152 ICm 1523/2015
152ICm 1523/2015-9 KSPL 52 INS 28659/2014

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Vodičkovou ve věci žalobce Magnetic hills s.r.o., IČ: 28717341, se sídlem Lipská 4696, 430 01 Chomutov, zast. Mgr. Renátou Pešlovou, advokátkou se sídlem Tomíčkova 2287/9, 148 00 Praha 4, proti žalovanému Paclík-insolvenční správce a spol., IČ: 24836133, U Trojice 1042/2, 150 00, Praha 5, insolvenční správce dlužníka Amálie Milfaitové, o žalobě na určení pravosti a výše pohledávky,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č. j. 152 ICm 1523/2015-5, ze dne 17. 6. 2015, kterým bylo zastaveno řízení o podané žalobě pro nezaplacení soudního poplatku, s e zrušuje. Odůvodnění

Dne 16.04.2015 podal žalobce ke zdejšímu soudu žalobu na určení pravosti a výše pohledávky. Dne 24.04.2015 vydal zdejší soud usnesení o povinnosti žalobce uhradit ve lhůtě 3 dnů soudní poplatek. Zástupce žalobce toto usnesení obdržel do datové schránky dne 21.05.2015. Jelikož nebyl poplatek zaplacen, soud řízení zastavil usnesením č. j. 152 ICm 1523/2015-5. Usnesení bylo doručeno zástupci žalobce dne 19.06.2015. Dne 03.07.2015 žalobce soudní poplatek zaplatil. Podle § 9 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb., usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku zruší soud, který usnesení vydal, je-li poplatek zaplacen nejpozději do konce lhůty k odvolání proti tomuto usnesení. S ohledem na shora uvedené soud usnesení o zastavení řízení zrušil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 14.07.2015

JUDr. Eva Vodičková,v.r. samosoudkyně

Za správnost: Alena Dočkalová