155 ICm 1083/2013
Jednací číslo: 155 ICm 1083/2013-20 (KSPL 54 INS 17539/2012) .

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou v právní věci žalobce: REDSPARK ASSETS LIMITED, Agiou Nikolaou 67-69, 2408, Nicosia, zast.: JUDr. Tereza Novobílská, advokátka, Haštalská 27, 110 00, Praha 1 proti žalovanému: JUDr. Daniel Kaplan LL.M., IČ 71468382, rč: 780903/0350, nar. 03.09.1978, Revoluční 1003/3, 110 00, Praha 1, insolvenční správce dlužníka Ivana Korola, zast.: JUDr. Tadeáš Petr, advokát, Revoluční 1003, 110 00, Praha 1 v řízení o Žalobě o určení popřených pohledávek,

takto:

I. Určuje se, že pohledávky žalobce vedené pod č. 2, 5 a 8 přihlášené přihláškou P4 ze dne 03.12.2012 do insolvenčního řízení ve věci dlužníka Ivana Korola pod sp. zn. KSPH 54 INS 17539/2012, jsou v popřené výši 37.500,--Kč po právu.

II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Dne 26.03.2013 podal žalobce ke zdejšímu soudu žalobu, kterou se domáhal vydání shora uvedeného rozsudku. Žaloba byla odůvodněna tak, že žalobce do insolvenčního řízení dlužníka Ivana Korola přihlásil včas pohledávky v celkové výši 123.766,75 Kč. Insolvenční správce popřel pohledávky věřitele č. 2, 5 a 8. Důvodem pro popření má být neplatnost rozhodčích doložek, neboť jde o náklady rozhodčího řízení. Žalobce s názorem žalovaného nesouhlasí.

Dne 10.07.2013 zaslal žalovaný stanovisko k žalobě, ve kterém navrhoval zamítnutí žaloby. Uvedl, že důvodem popření předmětných pohledávek je skutečnost, že rozhodčí nálezy byly vydány na základě neplatných rozhodčích doložek, a tedy ani nemohly vzniknout náklady rozhodčího řízení. Rozhodčí doložky sjednána v článku II. odst. 5 smlouvy o úvěru se společností Euro Benefit a.s. ze dne 31.01.2011, dále v článku II. odst. 5 smlouvy o úvěru se společností Domácí Půjčky, a.s. ze dne 18.01.2011 a v článku II. odst. 5 smlouvy o úvěru se společností www.money24.cz a.s. ze dne 18.01.2011 jsou neplatné pro rozpor se zákonem, neboť byly sjednány ve spotřebitelských smlouvách způsobem, který zakládá významnou nerovnováhu ve vztahu mezi podnikatelem a spotřebitelem, a ve svém důsledku zbavuje spotřebitele práva na spravedlivý proces. Žalovaný odkazuje na rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 10.03.2011, ve kterém tento soud dospěl k názoru, že ve spotřebitelských smlouvách jsou rozhodčí doložky v zásadě zakázány, a to zejména z důvodu, že se smluvní ujednání spotřebitelských smluv nemohou odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele, jenž se zejména nemůže vzdát práv, které mu zákon poskytuje, nebo jinak zhoršit své smluvní postavení. Žalovaný taktéž odkazoval na Ústavní soud České republiky, resp. na ústavní nález sp. zn. II ÚS 1264/10. Sjednaný způsob rozhodčího řízení dle žalovaného nezaručuje procesní práva srovnatelná s řízením, které by bylo na místě v případě, kdyby se spotřebitel v ujednání ve spotřebitelských smlouvách nezavázal, zejména ústnost, přímost jednání, odvolací instance, absence jiných překážek v uplatnění spotřebitelova práva.

Podle § 7 odst. 1 IZ pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 193 IZ o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla nebo že již zcela zanikla anebo že se zcela promlčela.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci.

Podle § 199 odst. 1 a 2 IZ insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušeného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci.

Z přihlášky pohledávky žalobce do insolvenčního řízení Ivana Korola soud zjistil, že žalobce přihlásil celkem pohledávku ve výši 123.766,75 Kč. Pohledávka č. 2 byla přihlášena ve výši 11.500,--Kč, jako důvod vzniku byl uveden rozhodčí nález č. 32971/2011. V kolonce další okolnosti pak bylo uvedeno, že se jedná o poplatek za arbitráž plus náklady právního zastoupení. Pohledávka č. 5 byla přihlášena ve výši 14.500,--Kč, jako důvod vzniku byl uveden rozhodčí nález č. 72178/2011 ze dne 11.08.2011. V kolonce další okolnosti bylo uvedeno, že se jedná o poplatek za arbitráž plus náklady právního zastoupení. Pohledávka č. 8 byla přihlášena ve výši 11.500,--Kč. Jako důvod vzniku byl uveden rozhodčí nález č. 52025/2011, v kolonce další okolnosti pak bylo uvedeno, že se jedná o náklady právního zastoupení plus poplatek za arbitráž. Soud provedl důkaz smlouvou o úvěru č. 6603713, která byla uzavřena mezi věřitelem Domácí Půjčky, a. s. a dlužníkem. V části II., článek 5 bylo uvedeno, že veškeré spory vznikající z této smlouvy a nebo v souvislosti s ní, s výjimkou sporů vyplývajících ze směnek poskytnutých k zajištění pohledávek věřitele z této smlouvy, budou řešeny vždy jedním rozhodcem, a to buď u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel, a s tím, že jediný rozhodce bude jmenován předsedou Rozhodčího soudu, anebo jedním z níže uvedených rozhodců, mezi nimiž si zvolí žalobce Mgr. Lenku Kolačkovskou, JUDr. Milana Kutnara nebo Bc. Petra Valentu. Právo volby podáním žaloby má vždy v každém jednotlivém případě žalobce. V uvedeném článku je pak detailně rozebrán postup vedení rozhodčího řízení. Naprosto shodným způsobem pak byla uzavřena rozhodčí doložka ve smlouvě o úvěru č. 104139, která byla uzavřena mezi věřitelem Euro Benefit a.s. dlužníkem Ivanem Korolem. Smlouva byla podepsána dne 31.01.2011. Opět stejným způsobem byla sjednána rozhodčí doložka ve smlouvě č. 2408435, která byla uzavřena dne 18.01.2011 mezi věřitelem www.money24.cz a.s. a dlužníkem Ivanem Korolem. Jelikož se dlužník dostal se všemi úvěry do prodlení, přistoupil žalobce k podání návrhu na vydání rozhodčích nálezů. Dne 10.08.2011 vydal rozhodce Bc. Petr Valenta rozhodčí nález č. jednací 32971/2011, kterým uložil dlužníku zaplatit žalobci částku 4.133,80 Kč plus náklady řízení skládající se z náhrady poplatku za rozhodčí řízení ve výši 4.900,--Kč a náhrady nákladů za právní zastoupení ve výši 6.600,--Kč. Rozhodčí nález nabyl právní moci dne 23.08.2011. Další rozhodčí nález vydal Bc. Petr Valenta dne 11.08.2011, jedná se o rozhodčí nález č. 72178/2011. Tímto nálezem uvedený rozhodce uložil žalovanému zaplatit žalobci částku 5.646,70 Kč plus náklady řízení skládající se z náhrady poplatku za rozhodčí řízení ve výši 4.900,--Kč a náhrady nákladů za právní zastoupení ve výši 9.600,--Kč. Rozhodčí nález nabyl právní moci dne 28.03.2011. Poslední rozhodčí nález vydaný Bc. Petrem Valentou pochází z 01.06.2011, jedná se o nález č. 52025/2011. Tímto nálezem rozhodce zastavil řízení pro částku 610,--Kč, dále uložil povinnost dlužníku zaplatit žalobci částku 4.283,--Kč a dále náklady řízení skládající se z náhrady poplatku za rozhodčí řízení ve výši 4.900,--Kč a náhrady nákladů na právní zastoupení ve výši 6.600,--Kč. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 02.06.2011.

Po provedeném dokazování soud dospěl k závěru, že žaloba byla podána oprávněně. Soud se neztotožnil se stanoviskem žalovaného ohledně neplatnosti rozhodčí doložky. Soud považuje rozhodčí doložku za platně uzavřenou, Bc. Petr Valenta byl jako rozhodce ve smlouvách řádně určen, byl oprávněn vydat rozhodčí nález, který nebyl právní moci. Částky, které byly žalovaným popřeny, představovaly náklady rozhodčího řízení. Jelikož rozhodčí nález byl vydán zcela po právu, má také žalobce jakožto nástupce původních věřitelů právo na tyto částky. Žalobce je aktivně legitimován k podání přihlášky i ohledně těchto pohledávek, neboť na něho platně byly pohledávky věřitelů postoupeny. Aktivní legitimace žalobce nebyla v insolvenčním řízení ani v tomto sporu nikterak zpochybňována. Z uvedených důvodů soud žalobě vyhověl.

O nákladech řízení bylo rozhodováno podle § 202 IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí.

Krajský soud v Plzni dne 16.07.2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ivana Žánová, v. r. Bc. Jana Viktorie Šeinerová samosoudkyně