14 Kse 1/2015-47

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Kühna a členů JUDr. Miroslavy Jirmanové, JUDr. Hany Šajnerové, Mgr. Vojtěcha Jaroše, JUDr. Ireny Schejbalové a JUDr. Petry Janouškové, o návrhu ministra spravedlnosti ze dne 22. 1. 2015 na zahájení kárného řízení proti JUDr. I. L., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo náměstí 288/17, Praha 2, při ústním jednání konaném dne 21. 4. 2015,

takto:

JUDr. I. L., soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo náměstí 288/17, Praha 2

I. je vinen, že

a) jako soudní exekutor pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 9. 8. 2010, čj. 16 EXE 26570/2010-12, v příkazu k úhradě nákladů exekuce ze dne 27. 5. 2014, čj. 099 EX 3264/10-82, určil odměnu exekutora ve výši 33.120 Kč bez DPH, namísto zákonné odměny ve výši 31.970 Kč bez DPH. Takto určenou odměnu potvrdil usnesením o rozvrhu ze dne 21. 8. 2014, čj. 099 EX 3264/10-90, a odměnu si vyplatil, čímž na straně exekutora došlo na úkor zástavního věřitele k obohacení o 1.150 Kč bez DPH,

b) jako soudní exekutor pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 22. 10. 2010, čj. 48 EXE 5897/2010-14, v příkazu k úhradě nákladů exekuce ze dne 7. 11. 2013, čj. 099 EX 7620/10-64, určil odměnu exekutora ve výši 21.230 Kč bez DPH, namísto zákonné odměny ve výši 20.000 Kč bez DPH. Takto určenou odměnu potvrdil usnesením o rozvrhu ze dne 10. 4. 2014, čj. 099 EX 7620/10-77, a odměnu si vyplatil, čímž na straně exekutora došlo na úkor zástavního věřitele k obohacení o 1.230 Kč bez DPH,

c) jako soudní exekutor pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 17. 7. 2012, čj. 92 EXE 12635/2012-10, v příkazu k úhradě nákladů exekuce ze dne 23. 6. 2014, čj. 099 EX 4428/12-84, určil odměnu exekutora ve výši 266.130 Kč bez DPH, namísto zákonné odměny ve výši 263.840 Kč bez DPH. Takto určenou odměnu potvrdil usnesením o rozvrhu ze dne 27. 8. 2014,

čj. 099 EX 4428/12-107, a odměnu si vyplatil, čímž na straně exekutora došlo na úkor zástavního věřitele k obohacení o 2.290 Kč bez DPH, d) jako soudní exekutor pověřený provedením exekuce na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 17. 12. 2009, čj. 49 Nc 3982/2009-20, v příkazu k úhradě nákladů exekuce ze dne 30. 8. 2013, čj. 099 EX 3035/10-132, určil odměnu exekutora ve výši 13.380 Kč bez DPH, namísto zákonné odměny ve výši 12.140 Kč bez DPH. Takto určenou odměnu potvrdil usnesením o rozvrhu ze dne 6. 2. 2014, čj. 099 EX 3035/10-144, a odměnu si vyplatil, čímž na straně exekutora došlo na úkor zástavního věřitele k obohacení o 1.240 Kč bez DPH, e) jako soudní exekutor pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu pro Prahu-východ ze dne 26. 9. 2011, čj. 27 EXE 11882/2011-19, v příkazu k úhradě nákladů exekuce ze dne 12. 6. 2014, čj. 099 EX 8640/11-121, určil odměnu exekutora ve výši 70.040 Kč bez DPH, namísto zákonné odměny ve výši 68.370 Kč bez DPH. Takto určenou odměnu potvrdil usnesením o rozvrhu ze dne 17. 7. 2014, čj. 099 EX 8640/11-139, a odměnu si vyplatil, čímž na straně exekutora došlo na úkor zástavního věřitele k obohacení o 1.670 Kč bez DPH, f) jako soudní exekutor pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 29. 12. 2010, čj. 27 EXE 2780/2010-10, v příkazu k úhradě nákladů exekuce ze dne 24. 1. 2014, čj. 099 EX 8579/10-100, určil odměnu exekutora ve výši 12.110 Kč bez DPH, namísto zákonné odměny ve výši 10.670 Kč bez DPH. Takto určenou odměnu potvrdil usnesením o rozvrhu ze dne 15. 5. 2014, čj. 099 EX 8579/10-124, a odměnu si vyplatil, čímž na straně exekutora došlo na úkor zástavního věřitele k obohacení o 1.440 Kč bez DPH, g) jako soudní exekutor pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne 12. 9. 2012, čj. 7 EXE 1671/2012-12, v příkazu k úhradě nákladů exekuce ze dne 28. 4. 2014, čj. 099 EX 3680/12-77, určil odměnu exekutora ve výši 25.470 Kč bez DPH, namísto zákonné odměny ve výši 24.630 Kč bez DPH. Takto určenou odměnu potvrdil usnesením o rozvrhu ze dne 13. 8. 2014, čj. 099 EX 3680/12-95, a odměnu si vyplatil, čímž na straně exekutora došlo na úkor oprávněné k obohacení o 840 Kč bez DPH, h) jako soudní exekutor pověřený provedením exekuce na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 9. 10. 2009, čj. 58 Nc 1187/2009-5, v příkazu k úhradě nákladů exekuce ze dne 22. 5. 2014, čj. 099 EX 10585/09-59, určil odměnu exekutora ve výši 103.160 Kč bez DPH, namísto zákonné odměny ve výši 101.900 Kč bez DPH. Takto určenou odměnu potvrdil usnesením o rozvrhu ze dne 24. 6. 2014, čj. 099 EX 3680/12-95, a odměnu si vyplatil, čímž na straně exekutora došlo na úkor oprávněné k obohacení o 1.260 Kč bez DPH, ch) jako soudní exekutor pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Liberci ze dne 25. 2. 2009, čj. 66 Nc 6005/2009-5, v příkazu k úhradě nákladů exekuce ze dne 16. 5. 2014, čj. 099 EX 2780/09-84, určil odměnu exekutora ve výši 71.450 Kč bez DPH, namísto zákonné odměny ve výši 70.130 Kč bez DPH. Takto určenou odměnu potvrdil usnesením o rozvrhu ze dne 9. 10. 2014, čj. 099 EX 2780/09-115, a odměnu si vyplatil, čímž na straně exekutora došlo na úkor zástavního věřitele k obohacení o 1.320 Kč bez DPH,

i) jako soudní exekutor pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Sokolově ze dne 11. 12. 2008, čj. 17 Nc 12187/2008-6, v příkazu k úhradě nákladů exekuce ze dne 7. 4. 2014, čj. 099 EX 1887/09-159, určil odměnu exekutora ve výši 9.560 Kč bez DPH, namísto zákonné odměny ve výši 8.010 Kč bez DPH. Takto určenou odměnu potvrdil usnesením o rozvrhu ze dne 15. 8. 2014, čj. 099 EX 1887/09-187, a odměnu si vyplatil, čímž na straně exekutora došlo na úkor oprávněné k obohacení o 1.550 Kč bez DPH,

tedy porušil povinnost exekutora stanovenou § 46 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), a § 5 odst. 3 a § 6 odst. 1 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem,

tím spáchal kárný delikt exekutora podle § 116 odst. 2 písm. a) exekučního řádu.

II. Za uvedený delikt uložil kárný senát podle § 116 odst. 6 exekučního řádu

pokutu ve výši 20.000 Kč.

Tato pokuta je splatná do 60 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Nejvyššího správního soudu č. 3762-46127621/0710, variabilní symbol: 14012015.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci

[1] Dne 22. 1. 2015 došla Nejvyššímu správnímu soudu kárná žaloba podaná tehdejší ministryní spravedlnosti proti soudnímu exekutorovi JUDr. I. L. (dále též kárně obviněný ). Kárný žalobce kárně obviněnému konkrétně vytýká, že v celkem deseti spisech (sp. zn. 099 EX 3264/10, 099 EX 7620/10, 099 EX 4428/12, 099 EX 3035/10, 099 EX 8640/11, 099 EX 8579/10, 099 EX 3680/12, 099 EX 10585/09, 099 EX 2780/09, 099 EX 1887/09) určil příkazem k úhradě nákladů exekuce odměny exekutora ve vyšší částce, než která mu náleží. Základ pro výpočet odměny z nejvyššího podání z dražby nemovitosti vždy stanovil v rozporu s § 5 odst. 1 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem. Kárně obviněný dále vyčíslil odměnu v nesprávné výši v jednotlivých rozvrhových usneseních ve shora uvedených exekučních spisech. Postupem kárně obviněného tak došlo na jeho straně k obohacení na úkor částečně uspokojených zástavních věřitelů nebo oprávněných.

[2] Základem pro výpočet odměny soudního exekutora v rozvrhovém usnesení by měla být dle kárného žalobce rozdělovaná podstata mínus hotové výdaje včetně DPH, vyděleno koeficientem 1,1815. Podle § 27 exekučního tarifu je takto vypočtený základ nutno zaokrouhlit na celé stokoruny nahoru. Odměna náleží ve výši 15 % ze základu.

[3] Kárný žalobce uvedl, že metodika k výpočtu odměny podle § 5 odst. 3 exekučního tarifu byla soudním exekutorům prezentována v nultém čísle Komorních listů, které vyšlo v září 2009. Metodiku včetně vzorce pro výpočet základu, z něhož je určována odměna exekutora, nutno chápat pouze jako matematickou pomůcku. Základ pro výpočet odměny totiž stanoví zcela jasně uvedené normy vyhlášky č. 330/2001 Sb. Podrobný popis výpočtu odměny je také uveden v odůvodnění rozhodnutí kárného senátu čj. 14 Kse 10/2011-117, na který kárný žalobce odkazuje. Soudní exekutor není oprávněn uspokojit svou pohledávku na nákladech spojených s provedením dražby nad vyhlášku č. 330/2001 Sb. a navíc na úkor oprávněných či věřitelů uspokojovaných v rámci pozdějších rozvrhových skupin.

[4] Soudní exekutor podle kárného žalobce výše uvedeným postupem závažně porušil povinnosti stanovené exekučním řádem a jinými právními předpisy. Kárný žalobce proto navrhuje posoudit jeho jednání jako závažný kárný delikt ve smyslu § 116 odst. 3 písm. a) exekučního řádu. Navrhuje, aby mu bylo uloženo kárné opatření ve formě pokuty ve výši 200.000 Kč. Kárný senát by měl zejména přihlédnout ke skutečnosti, že kárně obviněný byl již kárným soudem opakovaně kárně odsouzen.

[5] Kárně obviněný se k návrhu písemně nevyjádřil.

II. Splnění předpokladů pro věcné projednání

[6] Kárný senát nejprve zkoumal, zda kárná žaloba splňuje předpoklady pro její věcné projednání. Dospěl k závěru, že kárná žaloba byla podána osobou k tomu oprávněnou, obsahuje stanovené náležitosti a byla podána ve lhůtě stanovené v § 117 odst. 3 exekučního řádu. Kárná žaloba tedy splňuje předpoklady pro její věcné projednání.

III. Ústní jednání a posouzení věci kárným soudem

[7] Při ústním jednání kárný žalobce setrval na svém návrhu.

[8] Kárně obviněný se k spáchání kárných deliktů přiznal. Uvedená pochybení dle něj vznikla jednak proto, že program, který používal pro výpočet odměny, aplikoval špatnou výši DPH, jednak nebyly od základu pro výpočet odměny odečteny náklady dražby (zpravidla znalecký posudek). Zdůraznil, že veškeré částky, které účtoval protiprávně, bezodkladně vyplatil oprávněným osobám.

[9] Kárný senát posoudil jednotlivé skutky, které jsou kárně obviněnému kladeny za vinu, vycházel přitom z listinných důkazů, které byly v řízení předloženy, zejména z obsahu předložených spisů sp. zn. 099 EX 3264/10, 099 EX 7620/10, 099 EX 4428/12, 099 EX 3035/10, 099 EX 8640/11, 099 EX 8579/10, 099 EX 3680/12, 099 EX 10585/09, 099 EX 2780/09, 099 EX 1887/09, jakož i z relevantní právní úpravy a své konstantní judikatury. Hodnocení jednotlivých provedených důkazů je uvedeno dále.

[10] Z důkazů spisy kárně obviněného exekutora skutečně vyplynulo, že exekutor stanovoval odměnu protiprávně, neboť nesprávně určoval základ pro výpočet své odměny. Kárně obviněný se k tomu ostatně i doznal a výslovně uvedl, že za uvedená pochybení vskutku odpovídá on sám. Konkrétní částky, jejichž vyplacením se kárně obviněný obohatil na úkor oprávněné osoby nebo zástavního věřitele, činily 1.150 Kč (spis sp. zn. 099 EX 3264/10), 1.230 Kč (099 EX 7620/10), 2.290 Kč (099 EX 4428/12), 1.240 Kč (099 EX 3035/10), 1.670 Kč (099 EX 8640/11), 1.440 Kč (099 EX 8579/10), 840 Kč (099 EX 3680/12), 1.260 Kč (099 EX 10585/09), 1.320 Kč (099 EX 2780/09) a 1.550 Kč (099 EX 1887/09), vše bez DPH. V těchto deseti věcech se tedy kárně obviněný celkem obohatil o bezmála 14.000 Kč.

[11] Kárně obviněný během jednání zmínil své pochybnosti o zákonnosti vyhlášky č. 330/2001 Sb., aniž by tento argument nějak dále rozvinul. Z odůvodnění jeho příkazů k úhradě nákladů exekuce však ani náznakem nevyplývá, že by kárně obviněný exekutor řešil zásadní výkladové dilema, kvůli němuž by se snad rozhodl část platné vyhlášky neaplikovat, jak kárnému senátu předestíral. Proto se ani kárný senát dále touto otázkou nijak nezabýval (srov. v tomto směru naprosto stejnou skutkovou situaci řešenou rozhodnutím kárného senátu ze dne 31. 7. 2012, čj. 14 Kse 10/2011-117, část IV.1.).

[12] Z provedených důkazů (korespondence kárně obviněného s kárným žalobcem a k ní připojené výpisy z účtu) dále vyplynulo, že kárně obviněný v řádech dnů poté, co se jeho pochybení zjistilo, veškeré částky, o které se protiprávně obohatil, vyplatil bezhotovostně oprávněné osobě nebo zástavnímu věřiteli.

[13] Uvedeným jednáním kárně obviněný exekutor porušil povinnost dbát v exekuci ochrany práv účastníků řízení i třetích osob dotčených jeho postupem dle § 46 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), neboť porušil pravidla pro výpočet své odměny, jak je stanoví § 5 a § 6 vyhlášky č. 330/2001 Sb.

[14] Jednání kárně obviněného v popsaných případech vykazuje přinejmenším znaky nepřímého úmyslu. Současně je nutno ho hodnotit jako kárný delikt prostý podle § 116 odst. 2 písm. a) exekučního řádu, nikoliv jako závažný kárný delikt podle § 116 odst. 3 písm. a). V tomto se kárný senát neztotožnil s názorem kárného žalobce, který bez dalšího argumentoval tím, že jde právě o závažný kárný delikt. Ostatně nutno zopakovat závěry kárné judikatury, podle níž nesprávné určení výše jednotlivých položek nákladů exekuce mechanicky bez dalšího nezakládá kárnou odpovědnost soudního exekutora (v bodě [11] cit. rozhodnutí čj. 14 Kse 10/2011-117).

[15] Kárný senát na základě shora popsaných skutečností dospěl k závěru, že kárný návrh byl podán důvodně. Určení a vyplacení si odměny kárný senát vyhodnotil jako jeden delikt pokračující, neboť všech deset dílčích porušení zákona bylo vedeno jednotným záměrem naplňujícím skutkovou podstatu stejného deliktu, bylo provedeno stejným způsobem a spojeno blízkou souvislostí časovou a souvislostí v předmětu útoku. Pojem skutek totiž zná jak trestní právo hmotné, tak trestní právo procesní a v kárném řízení soud při vymezení skutku standardně aplikuje trestněprávní zásady (srov. např. rozhodnutí NSS ze dne 30. 10. 2012, čj. 14 Kse 7/2012-70, srov. též § 116 trestního zákoníku).

[16] Při úvaze o druhu a výši kárného opatření vycházel kárný senát ze skutečnosti, že soudní exekutor nestojí před tímto senátem poprvé. Rozhodnutím kárného senátu ze dne 17. 10. 2012, čj. 11 Kse 3/2009-129, mu byla za nedůvodné průtahy v celkem 10 spisech uložena pokuta 40.000 Kč. Dalším rozhodnutím kárného senátu ze dne 19. 11. 2012, čj. 15 Kse 1/2012-137, byla kárně obviněnému uložena pokuta ve výši 100.000 Kč za jiné tři skutky, a to, že bez vážného důvodu nerozhodl v zákonem stanovené lhůtě o návrhu povinného na odklad provedení exekuce a o návrhu na zrušení generálního inhibitoria, že nevyplatil v období od 1. 11. 2009 do 23. 12. 2011 v zákonem stanovených lhůtách oprávněnému částečně vymožená plnění, a za to, že byl v řízení bezdůvodně nečinný od 18. 2. 2010 do 6. 1. 2012, nerozhodl o návrzích povinné na zastavení a odklad exekuce, které mu byly doručeny dne 13. 4. 2010, a ani je nepostoupil exekučnímu soudu k rozhodnutí, a v jiném řízení byl nečinný v období od 12. 1. 2010 do 31. 1. 2011, kdy učinil nové žádosti o součinnost; v uvedených spisech, které předložil orgánu dohledu, byly učiněny takové změny, aby z nich nebylo možno zjistit skutečný průběh exekučního řízení, zejména byla změněna čísla listů, odstraněny urgence soudu související s nečinností soudního exekutora a také podání povinné, se kterými se nevypořádal.

[17] S ohledem na kárnou historii kárně obviněného exekutora je evidentní, že by nepostačila sankce ve formě písemného či veřejného napomenutí. Proto kárný senát dále zvažoval výši pokuty.

[18] Výše pokuty ukládaná kárným senátem nesleduje jednoduchou logiku, podle níž by se snad v každém dalším rozhodnutí, kterým bude kárně obviněný uznán vinným, pokuta mechanicky zvedala. Kárný senát musí posoudit též závažnost každého jednotlivého skutku a možné polehčující či přitěžující důvody.

[19] Významnou polehčující okolností v nynější věci je, že kárně obviněný veškeré částky, o které se neprávem obohatil, bezodkladně vyplatil oprávněným osobám (srov. bod [12] shora). Navíc svou vinu doznal, upřímně ji litoval, což přesvědčivě demonstroval i svým přístupem během jednání kárného senátu. Kárnému senátu současně jasně sdělil, že učinil veškeré možné kroky vedoucí k nápravě a zamezující tomu, aby se kdy v budoucnu tato situace opakovala.

[20] Částka, o kterou se kárně obviněný protiprávně obohatil, není nijak velká (necelých 14.000 Kč). Tím se nyní řešená situace liší od jiných věcí, kde se exekutor obohatil řádově o vyšší částky (srov. v bodě [11] cit. rozhodnutí čj. 14 Kse 10/2011-117). Je pravdou, že prokázané pochybení je poměrně časté (celkem v deseti věcech), jde ovšem o nedostatky do určité míry administrativního charakteru.

[21] Ze všech uvedených důvodů shledal kárný senát jako přiměřené kárné opatření pokutu ve výši 20.000 Kč. Uložená pokuta je splatná do 60 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Nejvyššího správního soudu.

[22] Na závěr se kárný senát musí pozastavit nad celkovou úrovní žaloby. Je tristní, že kárná žaloba vytýkající exekutorovi formální pochybení sama hýří nejrůznějšími přepisy a početními chybami. Například ke spisu sp. zn. 099 EX 8579/10 kárný žalobce uvádí, že si kárně obviněný určil odměnu ve výši 70.040 Kč, ze spisu však vyplývá, že šlo o odměnu ve výši 12.110 Kč (viz bod 6. žaloby); příkaz k úhradě nákladů exekuce ze dne 22. 5. 2014 označuje čj. 099 EX 10585/09-77, ze spisu však plyne, že správně má být čj. 099 EX 10585/09-59 (bod 8. žaloby); k témuž spisu uvádí, že jako základ pro výpočet odměny kárně obviněný stanovil nejvyšší podání z dražby nemovitostí v částce 200.000 Kč, nicméně z příkazu k úhradě nákladů exekuce čj. 099 EX 10585/09-59 plyne, že jako základ použil (protiprávně) částku 810.000 Kč, atd. Návrh celkově působí dojmem spíše hrubého, nehotového konceptu, který neprošel konečnou revizí před vypravením na Nejvyšší správní soud. Kárný senát proto vyslovuje svoje přesvědčení, že kárný žalobce bude v budoucnosti přistupovat ke svým návrhům s větší mírou pečlivosti.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. dubna 2015

JUDr. Zdeněk Kühn předseda kárného senátu