14 Kse 6/2015-22

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako kárný soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Kühna a členů JUDr. Miroslavy Jirmanové, JUDr. Hany Šajnerové, Mgr. Vojtěcha Jaroše, JUDr. Ireny Schejbalové a JUDr. Petry Janouškové o návrhu předsedy revizní komise Exekutorské komory ČR na zahájení řízení o kárné odpovědnosti soudního exekutora ze dne 22. 6. 2015 proti Mgr. I. N., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Těšínská 120/54, Ostrava-Slezská Ostrava, na neveřejném jednání dne 20. 10. 2015,

takto:

Podle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, a § 121 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), s e ř í z e n í o kárné žalobě proti kárně obviněnému Mgr. I. N., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Těšínská 120/54, Ostrava-Slezská Ostrava,

p r o s k u te k , ž e jako soudní exekutor, kterého stát pověřil exekutorským úřadem k vykonávání činností svěřených mu exekučním řádem, řádně a včas nezaplatil Exekutorské komoře ČR členský příspěvek za rok 2014 ve výši 15 000 Kč, ani členský příspěvek za rok 2015 ve výši 15 000 Kč,

tedy tímto jednáním měl porušit jeho povinnosti stanovené právním nebo stavovským předpisem, a to povinnosti vyplývající z § 109 odst. 3 exekučního řádu; § 5 písm. a) stavovského předpisu Exekutorské komory ČR, organizační řád; § 1 odst. 1 stavovského předpisu Prezidia Exekutorské komory ČR ze dne 27. 1. 2003 ve spojení s usnesením sněmu čj. 7/13/S26, a čl. 3 odst. 2 Pravidel profesionální etiky a pravidel soutěže soudních exekutorů,

č ím ž se mě l dopustit

kárného deliktu podle § 116 odst. 2 písm. a) exekučního řádu,

z a s t a v u j e.

Odů v odn ěn í:

[1] Návrhem předsedy revizní komise Exekutorské komory ČR ze dne 22. 6. 2015 bylo zahájeno kárné řízení se soudním exekutorem Mgr. I. N., který se měl dopustit kárného provinění podle § 116 odst. 2 písm. a) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen exekuční řád ).

[2] Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodoval ve věcech kárně obviněného již několikrát, naposledy dnešního dne ve věci vedené zdejším soudem pod sp. zn. 14 Kse 4/2015. Nejvyšší správní soud v uvedené věci rozhodl o uložení kárného opatření podle § 116 odst. 6 písm. d) exekučního řádu, tj. odvolání kárně obviněného z exekutorského úřadu. Proti rozhodnutí kárného soudu není opravný prostředek přípustný. Uvedené rozhodnutí nabylo právní moci dnem vyhlášení, tj. 20. 10. 2015.

[3] Podle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, v relevantním znění [s]enát bez ústního jednání řízení zastaví, [ ] jde-li o soudního exekutora, zanikl-li mu výkon exekutorského úřadu. Zánik výkonu exekutorského úřadu upravuje § 15 exekučního řádu. Podle tohoto ustanovení zaniká výkon exekutorského úřadu též odvoláním exekutora [§ 15 odst. 1 písm. c) cit. zákona].

[4] Protože v dané věci došlo k zániku výkonu exekutorského úřadu kárně obviněným, soud řízení zastavil [§ 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb.].

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í odvolání přípustné.

V Brně dne 20. října 2015

JUDr. Zdeněk Kühn předseda kárného senátu