14 VSOL 147/2016-27
34 ICm 2574/2014 14 VSOL 147/2016-27 (KSOS 34 INS 6865/2014)

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Mgr. Diany Vebrové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Pavly Tomalové v právní věci žalobkyně Jarmily anonymizovano , anonymizovano , bytem Psinice 8, Libáň, PSČ 507 23, zastoupené Martinem Vaňkem, obecným anonymizovano , anonymizovano , bytem Nymburk 2, Petra Bezruče 362, PSČ 288 42, proti insolvenčnímu správci a dlužníkovi, o určení popřené pohledávky, o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27.10.2015, č.j. 34 ICm 2574/2014-18 (KSOS 34 INS 6865/2014),

takto:

I. Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř. odmítl podání žalobkyně ze dne 29.7.2014, doručené Krajskému soudu v Ostravě dne 30.7.2014 (výrok I.) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.).

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že žaloba žalobkyně je pro nedostatek náležitostí neprojednatelná. Žalobkyně řádně neoznačila účastníky řízení, když označení žalovaných insolvenčního správce a dlužník bez uvedení isir.justi ce.cz (KSOS 34 INS 6865/2014) jména, příjmení a bydliště (popřípadě sídla), včetně označení dlužníka jako součásti označení insolvenčního správce, je neurčité, a ani žalobkyně jako účastník nebyla řádně označena. Ze žaloby lze sice dovodit, že se žalobkyně domáhá určení pravosti své přihlášené a popřené pohledávky, nelze však dovodit, o jakou konkrétní pohledávku se jedná. Žalobkyně neuvedla žádné skutečnosti ohledně vzniku a existence pohledávky a není tudíž zřejmé, jaká pohledávka má být určena, kolik pohledávek žalobkyně do insolvenčního řízení přihlásila, zda se jedná o jednu či více pohledávek a chybí i údaj o tom, čeho se žalobkyně domáhá (jakého konkrétního určení popřené pohledávky). Vady žaloby žalobkyně neodstranila, ačkoliv byla k jejich odstranění vyzvána usnesením ze dne 27.7.2015, č.j. 34 ICm 2574/2014-14 (KSOS 34 INS 6865/2014) a ačkoliv byla poučena o náležitostech žaloby, jakož i o následcích pro případ, že výzvě soudu nevyhoví.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně odvolání, v němž uvedla, že s rozhodnutím soudu prvního stupně nesouhlasí a navrhla, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání a dospěl k závěru, že odvolání žalobkyně není důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že soudu prvního stupně byla doručena dne 30.7.2014 žaloba adresovaná ke spisové značce KSOS 34 INS 6865/2014, v níž je uvedeno, že se jedná o žalobu na určení pravosti přihlášené pohledávky ze strany věřitelky Jarmily anonymizovano , číslo přihlášené pohledávky P8-Dagmar Koryčanová a žaloba směřuje proti insolvenčnímu správci a proti dlužníkovi. Žalobkyně žádala, aby krajský soud celou věc přehodnotil a hlavně přehodnotil námitky podané insolvenčním správcem či dlužníkem. Žaloba obsahuje text smlouvy mandátní a text smlouvy o finančním poradenství a je k ní připojena plná moc udělená žalobkyní Jarmilou anonymizovano , anonymizovano , bytem Psinice 8, Libáň, PSČ 507 23, Martinu anonymizovano , anonymizovano , bytem Psinice 8, Libáň, PSČ 507 23. Soud prvního stupně vyzval dlužnici usnesením ze dne 27.7.2015, č.j. 34 ICm 2574/2014-14 (KSOS 34 INS 6865/2014), aby ve lhůtě 12 dnů od doručení usnesení odstranila vady podání doručeného soudu dne 30.7.2014, které je neúplné a neurčité, neboť neobsahuje správné označení účastníků, neobsahuje dostatečné vylíčení rozhodujících skutečností a není opatřeno žalobním petitem, tak, že označí účastníky (žalobkyni a žalovaného či žalované) jménem a příjmením, bydlištěm, popřípadě daty narození (KSOS 34 INS 6865/2014) (obchodní firmou nebo názvem a sídlem právnické osoby včetně identifikačního čísla) s tím, že součástí označení insolvenčního správce je i nezaměnitelné označení dlužníka. Žalovaný insolvenční správce musí být v žalobě označen jménem, příjmením a bydlištěm (případně sídlem), svojí funkcí insolvenčního správce spolu s nezaměnitelným označením dlužníka, tj. dle ustanovení § 40 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Dále byla žalobkyně vyzvána, aby jasně a stručně vylíčila rozhodující skutečnosti, tj. aby vysvětlila skutkové okolnosti ohledně vzniku a existence pohledávek, které mají být určeny, včetně uvedení, na základě čeho dospěla u pohledávek za dlužníkem právě k částce 42.000 Kč, co tato částka představuje, a aby uvedla žalobní petit, tj. přesně a srozumitelně označila, čeho se podanou žalobou domáhá, tj. aby uvedla, že se domáhá určení, že má za dlužníkem pohledávky ze specifikovaného právního důvodu a ve specifikované výši. Žalobkyně byla vyzvána, aby ke svým tvrzením označila důkazy a listinné důkazy připojila a soud prvního stupně žalobkyni současně poučil, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě řádně opraveno a doplněno a v řízení pro tento nedostatek nebude možné pokračovat, soud podání odmítne. Usnesení bylo doručeno žalobkyni dne 27.8.2015. Na tuto výzvu soudu prvního stupně žalobkyně nereagovala. Na tomto základě soud prvního stupně rozhodl ve věci odvoláním napadeným usnesením.

Podle ustanovení § 159 odst. 1, písm. a) IZ, incidenčními spory jsou spory o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek.

Podle ustanovení § 160 odst. 1 IZ, incidenční spor se projedná a rozhodne na návrh oprávněné osoby, podaný v rámci insolvenčního řízení u insolvenčního soudu; tento návrh má povahu žaloby.

Podle ustanovení § 160 odst. 4 IZ, žalobu podanou podle odstavce 1 opožděně nebo osobou, která k tomu nebyla oprávněna, insolvenční soud odmítne. Stejně postupuje, má-li žaloba nedostatky, které se nepodařilo odstranit a které mu brání v řízení o ní pokračovat.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 o.s.ř., předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést.

Podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř., není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen. (KSOS 34 INS 6865/2014) Odvolací soud se ztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že žaloba žalobkyně je neprojednatelná, neboť neobsahuje zákonem stanovené náležitosti (§ 79 odst. 1 o.s.ř.) a pro vady žaloby nelze v řízení pokračovat. Žalobkyně v žalobě sebe ani žalované řádně neoznačila jménem, příjmením, bydlištěm (popřípadě sídlem), insolvenčního správce pak současným označením dlužníka a žalobkyně v žalobě nevylíčila rozhodující skutečnosti, o něž svůj nárok opírá, tj. nespecifikovala pohledávku, respektive pohledávky, jejichž určení se domáhá, výší ani právním důvodem vzniku. Vady žaloby žalobkyně neodstranila, ačkoliv ji soud prvního stupně usnesením ze dne 27.7.2015, č.j. 34 ICm 2574/2014-14 (KSOS 34 INS 6865/2014), v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 o.s.ř., vyzval k doplnění a opravě žaloby, a ačkoliv ji poučil o tom, jak je třeba žalobu opravit a doplnit, jakož i o následcích pro případ, že výzvě soudu nevyhoví. Soud prvního stupně tudíž postupoval správně, pokud žalobu žalobkyně dle ustanovení § 43 odst. 2, věty prvé o.s.ř. odmítl.

Soud prvního stupně rozhodl správně, v souladu s ustanovením § 146 odst. 3 o.s.ř., i o náhradě nákladů řízení mezi účastníky, neboť žalobkyně, jejíž žaloba byla odmítnuta, by byla povinna zaplatit žalovaným účelně vynaložené náklady řízení, žalovaným však v řízení náklady nevznikly.

Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné dle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

O náhradě nákladů odvolacího řízení odvolací soud rozhodl dle ustanovení § 224 odst. 1, § 142 odst. 1 o.s.ř. tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť v odvolacím řízení byli úspěšní žalovaní, kteří by měli právo na náhradu účelně vynaložených nákladů odvolacího řízení proti žalobkyni, žalovaným však v odvolacím řízení náklady nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Olomouc 9. září 2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. Diana Vebrová, v.r. Bc. Markéta Alková předsedkyně senátu