152 ICm 692/2013
Jednací číslo: 152 ICm 692/2013-59 (KSPL 52 INS 26402/2012) .

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou v právní věci žalobce: GRANT Polička s.r.o., IČ 25266691, Palackého náměstí 56, 572 01, Polička, zast.: Mgr. Petr Hájek, advokát, Michalská 4, 412 01, Litoměřice proti žalované: Drahomíra anonymizovano , anonymizovano , Nezvěstice 304, 332 04, Nezvěstice, zast.: Štěpán Sládek, obecný anonymizovano , anonymizovano , bytem: Krašovská 1729/16, 323 00, Plzeň v řízení o žalobě na určení provosti a výše pohledávek,

takto:

I. Určuje se, že žalobce má za dlužnicí tyto zjištěné pohledávky: -pohledávka č. 1 ve výši 199.317,--Kč, -pohledávka č. 2 ve výši 683.145,--Kč, -pohledávka č. 3 ve výši 66.647,--Kč, -pohledávka č. 4 ve výši 64.260,--Kč, -pohledávka č. 5 ve výši 70.012,--Kč, -pohledávka č. 6 ve výši 67.473,--Kč, -pohledávka č. 7 ve výši 950.000,--Kč, přičemž pohledávka č. 7 je pohledávka zajištěná.

II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Dne 28. 02. 2013 podal žalobce proti žalované ke zdejšímu soudu žalobu, kterou se domáhal určení pravosti svých pohledávek, a to pohledávky č. 1 ve výši 390.817,--Kč, pohledávky č. 2 ve výši 1.339.500,--Kč, pohledávky č. 3 ve výši 130.876,--Kč, pohledávky

č. 4 ve výši 126.000,--Kč, pohledávky č. 5 ve výši 137.279,--Kč, pohledávky č. 6 ve výši 132.300,--Kč a pohledávky č. 7 ve výši 950.000,--Kč. U pohledávky č. 7 se mělo jednat o pohledávku zajištěnou zástavním právem smluvním, zřízeným zástavní smlouvou č. G 23/07/08 uzavřenou dne 29. 07. 2008 s právními účinky vkladu práva k datu 31. 07. 2008 na nemovitostech dlužnice. Usnesením ze dne 17. 12. 2012 zdejší soud zjistil úpadek dlužnice a povolil řešení jejího úpadku oddlužením. Dlužnice popřela pohledávky, které jsou předmětem této žaloby.

Při jednání, které se konalo dne 11. 10. 2013, se strany dohodly na odročení jednání s tím, že se pokusí o mimosoudní vyřešení věci.

Dne 04. 12. 2013 byla soudu zaslána dohoda účastníků ze dne 18. 11. 2013, na základě které se strany dohodly na smírném řešení věci. Žalovaná se zavázala vzít zcela zpět své popření pohledávek učiněné na přezkumném jednání dne 14. 02. 2013, žalobce se zavázal do 10 dnů ode dne, kdy bude zveřejněno zpětvzetí popření žalované, vzít zpět přihlášky svých nezajištěných pohledávek za žalovanou, a to tak, že z každé přihlášené pohledávky nezajištěné na majetku žalované, bude trvat na uhrazení 51 % dané pohledávky. Uvedené se netýká zajištěné pohledávky žalobce za žalovanou, kde se tato uspokojí prodejem zajištěného majetku. Výše uvedenými úkony chtějí žalobce i žalovaná dospět ke smíru, a tím i k povolení splátkového kalendáře žalované v rámci insolvenčního řízení.

Dne 09. 12. 2013 bylo zveřejněno zpětvzetí popření pohledávek ze strany žalované. Dne 12. 12. 2013 zaslal žalobce soudu zpětvzetí části přihlášených pohledávek za dlužnicí, které bylo taktéž adresováno insolvenčnímu soudu ve věci 52 INS 26402/2012. Předmětné zpětvzetí části přihlášených pohledávek za dlužnicí pak zcela koresponduje s výrokem rozsudku v dané věci. Podle § 410 odst. 2 IZ, popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky IS, ustanovení § 51 odst. 2 tím však není dotčeno; pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se IS. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt pro podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku.

V daném případě soud po provedeném dokazování dospěl k závěru, který je obsažen ve výroku tohoto rozsudku. Jak bylo uvedeno, zdejší soud povolil řešení úpadku dlužnice oddlužením. Žalovaná v rámci přezkumného jednání popřela pohledávky žalobce, tak jak je uvedeno v žalobě. V průběhu řízení, poté co mezi stranami byla uzavřena mimosoudní dohoda, žalovaná zcela své popření vzala zpět. Následně pak opět dle dohody uzavřené mezi stranami, vzal žalobce zpět část svých přihlášených pohledávek za dlužnicí. Dle názoru soudu je v dané fázi řízení žaloba již bezpředmětná, nicméně z opatrnosti soud vydal tento rozsudek, tak, aby bylo zcela jasné, které pohledávky a v jaké výši má žalobce za dlužnicí Drahomírou anonymizovano .

O nákladech řízení bylo rozhodováno podle § 142 odst. 3 o.s.ř. Soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení.

V Plzni dne 10. 01. 2014

Mgr. Ivana Žánová, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Eva Havlíčková