152 ICm 1753/2014
Jednací číslo: 152 ICm 1753/2014-47 (KSPL 52 INS 28242/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Miroslavou Jarošovou v právní věci žalobce: EOS KSI Česká republika, s.r.o., se sídlem v Praze 4, Novodvorská 994, IČ 25117483, zast.: Mgr. Zuzanou Kyovskou, advokátkou se sídlem Novodvorská 994, Praha 4, proti žalovaným: 1. Tomáši Krbcovi, insolvenčnímu anonymizovano , anonymizovano , bytem ve Stříbře, Palackého 808, 2. Ing. Petru Bendlovi, insolvenčnímu správci prvního žalovaného, IČ 45343942, se sídlem v Plzni, Soukenická 5, o určení pravosti a výše pohledávky

takto:

I. Určuje se, že žalobcova pohledávka ze smlouvy o úvěru č. 3474748823 ze dne 11.10.2007, přihlášená pod č. P16 do insolvenčního řízení vedeného zdejším soudem pod sp. zn. KSPL 52 INS 24175/2013, se považuje za zjištěnou ve výši 196.347,59 Kč

II. První žalovaný je povinen nahradit žalobci k rukám jeho zástupkyně Mgr. Zuzany Kyovské, advokátky v Praze 4, Novodvorská 994, náklady řízení ve výši 13.228,-Kč, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

III. Žalobce a druhý žalovaný proti sobě nemají vzájemně právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal určení pravosti shora specifikované pohledávky s tím, že ji první žalovaný při přezkumném řízení popřel pro blíže neurčený rozpor smlouvy o úvěru se zákonem. Druhý žalovaný pohledávku uznal. Žaloba byla podána včas, protože žalobci před podáním žaloby nebylo řádně doručeno vyrozumění o popření pohledávky, druhý žalovaný jej KSPL 52INS 28242/2013 totiž doručoval přímo žalobci místo jeho zástupci. Vyrozumění o popření bylo žalobcovu zástupci doručeno až v průběhu incidenčního řízení dne 26.06.2014.

Žalovaní se k věci nevyjádřili.

Soud věc projednal a rozhodl se souhlasem účastníků bez nařízení jednání podle ustanovení § 115a o.s.ř.

Z důkazů bylo zjištěno, že žalobce do insolvenčního řízení přihlásil pohledávku ze smlouvy o úvěru v celkové výši 196.347,59 Kč, z čehož jistina činila 125.038,62 Kč. Pohledávka byla přihlášena jako nezajištěná, nevykonatelná. Žalobce ji nabyl postoupením od původního věřitele Česká spořitelna a.s.

Smlouvou o postoupení pohledávky, uzavřenou mezi žalobcem a Českou spořitelnou a.s. dne 19.11.2010, převedl postupitel Česká spořitelna a.s. žalobci mimo jiné pohledávku za prvním žalovaným.

Smlouva o úvěru č. 3474748823 byla uzavřena Českou spořitelnou a.s. a prvním žalovaným dne 11.10.2007. Věřitel se v ní zavázal poskytnout prvnímu žalovanému hotovostní úvěr až do výše 150.000,-Kč. První žalovaný byl oprávněn požádat o čerpání úvěru nejpozději do 09.11.2011 a povinen jej věřiteli zaplatit v pravidelných měsíčních splátkách po 2.667,-Kč nejpozději do 13.10.2014. Maximální výše úvěru činila 242.559,-Kč. První žalovaný mohl úvěr zaplatit předčasně po předchozím písemném oznámení. V případě prodlení s placením byl věřitel oprávněn požadovat úrok z prodlení z nesplacených částek ve výši dohodnuté roční úrokové sazby zvýšené o 10 % p.a. a poplatky spojené se správou úvěru v prodlení. Úroková sazba činila 12,03 % p.a. po celou dobu trvání smluvního vztahu, roční procentní sazba nákladů byla 13,21 %. Věřitel se zavázal informovat prvního žalovaného o všech změnách roční procentní sazby nákladů. Ve smlouvě byly dále dohodnuty poplatky, možnost zesplatnění a podmínky pro předčasné ukončení smlouvy.

Z insolvenčního rejstříku bylo zjištěno, že první žalovaný při přezkumném jednání dne 31.01.2014 popřel žalobcovu pohledávku č. P16 s tím, že smlouva byla sjednána v rozporu se zákonnou úpravou. Stejný důvod pro popření pohledávky byl uveden i ve vyrozumění o popření pohledávky ze dne 31.01.2014. Z insolvenčního rejstříku bylo dále zjištěno, že účinky oddlužení nastaly dne 20.11.2013.

Po zhodnocení provedených důkazů soud shledal, že žalobce podal incidenční žalobu včas ve lhůtě podle ustanovení § 410 odst. 2 a § 198 odst. 1 insolvenčního zákona. V době, kdy žalobu podával, mu dosud nebylo řádně doručeno vyrozumění o popření pohledávky, proto mu lhůta pro podání žaloby nemohla skončit. K řádnému doručení vyrozumění došlo až v průběhu incidenčního řízení.

První žalovaný při popření pohledávky neuvedl žádný konkrétní rozpor smlouvy o úvěru s právní úpravou. Soud shledal, že smlouva o úvěru odpovídala svým obsahem jak ustanovení § 497 obchodního zákoníku, tak ustanovení § 4 zák. č. 321/2001 Sb. o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru. Ve smlouvě byly dohodnuty veškeré podstatné náležitosti vymezené v ustanovení § 497 obchodního zákoníku i náležitosti podle citovaného ustanovení § 4 zákona o spotřebitelském úvěru. Žádný rozpor se zákonnou úpravou nebyl shledán ani v ostatních částech smlouvy. KSPL 52INS 28242/2013

Protože první žalovaný popřel žalobcovu pohledávku bez relevantního důvodu, soud podané žalobě podle ustanovení § 410 a § 198 insolvenčního zákona vyhověl.

O nákladech řízení mezi žalobcem a prvním žalovaným bylo rozhodnuto podle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. tak, že právo na jejich náhradu bylo přiznáno plně úspěšnému žalobci. Náklady na jeho straně zahrnovaly soudní poplatek ze žaloby 5.000,-Kč, 2 úkony právní služby po 3.100,-Kč, 2 režijní paušály po 300,-Kč a 21% DPH. O nákladech řízení mezi žalobcem a druhým žalovaným bylo rozhodnuto podle ustanovení § 202 insolvenčního zákona.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Nebude-li povinnost žalovaného splněna dobrovolně, lze se jejího splnění domáhat návrhem na výkon rozhodnutí.

Krajský soud v Plzni dne 05.11.2014

Za správnost vyhotovení: Mgr. Miroslava Jarošová, v. r. Kristýna Vecková samosoudkyně