14 Kse 11/2012-63

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a členů JUDr. Zdeňka Novotného, Mgr. Stanislava Moláka, JUDr. Karla Urbana, JUDr. Tomáše Homoly a JUDr. Petra Škvaina v řízení o návrhu ministra spravedlnosti ze dne 12. 9. 2012, č. j. 425/2012-OSD-ENA/17, na zahájení kárného řízení proti Mgr. J. V., dříve soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Praha-západ, se sídlem Plzeňská 298/276, Praha 5, zast. Mgr. et Mgr. Václavem Sládkem, advokátem, se sídlem Janáčkovo nábřeží 39/51, Praha 5, v neveřejném zasedání konaném dne 15. října 2013,

takto:

I. V řízení se p o k r a č u j e .

II. Podle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů a § 121 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, s e ř í z e n í o kárné odpovědnosti Mgr. J. V., dříve soudního exekutora, Exekutorský úřad Praha-západ, zahájené na návrh ministra spravedlnosti ze dne 12. 9. 2012, č. j. 425/2012-OSD-ENA/17,

pro skutek, že

jako soudní exekutor přijal dne 6. 12. 2011 od společnosti GEOSAN GROUP a. s. jako povinné v exekučním řízení sp. zn. 100 EX 1494/11 na svůj účet exekutora podle § 54 odst. 5 exekučního řádu jistotu ve výši 80 269 144 Kč a uvedené finanční prostředky v rozporu s jejich určením v rámci exekučního řízení následně použil k úhradě závazků nesouvisejících s exekučním řízením, ve kterém byly složeny, a použil je i pro úhrady vlastních soukromých a obchodních aktivit i osobní spotřebu, vyvedl tak uvedené prostředky z dispozice soudního exekutora, respektive exekutorského úřadu a znemožnil tak řádné vyplacení vymoženého plnění oprávněnému,

tedy svým jednáním

měl závažně porušit své povinnosti stanovené právním nebo stavovským předpisem,

čímž se měl dopustit

kárného provinění podle § 116 odst. 2 písm. a) exekučního řádu,

zastavuje.

Odůvodnění:

Dne 12. 9. 2012 podal ministr spravedlnosti kárnou žalobu proti Mgr. J. V., tehdy soudnímu exekutorovi, pro skutek, jehož se měl dopustit způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. Navrhl, aby bylo kárně obviněnému uloženo kárné opatření podle § 116 odst. 2 písm. d) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. odvolání z exekutorského úřadu. V kárné žalobě poukázal ministr spravedlnosti na probíhající trestní řízení.

Z usnesení Policie České republiky, Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy ze dne 24. 3. 2012, č. j. KRPA-36682-36/TČ-2012-000092, kárný senát zjistil, že bylo zahájeno trestní stíhání Mgr. J. V. jako obviněného ze spáchání zvlášť závažného zločinu zpronevěry podle § 206 odst. 1, 5 písm. a) trestního zákoníku a zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. b) trestního zákoníku, kterého se měl dopustit tím, že ačkoliv si byl vědom, že jde o cizí peněžní prostředky, s úmyslem sebe nebo jiného obohatit, jako soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha-západ se sídlem Praha 5, Plzeňská 276/298 (dříve Praha 4, Nad Údolím 62/338) určil pro složení jistoty ve výši 80,269.144,-Kč povinného-společnosti Geosan Group a. s., IČ: 25671464, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín, kdy se jednalo o plnění povinného v exekučním řízení vedeného pod čj. EX 100 1494/11, na účet č. X vedený u Komerční banky a. s., ze kterého tyto finanční prostředky předisponoval dne 15. 12. 2011 na depozitní účet Exekutorského úřadu Praha-západ č. Y, z něhož prozatím nezjištěným způsobem neoprávněně odčerpal minimálně částku 80,269.144,-Kč, přičemž trestné činnosti se dopustil jako úřední osoba tím, že vykonával svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu, když jednal v rozporu se zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti-exekuční řád, ve znění zákona č. 281/2009 Sb., čímž porušil zejména ustanovení § 12 citovaného zákona, že bude zachovávat Ústavu České republiky a jiné zákony a právní předpisy, čímž společnosti Geosan Group a. s. způsobil škodu 80,269.144,-Kč, přičemž od 2. 3. 2012 se zdržuje na nezjištěném místě a od 20. 3. 2012 je nekontaktní jak pro povinného, Ministerstvo spravedlnosti, Exekutorskou komoru České republiky a následně i pro Policii České republiky. Ze sdělení Policie České republiky vyplynulo, že trestní stíhání bylo zahájeno doručením předmětného usnesení ustanovené obhájkyni JUDr. Jance Šárové dne 25. 3. 2012. Kárně obviněnému bylo usnesení doručeno dne 19. 4. 2012.

Kárný senát dospěl k závěru, že je zde dána totožnost skutku, pro který je vedeno trestní stíhání proti kárně obviněnému, a skutku, pro který je vedeno kárné řízení, a proto kárné řízení podle § 15 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb. kárné řízení přerušil.

Trestní řízení bylo pravomocně skončeno dne 7. 10. 2013, kdy bylo rozhodnuto rozsudkem Vrchního soudu č. j. 11 To 118/2013-2608 (založen ve spise kárného soudu; právní moc nastala dnem vyhlášení), a to tak, že z podnětu odvolání státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Praze byl rozsudek Městského soudu v Praze podle § 258 odst. 1 písm. e), odst. 2 trestního řádu zrušen ve výroku o trestu odnětí svobody a způsobu jeho výkonu. Podle § 259 odst. 3 odst. 4 trestního řádu vrchní soud nově rozhodl tak, že obžalovaný byl odsouzen při nezměněných výrocích o vině podle § 329 odst. 3 trestního zákoníku, za použití § 43 odst. 2 trestního zákoníku k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání osmi roků a šesti měsíců. Podle § 56 odst. 3 trestního zákoníku byl obžalovaný pro výkon trestu zařazen do věznice s ostrahou. Jinak zůstal napadený rozsudek nedotčen. Odvolání obžalovaného bylo podle § 256 trestního řádu zamítnuto.

Podle ust. § 14 písm. b) zák. č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, senát bez ústního jednání řízení zastaví, zanikla-li soudci, předsedovi soudu, místopředsedovi soudu, předsedovi kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu nebo státnímu zástupci jeho funkce nebo, jde-li o soudce, předsedu soudu, místopředsedu soudu nebo předsedu kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu, bylo-li vzdání se funkce doručeno prezidentu republiky, ministru spravedlnosti nebo předsedovi Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu; jde-li o státního zástupce též tehdy, bylo-li vzdání se funkce státního zástupce doručeno ministru spravedlnosti; nebo, jde-li o soudního exekutora, zanikl-li mu výkon exekutorského úřadu.

Podle § 15 odst. 1 písm. g) exekučního řádu výkon exekutorského úřadu zaniká dnem právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl exekutorovi uložen trest zákazu činnosti soudního exekutora nebo kterým byl exekutor odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Vzhledem k tomu, že kárně obviněný byl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, zanikl mu tím výkon exekutorského úřadu.

Poté, co kárný senát rozhodl výrokem I. o pokračování v řízení, a s ohledem na to, že jsou ve věci splněny podmínky pro zastavení řízení dle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., ve spojení s § 121 odst. 1 exekučního řádu, kárný senát řízení výrokem II. zastavil.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. října 2013

JUDr. Miluše Došková předsedkyně kárného senátu