14 VSOL 118/2016-27
31 ICm 1886/2014 14 VSOL 118/2016-27 (KSOS 31 INS 1952/2014)

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudkyň JUDr. Pavly Tomalové a Mgr. Diany Vebrové ve věci žalobce: Mgr. Ivo Tichovský, se sídlem Jaklovecká 1249/18, 710 00 Slezská Ostrava, insolvenční správce dlužníka Vojtěcha anonymizovano , anonymizovano , Horní 791/3, 700 30 Ostrava, zastoupeného advokátem Mgr. Romanem Krakovkou, se sídlem Jaklovecká 1249/18, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, proti žalovanému: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ: 61860069, Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, Nové Město, o určení neexistence pohledávky ve výši 41.238 Kč, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 31 ICm 1886/2016, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka Vojtěcha anonymizovano , vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 31 INS 1952/2014, o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24.3.2016, č.j. 31 ICm 1886/2014-18

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24.3.2016, č.j. 31 ICm 1886/2014-18 se v odstavci II. výroku m ě n í takto:

Žalovaný j e p o vi n e n zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 12.342 Kč k rukám jeho advokáta, a to do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení. isir.justi ce.cz (KSOS 31 INS 1952/2014)

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů odvolacího řízení částku 2.238,50 Kč k rukám jeho advokáta, a to do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zastavil řízení (výrok I.) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.). Na odůvodnění uvedl, že řízení zastavil z toho důvodu, že žalobce vzal svoji žalobu zpět po té, co vzal zpět žalovaný svoji přihlášku pohledávky. Dále uvedl, že ke zpětvzetí žaloby sice došlo v důsledku zpětvzetí přihlášky žalovaným, avšak žalobce náklady řízení neúčtoval.

Proti tomuto usnesení, výslovně proti výroku II. podal odvolání žalobce. Uvedl, že usnesení soudu prvního stupně je nesprávné, neboť přímo ve zpětvzetí žaloby, s ohledem na skutečnost, že žaloba byla vzata zpět pro chování žalovaného, navrhoval, aby soud uložil žalovanému povinnost k náhradě nákladů řízení ve výši 12.342 Kč, které sestávaly z 3 úkonů právní pomoci-převzetí věci, sepis žaloby, zpětvzetí žaloby a ze tří režijních paušálů po 300 Kč, to vše navýšeno o 21% DPH. Navrhl, aby odvolací soud změnil výrok II. usnesení soudu prvního stupně a náklady řízení mu v této výši přiznal. Dále navrhl, aby byl žalovaný zavázán k náhradě nákladů řízení před odvolacím soudem.

Žalovaný se k odvolání nevyjádřil.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud na základě odvolání podaného včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně ohledně odvoláním napadeného výroku II., jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 (KSOS 31 INS 1952/2014) a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že žalobce, poté co popřel žalovanému jeho vykonatelné pohledávky ve výši 41.238 Kč a ve výši 17 874 Kč (tj. celkem 59.112 Kč), podal žalobu na určení jejich neexistence. Ze zpětvzetí této žaloby se podává, že žalobce vzal žalobu zpět z toho důvodu, že žalovaný vzal zpět přihlášku pohledávky. Ze zpětvzetí žaloby dále vyplývá, že žalobce uplatnil náklady řízení ve výši, jak je opětovně specifikoval ve výše uvedeném odvolání. Z usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9.2.2016 č.j. KSOS 31 INS 1952/2014-P1-3 se podává, že soud (mimo jiné) vzal na vědomí zpětvzetí přihlášené pohledávky ve výši 59.112 Kč a v této výši účast věřitele (žalovaného) v insolvenčním řízení ukončil.

Podle § 159 odst. 1 IZ, incidenčními spory jsou spory o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek.

Podle § 163 IZ o nákladech incidenčního sporu a jejich náhradě rozhodne insolvenční soud v rozhodnutí o incidenčním sporu, a to podle ustanovení občanského soudního řádu, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Náhrada nákladů incidenčního sporu je zvláštní pohledávkou, na kterou se nevztahuje § 170 písm. f).

Podle § 146 odst. 2 o.s.ř. jestliže některý z účastníků zavinil, že řízení muselo být zastaveno, je povinen hradit jeho náklady. Byl-li však pro chování žalovaného (jiného účastníka řízení) vzat zpět návrh, který byl podán důvodně, je povinen hradit náklady řízení žalovaný (jiný účastník řízení).

V přezkoumávané věci soud prvního stupně přehlédl skutečnost, že žalobce uplatnil náklady řízení při zpětvzetí návrhu. Jelikož žalobce vzal důvodně podanou žalobu zpět pro chování žalovaného (který vzal zpět přihlášku pohledávky), žalovaný tudíž z procesního hlediska zavinil, že řízení muselo být zastaveno, proto při rozhodnutí o nákladech řízení je nutno aplikovat shora citované ustanovení § 146 odst. 2, věty druhé o.s.ř. Žalobci tak náleží náklady řízení, a to ve výši 12. 342 Kč za 3 úkony právní služby po 3.100 Kč (převzetí věci, sepis žaloby, zpětvzetí žaloby) dle § 9 odst. 4, písm. c) vyhl. č. 177/1996 Sb. a za 3 paušální náhrady po 300 Kč za tyto úkony dle § 13 odst. 3 citované vyhlášky, to vše zvýšeno dle § 14 a) cit. vyhl. o 21 % DPH, neboť žalobce prokázal, že je plátcem DPH (viz doklad založený u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. Spr. 5682/2005). Z tohoto důvodu odvolací soud změnil usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadeném výroku, když nejsou splněny podmínky pro jeho potvrzení dle § 219 o.s.ř., ani pro jeho zrušení dle § 219a o.s.ř. (KSOS 31 INS 1952/2014)

O nákladech odvolacího řízení rozhodl odvolací soud podle § 142 odst. 1 o.s.ř. a § 224 odst. 1 o.s.ř. tak, že přiznal procesně úspěšnému žalobci právo na náhradu nákladů odvolacího řízení ve výši 2.238,50 Kč, která se skládá z poloviny mimosmluvní odměny za 1 úkon právní služby (odvolání), tj. 1.550 Kč dle § 9 odst. 4, písm. c) ve spojení s § 11 odst. 2, písm. c) citované vyhlášky a z 1 paušální náhrady ve výši 300 Kč za tento úkon dle § 13 odst. 3 téže vyhlášky, to vše zvýšeno o 21 % DPH (§ 137, § 151 odst. 2 o.s.ř.).

Lhůtu k plnění pro zaplacení přiznaných nákladů řízení soud určil jako lhůtu třídenní (§ 160 odst. 1 o.s.ř.) a dle § 149 odst. 1 o.s.ř. uložil žalovanému, aby je zaplatil advokátu žalobce.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat soudního výkonu rozhodnutí.

Olomouc 2. září 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Waltrová, v.r. Bc. Markéta Alková předsedkyně senátu