14 VSOL 469/2017-280
č. j. 36 ICm 4010/2014 14 VSOL 469/2017-280 (KSOS 36 INS 24533/2013)

USNESENÍ Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Mgr. Diany Vebrové a soudců JUDr. Ivany Waltrové a Mgr. Bronislava Šlahaře v právní věci

žalobkyně: JUDr. Dagmar Jahnová sídlem Generála Hlaďo 4, 747 01 Nový Jičín insolvenční správkyně dlužnice EKU-BOHEMIA, spol. s r. o. v likvidaci , IČO 25356241 sídlem Lubojaty 21, 742 92 Bílovec zastoupená advokátkou Mgr. Veronikou Olšarovou sídlem Generála Hlaďo 4, 747 01 Nový Jičín proti žalovanému: Luděk anonymizovano , anonymizovano bytem Lubojaty 80, 742 92 Bílovec zastoupený advokátem Mgr. Jaroslavem Kopeckým sídlem 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

o určení neúčinnosti smlouvy a o vydání pozemků do majetkové podstaty dlužníka, popřípadě o zaplacení částky

jako incidenční spor v insolvenčním řízení dlužnice EKU-BOHEMIA, spol. s r. o. v likvidaci , IČO 25356241, sídlem Lubojaty 21, 742 92 Bílovec, vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 36 INS 24533/2013

o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 10. 2017, č. j. 36 ICm 4010/2014-256 (KSOS 36 INS 24533/2013)

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se zrušuje a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně podle ustanovení § 15, § 16 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, v platném znění, přiznal společnosti Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o., IČO 60774665, na znalečném za vypracování znaleckého posudku č. 48/2017 částku 23.450 Kč a na DPH částku 4.924,50 Kč, celkem tedy znalečné ve výši 28.374,50 Kč s tím, že znalečné bude vyplaceno po právní moci usnesení z účtu Krajského soudu v Ostravě.

2. Toto usnesení neobsahuje s odkazem na ustanovení § 169 odst. 2 o. s. ř. odůvodnění.

3. Proti tomuto usnesení podala žalobkyně odvolání, v němž namítala, že soud prvního stupně nesprávně zjistil skutkový stav a nesprávně jej právně vyhodnotil a postupoval procesně

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. isir.justi ce.cz -2-36 ICm 4010/2014 (KSOS 36 INS 24533/2013)

nesprávně, když usnesení soudu prvního stupně neobsahuje odůvodnění a není z něho zřejmé, z čeho soud prvního stupně při stanovení výše znalečného vycházel. Znalečné se jeví jako nezvykle vysoké s ohledem na skutečnost, že předmětem znaleckého posudku bylo ocenění orné půdy. Navrhla, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

4. K odvolání žalobkyně se vyjádřil znalecký ústav Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o., tak, že služby znaleckého ústavu odpovídají standardu znaleckých prací odpovídajících statutu znaleckého ústavu a posudky znaleckého ústavu vyžadují vyšší pracnost, vybavení a průběžné vzdělávání zaměstnanců.

5. Insolvenční řízení ani řízení o incidenčním sporu vedeném v rámci insolvenčního řízení není řízením zahájeným podle občanského soudního řádu, ale podle insolvenčního zákona. V této věci se proto na odvolací řízení přiměřeně aplikují ustanovení občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 1. 2014.

6. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a oprávněnou osobou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně včetně řízení, které jeho vydání předcházelo, a dospěl k závěru, že toto usnesení je nutno zrušit.

7. Z obsahu spisu se podává, že řízení v posuzované věci bylo zahájeno dne 21. 11. 2014. Soud prvního stupně usnesením ze dne 8. 8. 2017, č. j. 36 ICm 4010/2014-174 (KSOS 36 INS 24533/2013), ve znění usnesení ze dne 28. 8. 2017, č. j. 36 ICm 4010/2014-183 (KSOS 36 INS 24533/2013), ustanovil znalcem pro podání znaleckého posudku ve věci znalecký ústav Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o., sídlem Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava, a znaleckému ústavu uložil popsat pozemek parcela č. 1165/30 (původně pozemek ve zjednodušené evidenci s původcem v pozemkovém katastru p. k. 1165) a pozemek parcela č. 1165/32 (původně pozemek ve zjednodušené evidenci s původcem v pozemkovém katastru p. k. 1164), v katastrálním území Lubojaty, obec Bílovec, okres Nový Jičín, s údaji podstatnými pro stanovení jeho ceny a stanovit obvyklou tržní cenu těchto pozemků k datu 14. 10. 2009 a provést odbornou oponenturu znaleckého posudku č. 216/2006 ze dne 13. 12. 2006 znalce Ladislava Bartoně. Dne 12. 10. 2017 byl soudu doručen znalecký posudek č. 48/2017 znaleckého ústavu Kvita, Pawlita & Partneři, s. r. o. ze dne 10. 10. 2017 včetně vyúčtování znalečného v částce 28.374,50 Kč s DPH, podle něhož znalecký ústav vyúčtoval celkovou spotřebu času 67 hodin (6 hodin studium soudního spisu a korespondence, 2 hodiny místní šetření, 8 hodin shromažďování a studium informací a podkladů pro ocenění, 48 hodin vlastní vypracování posudku včetně odpovědí na otázky, 3 hodiny závěr hodnocení), a to v sazbě 350 Kč za hodinu, celkem tedy částku 23.450 Kč bez DPH. Na tomto základě soud prvního stupně rozhodl ve věci odvoláním napadeným usnesením.

8. V průběhu odvolacího řízení k výzvě soudu prvního stupně znalecký ústav předložil podrobné vyúčtování odměny za vypracování znaleckého posudku č. 48/2017 podáním doručeným soudu dne 15. 11. 2017.

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. -3-36 ICm 4010/2014 (KSOS 36 INS 24533/2013)

9. Pro posouzení důvodnosti podaného odvolání je zásadní, že soud prvního stupně usnesení o přiznání znalečného neodůvodnil. V dané věci však postup podle ustanovení § 169 odst. 2 o. s. ř. nepřicházel do úvahy, neboť text usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval je třeba vykládat tak, že jde o usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval, ačkoliv mu reálně odporovat mohl. Přitom je zcela zjevné, že návrhu znaleckého ústavu na vyúčtování odměny mohli oponovat jak žalobkyně, žalovaný i znalecký ústav.

10. V usnesení soud prvního stupně ani nevysvětlil, zda znalecký ústav provedl posudek řádně a včas a nevypořádal se s jednotlivými položkami, zejména z hlediska jejich časové náročnosti a objasnění jejich obsahu. Z tohoto pohledu je důvodná námitka žalobkyně, že z usnesení se nijak nepodává, z čeho soud prvního stupně při stanovení výše znalečného vycházel. Rozhodnutí, z něhož není v základních rysech zřejmé, jakými úvahami byl soud při formulaci výroku veden, se považuje za nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost i nedostatek důvodů.

11. Absence odůvodnění napadeného usnesení je rovněž v rozporu s ustanovením § 25 odst. 4 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, v platném znění, podle kterého v rozhodnutí, kterým se určuje odměna a náhrada nákladů, popřípadě náhrada mzdy, se s odkazem na příslušné ustanovení vyhlášky uvedou důvody, podle kterých bylo rozhodnuto o jednotlivých položkách, z nichž se skládá odměna a náhrada nákladů, popřípadě náhrada mzdy.

12. Lze tedy uzavřít, že pokud soud prvního stupně účastníkům řízení i znaleckému ústavu nezpřístupnil své úvahy, na základě kterých považuje za důvodné přiznání odměny znaleckému ústavu v konkrétní výši, nemůže být jeho rozhodnutí přezkoumatelné.

13. Proto odvolací soud podle ustanovení § 219a odst. 1 písm. b) o. s. ř. napadené usnesení zrušil a podle ustanovení § 221 odst. 1 písm. a) o. s. ř. vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

14. V novém usnesení o přiznání znalečného soud prvního stupně své úvahy a závěry náležitě vysvětlí a přezkoumatelným způsobem zdůvodní.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Olomouc 14. prosince 2017

Mgr. Diana Vebrová v. r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková.