155 ICm 1020/2014
Jednací číslo: 155 ICm 1020/2014-122 KSPL 54INS 16244/2010

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Jaroslavou Kočandrlovou ve věci žalobce: Insolvenční agentura v.o.s., IČ 29115540, Západní 1448/16, 360 01, Karlovy Vary, insolvenční správce dlužníka: AIA Stavoprojekt spol. s r. o. , za anonymizovano : JUDr. Karlem Kolářem, advokátem, se sídlem Klaudiánova 135/1, 293 05, Mladá Boleslav proti žalovanému: TROWMART LIMITED, reg.č. 4115679, Stopher House, Webber Street 15, SE1 ORE, Londýn, Spojené králov anonymizovano , za anonymizovano : Mgr. Pavlem Grünerem, advokátem, se sídlem Moskevská 980/2, 360 01, Karlovy Vary, o popření pravo anonymizovano a výše přihlášené pohledávky

takto:

I. Určuje se, že vykonatelná pohledávka žalovaného přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 54 INS 16244/2010 jako přihláška č. P-3 vůči dlužníku neexi anonymizovano .

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci plnou náhradu nákladů řízení ve výši 11.485,-Kč k rukám právního zá anonymizovano žalobce do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

III. Předmětem samo anonymizovano rozhodnutí bude anonymizovano povinno anonymizovano žalovanému zaplatit anonymizovano plnou náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou soudu dne 24.3.2014 domáhal vydání rozhodnutí, jímž by soud určil, že vykonatelná pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 54 INS 16244/2010 jako přihláška č. P -3 vůči dlužníku neexi anonymizovano . Svůj návrh odůvodnil žalobce tím, že uvedenou pohledávku žalovaný odvozuje od smlouvy o úvěru č. 2210-21327 ze dne 6.4.2009, která byla uzavřena KSPL 54INS 16244/2010 mezi WPB Capital, spořitelním druž anonymizovano jako věřitelem a In anonymizovano regionálního a územního plánování s.r.o. jako dlužníkem, dále ze smlouvy o převzetí ručení č. 2210-21327 ze dne 6.4.2009, kterou mimo jiných subjektů společno anonymizovano Stavoprojekt spol. s r.o. převzala ručení za závazek z výše uvedené smlouvy o úvěru a nakonec ze smlouvy o po anonymizovano pohledávek ze dne 1.12.2009 uzavřené mezi WPB Capital, spořitelní druž anonymizovano a žalovaným. Žalovaný nijak neprokázal, že by úvěr byl v tvrzené výši poskytnut. Dále, aby bylo převzetí učiněné dlužníkem za závazek společno anonymizovano In anonymizovano regionálního a územního plánování s.r.o. platné, musela by s ním vyslovit souhlas valná hromada dlužníka. Jednatelem dlužníka i In anonymizovano regionálního a územního plánování s.r.o. byl v době uzavření smlouvy o převzetí ručení Václav Běl. Tato osoba byla navíc společníkem In anonymizovano regionálního a územního plánování s.r.o. s obchodním podílem 50%. Jednoznačně tedy byla společno anonymizovano regionálního a územního plánování s.r.o. ve vztahu osoby blízké k jednateli dlužníka. Převzít ručení za tuto společno anonymizovano mohl dlužník pouze se souhlasem valné hromady. Pokud souhlas nebyl udělen, je převzetí ručení neplatné a dlužníku žádný závazek vůči žalovanému nevznikl.

Žalovaný ve svém písemném vyjádření doručeném soudu dne 7.5.2014 vyjádřil svůj nesouhlas se žalobním návrhem, neboť dle jeho názoru byla předmětná pohledávka žalovaného přihlášena do insolvenčního řízení po právu s ohledem na obsah smlouvy o úvěru ze dne 6.4.2009 č. 2210-21327. Z li anonymizovano dokladů, z nichž vyplývá výběr hotovo anonymizovano jednatelem dlužníka, je zřejmé, že ze anonymizovano právního předchůdce žalovaného došlo ke splnění jeho povinno anonymizovano poskytnout úvěr, což je dále zřejmé i z obsahu samotného notářského zápisu ze dne 27.4.2009 sp. zn. N 166/2009, Nz 156/2009 sepsaného JUDr. Šárkou Novotnou. K námitce neplatno anonymizovano převzetí ručení, neboť nebyl dán souhlas valné hromady, žalovaný odkázal na judikaturu Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 1780/2008, dle které pokud osoby, které podepsaly smlouvu o půjčce, byly současně jedinými společníky společno anonymizovano s ručením omezeným, není takováto smlouva neplatná jen proto, že společníci neudělili souhlas k jejímu uzavření ve formě usnesení valné hromady.

Soud má v dané věci za zjištěný a prokázaný následující skutkový anonymizovano : Žalovaný přihlásil pod pořadovým číslem P-3 do insolvenčního řízení vedeného u zdejšího soudu pod sp. zn. KSPL 54 INS 16244/2010 vykonatelnou pohledávku v celkové výši 5.084.629,-Kč před anonymizovano ji anonymizovano ve výši 3.507.304,-Kč a úrok z prodlení 35% p.a. z čá anonymizovano 3.507.304,-Kč od 23.11.2009 do 7.3.2011, tj. ve výši 1.577.325,-Kč. Jako důvod vzniku pohledávky žalobce v přihlášce pohledávky uvedl smlouvu o úvěru reg. č. 2210-21327 ze dne 6.4.2009 uzavřenou mezi WPB Capital, spořitelní druž anonymizovano jako věřitelem a In anonymizovano regionálního a územního plánování s.r.o. jako dlužníkem; k závazku na základě smlouvy o při anonymizovano k závazku č. 2210-21327 při anonymizovano společno anonymizovano s.r.o.; dne 6.4.2009 byla uzavřena smlouva o převzetí ručení č. 2210-21327 mezi WPB Capital, spořitelní druž anonymizovano a AIA Stavoprojekt spol. s r.o. jako ručitelem. Jelikož In anonymizovano regionálního a územního plánování s.r.o. nehradil své závazky řádně a včas, WPB Capital, spořitelní druž anonymizovano mu ohlásilo ztrátu výhody splátek a požádalo o zaplacení celé pohledávky přípisem ze dne 20.11.2009; oznámení o ztrátě výhody splátek/žádo anonymizovano zaplacení celé pohledávky ze dne 20.11.2009 bylo zasláno na vědomí ručiteli. Závazek zajištěný ručením byl uhrazen jen zčá anonymizovano , když WPB Capital, spořitelní druž anonymizovano realizovalo svoje zá anonymizovano právo k pohledávkám z účtu, ve zbývající čá anonymizovano závazek trvá. Pohledávka je v celém rozsahu vykonatelná dle notářského zápisu N 166/2009, Nz 156/2009 sepsaného dne 27.4.2009 JUDr. Šárkou Novotnou, notářkou, se sídlem v Praze; WPB Capital, spořitelní druž anonymizovano a věřitel uzavřeli dne 1.12.2009 smlouvu o po anonymizovano pohledávek a převodu práv a povinno anonymizovano ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.12.2009, na základě níž WPB Capital, spořitelní druž anonymizovano jako KSPL 54INS 16244/2010 po anonymizovano po anonymizovano na žalobce jako po anonymizovano svoji pohledávku za dlužníkem včetně příslušen anonymizovano a zajištění. Přílohou přihlášky byla smlouva o úvěru reg. č. 2210-21327 ze dne 6.4.2009 uzavřená mezi společno anonymizovano WPB Capital, spořitelní druž anonymizovano jako věřitelem a In anonymizovano regionálního a územního plánování s.r.o. za anonymizovano jednatelem Václavem anonymizovano , anonymizovano , jako dlužníkem, jejímž předmětem byl závazek věřitele po splnění veškerých odkládacích podmínek čerpání úvěru poskytnout dlužníku za podmínek v této smlouvě o úvěru anonymizovano peněžní pro anonymizovano do celkové výše úvěru 12.000.000,-Kč, a to způsobem uvedeným v této smlouvě a dlužník se zavázal věřiteli vrátit poskytnutý úvěr a zaplatit úroky z úvěru, poplatky a odměny, jakož i další nároky věřitele dle smlouvy o úvěru. Nedílnou součá anonymizovano smlouvy o úvěru byly zvláštní obchodní podmínky-všeobecné úvěrové podmínky ze dne 18.9.2008. Dle smlouvy o při anonymizovano k závazku č. 2210-21327 uzavřené mezi společno anonymizovano WPB Capital, spořitelní druž anonymizovano jako věřitelem a společno anonymizovano BALEROUS s.r.o. jako při anonymizovano se při anonymizovano touto dohodou zavázal uhradit věřiteli za dlužníka (In anonymizovano regionálního a územního plánování s.r.o.) ze smlouvy o úvěru č. 2210-21327 ze dne 6.4.2009 pohledávku a splnit tak věřiteli za dlužníka v plném rozsahu peněžitý závazek dlužníka vzniklý ze smlouvy o úvěru, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě o úvěru. Při anonymizovano se při anonymizovano k závazku touto dohodou anonymizovano dalším dlužníkem vedle dlužníka, přičemž při anonymizovano a dlužník jsou zavázáni vůči věřiteli společně a nerozdílně. Dále dle předložené smlouvy o převzetí ručení č. 2210-21327 ze dne 6.4.2009 uzavřené mezi společno anonymizovano WPB Capital, spořitelní druž anonymizovano jako věřitelem, společno anonymizovano CANNY PLUS, spol. s.r.o. jako ručitelem č. 1, společno anonymizovano AIA Stavoprojekt, spol. s r.o. za anonymizovano jednatelem Václavem anonymizovano , anonymizovano , jako ručitelem č. 2, JUDr. Vilémem Černým jako ručitelem č. 3, JUDr. Evou Černou jako ručitelem č. 4, Václavem anonymizovano ml., anonymizovano , jako ručitelem č. 5, Václavem anonymizovano anonymizovano , anonymizovano , jako ručitelem č. 6, Ing. Jaroslavem Petrušem jako ručitelem č. 7, ručitelé touto dohodou prohlásili a zavázali se uspokojit věřitele v rozsahu pohledávek věřitele za dlužníkem z titulu smlouvy o úvěru č. 2210-21327 ze dne 6.4.2009, pokud dlužník nesplní řádně a včas své peněžité závazky vůči věřiteli vyplývající mu z této smlouvy včetně jejich veškerých příslušen anonymizovano , a to každý z ručitelů v celém rozsahu pohledávek věřitele. Z předloženého notářského zápisu sp. zn. N 166/2009, Nz 156/2009 sepsaného dne 27.4.2009 JUDr. Šárkou Novotnou, notářkou se sídlem v Praze, Zborovská 27 vyplývá, že úča anonymizovano WPB Capital, spořitelní druž anonymizovano jako věřitel, společno anonymizovano regionálního a územního plánování s.r.o., jejímž jménem je oprávněn jednat samo anonymizovano jednatel společno anonymizovano p. Václav Běl, anonymizovano , společno anonymizovano s.r.o., jejímž jménem je oprávněn jednat samo anonymizovano jednatel společno anonymizovano p. Václav Běl, anonymizovano , jako dlužníci, společno anonymizovano PLUS, spol. s.r.o. jako ručitel č. 1, společno anonymizovano Stavoprojekt spol. s r.o., jejímž jménem je oprávněn jednat samo anonymizovano jednatel společno anonymizovano p. Václav Běl, anonymizovano , jako ručitel č. 2, p. JUDr. Vilém Černý jako ručitel č. 3, p. JUDr. Eva Černá jako ručitel č. 4, p. Václav Běl ml., anonymizovano , jako ručitel č. 5, p. Václav Běl anonymizovano , anonymizovano , jako ručitel č. 6, p. Ing. Jaroslav Petruš jako ručitel č. 7 uzavřeli dohodu o závazku osoby povinné splnit pohledávku vůči osobě oprávněné se svolením k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí ve smyslu u anonymizovano § 274 písm. e) o.s.ř. nebo exekuce ve smyslu u anonymizovano § 40 od anonymizovano 1 písm. d) exekučního řádu. V rámci notářského zápisu věřitel a dlužník prohlásili, že věřitel dne 27.4.2009 na základě smlouvy o úvěru č. 2210-21327 ze dne 6.4.2009 poskytl dlužníkovi peněžní pro anonymizovano ve výši 12.000.000,-Kč s dohodnutým úrokem 15% a tímto čerpáním úvěru vznikl dlužníkovi vůči věřiteli závazek z titulu smlouvy splatit nejpozději do 30.4.2011 ji anonymizovano úvěru ve výši 12.000.000,-Kč a úrok z čerpané ji anonymizovano úvěru ve výši 15% za období ode dne čerpání ji anonymizovano úvěru do dne zaplacení v měsíčních splátkách dle splátkového kalendáře uvedeného v příloze č. 1 smlouvy o úvěru pod ztrátou výhody splátek. Ručitelé a věřitel prohlásili, že dne 6.4.2009 uzavřeli smlouvu o převzetí ručení č. 2210-21327 na základě které se zavázali uspokojit věřitele v rozsahu KSPL 54INS 16244/2010 pohledávek věřitele za dlužníkem, pokud dlužník nesplní řádně a včas své peněžité závazky vůči věřiteli vyplývající ze smlouvy o úvěru. Dlužník a ručitelé jako osoby povinné se zavázali splnit pohledávku věřitele jako osoby oprávněné z ji anonymizovano úvěru a úroku vyplývající ze závazkového právního vztahu nejpozději dne 28.2.2011 pod ztrátou výhody splátek, ve 25 anonymizovano splátkách s tím, že pokud nebude splněna řádně a včas povinno anonymizovano druž anonymizovano WPB Capital, spořitelní druž anonymizovano závazek ze smlouvy o při anonymizovano k závazku a ze smlouvy o ručení, dávají tímto výslovné svolení k tomu, aby podle tohoto notářského zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí nebo nařízena a provedena exekuce. Dále k přihlášce pohledávky bylo předloženo oznámení o ztrátě výhody splátek/žádo anonymizovano zaplacení celé pohledávky ze dne 20.11.2009, oznámení o realizaci zá anonymizovano práva ze dne 23.11.2009, smlouva o po anonymizovano pohledávek o převodu práv a povinno anonymizovano ze dne 1.12.2009, oznámení o po anonymizovano pohledávek ze dne 3.12.2009. Při přezkumném jednání, které se konalo dne 26.2.2014, insolvenční správce dlužníka popřel pohledávku žalovaného s odůvodněním, že věřitel nedoložil, že smlouvu o převzetí ručení schválila valná hromada dlužníka. Dle správci do anonymizovano dokumentace také nedošlo k poskytnutí úvěru v plné výši. V rámci tohoto řízení žalovaný předložil doklad o výběru hotovo anonymizovano ze dne 29.4.2009, ze kterého vyplývá, že Václav Běl, anonymizovano , za In anonymizovano regionálního a územního plánování s r.o. vybral u společno anonymizovano WPB Capital čá anonymizovano 789.900,-Kč z čísla účtu 3012714901, což je číslo běžného účtu dlužníka, uvedené ve smlouvě o úvěru č. 2210-21327. Žalovaný neunesl důkazní břemeno k prokázání skutečno anonymizovano , že s převzetím závazku ručení dle smlouvy o převzetí ručení č. 2210-21327 ze dne 6.4.2009 vyslovila valná hromada dlužníka společno anonymizovano AIA Stavoprojekt spol. s r.o. souhlas, když k návrhu žalovaného byl vyslechnut Josef Záruba, jediný společník společno anonymizovano AIA Stavoprojekt spol. s.r.o. v době uzavření uvedené smlouvy (viz úplný výpis z obchodního rej anonymizovano vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1878), který shodně jako ve svém písemném vyjádření, doručeném soudu dne 11.8.2015, uvedl, že se v roce 2008 anonymizovano společníkem společno anonymizovano AIA Stavoprojekt spol. s.r.o., přičemž výkonem svých společenských práv na základě plné moci ze dne 16.8.2008 pověřil JUDr. Viléma Černého. Okolno anonymizovano vzniku či exi anonymizovano pohledávky dle smlouvy o úvěru č. 2210-21327 a dle smlouvy o převzetí ručení č. 2210-21327 mu nejsou známy. O tom, že k uzavření takových smluv či vzniku pohledávky mělo vůbec dojít, nebyl nikým informován. On sám souhlas k uzavření smlouvy o převzetí ručení nedával, o těchto skutečno anonymizovano ani Václavem anonymizovano informován nebyl.

Dle § 199 od anonymizovano 1, 2, 3 zák. č. 182/2006 Sb. (insolvenčního zákona), insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu. Jako důvod popření pravo anonymizovano nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečno anonymizovano , které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci. V žalobě může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečno anonymizovano , pro které pohledávku popřel.

V daném případě se soud nejprve zabýval otázkou, je anonymizovano jsou vůbec splněny předpoklady nutné k tomu, aby se mohl zabývat věcně návrhem žalobce. Součá anonymizovano právního posouzení věci soudem ve sporu o pravo anonymizovano insolvenčním řízení přihlášené a následně popřené pohledávky vždy musí být závěr o splnění předpokladů, za nichž se soud může důvodno anonymizovano nároku uplatněného tzv. incidenční žalobou vůbec zabývat. V daném případě byly splněny podmínky citovaného u anonymizovano § 199 insolvenčního zákona. Přezkumné jednání, na kterém insolvenčním správcem byla pohledávka žalovaného popřena, se konalo dne KSPL 54INS 16244/2010

26.2.2014, incidenční žaloba byla soudu doručena dne 24.3.2014. Je dána i věcná legitimace úča anonymizovano , neboť žalobce jako insolvenční správce dlužníka popřel přihlášenou pohledávku žalovaného a pro shodné skutečno anonymizovano , pro které pohledávku popřel, inicioval i toto řízení. Z protokolu z přezkumného jednání vyplývá, že pohledávka žalovaného byla přezkoumávána jako vykonatelná. Žalobce v žalobě poukazuje na skutečno anonymizovano že i když se jedná o pohledávku vykonatelnou, je oprávněn ji popřít i z důvodu právního posouzení věci, neboť exekučním titulem je notářský zápis, což není rozhodnutí a neobsahuje tedy žádné právní posouzení. K tomu soud uvádí. Notářský zápis je dle u anonymizovano § 274 písm. e) o.s.ř. titulem pro soudní výkon rozhodnutí, je anonymizovano splňuje formální náležito anonymizovano anonymizovano pro sepisování notářských zápisů o právních úkonech, uvedené v notářském řádu, je anonymizovano obsahuje dohodu osoby oprávněné ze závazkového právního vztahu s osobou ze závazkového právního vztahu povinnou, v níž jsou přesně individualizovány oprávněná a povinná osoba a vyznačey právní důvod plnění, předmět plnění a doba plnění a je anonymizovano osoba povinná v něm svolila k vykonatelno anonymizovano . Dohoda oprávněné a povinné osoby obsažená v notářském zápisu se svolením k vykonatelno anonymizovano nemá hmotněprávní povahu, sama o sobě tak nemá za následek vznik, změnu nebo zánik práv nebo povinno anonymizovano úča anonymizovano právního vztahu. I když je notářský zápis se svolením k vykonatelno anonymizovano titulem pro soudní výkon rozhodnutí, není rozhodnutím a nemá ani účinky, které zákon s rozhodnutím spojuje. Má povahu veřejné li anonymizovano a není vybaven účinky právní moci ani závazno anonymizovano pro úča anonymizovano a pro všechny orgány, jaké mají např. rozhodnutí soudu, vydávaná v občanském soudním řízení. Skutečno anonymizovano že se osoba povinná zavázala poskytnout oprávněné osobě anonymizovano plnění a že dohoda o tom byla uvedena v notářském zápise se svolením k vykonatelno anonymizovano , rovněž nepřed anonymizovano překážku, která by bránila projednání sporu o anonymizovano plnění před orgánem, do jehož pravomoci náleží projednání takové věci. Z uvedeného vyplývá, že notářský zápis se svolením k vykonatelno anonymizovano má jen formální charakter, není sám o sobě samo anonymizovano zavazovacím důvodem a ani se jím nezakládá domněnka o exi anonymizovano dluhu v době jeho sepsání (viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 267/2000). V řízení mezi úča anonymizovano nebylo sporu o exi anonymizovano úkonu směřujícího k převzetí ručení za závazek vyplývající ze smlouvy o úvěru č. 2210-21327 ze dne 6.4.2009, sporným zů anonymizovano posouzení platno anonymizovano tohoto úkonu s ohledem na u anonymizovano § 196a obch. zák. ve znění účinném do 31.12.2013, které se na danou věc aplikovalo, neboť jednatelem insolvenčního dlužníka a In anonymizovano regionálního a územního plánování s..r.o. jako obligačního dlužníka byl v době uzavření smlouvy o převzetí ručení č. 2210-21327 ze dne 6.4.2009 Václav Běl, anonymizovano , který byl navíc společníkem In anonymizovano regionálního a územního plánování s.r.o. s obchodním podílem 50%. Dle § 196a obch. zák. společno anonymizovano uzavřít smlouvu o úvěru nebo půjčce s členem před anonymizovano , dozorčí rady, prokuri anonymizovano nebo jinou osobou, která je oprávněna jménem společno anonymizovano takovouto smlouvu uzavřít nebo osobami jim blízkými anebo smlouvu, jejímž obsahem je zajištění závazku těchto osob, nebo na ně bezplatně převé anonymizovano společno anonymizovano jen s předchozím souhlasem valné hromady a jen za podmínek obvyklých v obchodním anonymizovano (od anonymizovano první). Pokud jsou osoby uvedené v od anonymizovano jedna oprávněny jednat jménem jiné osoby, použije se u anonymizovano od anonymizovano jedna obdobně i na plnění tam uvedené ve prospěch této jiné osoby. Souhlasu valné hromady není zapotřebí, jde-li o poskytnutí půjčky nebo úvěru ovládající osobou ovládané osobě anebo zajištění závazku ovládané osoby ovládající osobou (od anonymizovano druhý). U anonymizovano od anonymizovano 1 až 3 se vztahují i na převzetí ručení (od anonymizovano pátý). Z u anonymizovano § 135 od anonymizovano 2 obch. zák. se podává, že se § 194 od anonymizovano 2 první až páté věty, od anonymizovano 4 až 7 a § 196a obch. zák. použijí obdobně i v poměrech společno anonymizovano s ručením omezeným. Není pochyb o tom, že úprava § 196a od anonymizovano 1 a 5 obch. zák. na převzetí ručení insolvenčním dlužníkem za závazek obligačního dlužníka v projednávané věci dopadá, neboť obligační dlužník je osobou blízkou společno anonymizovano insolvenčního dlužníka. Bylo na mí anonymizovano tak prokázat, že byl dán souhlas valné hromady, který musel předcházet učinění právního úkonu převzetí ručení. V opačném případě je takový úkon anonymizovano sankcí absolutní KSPL 54INS 16244/2010 neplatno anonymizovano , kterou není možné zhojit. Výjimka anonymizovano v § 196a od anonymizovano 2 věta druhá obch. zák. se v dané věci neuplatní, jelikož insolvenční dlužník zjevně není osobou ovládající obligačního dlužníka. Jakkoliv platí, že o valné hromadě je sepisován zápis, který obsahuje náležito anonymizovano určené u anonymizovano § 188 od anonymizovano 2 obch. zák., jehož vyhotovení zabezpečuje před anonymizovano ve lhůtě podle u anonymizovano § 189 od anonymizovano 1 obch. zák. a jenž se uchovává v archivu společno anonymizovano po celou dobu jejího trvání (§ 189 od anonymizovano 3 obch. zák.), má-li společno anonymizovano jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působno anonymizovano hromady vykonává tento akcionář, přičemž rozhodnutí akcionáře při výkonu působno anonymizovano valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsané akcionářem-§ 190 od anonymizovano 1 obch. zák., nelze vyloučit možno anonymizovano aby skutečno anonymizovano anonymizovano obsažené v zápisu o valné hromadě resp. v rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působno anonymizovano valné hromady byly prokázány pro anonymizovano jiných důkazů (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 720/2013). Proto soud připu anonymizovano , aby žalovaný své tvrzení o exi anonymizovano souhlasu valné hromady prokázal při neexi anonymizovano písemného zápisu jinými důkazy. Ze svědeckého výslechu jediného společníka insolvenčního dlužníka Josefa Záruby vyplynulo, že o uzavření smlouvy o převzetí ručení nebyl nikým informován, on sám souhlas k uzavření smlouvy o převzetí ručení nedával, o těchto skutečno anonymizovano ani Václavem anonymizovano informován nebyl. Tvrzení žalovaného v závěrečném návrhu, že p. Běl měl plnou moc, byl oprávněn jednat jako zá anonymizovano a tento úkon učinit , nebylo prokázáno, odporuje tvrzení svědka Josefa Záruby, který ve svém písemném vyjádření uvedl, že výkonem svých společenských práv na základě plné moci ze dne 16.8.2008 pověřil JUDr. Viléma Černého. I s ohledem na toto vyjádření soud uzavřel, že žalovaným zmiňovaný judikát Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 Cdo 1780/2008 není možné na danou věc aplikovat, a to i z toho důvodu, že právní názor prezentovaný ve zmiňovaném rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR vycházel ze skutkového anonymizovano , že osoby, které podepsaly smlouvu o poskytnutí půjčky společno anonymizovano s ručením omezeným (ať už jako její úča anonymizovano nebo v po anonymizovano anonymizovano orgánu), byly současně ke dni uzavření smlouvy jedinými společníky společno anonymizovano s ručením omezeným, a proto smlouva není neplatná jen proto, že společníci neudělili souhlas k jejímu uzavření ve formě usnesení valné hromady, neboť by bylo formali anonymizovano a v rozporu s účelem u anonymizovano § 196a od anonymizovano 1 obch. zák. dovozovat neplatno anonymizovano smlouvy o půjčce jen proto, že společníci neudělili souhlas ve formě usnesení valné hromady. V daném případě však jediný společník insolvenčního dlužníka Josef Záruba nebyl o uzavření smlouvy o převzetí ručení, kterou za insolvenčního dlužníka podepsal jeho jednatel Václav Běl, anonymizovano , informován. Proto soud dospěl k závěru, že nesplnění podmínky předchozího souhlasu valné hromady ob anonymizovano jako samo anonymizovano důvod absolutní neplatno anonymizovano ručitelského prohlášení insolvenčního dlužníka. Bylo poté nadbytečné se zabývat tím, zdali k převzetí ručení došlo za podmínek obvyklých v obchodním anonymizovano a zda vůbec k poskytnutí úvěru v plné výši došlo, kdy k prokázání této skutečno anonymizovano žalovaný odkazoval na prohlášení učiněné v rámci notářského zápisu sp. zn. N 166/2009, Nz 156/2009 sepsaného dne 27.4.2009 JUDr. Šárkou Novotnou, notářkou se sídlem v Praze, Zborovská 27 a na doklad o výběru hotovo anonymizovano ze dne 29.4.2009, a proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozsudku.

Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z u anonymizovano § 202 od anonymizovano 1 insolvenčního zákona ve spojení s u anonymizovano § 142 od anonymizovano 1 o.s.ř. Žalobce byl ve věci úspěšný, proto mu soud přiznal plnou náhradu nákladů řízení vůči žalovanému, a to ve výši 11.485,-Kč před anonymizovano 2 úkony právní služby po 3.100,-Kč dle § 9 od anonymizovano 4 písm. c), § 7 vyhlášky č. 177/1996 Sb. (1x převzetí -příprava za anonymizovano , 1x sepis žaloby), 4 paušální čá anonymizovano náhrady hotových výdajů advokáta po 300,-Kč dle § 13 od anonymizovano 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve spojení s u anonymizovano § 137 od anonymizovano 1 o.s.ř., 2x ce anonymizovano na trase Karlovy Vary-Plzeň a zpět v celkovém počtu 170 km za použití vozidla BMW 330 d při průměrné jeho spotřebě 6,8 l motorové nafty na 100 km spolu se sazbou základní náhrady za používání osobního silničního motorového vozidla dle vyhl. č. 328/2014 KSPL 54INS 16244/2010

Sb. v celkové výši 2.092,-Kč včetně 21% DPH za za anonymizovano a z náhrad dle § 137 od anonymizovano 3 o.s.ř. Ke splnění povinno anonymizovano žalovanému byla anonymizovano běžná třídenní lhůta běžící od právní moci tohoto rozsudku dle § 160 od anonymizovano 1 čá anonymizovano před anonymizovano o.s.ř., platební mí anonymizovano k rukám advokáta mu bylo anonymizovano dle § 149 od anonymizovano 1 o.s.ř.

Výrok pod bodem III. tohoto rozsudku je odůvodněn u anonymizovano § 148 o.s.ř. V souvislo anonymizovano s doplňováním důkazního řízení vznikly anonymizovano zálohované náklady řízení, jejichž výše ke dni rozhodování soudu nebyla známa, proto bylo rozhodnuto o tom, že předmětem samo anonymizovano rozhodnutí bude anonymizovano povinno anonymizovano žalovanému zaplatit anonymizovano náklady řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze pro anonymizovano soudu podepsaného.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné soudní rozhodnutí, může se oprávněný domáhat svého práva návrhem na soudní výkon rozhodnutí nebo podat exekuční návrh u exekutora.

Krajský soud v Plzni dne 11.11.2015

Za správno anonymizovano : Mgr. Jaroslava Kočandrlová, v.r. Ludmila Urbanová samosoudkyně

Vypravila: Kri anonymizovano Vecková