14 Kse 11/2015-12

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu složený z předsedy JUDr. Zdeňka Kühna a členů JUDr. Miroslavy Jirmanové, JUDr. Petry Janouškové, Mgr. Stanislava Moláka, JUDr. Hany Šajnerové a JUDr. Ireny Schejbalové rozhodl v neveřejném jednání dne 15. 9. 2015 v právní věci předsedy Kontrolní komise Exekutorské komory ČR proti JUDr. O. S., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Hradec Králové, o návrhu ze dne 8. 9. 2015 na zahájení řízení o kárné odpovědnosti soudního exekutora,

takto:

Řízení o návrhu na zahájení kárného řízení s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění: [1] Návrhem předsedy Kontrolní komise Exekutorské komory ČR ze dne 8. 9. 2015 bylo zahájeno kárné řízení se soudním exekutorem JUDr. O. S., který se měl dopustit kárného provinění podle ustanovení § 116 odst. 2 písm. a) a b) a § 116 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád).

[2] Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodoval ve věcech kárně obviněného již několikrát, naposledy dnešního dne ve věci vedené zdejším soudem pod sp. zn. 14 Kse 3/2015. Nejvyšší správní soud v uvedené věci rozhodl o odvolání kárně obviněného z exekutorského úřadu. Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný. Uvedené rozhodnutí nabylo právní moci dnem vyhlášení, tj. 15. 9. 2015.

[3] Podle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, senát bez ústního jednání řízení zastaví, jde-li o soudního exekutora, zanikl-li mu výkon exekutorského úřadu. Zánik výkonu exekutorského úřadu upravuje § 15 exekučního řádu. Podle tohoto ustanovení zaniká výkon exekutorského úřadu též odvoláním exekutora [§ 15 odst. 1 písm. c)].

[4] Protože v dané věci došlo k zániku výkonu exekutorského úřadu kárně obviněným, soud řízení zastavil [§ 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb.].

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. září 2015

JUDr. Zdeněk Kühn předseda kárného senátu