14 Kse 10/2015-28

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako kárný soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Kühna a členů JUDr. Miroslavy Jirmanové, JUDr. Hany Šajnerové, Mgr. Vojtěcha Jaroše, JUDr. Ireny Schejbalové a JUDr. Petry Janouškové o návrhu předsedy Okresního soudu v Ostravě na zahájení řízení o kárné odpovědnosti soudního exekutora ze dne 31. 7. 2015, čj. 0 Spr 9222/2015, proti kárně obviněnému: Mgr. I. N., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Těšínská 120/54, Ostrava-Slezská Ostrava, na neveřejném jednání dne 20. 10. 2015,

takto:

Podle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, a § 121 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), s e ř í z e n í o kárné žalobě proti kárně obviněnému Mgr. I. N., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Těšínská 120/54, Ostrava-Slezská Ostrava,

pro skutek, že jako soudní exekutor nesplnil řádně a včas svůj závazek uhradit oprávněné společnosti O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4-Michle, částku 11 016 621 Kč, která představuje jím v jiných exekucích vymožené a oprávněné společnosti nepředané plnění, k němuž se zavázal v notářském zápise se svolením k vykonatelnosti sepsaném dne 8. 12. 2014 JUDr. Janou Kleinovou, notářkou se sídlem v Praze pod sp. zn. N 409/2014, NZ 410/2014, ve znění doložky o opravě ze dne 11. 12. 2014, čj. N 409/2014, NZ 410/2014, takže proti jeho osobě byla oprávněná společnost nucena podat exekuční návrh a domáhat se své pohledávky v exekučním řízení, a ani v exekučním řízení dosud pohledávku neuhradil,

tedy tímto jednáním měl závažně porušit jeho povinnosti vyplývající z § 2 odst. 2 exekučního řádu, a to narušit důstojnost exekutorského povolání, a dále porušit povinnosti dle čl. 3 odst. 1 a 2 Pravidel profesionální etiky a pravidel soutěže soudních exekutorů,

čímž se měl dopustit

závažného kárného deliktu podle § 116 odst. 3 písm. a) a b) exekučního řádu,

z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

[1] Návrhem předsedy Okresního soudu v Ostravě ze dne 31. 7. 2015 bylo zahájeno kárné řízení se soudním exekutorem Mgr. I. N., který se měl dopustit kárného provinění podle § 116 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen exekuční řád ).

[2] Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodoval ve věcech kárně obviněného již několikrát, naposledy dnešního dne ve věci vedené zdejším soudem pod sp. zn. 14 Kse 4/2015. Nejvyšší správní soud v uvedené věci rozhodl o uložení kárného opatření podle § 116 odst. 6 písm. d) exekučního řádu, tj. odvolání kárně obviněného z exekutorského úřadu. Proti rozhodnutí kárného soudu není opravný prostředek přípustný. Uvedené rozhodnutí nabylo právní moci dnem vyhlášení, tj. 20. 10. 2015.

[3] Podle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, v relevantním znění [s]enát bez ústního jednání řízení zastaví, [ ] jde-li o soudního exekutora, zanikl-li mu výkon exekutorského úřadu. Zánik výkonu exekutorského úřadu upravuje § 15 exekučního řádu. Podle tohoto ustanovení zaniká výkon exekutorského úřadu též odvoláním exekutora [§ 15 odst. 1 písm. c) cit. zákona].

[4] Protože v dané věci došlo k zániku výkonu exekutorského úřadu kárně obviněným, soud řízení zastavil [§ 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb.].

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. října 2015

JUDr. Zdeněk Kühn předseda kárného senátu