14 VSOL 46/2018-17
č. j. 28 ICm 520/2017 14 VSOL 46/2018-17 (KSBR 28 INS 27046/2015)

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Kateřiny Holešovské ve věci

žalobkyně: INTUM Company s. r. o., IČO 03830624 sídlem Na Zátorách 613/8, 170 00 Praha 7 proti žalované: Administrace insolvencí CITY TOWER, v. o. s., IČO 29414873 sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 jako insolvenční správkyně dlužnice SUN DC/AC a. s., IČO 28383753 sídlem Mečová 358/8, 602 00 Brno

o určení pravosti a výše pohledávky

vedené před Krajským soudem v Brně pod sp. zn. 28 ICm 520/2017 jako incidenční spor v insolvenční věci dlužnice SUN DC/AC a. s., vedené před Krajským soudem v Brně pod sp. zn. KSBR 28 INS 27046/2015

o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2. 1. 2018 č. j. 28 ICm 520/2017-10 (KSBR 28 INS 27046/2015)

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2. 1. 2018 č. j. 28 ICm 520/2017-10 (KSBR 28 INS 27046/2015) se mění takto: Řízení se nezastavuje .

II. Krajskému soudu v Brně se nařizuje, aby provedl opravu zřejmé písařské chyby v datu vyhotovení odvoláním napadeného usnesení, pokud jde o rok vydání, a opravu zjevné nesprávnosti v záhlaví odvoláním napadeného usnesení, kde není uvedeno označení dlužnice, jejímž insolvenčním správcem je žalovaná.

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. isir.justi ce.cz -2-28 ICm 520/2017 (KSBR 28 INS 27046/2015)

Odůvodnění:

1. Shora uvedeným usnesením soud prvního stupně zastavil řízení pro nezaplacení soudního poplatku (výrok I.) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.). 2. Na odůvodnění tohoto usnesení soud prvního stupně uvedl, že řízení bylo zahájeno žalobou z 24. 1. 2017, kterou se žalobkyně domáhala určení pravosti a výše pohledávky. Výzvou, která jí byla doručena 1. 12. 2017, byla vyzvána k zaplacení soudního poplatku ve výši 5 000 Kč, který je splatný podáním návrhu. V určené patnáctidenní lhůtě soudní poplatek nezaplatila, proto soud prvního stupně řízení dle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích zastavil s tím, že výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustanovením § 146 odst. 2 o. s. ř., neboť žalované náklady řízení nevznikly. 3. Toto usnesení napadla žalobkyně odvoláním. Uvedla, že soudní poplatek na označený účet soudu prvního stupně zaplatila dne 23. 1. 2018. 4. Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. 5. Odvolací soud na základě odvolání, které bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 3, odst. 5 a odst. 6 o. s. ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k následujícím závěrům. 6. Z obsahu spisu v přezkoumávané věci vyplývá správnost skutkových tvrzení uvedených soudem prvního stupně v odůvodnění napadeného usnesení, pokud jde o datum zahájení řízení i o to, že usnesením doručeným žalobkyni 1. 12. 2017 byla vyzvána k zaplacení soudního poplatku z návrhu ve výši 5 000 Kč ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení a že ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatila. Ze záznamu na č. l. 14 spisu vyplývá, že byl soudní poplatek ve výši 5 000 Kč žalobkyní zaplacen na účet soudu prvního stupně dne 24. 1. 2018. 7. Zákon o soudních poplatcích č. 549/1991 Sb. byl novelizován s účinností od 30. 9. 2017 zákonem č. 296/2017 Sb. Podle čl. VI. tohoto zákona přechodná ustanovení na řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 549/1991 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 8. Protože řízení v přezkoumávané věci bylo zahájeno v lednu 2017, je nutno aplikovat zákon o soudních poplatcích ve znění účinném do 29. 9. 2017. 9. Podle tohoto rozhodného znění zákona o soudních poplatcích, a to podle ustanovení § 9 odst. 1, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. -3-28 ICm 520/2017 (KSBR 28 INS 27046/2015)

kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. 10. Podle ustanovení § 9 odst. 7 téhož znění zákona o soudních poplatcích, usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku zruší soud, který usnesení vydal, je-li poplatek zaplacen ve věcech správního soudnictví dříve než usnesení nabylo právní moci a v ostatních věcech nejpozději do konce lhůty k odvolání proti tomuto usnesení. Nabude-li usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku právní moci, zaniká poplatková povinnost. 11. Jak vyplývá ze zjištění ze spisu v přezkoumávané věci, žalobkyně zaplatila soudní poplatek dne 24. 1. 2018 a usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku napadla včasným odvoláním doručeným soudu prvního stupně poslední den odvolací lhůty, tj. 23. 1. 2018. 12. Soud prvního stupně tedy v době vydání napadeného usnesení, tj. 2. 1. 2018, postupoval správně, když řízení pro nezaplacení soudního poplatku zastavil. 13. Protože však v průběhu odvolacího řízení, dříve než odvolací soud o odvolání žalobkyně rozhodl, žalobkyně soudní poplatek zaplatila, odpadl důvod pro zastavení řízení. K tomuto závěru je možno odkázat na usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 9. 2016 sen. zn. 29 ICdo 38/2015. 14. Odvolací soud proto, když nebyly splněny podmínky pro potvrzení (§ 219 o. s. ř.) ani pro zrušení (§ 219a o. s. ř.) napadeného usnesení, napadené usnesení změnil tak, že se řízení nezastavuje. 15. Podle ustanovení § 222 odst. 3 o. s. ř. za použití ustanovení § 164 o. s. ř., odvolací soud nařídil soudu prvního stupně provedení opravy jak zřejmé písařské chyby v datu vydání napadeného usnesení, tak zjevné nesprávnosti v záhlaví odvoláním napadeného usnesení, kde není uvedeno označení dlužnice, jejímž insolvenčním správcem je žalovaná.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Olomouc 9. února 2018

JUDr. Ivana Waltrová v. r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková.