. 07. 2011 a znějící na částku 138.559,92 Kč. Stejně tak byla přiložena faktura č. 102111329 znějící na částku 11.072,35 Kč, splatná 17. 07. 2011. Soud provedl důkaz výpisy z účtu společnosti PILSEN STEEL z londýnské banky, která má pobočku v Ostravě 1. Z těchto výpisů vyplývá, že 25. 11.2011 odešla z účtu žalovaného částka 40.000,--Kč, jako VS platby je uvedeno 0100110992, KS 0008. Dále stejného dne, tedy 25. 11. 2011, odešla částka 11.072,35 Kč, platba pod VS 0102111329. Dále z uvedeného účtu vyplývá, že dne 28. 07. 2011 proběhla platba ve výši 50.000,--Kč na účet společnosti TENZO, a.s., a to pod VS 0100110992/0008/0/11, dále pak 15. 11. 2011 proběhla platba na účet TENZO, a. s. ve výši 48.559,92 Kč, a to pod VS 0100110992/0008/0/11. Soud požádal Komerční banku, a. s. o výpisy z účtu č. BA000035 5836130297/0100, a to za období od 25. 11 .2011 do 03.12.2011, dále za období od 28.07.2011 do 05.07.2011 a dále od 15.11.2011 do 21.11.2011. Jednalo se o výpis z účtu, kam směřovaly platby z účtu druhého žalovaného v londýnské bance. Komerční bankou, centrálou v Praze, bylo soudu sděleno, že se jedná o účet klienta-TENZO, a. s., IČ 27931552. Z výpisu z účtu tohoto subjektu vyplývá, že na tento účet došla 25. 11. 2011 platba od PILSEN STELL s.r.o. ve výši 11.072,35 Kč a 40.000,--Kč, dále pak 28. 07. 2011 platba 50.000,--Kč, 15.11.2011 48.559,92 Kč. S ohledem na shora uvedené skutečnosti soud zamítl návrh na výslech svědků Miloslava Mandáta a Tomáše Mandáta. Listinné důkazy soud považuje ve věci za zcela dostačující.

Soud po provedeném dokazování dospěl k závěru, že žaloba byla podána neoprávněně. Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka-druhého žalovaného pohledávky v celkové výši 163.501,90 Kč, přičemž se jednalo o jistiny ve výši 138.559,92 Kč a 11.072,35 Kč. Jako důvod vzniku těchto pohledávek uvedl neuhrazené faktury, které současně soudu přeložil. V řízení však bylo prokázáno, že obě faktury byly žalovaným č. 2 uhrazeny, a to prostřednictvím účtu. Částka 11.072,35 Kč byla uhrazena dne 25. 11. 2011, částka vyplývající z první faktury byla uhrazována postupně, a to od 28. 07. 2011 do 25. 11. 2011. Soud má za to, že tyto skutečnosti byly jednoznačně prokázány výpisy z bankovního účtu jak společnosti PILSEN STEEL, tak TENZO, a. s. Žalovaný č. 1 tedy obě pohledávky žalobce správně popřel, neboť zanikly v plné výši. Důvod pro popření, který žalovaný č. 1 shledal v absenci aktivní legitimace přihlašovatele, kdy pohledávka měla být přihlášena jménem IS a nikoliv jménem věřitele, soud nepovažuje za relevantní. Jako věřitel v přihlášce pohledávky figuruje TENZO, a. s., přihláška byla pouze IS podepsána. Nicméně pohledávky žalobce (resp. TENZO a.s.) byly uhrazeny, takže nebyl dán důvod pro jejich přihlášení. Z důvodu shora uvedeného soud žalobu zamítl.

O nákladech řízení bylo rozhodováno podle § 202 odst. 1 IZ. Soud má za to, že lze na daný případ aplikovat shora uvedené zákonné ustanovení, neboť žalobce je IS dlužníka-TENZO, a. s.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 20.08.2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ivana Žánová, v. r. Eva Havlíčková samosoudce