155 Cm 9/2009
' .'.F' '_ 'f'l-I' 'u' .-llp :'11-1 . . . ._ l'k"-i I"_" '1.-r 'I'll'

?Oto rizłhodnutírnot-lyže pirát-'ní mnaí :ine i i i Čísla jednací; 155Cm 9/2009 a l 16 . :3.2::-' 've o.) (KSPL 54WS 2748/2003)ČESKÁ REPUBLIKA r ROZSUDEK JMEN EM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzní rozhodl samosoudcem J UDr. Milošem Benetkou ve včci žalobce: Jan anonymizovano , anonymizovano , Rychtaříkova 169773, 326 00 Plzeň, zastoupen: JUDr. Pavel Šíma, advokát, B. Smetany l, 301 37 Plzeň proti žalovanemu: J UDr. Jan Špelina, (insolvenční správce dlužníka Liberecký Energomont s.r.o., Na Roudné 437131, 301 00 Plzeň), Lábkova 19., 318 00 Plzeň (dříve na straně žalovaneho: Ing. Viktor Liška, insolvenční správce, zastoupen: JUDr. Karel Uhlíř, advokát, Husova 13, 301 00 Plzeň, o určení pravosti a výše pohledávky 3.002.800,55 Kč takto:

I. U r č u j e s e , že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení na majetek dlužníka Liberecký Energomont s.r.o. ve výší 3.002.800,SS Kč j e d á n a po právu.

II. Zádnému z účastníků s e n e p ř i z n á v á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se na soud obrátil návrhem ze dne 24.6.2009, jímž se domáhal rozsudku soudu o určení pravosti své pohledávky ve výši Kč 3.002.800,55, kterou přihlásil do insolvenčního řízení na majetek dlužníka, jehož je žalobce insolvenčním správcem.

Svůj návrh odůvodnil v žalobě a při jednání před soudem, a to s odkazem na přihlášku pohledávky, tím, že jde o pohledávku vzniklou ztitulu půjčky, jejíž celková vyse činila Kč 4.900.000,-. Půjčku v te'to výši poskytl dlužníku Liberecky Energomont s.r.o. Ing. Václav

Řehoř na základě smlouvy o půjčce ze dne 20.6.2003. Smlouvou o půjčce, a to v jejím článku III, bodu 3, bylo sjednáno, že účelem sjednané půjčky je zaplacení závazku dlužníka k úhradě kupní ceny části podniku společnosti Energomontáže Liberec, a.s. z konkursní podstaty tohoto úpadce. Dlužník se zavázal použít pújčené prostředky vcelé jejich výši výlučně kúhradě tohoto svého závazku vůči správci konkursní podstaty úpadce Energomontáže Liberec, as. Ing. Václav Řehoř postoupil jednu polovinu pohledávky spočívající v nároku na vrácení půjčky dne 26.7.2007 žalobci smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 26.7.2007. Půjčka byla splatná dne 31.12.2003 a dle dohody smluvních stran smlouvy o půjčce byla úročena úrokem v sazbě 2,3 % p.a. Žalobce tak přihlásil v insolvenčním řízení pohledávku ve výši jedné poloviny jistiny půjčky, tj. ve výši Kč 2.450.000,-, a dále zákonný úrok z prodlení od 1.1.2004 do dne podání přihlášky. Na přezkumném jednání konaném dne 17.4.2009 popřel správce pohledávku žalobce co do pravosti zcela. Ve vyrozumění o popření přihlášené pohledávky uvedl insolvenční správce, že u předložené smlouvy o půjčce nebyl prokázán vznik závazku vrátit půjčenou částku, nebot ta nebyla předána v hotovosti dlužníku, resp. nebyla převedena na účet dlužníka; proto nemohl vzniknout závazkový vztah z půjčky. Žalobce k úkonu popření zdůraznil, že si je vědom toho, že u smlouvy o půjčce musí dojít k poskytnutí plnění (ke vzniku závazkového vztahu mezi účastníky smlouvy o půjčce). Tato náležitost podle žalobce splněna byla. Smlouvou o půjčce bylo včlánku III bodu 3 sjednáno, že účelem půjčky je zaplacení závazků dlužníka k úhradě kupní ceny části podniku Energomontáže Liberec, a.s. zkonkursní podstaty, a dále že dlužník se zavazuje použít pújčené finanční prostředky v celé jejich výši výlučně k zaplacení tohoto závazku konkursnímu správci. Smlouva o půjčce byla předem schválena valnou hromadou dlužníka a byla uzavřena za podmínek obvyklých vobchodním styku, poskytnutí půjčky sročnírn úrokem v sazbě 2,8 % dlužníkajednoznačně nikterak neznevýhodnilo, a ani nepoškodilo jeho věřitele. Úhradou kupní ceny části podniku zakoupena část podniku přešla do vlastnictví dlužníka. Dodatkem smlouvy o půjčce ze dne 1.10.2003 byla splatnost půjčky posunuta z 31.10.2003 na 31.12.2003.

Žalovaný správce žalobcův návrh odmítl jako nedůvodný. Svůj postoj odůvodnil zejména těmito argumenty : I Zalobce nedoložil, že došlo k plnění podle smlouvy o půjčce na účet či do pokladny dlužníka; vznik závazkového vztahu ze smlouvy o půjčce však předpokládá nejen dohodu stran, nýbrž i skutečné odevzdání předmětu půjčky.

I Uznávací prohlášení dlužníka podepsané Ing. Řehořem nelze považovat za dostatečně hodnověrné, nebot' jmenovaný jednající za dlužníka jím vlastně uznává existenci své vlastní pohledávky za dlužníkem.

I K otázce možného hodnocení uplatněného nároku jakožto nároku na vydání bezdůvodnéhc obohacení je nutné zabývat se obsahem smlouvy o postoupení pohledávky, přičemž pokud by z jejího obsahu vyplývalo, že šlo o pohledávku toliko z titulu smlouvy o půjčce, nebyl by žalobce aktivně legitimován k uplatnění nároku na vydání pohledávky vzniklé z důvodu bezdůvodného obohacení.

(KSPL 54 lNS 2743ř2008)

I V případě nároku na vydání bezdůvodného obohacení by nebon možné požadovat zároveň vydání úroků a úroků z prodlení.

-qü---I--I-

Soud přezkoumal tvrzení účastníků řízení a důkazy v řízení provedené, a to jednotlivě a v jejich vzájemné souvislosti.

Zjistil, že návrh žalobce je důvodný, pročež mu tímto rozsudkem vyhověl, a to z důvodů, které jsou vysvětleny níže.

K otázce zkoumání důvodnosti návrhu je nutné nejdříve konstatovat, že podle obsahu spisu nelze dovozovat, že by návrh nebyl podán včasné, tj. ve lhůtě podle § 198 odst. 1 zák. č. 1822006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (insolvenčního zákona; dále jen IZ '), což nenamítal ani žalovaný.

Podle § 198 odst. 1 IZ platí, že věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřená insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jej ím popření.

Podle § 198 odst. 2 IZ platí, že v žalobě podle odstavce 1 může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části podle obchodního zákoníku neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku.

U návrhu žalobce nutno vyjít ze závěru o splnění podmínek podle ustanovení § 198 odst. 1 IZ

Návrh proto mohl být soudem projednán a rozhodnuto o věci.

Soud z obsahu písemností provedených k důkazu a popsaných níže ve spojení s obsahem vyjádření účastníků a obsahem insolvenčního spisu dlužníka zjistil, že žalobce jakožto věřitel číslo 57 přihlásil do insolvenčního řízení na majetek dlužníka svoji přihláškou pohledávku v celkové výši Kč 3.065.198,-. Pohledávku odůvodnil tím, že spočívá v nároku na vrácení části půjčky, jejíž celková výše činila Kč 4.900.000,-, a příslušenství. Půjčka poskytl Ing. Václav Řehoř dlužníku na základě smlouvy o půjčce ze dne 20.6.2003. Ing. Václav Řehoř postoupil jednu polovinu pohledávky spočívající v nároku na vrácení půjčky dne 26.7.2007 žalobci smlouvou o postoupení pohledávky.

Ze zápisu z přezkumného jednání ze dne 17.4.2009 a z obsahu upraveného seznamu přihlášených pohledávek, jenž je nedílnou součástí tohoto zápisu, vyplývá, že žalovaný správce na přezkumném jednání popřel přihlášenou pohledávku co do pravosti zcela.

--i---iw

Popření žalované pohledávky soud-vycházeje z provedeného dokazování n-neshledal důvodným.

Z. obsahu vyjádření účastníků a z důkazů provedených v řízení soud vzal za prokázané, že Ing. Václav Řehoř jakožto věřitel uzavřel dne 20.6.2003 s dlužníkem písemnou smlouvu o půjčce, kterou se zavázal poskytnou dlužníku půjčku ve výši Kč 4.900.000,-výlučně na úhradu závazku dlužníka k zaplacení kupní ceny části podniku společnosti Energomontáže Liberec, a.s. Smlouva o půjčce byla schválena valnou hromadou dlužníka dne 18.6.2003, jak vyplývá ze zápisu z valné hromady a z obsahu výslechu svědka Ing. Václava Rusňáka před soudem. Dodatkem ke smlouvě o půjčce ze dne 1.10.2003 byla prodloužena splatnost sjednané půjčky do 31.12.2003. Z dokazování vyplynulo dále, že Ing. Václav Řehoř poskytl dlužníku dne 20.6.2003 půjčku ve sjednané výši Kč 4.900.000,-. Tato půjčka byla Ing. Václavem Řehořem předána dlužníka dne 20.6.2003. Poté byla složena na účet společnosti Energomontáže Liberec, a.s., jak vyplynulo zvýslechu svědka lng. Václava Řehoře, z výslechu samotného žalobce, a jak nutno dovozovat zpotvrzení Ing. Dany Cupákové, správkyně konkursní podstaty Energomontáže Liberec a.s. ze dne 23.1.2009. Rovněž svědek lng. Richard Rusňák ve své výpovědi před soudem potvrdil, že celá kupní cena části podniku Energomontáže Liberec, a.s. byla dlužníkem uhrazena, přičemž část byla hrazena z lng. Václavem Řehořem poskytnuté půjčky. Dlužník uznal písemně dne 29.12.2006 svůj závazek vůči Ing. Václavu Řehořovi ve výši Kč 4.900.000,-, vzniklý ze smlouvy o půjčce ze dne 20.6.2003 uznáním ze dne 29.12.2006. Okolnost, že dlužník koupil část podniku společnosti Energomontáže Liberec, a.s., přičemž na kupní cenu byla dlužníku poskytnuta půjčka Ing. Václavem Řehořem, byla v řízení prokázána též výpisem z obchodního rejstříku; koupi této části podniku potvrdil před soudem i svědek Ing. Richard Rusňák. Smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 26.7.2007 bylo vřízení prokázáno, že lng. Václav Řehoř postoupil polovinu své pohledávky ze smlouvy o půjčce žalobci. Postoupení pohledávky potvrdil svědek Ing. Václav Řehoř rovněž ve své výpovědi před soudem. Dlužník uznal písemné dne 26.7.2007 svůj závazek vůči žalobci ve výši Kč 2450.000,-s příslušenstvím, vzniklý ze smlouvy o půjčce ze dne 20.6.2003 uzavřené mezi dlužníkem a Ing. Václavem Řehořem, a následně postoupený lng. Václavem Řehořem žalobci, jak vzal soud za prokázané z obsahu písemného uznání závazku ze dne 26.7.2007.

Zpopsaných důkazů tak nutno uzavřít, že v řízení bylo prokázáno, že Ing. Václav Řehoř poskytl dlužníku půjčku ve výši Kč 4.900.000,-včetně toho, že tyto prostředky předal dlužníku, přičemž dlužník tyto prostředky použil v souladu se sjednaným účelem půjčky a zaplatil kupní cenu části podniku Energomontáže Liberec, a.s. Ing. Václav Řehoř postoupil polovinu své pohledávky za dlužníkem žalobci.

(KSPL 54 ms 274372003)

Ze shora popsaných důvodů bylo soudem tímto rozsudkem vyhověno žalobcovu návrhu o určení žalované pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení na majetek dlužníka tvořené jistinou ve výši Kč 4.900.000,-a jejím příslušenstvím.

O náhradě nákladů řízení bylo soudem rozhodnuto postupem podle § 202 lZ.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze podáním učiněným u Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň.

Krajský soud v Plzni dne 26.01.2011

JUDr. Miloš Benetka, v.r. samosoudce Za správno t:

Františka

/Zr