14 Kse 9/2015-22

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu složený z předsedy JUDr. Zdeňka Kühna a členů JUDr. Miroslavy Jirmanové, JUDr. Hany Šajnerové, Mgr. Stanislava Moláka, JUDr. Ireny Schejbalové a JUDr. Petry Janouškové rozhodl v neveřejném jednání dne 15. 9. 2015 v právní věci ministra spravedlnosti proti JUDr. O. S., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Hradec Králové, o návrhu na zahájení řízení o kárné odpovědnosti soudního exekutora ze dne 17. 7. 2015, čj. MSP-1058/2014-OSD-ENA/37,

takto:

Řízení o návrhu na zahájení kárného řízení s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

[1] Návrhem ministra spravedlnosti ze dne 17. 7. 2015, doručeným dne 22. 7. 2015, bylo zahájeno kárné řízení se soudním exekutorem JUDr. O. S., který se měl dopustit kárného provinění podle ustanovení § 116 odst. 2 písm. a) a b) a § 116 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád).

[2] Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodoval ve věcech kárně obviněného již několikrát, naposledy dnešního dne ve věci vedené zdejším soudem pod sp. zn. 14 Kse 3/2015. Nejvyšší správní soud v uvedené věci rozhodl o odvolání kárně obviněného z exekutorského úřadu. Proti rozhodnutí kárného soudu není opravný prostředek přípustný. Uvedené rozhodnutí nabylo právní moci dnem vyhlášení, tj. 15. 9. 2015.

[3] Podle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, senát bez ústního jednání řízení zastaví, jde-li o soudního exekutora, zanikl-li mu výkon exekutorského úřadu. Zánik výkonu exekutorského úřadu upravuje § 15 exekučního řádu. Podle tohoto ustanovení zaniká výkon exekutorského úřadu též odvoláním exekutora [§ 15 odst. 1 písm. c) cit. zákona].

[4] Protože v dané věci došlo k zániku výkonu exekutorského úřadu kárně obviněným, soud řízení zastavil [§ 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb.].

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. září 2015

JUDr. Zdeněk Kühn předseda kárného senátu