153 ICm 3739/2017
Jednací číslo: 153 ICm 3739/2017-34 (KSPL 53INS 6030/2017)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem Mgr. Michalem Reitspiesem ve věci žalobkyně: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ 61860069, sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha, zastoupené JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem, sídlem Velké náměstí 135/19, 500 03 Hradec Králové proti žalované: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ 29414873, sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, zastoupené Mgr. Evou Řeháčkovou Gruzovskou, advokátkou, sídlem Dobětická 2333, 400 01 Ústí nad Labem, o určení pravosti a výše popřených pohledávek

takto:

I. Určuje se, že pohledávka č. 1 žalobkyně za dlužníkem Ondřejem Paulíkem, r. č. 760119/2214, IČ 72208821, bytem a sídlem Ke Střelnici 104, 337 01 Rokycany, ve výši 145.922,-Kč, která byla na přezkumném jednání popřena insolvenčním správcem, byla do insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSPL 53 INS 6030/2017, přihlášena po právu, a to jako pohledávka nezajištěná a nevykonatelná.

II. Určuje se, že pohledávka č. 2 žalobkyně za dlužníkem Ondřejem Paulíkem, r. č. 760119/2214, IČ 72208821, bytem a sídlem Ke Střelnici 104, 337 01 Rokycany, ve výši 130.958,-Kč, která byla na přezkumném jednání popřena insolvenčním správcem, byla do insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSPL 53 INS 6030/2017, přihlášena po právu, a to jako pohledávka nezajištěná a nevykonatelná.

III. Určuje se, že pohledávka č. 3 žalobkyně za dlužníkem Ondřejem Paulíkem, r. č. 760119/2214, IČ 72208821, bytem a sídlem Ke Střelnici 104, 337 01 Rokycany, ve výši 107.648,-Kč, která byla na přezkumném jednání popřena insolvenčním správcem, byla do insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSPL 53 INS 6030/2017, přihlášena po právu, a to jako pohledávka nezajištěná a nevykonatelná. isir.justi ce.cz KSPL 53INS 6030/2017

IV. Určuje se, že pohledávka č. 4 žalobkyně za dlužníkem Ondřejem Paulíkem, r. č. 760119/2214, IČ 72208821, bytem a sídlem Ke Střelnici 104, 337 01 Rokycany, ve výši 92.154,-Kč, která byla na přezkumném jednání popřena insolvenčním správcem, byla do insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSPL 53 INS 6030/2017, přihlášena po právu, a to jako pohledávka nezajištěná a nevykonatelná.

V. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Odůvodnění

Žalobkyně podala žalobu dne 22.8.2017, ve které požadovala rozhodnutí tak, jak uvedeno ve výroku tohoto rozsudku, když usnesením zdejšího soudu ze dne 15.5.2017 č.j. KSPL 53 INS 6030/2017-A-12 bylo rozhodnuto o zjištění úpadku dlužníka Ondřeje anonymizovano , anonymizovano . Žalobkyně přihlásila svoji pohledávku dne 18.5.2017, a to přesně 4 dílčí pohledávky v celkové výši 491.167,-Kč. Při přezkumném jednání dne 9.8.2017 byly žalobkyní přihlášené pohledávky popřeny tak, že insolvenční správce popřel pohledávku č. 1 v celém rozsahu do částky 145.922,-Kč, pohledávku č. 2 opět v celém rozsahu ve výši 130.958,-Kč, pohledávku č. 3 popřel insolvenční správce co do částky 107.648,-Kč, přičemž v částce 14.485,-Kč byla pohledávka uznána. Ze strany insolvenčního správce byla pohledávka č. 4 popřena co do pravosti v celém rozsahu, tj. v částce 92.154,-Kč.

Vyrozumění o popření pohledávky insolvenční správcem ze dne 17.8.2017 byla žalobkyně informována o výsledku přezkumného jednání a byla vyzvána k podání incidenční žaloby. Žalobkyně uvedla, že se ve smlouvě o zápůjčce č. 9200055690 a č. 9200064020 jednalo o smlouvu uzavřenou mezi podnikateli, nejednalo se o smlouvu spotřebitelskou. Z tohoto důvodu tvrzená neplatnost insolvenčním správcem není relevantní a na danou věc aplikovatelná. Žalobkyně dále uváděla, že smluvní pokuta a další požadované platby z této smlouvy nejsou v rozporu s dobrými mravy.

Žalovaná se žalobou nesouhlasila a nárok žalobkyně neuznala, když měla za to, že popřená část pohledávky uplatněná žalobou platně nevznikla. Žalovaná měla za to, že dlužník uzavřel obě smlouvy jako spotřebitel nikoliv podnikatel. Žalobkyně pouze do smluv uvedl IČ dlužníka, z čehož nelze bez dalšího dovozovat, že nejde o spotřebitelský úvěr. Žalovaná měla za to, že soud se musí nejprve vypořádat s námitkou, že v daném případě nešlo o úvěr pro podnikání ale o spotřebitelský úvěr. Sám dlužník závazky vůči žalobkyni uvedl i v seznamu svých závazků při podání insolvenčního návrhu spojeným s návrhem na povolení oddlužení a označil je tak, že nejde o závazek z podnikání a uvedl i situaci, ve které se v té době nacházel a použil prostředky na chod domácnosti.

Z přihlášky pohledávky žalobkyně vůči dlužníku Ondřeji Paulíkovi soud zjistil, že žalobkyně podala svou přihlášku dne 19.5.2017, přičemž přihlásila 4 pohledávky, první ve výši 145.922,-Kč za nezaplacené a zesplatněné splátky dle smlouvy č. 9200055690, dále pohledávku č. 2 ve výši 130.958,-Kč jako nezaplacené smluvní pokutu z titulu smlouvy č. 9200055690, dále pak pohledávku ve výši 122.133,-Kč jako pohledávku č. 3, a to nezaplacené a zesplatněné splátky dle smlouvy č. 9200064020 a poslední pohledávka č. 4 ve výši 92.154,-Kč za nezaplacené smluvní pokuty z titulu smlouvy č. 9200064020.

Z vyrozumění o popření pohledávky žalovanou ze dne 17.8.2017 soud zjistil, že insolvenční správce popřel přihlášené nevykonatelné pohledávky žalobkyně přihlášené pod KSPL 53INS 6030/2017 přihláškou P4, a to dílčí nárok č. 1 co do pravosti ve výši 145.922,-Kč, dílčí nárok č. 2 ve výši 130.958,-Kč, dílčí nárok č. 3 ve výši 107.648,-Kč a dílčí nárok ve výši 92.154,-Kč.

Ze smlouvy o revolvingové zápůjčce č. 9200064020 soud zjistil, že žalobkyně a dlužník Ondřej Paulík uzavřeli dne 3.4.2015 smlouvu, v níž se dohodli o tom, že dlužníku bude poskytnuta zápůjčka 70.000,-Kč, přičemž bude zápůjčka splacena ve 48 pravidelných měsíčních splátkách po 3.701,-Kč a dále se dohodli o revolvingu na částku 70.000,-Kč se stejnými parametry. Ve smlouvě je dlužník označen i IČ 72208821. V rámci smlouvy byly též ujednány další detaily, a to v rámci smluvních ujednání smlouvy.

Ze smlouvy o revolvingové zápůjčce č. 9200055690 soud zjistil, že žalobkyně a dlužník Ondřej Paulík uzavřeli dne 21.10.2014 smlouvu o zápůjčce na 100.000,-Kč při výši revolvingu 100.000,-Kč, přičemž zapůjčená částka, resp. zápůjčka, bude splatná ve 48 pravidelných měsíčních splátkách po 5.287,-Kč. Součástí smlouvy byla také smluvní ujednání, která jsou součástí smlouvy a dlužník byl opět označen ve smlouvě jako podnikatel, neboť je zde vedeno IČ 72208821.

Další důkazní návrhy soud zamítl, neboť je měl za nadbytečné pro skutkové vyřešení dané věci a právní hodnocení, ze stejného důvodu také nehodnotil další provedené důkazy.

Z provedeného dokazování vyplynulo, že účastníci, tedy žalobkyně a dlužník, spolu řádně uzavřeli dvě revolvingové smlouvy, přičemž dlužník byl označen IČ jako podnikatel, úvěry byly čerpány, byly i částečně placeny, ale nebyly zaplaceny zcela, když v rámci oddlužení dlužníka přihlásila žalobkyně své pohledávky, které insolvenční správce popřel z důvodů uvedených výše.

Mezi účastníky bylo nesporné, že smlouvy byly uzavřeny, nicméně žalovaná, a to i v rámci svých popěrných úkonů, popírala nárok žalobkyně z důvodu, že pohledávky její řádně nevznikly. Právním problémem zde bylo posouzení, zda-li se jedná o vztah spotřebitele, tedy dlužníka vůči žalobkyni, či se jedná o zápůjčku v rámci podnikatelské činnosti.

V daném případě má soud za to, že se nejedná o spotřebitelský úvěr, resp. o spotřebitelskou smlouvu, ale jedná se o smlouvu mezi podnikateli. Jak vyplynulo z obsahu obou revolvingových smluv, byla uzavřena se žalobkyní jako podnikatelem, který může poskytovat finanční služby a dlužníkem, který se v rámci smlouvy vykázal jako podnikatel, a to podnikatelským identifikačním číslem (dále jen IČ). Nelze v daném případě požadovat na žalobkyni, pokud uzavírá s kýmkoliv smlouvu o zápůjčce, aby přesněji identifikovala, zda-li se jedná na straně osoby, jenž od ní zápůjčku žádá, o podnikatele či nikoliv. Soud má za dostatečné, že dlužník uvedl své IČ, tudíž ve vztahu je předpoklad, že si zápůjčku bere jako podnikatel. Tudíž vlastní-li IČ a uvede ho ve smlouvě, je nutno brát v potaz, že si jí bere jako podnikatel, navíc pokud zápůjčka není nikterak účelově vázaná. Účelovost vázanosti zápůjčky nebyla totiž ze smlouvy zjištěna. Je-li fyzická osoba podnikatelem, tedy OSVČ v daném případě, je nutno presumovat, že v místě, kde uvádí IČ, vystupuje jako podnikatel. Má-li totiž živnostenské oprávnění nebo jiné oprávnění k podnikání, lze předpokládat, že je dostatečně schopna rozlišit své podnikatelské úkony, a to i ve směru uzavírání smluv, ve kterých se zavazuje např. k vrácení zapůjčených částek, a to v obou případech smluv o zápůjčce, které dlužník uzavřel se žalobkyní. Nelze na žalobkyni spravedlivě požadovat, aby ještě nějak dále lustrovala osobu s IČ, zda-li skutečně myslí vážně, že si bere úvěr na podnikání či nikoliv. Nelze se ztotožnit s právním a skutkovým názorem žalované, že jenom IČ není důvodem k posouzení smluvního vztahu jako mezi podnikateli, když navíc dlužník uvedl, že použil zapůjčené peníze na chod domácnosti. Zde soud konstatuje, že pokud byly použity na chod domácnosti, je možná jen štěstí dlužníka, že nebyl úvěr účelově vázán, neboť by mohlo dojít i k porušení trestního zákoníku ohledně např. KSPL 53INS 6030/2017

úvěrového podvodu, když úvěr použil jiným způsobem. Což se v daném případě nestalo. Dlužník si vzal úvěr jako podnikatel a použil ho tak, jak ho použil, dle jeho tvrzení na chod domácnosti. Tudíž, jak soud již uvedl, má za to, že smluvní vztah uzavřený mezi dlužníkem a žalobkyní ohledně revolvingových úvěrů, resp. zápůjček, je nutno hodnotit jako vztah mezi podnikateli. Tudíž vztahy vznikly po právu a dlužník řádně nesplnil své povinnosti, když nezaplatil, resp. nevrátil, zapůjčenou částku. Podmínky ohledně sankcí a vracení zapůjčené částky se řídí smluvními podmínkami, které byly součástí smlouvy o revolvingové zápůjčce, když každou ze stran dlužník dokonce parafoval, tzn. vzhledem k tomu, že je podnikatel, měl a byl schopen rozlišit, co a jak mu vzniká za povinnosti.

Co se týká výše smluvních pokut a dalších poplatků uplatněné žalobkyní v přihlášce, má soud za to, že opět byly po právu, a to s odkazem na to, že byly uzavřeny s podnikatelem a jejich výše rozhodně není v rozporu s dobrými mravy, neboť se jedná v běžné praxi a vzhledem i k rizikovosti zápůjčky, tzn. že zápůjčka byla bez zastavení nemovitosti, nebyla účelově vázána, je tam riziko větší, tudíž i úroky a smluvní pokuty z tohoto pohledu jsou vyšší. Nejsou ovšem v takové výši, že by mohly býti posouzeny, že jsou v rozporu s dobrými mravy. V listinách se také objevuje, že byla mezi účastníky uzavřena rozhodčí smlouva. V daném případě se soud touto rozhodčí smlouvou vůbec nezabýval, neboť přihláška tak, jak byla uplatněna v insolvenčním řízení dlužníka, směřuje do nevykonatelné pohledávky, tzn. relevance platnosti či neplatnosti rozhodčí smlouvy mezi dlužníkem a žalobkyní je v daném případě irelevantní.

Proto soud rozhodl tak, jak uvedeno ve výroku I.-IV. tohoto rozsudku.

Výrok V. je odůvodněn ust. § 202 odst. 1 IZ, když navíc ani žalobkyně nepožadovala náhradu nákladů řízení vůči insolvenčnímu správci.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného, a to ve dvojím vyhotovení.

V Plzni dne 4. prosince 2017

Za správnost vyhotovení: Mgr. Michal Reitspies, v.r. Michaela Kropáčková samosoudce