14 Kse 5/2015-38

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako kárný soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Kühna a členů JUDr. Miroslavy Jirmanové, JUDr. Hany Šajnerové, Mgr. Vojtěcha Jaroše, JUDr. Ireny Schejbalové a JUDr. Petry Janouškové o návrhu ministra spravedlnosti na zahájení řízení o kárné odpovědnosti ze dne 18. 5. 2015, čj. MSP-1107/2014-OSD-ENA/16, proti kárně obviněnému JUDr. T. V., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Přerov, se sídlem Komenského 38, Přerov, zast. Mgr. Tomášem Greplem, advokátem se sídlem Horní nám. 365/7, Olomouc, na neveřejném jednání dne 20. 10. 2015,

takto:

Podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, a § 121 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), s e ř í z e n í o kárné žalobě proti kárně obviněnému JUDr. T. V., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Přerov, se sídlem Komenského 38, Přerov,

p r o s k u te k , ž e

s vědomím soudního exekutora a s jeho souhlasem jeho vykonavatel T. K. a asistent vykonavatele D. S. v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 103 EX 05847/12 neoprávněně zjednali dne 16. 10. 2014 bez souhlasu povinného či jiného příslušníka jeho domácnosti přístup do obydlí povinného, a to nemovité věci-domu na adrese B. 6031, Z., pro třetí osoby, aby jim umožnili obhlídku této nemovité věci před její dražbou a pořizování fotografií interiéru obydlí, přičemž toto jejich jednání zastírali účelovým a nikoliv vážným pokusem o soupis movitých věcí,

tedy

tímto jednáním měl porušit jeho povinnosti stanovené právním nebo stavovským předpisem, narušit důstojnost exekutorského povolání a ohrozit důvěru v odborný a spravedlivý výkon exekuční činnosti a při exekuci nedbat ochrany práv účastníků řízení i třetích osob dotčených jeho postupem,

č ím ž se mě l dopustit

závažného kárného deliktu podle § 116 odst. 5 písm. a) exekučního řádu,

z a s t a v u j e.

Odů v odn ěn í:

Kárný žalobce doručil dne 19. 5. 2015 Nejvyššímu správnímu soudu návrh na zahájení kárného řízení proti soudnímu exekutorovi JUDr. T. V. pro skutek uvedený ve výroku výše.

Podáním doručeným soudu dne 29. 9. 2015 kárný žalobce vzal svůj návrh v plném rozsahu zpět.

Soud proto zastavil řízení bez ústního jednání podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve spojení s § 121 odst. 1 exekučního řádu.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í odvolání přípustné.

V Brně dne 20. října 2015

JUDr. Zdeněk Kühn předseda kárného senátu