14 VSOL 462/2017-285
č. j. 36 ICm 4010/2014 14 VSOL 462/2017-285 (KSOS 36 INS 24533/2013)

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Mgr. Diany Vebrové a soudců JUDr. Ivany Waltrové a Mgr. Josefa Berky v právní věci

žalobkyně: JUDr. Dagmar Jahnová sídlem Generála Hlaďo 4, 747 01 Nový Jičín insolvenční správkyně dlužnice EKU-BOHEMIA, spol. s r. o. v likvidaci , IČO 25356241 sídlem Lubojaty 21, 742 92 Bílovec zastoupená advokátkou Mgr. Veronikou Olšarovou sídlem Generála Hlaďo 4, 741 01 Nový Jičín proti žalovanému: Luděk anonymizovano , anonymizovano bytem Lubojaty 80, 742 92 Bílovec zastoupený advokátem Mgr. Jaroslavem Kopeckým sídlem 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

o určení neúčinnosti smlouvy a o vydání pozemků do majetkové podstaty dlužnice, popřípadě o zaplacení částky

jako incidenční spor v insolvenčním řízení dlužnice EKU-BOHEMIA, spol. s r. o. v likvidaci , IČO 25356241, sídlem Lubojaty 21, 742 92 Bílovec, vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 36 INS 24533/2013

o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 8. 2017, č. j. 36 ICm 4010/2014-183 (KSOS 36 INS 24533/2013)

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku II. zrušuje a věc se v tomto rozsahu vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

1. Soud prvního stupně usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí opravil výrok II. usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. 36 ICm 4010/2014-174 o ustanovení znaleckého ústavu tak, že čísla pozemků 1065/30 a 1065/32 se nahrazují správnými čísly 1165/30 a 1165/32 (výrok I.) a žalobu v části, ve které se žalobkyně domáhá, aby žalovaný byl povinen vydat žalobkyni do majetkové podstaty dlužnice pozemky parc. č. 1165/32, 1165/30 zapsané v katastru

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. isir.justi ce.cz -2-36 ICm 4010/2014 (KSOS 36 INS 24533/2013)

nemovitostí na LV č. 354 pro katastrální území Lubojaty, obec Bílovec, popřípadě aby byl povinen žalobkyni na účet majetkové podstaty dlužnice zaplatit částku určenou znaleckým posudkem jako obvyklou tržní cenu pozemků parc. č. 1165/32 a parc. č. 1165/30, které jsou ke dni 14. 10. 2009 zapsány na LV č. 379 vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Nový Jičín, pro katastrální území Lubojaty, odmítl (výrok II.). 2. Výrok II. usnesení soud prvního stupně odůvodnil tím, že část žalobního žádání, ve které se žalobkyně domáhá zaplacení částky odpovídající tržnímu ocenění předmětných pozemků ke dni 14. 10. 2009 , je nedostatečná, neboť žalobkyně nespecifikovala částku konkrétní výší a poukázal na názor odvolacího soudu k této otázce vyplývající z rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. 5. 2017 č. j. 14 VSOL 289/2016-164. Soud prvního stupně proto vyzval žalobkyni usnesením ze dne 10. 8. 2017 č. j. 36 ICm 4010/2014-177 k odstranění této vady žaloby do 10 dnů od doručení výzvy, na tuto výzvu však žalobkyně adekvátně nereagovala a vytýkané vady žaloby neodstranila. Jelikož žalobkyně byla poučena o tom, jak má vadu žaloby odstranit, i o následcích pro případ, že výzvě soudu nevyhoví, soud prvního stupně žalobu žalobkyně v části, v níž se domáhá vydání do majetkové podstaty předmětných pozemků, popřípadě zaplacení na účet majetkové podstaty dlužnice částky určené znaleckým posudkem, odmítl. Soud prvního stupně konstatoval, že petit žaloby v odmítnuté části má povahu tzv. alternativy facultas, což znamená, že ve formulaci žalobního žádání žalobce projevuje ochotu přijmout od žalovaného místo plnění, které mu podle právního předpisu nebo podle smlouvy náleží, plnění jiné, vyjádřené v tomto petitu. Bude-li primárnímu návrhu vyhověno, soud stanoví též plnění náhradní; případnou přiměřenost náhradního plnění soud nepřezkoumává a vychází v tomto směru z návrhu žalobce. Jde tedy o případ, že žalobce se může domáhat konkrétního plnění, které mu náleží, přičemž žalovaný může splnit tuto povinnost i tím, že žalobci poskytne stanovené náhradní plnění. V posuzovaném případě je oním náhradním plněním peněžitá částka, kterou se popřípadě žalovaný může zprostit své povinnosti vydat žalobkyni do majetkové podstaty předmětné dva pozemky. Obsahuje-li žalobní petit alternativu facultas, soud o ní rozhoduje (a přizná ji), jen pokud je důvodný primární petit; soud zde posuzuje, zda jde o plnění právně možné, přiměřeností výše náhradního plnění se nezabývá. Domáhá-li se žalobkyně vydání pozemků, popřípadě zaplacení peněžité částky dosud neuvedené, přičemž ani přes výzvu soudu nebyla vada žalobního žádání v tomto smyslu odstraněna, z provázanosti primárního petitu s alternativou facultas dle výkladu výše uvedeného je zjevné, že je nutno odmítnout pro neodstranění vad nejen tu část žaloby, ve které se žalobkyně domáhá zaplacení peněžité částky, nýbrž i část, ve které se domáhá vydání pozemků do majetkové podstaty dlužnice. 3. Proti výroku II. tohoto usnesení podala žalobkyně odvolání, v němž namítala, že soud prvního stupně nesprávně zjistil skutkový stav, nesprávně jej právně vyhodnotil a v řízení postupuje procesně nesprávně. Žalobkyně zopakovala žalobní petit obsažený v původní žalobě a uvedla, že konkrétní částku, jejíhož zaplacení se domáhá, uvede, jakmile bude zpracován znalecký posudek pro tržní ocenění pozemků ke dni 14. 10. 2009. Poukázala na skutečnost, že soud prvního stupně jí vyzval ke sdělení konkrétní částky, jejíhož zaplacení se domáhá, v době, kdy ještě nebyl zpracován znalecký posudek k ocenění tržní hodnoty nemovitostí k datu 14. 10. 2009. Navrhla, aby odvolací soud výrok II. napadeného usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, event. aby výrok II. napadeného usnesení změnil tak, že žaloba se neodmítá.

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. -3-36 ICm 4010/2014 (KSOS 36 INS 24533/2013)

4. S účinností od 1. 7. 2017 byl insolvenční zákon novelizován zákonem č. 64/2017 Sb. Podle ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány. 5. Při výkladu tohoto přechodného ustanovení vychází odvolací soud z toho, že podle ustálené judikatury Ústavního soudu (např. nález pléna Ústavního soudu ze dne 4. 2. 1997 sp. zn. Pl. ÚS 21/96, uveřejněný pod č. 63/1997 Sb.) a Nejvyššího soudu (např. důvody rozsudku Nejvyššího soudu, uveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 35/2006), v případech časového střetu staré a nové právní normy platí obecně nepravá retroaktivita (nepravá zpětná účinnost). To znamená, že od účinnosti nové právní úpravy se i právní vztahy vzniklé podle zrušené právní normy řídí právní normou novou. Vznik právních vztahů existujících před nabytím účinnosti nové právní úpravy, právní nároky, které z těchto vztahů vznikly, jakož i vykonané právní úkony, se řídí zrušenou právní normou (při opačné interpretaci střetu právních norem by totiž docházelo k pravé retroaktivitě). Aplikuje se tedy princip ochrany minulých právních skutečností, zejména právních konání. 6. Odvolací soud proto při projednání a rozhodnutí o odvolání žalobkyně proti usnesení soudu prvního stupně vydanému po účinnosti novely insolvenčního zákona, posuzujícího však náležitosti incidenční žaloby podané před jeho účinností, postupoval podle insolvenčního zákona ve znění účinném do 30. 6. 2017. Nadto níže citované zákonné ustanovení zůstalo beze změny. 7. Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. 8. Odvolací soud na základě odvolání, které bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v napadeném rozsahu, tj. ve výroku II., jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o. s. ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 214 odst. 2 písm. c/, d/ o. s. ř.), a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné. 9. Z obsahu spisu se podává, že řízení v posuzované věci bylo zahájeno dne 21. 11. 2014 žalobou, jíž se žalobkyně domáhala určení, že kupní smlouva ze dne 13. 10. 2009 uzavřená mezi dlužnicí a žalovaným, jejímž předmětem byl prodej pozemků ve zjednodušené evidenci s původem v pozemkovém katastru p. k. 1164-orná půda o výměře 324 ma p. k. 1165-orná půda o výměře 15 360 m, vklad práva povolen rozhodnutím Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Nový Jičín, pod sp. zn. V-6416/2009-804, s právními účinky vkladu práva ke dni 14. 10. 2009, je neplatná, eventuálně neúčinná, a dále uložení povinnosti žalovanému vydat do majetkové podstaty dlužnice výše uvedené pozemky, popřípadě vyplatit částku určenou znaleckým posudkem po tržním ocenění pozemků. V průběhu řízení žalobkyně opravila žalobu tak, že neúčinnosti kupní smlouvy se domáhá vůči věřitelům úpadce. Soud prvního stupně usnesením ze dne 5. 2. 2016 č. j. 36 ICm 4010/2014-69 (KSOS 36 INS 24533/2013) žalobu žalobkyně odmítl mimo jiné s odůvodněním, že petit žaloby je nekonkrétní, neboť žalobkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. -4-36 ICm 4010/2014 (KSOS 36 INS 24533/2013)

netvrdila konkrétní peněžitou částku, jejíhož vydání se domáhá. K odvolání žalobkyně Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 20. 7. 2016 č. j. 11 VSOL 98/2016-85 usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 2. 2016 č. j. 36 ICm 4010/2014-69 změnil tak, že žaloba se neodmítá, mimo jiné s odůvodněním, že co se týče peněžité náhrady namísto vydání sporných nemovitostí, kterou je žalobkyně srozuměna od žalovaného přijmout v případě, že se svou žalobou ohledně neúčinnosti smlouvy uspěje (pro případ, že neuspěje s primárním petitem ohledně namítané neplatnosti kupní smlouvy), pak i tento požadavek žalobkyně specifikovala dostatečně tím, že půjde o peněžitou náhradu plnění v částce (to je maximálně) v rozsahu, jak bude zjištěna stanovením obvyklé tržní ceny nemovitostí v daném místě (to je ke dni uzavření kupní smlouvy) a lokalitě, a to žalobkyní navrhovaným znaleckým posudkem vypracovaným pro tento účel soudem ustanoveným znalcem. Soud prvního stupně rozsudkem ze dne 14. 9. 2016 č. j. 36 ICm 4010/2014 (KSOS 36 INS 24533/2013) zamítl žalobu žalobkyně na určení, že kupní smlouva uzavřená dne 13. 10. 2009 mezi dlužnicí a žalovaným je neplatná (výrok I.), zamítl žalobu žalobkyně na určení, že kupní smlouva uzavřená dne 13. 10. 2009 mezi dlužnicí a žalovaným je neúčinná (výrok II.), zamítl žalobu žalobkyně, aby žalovaný byl povinen vydat žalobkyni do majetkové podstaty dlužnice pozemky parc. č. 1165/32 a parc. č. 1165/30 zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 354 pro katastrální území Lubojaty, obec Bílovec, popřípadě aby byl povinen žalobkyni na účet majetkové podstaty dlužnice zaplatit částku odpovídající tržnímu ocenění těchto pozemků ke dni 14. 10. 2009 (výrok III.) a uložil žalobkyni zaplatit žalovanému na nákladech řízení částku 13.909 Kč (výrok IV.). K odvolání žalobkyně Vrchní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 31. 5. 2017 č. j. 14 VSOL 289/2016-164 rozsudek soudu prvního stupně ve výroku I. potvrdil a ve výrocích II., III. a IV. zrušil a věc v tomto rozsahu vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V odůvodnění rozsudku odvolací soud mimo jiné konstatoval, že považuje za nedostatečnou tu část žalobního žádání, kdy se žalobkyně domáhá zaplacení částky odpovídající tržnímu ocenění těchto pozemků ke dni 14. 10. 2009 s tím, že je třeba, aby žalobkyně v dalším průběhu řízení tuto částku specifikovala konkrétní výší. Soud prvního stupně usnesením ze dne 10. 8. 2017 č. j. 36 ICm 4010/2014-177 (KSOS 36 INS 24533/2013) žalobkyni uložil odstranit vady žaloby do 10 dnů od doručení usnesení tak, aby uvedla, čeho se přesně domáhá a jaký má soud vydat rozsudek v části, ve které se domáhá zaplacení částky určené znaleckým posudkem s tím, že uvede konkrétní částku, jejíhož zaplacení se domáhá. Současně žalobkyni poučil, že nebude-li přes výzvu soudu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nebude možné pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nebude přihlížet, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. Na tuto výzvu žalobkyně reagovala podáním doručeným soudu dne 24. 8. 2017, v němž zopakovala původní žalobní petit, aniž by specifikovala konkrétní částku, jejíhož vydání se domáhá. Na tomto základě soud prvního stupně rozhodl ve věci odvoláním napadeným usnesením. 10. Podle ustanovení § 43 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen o. s. ř. ), předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést (odstavec 1). Není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání,

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. -5-36 ICm 4010/2014 (KSOS 36 INS 24533/2013)

kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen (odstavec 2). 11. Podle ustanovení § 167 odst. 2 o. s. ř., není-li dále stanoveno jinak, užije se na usnesení přiměřeně ustanovení o rozsudku. 12. Podle ustanovení § 170 odst. 1 o. s. ř., soud je vázán usnesením, jakmile je vyhlásil; nedošlo-li k vyhlášení, jakmile bylo doručeno, a není-li třeba doručovat, jakmile bylo vyhotoveno. 13. Podle ustanovení § 159a o. s. ř., nestanoví-li zákon jinak, je výrok pravomocného rozsudku závazný jen pro účastníky řízení (odstavec 1). Výrok pravomocného rozsudku, kterým bylo rozhodnuto ve věcech uvedených v § 83 odst. 2, je závazný nejen pro účastníky řízení, ale i pro další osoby oprávněné proti žalovanému pro tytéž nároky z téhož jednání nebo stavu. Zvláštní právní předpisy stanoví, v kterých dalších případech a v jakém rozsahu je výrok pravomocného rozsudku závazný pro jiné osoby než účastníky řízení (odstavec 2). V rozsahu, v jakém je výrok pravomocného rozsudku závazný pro účastníky řízení a popřípadě jiné osoby, je závazný též pro všechny orgány (odstavec 3). Jakmile bylo o věci pravomocně rozhodnuto, nemůže být v rozsahu závaznosti výroku rozsudku pro účastníky a popřípadě jiné osoby věc projednávána znovu (odstavec 4). 14. Odvolací soud po zhodnocení obsahu spisu s ohledem na shora citovaná zákonná ustanovení uzavírá, že výzva soudu prvního stupně k odstranění vady žaloby zrealizovaná usnesením ze dne 10. 8. 2017 č. j. 36 ICm 4010/2014-177 (KSOS 36 INS 24533/2017) je předčasná, a výrok II. napadeného usnesení o částečném odmítnutí žaloby je tudíž nesprávný. 15. Předně je třeba uvést, že otázka projednatelnosti žaloby žalobkyně v posuzované věci již byla pravomocně vyřešena usnesením soudu prvního stupně ze dne 5. 2. 2016 č. j. 36 ICm 4010/2014-69 ( KSOS 36 INS 24533/2013), ve spojení s usnesením odvolacího soudu ze dne 20. 7. 2016 č. j. 11 VSOL 98/2016-85 tak, že žaloba je projednatelná. Těmito rozhodnutími jsou účastníci řízení i soudy vázáni a o této otázce nemůže být rozhodováno znovu, nedojde-li ke změně rozhodných skutečností (§ 159a odst. 1, odst. 3 o. s. ř.). 16. K takové změně rozhodných skutečností dle závěru odvolacího soudu došlo až po vydání napadeného usnesení na základě znaleckého posudku č. 48/2017 ze dne 10. 10. 2017 vyhotoveného znaleckým ústavem Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o., který byl podán dne 12. 10. 2017, a v němž znalecký ústav určil tržní hodnotu posuzovaných pozemků parc. č. 1165/30 a parc. č. 1165/32 v obci Bílovec, katastrálním území Lubojaty, k datu 14. 10. 2009, v rozpětí 110.000 Kč až 122.000 Kč. Jelikož znalecký ústav určil tržní hodnotu posuzovaných pozemků rozpětím, a nikoliv konkrétní částkou, stal se žalobní petit žaloby v části, v níž se žalobkyně domáhá vyplacení peněžité částky určené znaleckým posudkem k datu 14. 10. 2009 jako tržní hodnota předmětných pozemků, neprojednatelnou, neboť není zřejmé, jaké konkrétní částky se žalobkyně namísto vydání pozemků domáhá. Na tento změněný skutkový stav již nelze aplikovat závěry pravomocného usnesení soudu prvního stupně ze dne 5. 2. 2016 č. j. 36 ICm 4010/2014-69 ( KSOS 36 INS 24533/2013), ve spojení s usnesením odvolacího soudu ze dne 20. 7. 2016 č. j. 11 VSOL 98/2016-85, které vycházely z předpokladu, že znaleckým posudkem bude stanovena konkrétní peněžitá částka představující obvyklou tržní cenu nemovitostí v daném čase. 17. S ohledem na shora uvedené lze uzavřít, že až ve fázi řízení, kdy byl podán znalecký posudek, byly splněny podmínky pro opakovaný postup soudu prvního stupně dle ustanovení § 43 o. s. ř.,

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. -6-36 ICm 4010/2014 (KSOS 36 INS 24533/2013)

to je k výzvě žalobkyni k odstranění vady žaloby s poučením o možnosti odmítnutí žaloby pro případ, že žalobkyně vady neodstraní (§ 43 odst. 1, odst. 2, věta první o. s. ř.). 18. Takový postup předpokládal odvolací soud rovněž při vydání rozsudku ze dne 31. 5. 2017 č. j. 14 VSOL 289/2016-164, totiž že ve fázi řízení po podání znaleckého posudku bude zřejmá konkrétní částka představující tržní hodnotu posuzovaných pozemků s tím, že v záporném případě bude třeba opakované výzvy žalobkyni podle ustanovení § 43 o. s. ř. 19. Pro úplnost odvolací soud uvádí, že se ztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že žaloba žalobkyně má v odmítnuté části povahu tzv. alternativy facultas. Dle názoru odvolacího soudu však neprojednatelnost alternativního plnění, které je žalobkyně ochotna přijmout namísto primárního plnění, nezakládá bez dalšího neprojednatelnost primárního petitu. 20. Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud usnesení soudu prvního stupně v napadeném výroku II. dle ustanovení § 219a odst. 1, písm. a) o. s. ř. zrušil a věc vrátil dle ustanovení § 221 odst. 1, písm. a) o. s. ř. soudu prvního stupně k dalšímu řízení. 21. Je především na žalobkyni, aby s ohledem na výše uvedené závěry odvolacího soudu sama z vlastní iniciativy bez nutnosti další výzvy soudu odstranila výše vytknutou vadu žaloby, tj. aby uvedla konkrétní částku, jejímž zaplacením se žalovaný může zprostit povinnosti vydat předmětné pozemky do majetkové podstaty dlužnice, a neučiní-li tak žalobkyně, bude nutno, aby soud prvního stupně žalobkyni opakovaně postupem dle ustanovení § 43 o. s. ř. k odstranění vady žaloby vyzval.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Olomouc 18. ledna 2018

Mgr. Diana Vebrová v. r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková.