152 ICm 1950/2014
Jednací číslo: 152 ICm 1950/2014-52 KSPL 52INS 36291/2013

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Vladimírou Duškovou ve věci žalobce: T&C DOMOV s.r.o., IČ 27124339, Chudčická 1351/17, 635 00, Brno-Bystrc proti žalovanému: IKT INSOLVENCE v.o.s., IČ 29113091, Palackého 389/7, 301 00, Plzeň, insolvenční správce dlužníka: Jan anonymizovano , anonymizovano , bytem Koterovská 1172/83, 326 00 Plzeň, o určení popřené pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce přihlášena v insolvenčním řízení vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 52 INS 36291/2013 ve věci dlužníka Jana anonymizovano , bytem Koterovská 1172/83, Plzeň, ve výši 44.806,-Kč je pohledávkou po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal určení, že pohledávka žalobce přihlášená v insolvenčním řízení u Krajského soudu v Plzni, pod sp. zn. KSPL 52 INS 36291/2013 ve věci dlužníka Jana anonymizovano , bytem Koterovská 1172/83, Plzeň, ve výši 44.806,-Kč je pohledávkou po právu. V žalobě uvedl, že spornou pohledávku za dlužníkem Janem anonymizovano , ve výši 44.806,-Kč přihlásil u insolvenčního soudu přihláškou doručenou soudu 18.2.2014. Právním důvodem je směnka vlastní, vystavená dlužníkem spolu s příslušenstvím. Dne 28.5.2014 mu bylo doručeno vyrozumění o tom, že při přezkumném jednání 8.4.2014 popřel insolvenční správce přihlášenou pohledávku co do pravosti a výše v částce 44.806,-Kč, dlužník pohledávku nepopřel. V popření bylo uvedeno, že směnka je z důvodu více platebních míst neurčitá a tím je podle zákona směnečného a šekového neplatná a současně, že věřitel, na jehož řad má být plněno, neuvedl žádný hospodářský důvod vystavení směnky. Žalobce má za to, že námitka neurčitosti platebního místa je nedůvodná. Dále považuje i požadavek žalovaného na uvedení KSPL 52INS 36291/2013 hospodářského důvodu směnky v přihlášce pohledávky za nedůvodný. Insolvenční zákon takový požadavek neklade na přihlášku pohledávky, uvede se pouze důvod vzniku pohledávky. V žalobě však uvedl, že přihlášená pohledávka je pohledávka vzniklá ze směnky, byla vystavena 4.1.2013 jako blankosměnka, vyplnili ji na základě vyplňovacího směnečného prohlášení, které je součástí smlouvy o úvěru uzavřené mezi žalobcem a dlužníkem dne 4.1.2013. Směnečná suma pak sestává ze zůstatku nesplacené jistiny 14.741,72 Kč, zůstatku nesplaceného úroku za poskytnutí úvěru 1.468,28 Kč a zůstatku nesplaceného administrativního poplatku 900,-Kč. Smluvní pokuta činí 25.665,-Kč, zůstatek nesplacené smluvní pokuty 710,-Kč a zůstatek nesplaceného poplatku za vystavené upomínky 1.000,-Kč.

Žalovaný ve vyjádření uvedl, že má za to, že popření bylo žalovaným učiněno po právu a v souladu s platným právem. Pohledávka byla popřena vzhledem k neplatnosti směnky vlastní dle zákona směnečného a šekového. Přihláška pohledávky musí splňovat stejné náležitosti jako žaloba. Žalobce pouze odkázal na směnku ze dne 4.1.2013, aniž by vylíčil rozhodné skutečnosti. Je nutné v insolvenčním řízení předložit směnky v originále, dále má za to, že obsahuje směnka více platebních míst, takže není platnou směnkou. Ve vyjádření žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby. U jednání konaném dne 28.4.2015 uvádí, že by event. byl ochoten uznat částku 14.741,72 Kč, částku 1.468,28 Kč, 900,-Kč a 1.000,-Kč. Žalobce se k vyjádření žalovaného vyjádřil a uvedl, že má za to, že není nedostačující uvést v přihlášce jako důvod pohledávky a zdůvodnění nároku pouze odkaz na směnku, bez vylíčení rozhodných skutečností. Žalobce v přihlášce pohledávky skutečně uvedl směnku, na tom trvá a důvod nemění. V žalobě pouze vysvětlil důvod vzniku směnečné sumy na původní blankosměnce. Má za to, že podle judikatury je přihlášení pohledávky ze směnky zcela po právu. Pokud nepředložil originál v insolvenčním řízení, má žalobce za to, že jednal zcela s běžně zavedenou praxí v těchto řízeních. Doložil originál směnky v tomto řízení.

Z obsahu spisu vedeného u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. KSPL 52 INS 36291/2013 bylo zjištěno, že pohledávka žalobce je ve výši 44.806,-Kč, z právního důvodu směnky vlastní byla uvedena v seznamu přihlášek pod číslem 6. Z protokolu o přezkumném jednání a schůzi věřitelů konané u Krajského soudu v Plzni dne 8.4.2014 bylo zjištěno, že insolvenční správce zcela popřel pohledávku věřitele V 6-žalobce, co do částky 44.806,-Kč, co do pravosti i výše. Předložená směnka je z důvodu více platební míst neurčitá, tím, je neplatná podle zákona směnečného a šekového a věřitel, na jehož řad má být plněno, neuvedl žádný hospodářský důvod vystavení směnky. O popření této pohledávky byl žalobce vyrozuměn a bylo mu to doručeno poštou dne 28.5.2014. Ze směnky č. 6003370213 vystavené v Plzni dne 4.1.2013 dlužníkem Janem anonymizovano a jím podepsané se závazkem za tuto směnku zaplatit dne 10.12.2013 na řad společnosti T&C DOMOV s.r.o. částku 44.485,-Kč. Místo placení Brno, u Fiobanky, a.s. Ze smlouvy o úvěru č. 6003370213 uzavřené mezi společností žalobce a úpadcem dne 4.1.2013 bylo zjištěno, že měl být poskytnut úvěr 10.000,-Kč, měl být splácen měsíčně po 499,-Kč. Byl domluven registrační poplatek 150,-Kč. Tato smlouva o úvěru ve svých podmínkách v bodě 10 předpokládala, že bude k zajištění úvěru vystavena blankosměnka, kterou je možno vyplnit v případě hrubého porušení smlouvy. Podle článku IX. byl při porušení povinností remitent oprávněn vyplnit vyčerpanou a nesplacenou část úvěrového rámce, úroky z úvěru, administrativní poplatek za rezervaci a správu úvěru, smluvní pokutu za hrubé porušení smlouvy, kdy např. nebude řádně a včas splácen úvěr a v bodě 10 je smluvena smluvní pokuta za uvedení nepravdivých údajů o prohlášení některých dokumentů. KSPL 52INS 36291/2013

Podle ust. § 159 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/2006 Sb. v platném znění incidenčními spory jsou i spory o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek. Podle § 198 odst. 1 citovaného zákona, věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání Tato lhůta však neskončí dříve, než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění. Žaloba se podává proti insolvenčnímu správci. V žalobě může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání.

V dané věci podal věřitel nevykonatelné pohledávky včas žalobu na určení popřené pohledávky ve výši 44.485,-Kč, ve věci dlužníka Jana anonymizovano , bytem Koterovská 83, Plzeň a pohledávka žalobce je ze směnky vystavené úpadcem v Plzni dne 4.1.2013.

Z insolvenčního spisu vedeného u Krajského soudu v Plzni plyne, že věřitel-žalobce přihlásil u insolvenčního soudu tuto svou nevykonatelnou pohledávku. Tato však byla insolvenčním správcem popřena při přezkumné jednání, o čemž byl žalobce vyrozuměn a bylo to popření s odůvodněním, že směnka je z důvodu více platebních míst neurčitá a tím, je tedy dle zákona směnečného a šekového neplatnou směnkou a současně že věřitel, na jehož řad má být plněno, neuvedl žádný hospodářský důvod vystavení směnky. Sporná pohledávka je v insolvenčním řízení vedena pod P 6. V incidenčním sporu bylo dále zjištěno, že směnka byla úpadcem vystavena jako blankosměnka v souvislosti se smlouvou o úvěru, uzavřenou mezi úpadcem a žalobcem dne 4.1.2013 a o směnce včetně dispozičního práva k jeho vyplnění jsou přesně stanoveny podmínky úvěru Q-konto. Žalobce směnku vyplnil z toho důvodu, že žalovaný nedodržel podmínky splatnosti úvěru a dopustil se i dalšího hrubého jednání, které porušovaly podmínky poskytnutého úvěru. Při vyplnění blankosměnky si žalobce tedy počínal ve smyslu dohodnutých podmínek úvěru dle bodu 7, 8, 9 a 10 a dospěl tak k závěru, že dlužná částka 44.485,-Kč, kterou přihlásil jako pohledávku, sestává ze zůstatku z nesplacené jistiny 14.741,72 Kč, zůstatku nesplaceného úroku z poskytnutého úvěru 1.468,28 Kč, zůstatku nesplaceného administrativního poplatku 900,-Kč, dále smluvní pokuty ve výši 1,5 násobku dlužné částky, tj. 25.665,-Kč a zůstatky nesplacené smluvní pokuty 710,-Kč a nezaplaceného poplatku za vystavené upomínky 1.000,-Kč. Podle názoru soudu má směnka, která byla předložena žalobcem v insolvenčním řízení všechny náležitosti směnky dle zákona směnečného a šekového, byť byla původně vystavena jako blankosměnka dle 10 zákona směnečného a šekového a byla vyplněna podle ujednání účastníků. Podle názoru soudu splňuje směnka i náležitost, v němž žalovaný popíral její platnost, tj. má odpovídající údaj místa, kde má být placeno, neboť ve směnce je uvedeno, že má být placeno v Brně a dále je uvedeno u Fiobanka, a.s., s tam uvedeným číslem a variabilním symbolem. Podle názoru soudu, byť jsou tyto údaje uvedeny na různých místech směnky, je možno učinit závěr, že se jedná o řádně stanovené místo placení u Fiobanky, a.s., v Brně, rozuměj pobočka Brno. Podle názoru soudu neexistuje tady žádný rozpor s vyznačeným platebním místem a upřesněným domicilem. Jedná se vždy o Brno, u Fiobanky, a.s. Podle názoru soudu nemůže mít vliv na existenci popřené pohledávky v insolvenčním řízení ani další námitka insolvenčního správce při přezkumném jednání při popření pohledávky, že věřitel, na jehož řada by mělo být plněno, neuvedl žádný hospodářský důvod vystavení směnky. Směnečné závazky totiž mají abstraktní povahu a jestliže je směnka řádně podepsána, což v daném případě je, je tento dlužník směnečně zavázán i tehdy, není-li mezi ním a majitelem směnky žádný jiný závazkový vztah. Nedostatek případného kauzálního vztahu není důvodem neplatnosti směnečného závazku. Jestliže tedy žalobce předložil v přihlášené pohledávce směnku, to dle názoru soudu postačí, protože tato směnka sama o sobě je důvodem vzniku pohledávky. I v incidenčních sporech je judikováno, že pro existenci směnky není významný KSPL 52INS 36291/2013 právní důvod a ani ze směnky nevyplývá. To ani v případě, že by se jednalo o zajišťovací směnku. V insolvenčním řízení pro posouzení oprávněnosti pohledávky žalobce není v tomto případě smlouva o poskytnutí úvěru, ale směnka vlastní vystavená dlužníkem, tak jak byla uplatněna již v přihlášce pohledávky. Podle názoru soudu žalobce prokázal existenci své pohledávky vyplývající ze směnky a proto soud jeho žalobě vyhověl. Podle názoru soudu nejsou ani sankce, tj. vyčíslení úroků, administrativních poplatků a smluvních pokut nepřiměřené, dané okolnostmi tohoto případu a plynoucí z řádně uzavřené smlouvy o úvěru, s níž se všichni účastníci mohli seznámit.

Soud rozhodl ve věci, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Žalobce byl sice ve věci úspěšný, ale v incidenčním sporu nelze náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci mu přiznat, jak je jinak stanoveno v insolvenčním zákoně proti ustanovení v občanském soudním řádu.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 2.10.2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vladimíra Dušková, v.r. Ludmila Urbanová samosoudkyně