155 ICm 1059/2014
Jednací číslo: 155 ICm 1059/2014-70 KSPL 54INS 14023/2013

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Jaroslavou Kočandrlovou v právní věci žalobce: Palivový kombinát Ústí, státní podnik, IČ 00007536, se sídlem Hrbovická 2, Chlumec, zastoupeného Mgr. Jakubem Kučerou, advokátem, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové náměstí 3428/5A proti žalovanému: IKT INSOLVENCE v.o.s., IČ 29113091, se sídlem Plzeň, Palackého 389/7, insolvenčního správce dlužníka Věry Nádvorníkové, nar. 13.3.1957, v řízení o určení pravosti a výše popřené pohledávky

takto:

I. Určuje se, že žalobce Palivový kombinát Ústí, státní podnik, má za dlužníkem Věrou Nádvorníkovou, nar. 13.3.1957, vykonatelnou pohledávku přihlášenou v rámci řízení vedeného u Krajského soudu v Plzni pod sp.zn. KSPL 54 INS 14023/2013 jako pohledávku č. P-6 ve výši 172.601,-Kč a tato pohledávka se považuje za zjištěnou.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Žalobce se žalobou doručenou soudu dne 27.3.2014 domáhal vydání rozhodnutí, jímž by soud určil, že má za dlužníkem Věrou Nádvorníkovou vykonatelnou pohledávku ve výši 172.601,-Kč a tato se považuje za zjištěnou. Svůj návrh odůvodnil žalobce tím, že přihláškou pohledávky do insolvenčního řízení vedeného u zdejšího soudu pod sp.zn. 54 INS 14023/2013 přihlásil pohledávky ve výši 7.296,-Kč a 165.305,-Kč, které byly žalovaným popřeny v celé výši s odůvodněním, že pohledávka je zcela promlčena. Uznání závazku ze dne 11.3.2013 je svým obsahem dohodou o narovnání, ve které se dlužnice zavázala dluh KSPL 54INS 14023/2013 zaplatit ve splátkách pod ztrátou jejich výhod. V prosinci 2009 se stal celý dluh splatný. Rozsudky po zastavení výkonu v dubnu 2009 jsou starší deseti let od jejich vydání, a tedy pohledávka je zařazena, přezkoumána jako nevykonatelná. Žalobce s důvody popření nesouhlasí, má za to, že pohledávky nejsou promlčené, neboť v důsledku právně relevantní překážky (podání návrhu na výkon rozhodnutí) se běh promlčecí doby v případě obou pohledávek zastavil a promlčecí doba neběžela. Navíc součástí obou dohod o zaplacení dluhu ze dne 11.3.2009 je prohlášení dlužníka, že svůj peněžitý závazek (dluh) a jeho příslušenství uznává co do důvodu a výše s tím, že dlužník tento uznávací úkon učinil v době, kdy byla vedena řízení o výkon rozhodnutí, tj. v době, kdy byl běh obou promlčecích dob zastaven, v důsledku čehož došlo k přerušení promlčecí doby a musí tak platit, že práva věřitele se promlčují až za deset let ode dne, kdy k uznání došlo. Uznání závazku ze dne 11.3.2013 není svým obsahem dohodou o narovnání, neboť z ní nevyplývá skutečnost, že by úmyslem smluvních stran bylo narovnat vzájemná sporná práva či povinnosti a žádná taková ani předmětnou dohodou za sporná označena nejsou.

Žalovaný se žalobním návrhem nesouhlasil, neboť k tomu, aby došlo k stavení běhu promlčecí doby dle ust. § 112 občanského zákoníku, musí věřitel splnit obě podmínky obsažené v tomto ustanovení, musí právo v promlčecí době uplatnit a zároveň musí v zahájeném řízení pokračovat. Vzhledem k tomu, že došlo k zastavení výkonu rozhodnutí na návrh žalobce, žalobce v zahájeném řízení řádně nepokračoval, není tedy oprávněn dovolávat se ochrany dle ust. § 112 občanského zákoníku. Ve věci uzavření dohod o zaplacení dluhu ze dne 11.3.2009 má žalovaný za to, že jsou rovněž promlčené. Důvodem je skutečnost, že dohody o zaplacení dluhu svým obsahem naplňují znaky dohody o narovnání dle ust. § 585 občanského zákoníku, závazky vzniklé z platebních rozkazů tak zanikly a nahradily je nové závazky plynoucí z dohod o zaplacení dluhu. Závazky vzniklé z dohody se promlčely v lednu roku 2013.

Z předložených důkazů byl zjištěn a prokázán následující skutkový stav:

Žalobce přihlásil pod pořadovým číslem P-6 do insolvenčního řízení vedeného u zdejšího soudu pod sp.zn. KSPL 54 INS 14023/2013 nezajištěnou vykonatelnou pohledávku ve výši 7.296,-Kč spolu s poplatkem z prodlení 0,5 za každý den prodlení z částky 9.140,-Kč od 6.12.1993 do zaplacení dle platebního rozkazu Okresního soudu v Mostě č.j. Ro 2715/94 ze dne 10.11.1994, dohody o zaplacení dluhu ze dne 11.3.2009, která byla splatná od 6.12.1993 a dále pohledávku ve výši 165.305,-Kč včetně poplatku z prodlení 2,5 za každý den prodlení částky 14.389,20 Kč od 6.8.1994 do zaplacení dle platebního rozkazu Okresního soudu Plzeň-sever č.j. Ro 574/96-15 ze dne 11.6.1996, dohody o zaplacení dluhu ze dne 11.3.2009, která byla splatná od 6.8.1994.

Z platebního rozkazu Okresního soudu Plzeň-sever ze dne 11.6.1996 č.j. Ro 574/96-15, který nabyl právní moci dne 7.8.1996 a stal se vykonatelný dne 7.8.1996, vyplývá, že žalované (dlužníku) Věře Nádvorníkové vůči žalobci byla stanovena povinnost uhradit mu částku 14.385,20 Kč s poplatkem z prodlení 2,5 za každý den prodlení z částky 14.385,20 Kč, nejméně však 25,-Kč za každý i započatý měsíc od 6.8.1994 do zaplacení a náklady řízení v částce 592,-Kč.

Usnesením Okresního soudu Plzeň-sever ze dne 24.11.1997 č.j. E 1049/97-5 soud nařídil dle tohoto vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu Plzeň-sever ze dne 11.6.1996 k uspokojení pohledávky oprávněného (žalobce) v částce 14.385,20 Kč s 2,5 z prodlení za každý den prodlení, nejméně však 25,-Kč za každý i započatý měsíc počínaje KSPL 54INS 14023/2013 od 6.8.1994 do zaplacení, jakož i nákladů předcházejícího řízení ve výši 592,-Kč a nákladů návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí ve výši 300,-Kč, výkon rozhodnutí srážkami části mzdy-nároku na nemocenské dávky, důchod aj., které přísluší povinnému proti organizaci Česká správa sociálního zabezpečení, Praha, Křížová 25.

Dohodou o zaplacení dluhu ze dne 11.3.2009 uzavřenou mezi žalobcem a dlužníkem se dlužník zavázal zaplatit dluh z titulu platebního rozkazu vydaného Okresním soudem Plzeň-sever č.j. Ro 574/96-15 ze dne 11.6.1996 ve výši 183.605,-Kč, který představuje vypočtený poplatek z prodlení od 6.8.1994 do 8.2.2009. V dohodě dlužník věřiteli prohlásil, že peněžitý závazek (dluh) a jeho příslušenství uznává co do výše a co do důvodu a zavázal se dluh zaplatit pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 1.000,-Kč vždy do 25. dne kalendářního měsíce počínaje měsícem duben 2009 až do úplného zaplacení. V článku III. dohody si smluvní strany dohody stanovily, že placení splátek ve výši a lhůtách dohodnutých v článku II. této dohody se stanovuje pod ztrátou výhody splátek, pro nezaplacení některé splátky nebo úroků je tak věřitel oprávněn, pokud dlužník nebude ochoten se dohodnout jinak, požadovat zaplacení celé pohledávky, a pokud se tak nestane, podat příslušnou žalobu u příslušného soudu.

Na základě této dohody pak vzal žalobce v pozici oprávněného svůj návrh na nařízení výkonu rozhodnutí zpět, a proto bylo vydáno usnesení Okresního soudu Plzeň-sever ze dne 15.4.2009 č.j. E 1409/97-32, kterým výkon rozhodnutí nařízený usnesením Okresního soudu Plzeň-sever ze dne 24.11.1997 č.j. E 1409/97-5 srážkami z příjmu, který přísluší povinnému u plátce Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha, dle § 268 odst. 1 písm. c) o.s.ř. byl zcela zastaven, neboť oprávněný navrhnul zastavení výkonu rozhodnutí.

Z peněžního přehledu vyplývá, že dlužník z celkové dlužné částky 183.605,-Kč uhradil celkem 18.300,-Kč, zbývá tak doplatit 165.305,-Kč.

Z platebního rozkazu Okresního soudu v Mostě ze dne 10.11.1994 č.j. Ro 2715/94, který nabyl právní moci dne 2.12.1994, vyplývá, že dlužníku byla stanovena povinnost zaplatit žalobci částku 9.140,-Kč s poplatkem z prodlení 0,5 za každý den prodlení z částky 9.140,-Kč od 6.12.1993 do zaplacení a náklady řízení v částce 380,-Kč.

Usnesením Okresního soudu v Mostě ze dne 3.8.1995 č.j. E 1288/95 soud nařídil dle tohoto vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Mostě z 10.11.1994 č.j. Ro 2715/94 k uspokojení pohledávky oprávněného (žalobce) v částce 9.140,-Kč s 0,5 za každý den prodlení, nejméně však 5,-Kč za každý i započatý měsíc prodlení od 6.12.1993 až do zaplacení, jakož i nákladů předcházejícího řízení ve výši 564,-Kč a nákladů návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí 300,-Kč, výkon rozhodnutí srážkami nemocenských dávek, které přísluší povinnému proti organizaci, u které je zaměstnán-a.s. LOSTR Louny.

S ohledem na dohodu o zaplacení dluhu ze dne 11.3.2009, ve které se dlužník zavázal žalobci zaplatit dluh z titulu platebního rozkazu vydaného Okresním soudem v Mostě č.j. Ro 2715/94 ze dne 10.11.1994 ve výši 15.896,-Kč, který představuje vypočtený poplatek z prodlení od 6.12.1993 do 8.2.2009, ve které zároveň uznal svůj závazek a jeho příslušenství co do jeho důvodu a výše a zavázal se jej zaplatit pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 500,-Kč vždy do 25. dne v kalendářním měsíci počínaje měsícem duben 2009 až do úplného zaplacení. Zároveň v článku III. si smluvní strany dohody stanovily ztrátu výhody splátek, pro nezaplacení některé splátky nebo úroků je tak věřitel oprávněn, pokud dlužník nebude KSPL 54INS 14023/2013 ochoten se dohodnout jinak, požadovat zaplacení celé pohledávky, a pokud se tak nestane, podat příslušnou žalobu u příslušného soudu.

Na základě této dohody pak vzal žalobce v pozici oprávněného svůj návrh na nařízení výkonu rozhodnutí zpět, a proto byl usnesením Okresního soudu v Mostě ze dne 15.4.2009 č.j. E 1288/95-47 výkon rozhodnutí nařízený usnesením soudu v Mostě ze dne 3.8.1995 č.j. E 1288/95-3 srážkami ze mzdy povinné u plátce Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5 dle § 268 odst. 1 písm. c) o.s.ř. zastaven.

Z peněžního přehledu vyplývá, že z celkové dlužné částky 15.896,-Kč dlužník uhradil celkem 8.600,-Kč, zbývá tak doplatit 7.296,-Kč.

Promlčecí doba po dobu výkonu rozhodnutí byla zastavena a běžet opět začala až v dubnu roku 2009.

V dané věci soud na úvod konstatuje, že žaloba byla podána v zákonem stanovené lhůtě, neboť přezkumné jednání, na kterém byla pohledávka zcela popřena, se konalo dne 5.3.2014, žalobce byl informován písemně o popření pohledávky vyrozuměním ze dne 9.4.2014 a žaloba byla podána u soudu dne 27.3.2014. S argumentací žalovaného o tom, že pohledávka žalobce je zcela promlčená, dohody o zaplacení dluhu ze dne 11.3.2013 svým obsahem jsou dohody o narovnání, se soud neztotožňuje. V případě pohledávky ve výši 7.296,-Kč byl vydán platební rozkaz Okresním soudem v Mostě č.j. Ro 2715/94 na částku 9.140,-Kč s příslušenstvím dne 10.11.1994, právní moci nabyl dne 2.12.1994 a stal se vykonatelným. Usnesení Okresního soudu v Mostě o nařízení výkonu rozhodnutí č.j. E 1288/95 je ze dne 3.8.1995. Výkon rozhodnutí byl zastaven usnesením Okresního soudu v Mostě č.j. E 1288/95-47 ze dne 15.4.2009, neboť s dlužníkem byla uzavřena dne 11.3.2009 dohoda o zaplacení dluhu ve splátkách. V případě pohledávky ve výši 165.305,-Kč byl vydán platební rozkaz Okresním soudem Plzeň č.j. Ro 574/96-15 na částku 14.385,-Kč s příslušenstvím dne 11.6.1996, právní moci nabyl dne 7.8.1996 a vykonatelný se stal rovněž dne 7.8.1996. Usnesení Okresního soudu Plzeň-sever o nařízení výkonu rozhodnutí č.j. E 1049/97-5 je ze dne 24.11.1997. Výkon rozhodnutí byl zastaven usnesením Okresního soudu Plzeň-sever č.j. E 1049/97-32 dne 15.4.2009, neboť s dlužníkem byla uzavřena dne 11.3.2009 dohoda o zaplacení dluhu ve splátkách. Dle § 112 občanského zákoníku ve znění účinném do 31.12.2013, uplatní-li věřitel v promlčecí době právo u soudu nebo u jiného příslušného orgánu a v zahájeném řízení řádně pokračuje, promlčecí doba od tohoto uplatnění po dobu řízení neběží. To platí i o právu, které bylo pravomocně přiznáno a pro které byl u soudu nebo u jiného příslušného orgánu navržen výkon rozhodnutí. Předpokladem stavení promlčecí doby po dobu trvání řízení, a tedy spojené s neukončením promlčecí doby, je, že oprávněný subjekt řádně pokračuje v zahájeném řízení. V řízení pokračuje účastník řízení řádně tehdy, jestliže svými procesními úkony nebrání průběhu řízení. V zahájeném řízení řádně pokračuje i ten účastník soudního řízení, který sice sám nevyvíjí součinnost se soudem, ale svými úkony nebrání průběhu řízení a jeho skončení (viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 20 Cdo 3126/2010). V daném případě, pokud byl výkon rozhodnutí zastaven dle § 268 odst. 1 písm. c) o.s.ř. k návrhu oprávněného (žalobce) na základě uzavřené dohody o splnění dluhu, nelze dle názoru soudu takový případ kvalifikovat jako nedostatek řádného pokračování v zahájeném řízení ve smyslu ust. § 112 občanského zákoníku, neboť se nejednalo o procesní úkon žalobce, který by bránil náležitému průběhu řízení. S ohledem na uzavřené dohody o splnění dluhu, ve kterých si smluvní strany nově sjednaly způsob úhrady dlužných částek, je zřejmé, že pokračování v nuceném výkonu rozhodnutí ke splnění povinnosti dlužníka bylo nemístné. Situace by byla jiná, pokud by žalobce vzal svůj návrh zpět čistě KSPL 54INS 14023/2013 z nezájmu o vydobytí jeho pohledávky. Dohody o uznání dluhu ze dne 11.3.2009 dle svého obsahu nejsou dohodami o narovnání ve smyslu ust. § 585 občanského zákoníku ve znění účinném do 31.12.2013, neboť z jejich obsahu nevyplývá, že by si těmito dohodami účastníci odstraňovali spornost nebo pochybnost vzájemných práv a povinností tím, že by je rušili a nahrazovali je novými. Nelze dospět k závěru, že by tak dosavadní závazky zanikly a byly nahrazeny nově sjednanými, které jsou obsaženy v dohodách ze dne 11.3.2009. Citované dohody v sobě obsahují uznání dluhu ve smyslu ust. § 558 občanského zákoníku, neboť je v nich obsažen jednostranný právní úkon dlužníka adresovaný věřiteli (žalobci), který splňuje obecné náležitosti předepsané pro právní úkony, a to písemnou formu, vyjádření příslibu zaplatit dluh, uvedení důvodu dluhu a jeho výše. Z článku III. dohod vyplývá, že si jejich účastníci sjednali ztrátu výhody splátek ve smyslu ust. § 565 občanského zákoníku, kdy bylo sjednáno plnění dluhu ve splátkách a součástí podmínek splatnosti jednotlivých splátek bylo i určení, že pro nesplnění některé splátky je věřitel oprávněn žádat celý zbytek pohledávky najednou. I právo přiznané pravomocným soudním rozhodnutím může být dlužníkem písemně uznáno co do důvodu i výše (§ 110 odst. 1, věta druhá občanského zákoníku). Toto právo se pak promlčí za deset let ode dne, kdy k uznání došlo, popř. za deset let od uplynutí lhůty k plnění uvedené v písemném uznání dluhu (viz rozsudek Nejvyššího soudu ČSR sp.zn. 5 CZ 33/77). Desetiletou promlčecí dobu založenou exekučním titulem tak lze prodloužit o dalších deset let uznáním. Uznání nemění nic na tom, že věc je již jednou pravomocně rozhodnuta, takže nelze znovu nárok uplatnit u soudu žalobou, jejímuž projednání by vadila překážka věci rozsouzené. Věřitel může vymáhat splnění uznaného závazku, nesplní-li jej dlužník dobrovolně, na základě původního exekučního titulu. Vzhledem k tomu, že promlčecí doba po dobu výkonu rozhodnutí byla zastavena v souladu s ust. § 112 občanského zákoníku a začala opět běžet až v dubnu roku 2009, je zřejmé, že celková pohledávka žalobce není promlčenou. Proto soud s ohledem na výše uvedené skutečnosti žalobnímu návrhu vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozsudku.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn § 202 odst. 1 insolvenčního zákona, dle kterého nemá v zásadě žádný účastník incidenčního sporu nárok na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Proto bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků na náhradu nákladů řízení nemá právo.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Krajský soud v Plzni dne 01.07.2015

Mgr. Jaroslava Kočandrlová v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Helena Mašková