152 ICm 1221/2014
Jednací číslo: 152 ICm 1221/2014-33 (KSPL 52 INS 18821/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Miroslavou Jarošovou v právní věci žalobce: Institut pro řešení úpadku v.o.s., se sídlem v Pardubicích, Na Spravedlnosti 121, insolvenčního správce dlužníka Miroslava anonymizovano , anonymizovano , IČ 64389430, trvale bytem v Horažďovicích, Komenského 212, zast.: JUDr. Pavlem Hráškem, advokátem v Praze 1, Týnská 1053/21, proti žalované Daně Hlaváčové, trvale bytem v Horažďovicích, Šumavská 789, zast.: JUDr. Rostislavem Netrvalem, advokátem v Klatovech, Zlatnická 78/I, o určení výše popřené vykonatelné pohledávky,

takto:

I. Zamítá se žaloba, kterou mělo být určeno, že pohledávka vedená pod pořadovým číslem P1-1, přihlášená žalovanou do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. KSPL 52 INS 18821/2013, není v popřené části 6.069 Kč po právu.

II. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal určení, že pohledávka č. P1-1, přihlášená žalovanou do insolvenčního řízení, není po právu. Žalobce popřel část této pohledávky ve výši 6.069 Kč, odpovídající náhradě nákladů věřitele jako oprávněného v exekučním řízení. Podle žalobce tato pohledávka nevznikla, neboť v exekučním řízení nikdy nebyl vydán pravomocný příkaz k úhradě nákladů exekuce. Teprve okamžikem nabytí právní moci příkazu soudního exekutora k náhradě nákladů exekuce mohla pohledávka žalované vzniknout.

Žalovaná měla za to, že jí náklady exekuce vznikly již samotným podáním exekučního návrhu. K důkazu navrhla exekuční spis 99 EX 5523/04 a spis Okresního soudu v Klatovech Ro 1089/2004.

Soud rozhodl ve věci se souhlasem účastníků podle ustanovení § 115a o.s.ř. bez nařízení jednání.

Z přihlášky pohledávky soud zjistil, že žalovaná přihlásila nezajištěnou vykonatelnou pohledávku, která jí byla přiznána platebním rozkazem Okresního soudu v Klatovech č. j. Ro 1089/2004 ze dne 06.08.2004. Pohledávka zahrnovala jistinu ve výši 36.000 Kč s příslušenstvím ve výši 16.932 Kč, náklady řízení 13.400 Kč a náklady exekučního řízení ve výši 6.069 Kč.

Z protokolu o přezkumném jednání soud zjistil, že žalobce popřel pohledávku žalované do částky 41.408 Kč co do pravosti a výše z důvodu promlčení a co do částky 6.069 Kč z toho důvodu, že pohledávka nevznikla, neboť nebyl vydán pravomocný příkaz k úhradě nákladů exekuce. Jak vyplývá z insolvenčního rejstříku, žalobce následně vzal zpět svoje popření pohledávky žalované co do částky 41.408 Kč z důvodu promlčení, avšak setrval na popření částky 6.069 Kč na náhradu nákladů exekučního řízení.

Z exekučního spisu č. j. 99 EX 5523/04, vedeného Exekutorským úřadem Praha 1 exekutorem JUDr. Ivo Luhanem, soud zjistil, že v tomto řízení byl dne 29.03.2005 vydán příkaz k úhradě nákladů exekuce č. j. 99 EX 5523/04-7, jímž byla určena výše nákladů exekuce na částku 18.680 Kč a výše nákladů oprávněného na částku 6.069 Kč. K vymožení těchto nákladů byla nařízena exekuce srážkami ze mzdy. Příkaz k úhradě nákladů exekuce nabyl právní moci dne 24.07.2005. Exekuce byla vedena na základě platebního rozkazu Okresního soudu v Klatovech ze dne 06.08.2004 č. j. Ro 1089/2004-7.

Ze spisu Okresního soudu v Klatovech Ro 1089/2004 nebyly zjištěny žádné podstatné skutkové poznatky.

Po zhodnocení provedených důkazů soud shledal, že v exekučním řízení byl vydán příkaz k úhradě nákladů exekuce, který nabyl právní moci, náklady exekuce zahrnovaly náklady žalované ve výši 6.069 Kč. Vydáním příkazu k úhradě nákladů exekuce vznikla pohledávka, kterou žalovaná přihlásila do insolvenčního řízení. S ohledem na to zjevně nebyl dán důvod, pro který žalobce popřel přihlášenou pohledávku, a proto soud jeho žalobu podle ustanovení § 199 insolvenčního zákona zamítl.

O nákladech insolvenčního řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 202 odst. 1 insolvenčního zákona.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 06.10.2014

Za správnost vyhotovení: Mgr. Miroslava Jarošová, v. r. Kristýna Vecková samosoudkyně