14 Kse 12/2015-12

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako kárný soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Kühna a členů JUDr. Miroslavy Jirmanové, JUDr. Hany Šajnerové, Mgr. Vojtěcha Jaroše, JUDr. Ireny Schejbalové a JUDr. Petry Janouškové o návrhu ministra spravedlnosti na zahájení řízení o kárné odpovědnosti soudního exekutora ze dne 8. 10. 2015, čj. MSP-299/2014-OSD-ENA/65, proti kárně obviněnému Mgr. I. N., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Těšínská 120/54, Ostrava-Slezská Ostrava, na neveřejném jednání dne 20. 10. 2015,

takto:

Podle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, a § 121 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), s e ř í z e n í o kárné žalobě proti kárně obviněnému Mgr. I. N., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Těšínská 120/54, Ostrava-Slezská Ostrava,

pro skutek, že a) jako soudní exekutor pověřený provedením exekuce v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 053 EX 138/08 je v prodlení s poskytnutím součinnosti Ministerstvu spravedlnosti, jakožto dohledovému orgánu, když na žádost Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. 6. 2015, čj. MSP-299/2014-OSD-ENA/56, o zaslání spisu sp. zn. 053 EX 138/08, která mu byla doručena dne 1. 7. 2015, kdy lhůta k poskytnutí součinnosti uplynula dne 15. 7. 2015, dosud (ke dni podpisu kárné žaloby) nereagoval, a to přesto, že byl k poskytnutí součinnosti urgován dopisy Ministerstva spravedlnosti ze dne 27. 7. 2015, čj. MSP-299/2014-OSD-ENA/58, a ze dne 26. 8. 2015, čj. MSP-299/2014-OSD-ENA/60,

tedy tímto jednáním měl porušit povinnosti stanovené v § 2 odst. 1 a 2 a v § 7 odst. 4 písm. a) exekučního řádu a v čl. 5 odst. 1 Pravidel profesionální etiky a pravidel soutěže soudních exekutorů,

čímž se měl dopustit

závažného kárného deliktu podle § 116 odst. 3 písm. a) a b) exekučního řádu, b) jako soudní exekutor, jemuž Nejvyšší správní soud v rozhodnutí ze dne 24. 3. 2015, čj. 14 Kse 7/2014-54, které nabylo právní moci téhož dne, uložil pokutu ve výši 50 000 Kč, splatnou do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, uvedenou pokutu řádně a včas neuhradil, a to přesto, že mu byla dne 10. 6. 2015 Nejvyšším správním soudem zaslána upomínka, a vyvolal tak potřebu zahájení exekučního řízení proti jeho osobě,

tedy tímto jednáním měl porušit povinnosti stanovené v § 2 odst. 2 exekučního řádu a v čl. 3 odst. 1 Pravidel profesionální etiky a pravidel soutěže soudních exekutorů,

čímž se měl dopustit

závažného kárného deliktu podle § 116 odst. 3 písm. a) a b) exekučního řádu,

z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

[1] Návrhem ministra spravedlnosti ze dne 8. 10. 2015 bylo zahájeno kárné řízení se soudním exekutorem Mgr. I. N., který se měl dopustit kárného provinění podle § 116 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen exekuční řád ).

[2] Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodoval ve věcech kárně obviněného již několikrát, naposledy dnešního dne ve věci vedené zdejším soudem pod sp. zn. 14 Kse 4/2015. Nejvyšší správní soud v uvedené věci rozhodl o uložení kárného opatření podle § 116 odst. 6 písm. d) exekučního řádu, tj. odvolání kárně obviněného z exekutorského úřadu. Proti rozhodnutí kárného soudu není opravný prostředek přípustný. Uvedené rozhodnutí nabylo právní moci dnem vyhlášení, tj. 20. 10. 2015.

[3] Podle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, v relevantním znění [s]enát bez ústního jednání řízení zastaví, [ ] jde-li o soudního exekutora, zanikl-li mu výkon exekutorského úřadu. Zánik výkonu exekutorského úřadu upravuje § 15 exekučního řádu. Podle tohoto ustanovení zaniká výkon exekutorského úřadu též odvoláním exekutora [§ 15 odst. 1 písm. c) cit. zákona].

[4] Protože v dané věci došlo k zániku výkonu exekutorského úřadu kárně obviněným, soud řízení zastavil [§ 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb.].

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í odvolání přípustné.

V Brně dne 20. října 2015

JUDr. Zdeněk Kühn předseda kárného senátu