14 INS 9423/2010


R ?01 OD Ostrava 1 Ůdänatel. Místo pm cenu slim Krajský sand v üstravi 14 INS 941mm Blü'łłlłnzhüdnutí u pdvułáuí m WIWNHWIWHM-

ü 718 81 OstravaRRMHQGBTSSU '_2 [I-B-[HE w-~-= m . i: 'iv-::"gfh upa-Inna . WM---.r Krajský suud v Ústavě DEF*** WW Havlíčkovo nábřeží 34 rm-'na 51 mtrava 111575 " HI'HÍIIÚII'HIIEHI, hmmm ČEIIIKA DG WÍEI-l Tull. d ' .... młäúłhlľmmű...1; u:

t 1

-!NS 942311010 BIüB-anhudnuti ndwlání nuwillguljnuulllluwIIUWWL Iwnumum

1 1

!k

..lu Stanislav ha --Ruská 563 l'

Dmsimümmm 1mm; m' E.Prahnlü =-+ vMăubLhyüHułmdn ł) druätmdfnnisdmmhdu hnammwmł--IWMMMM

Adresát nezastižen-9-05-2016 oznámeno

Typlullpmłuvúnlllovlmldlnlhllläüodsthlů!LM-J r 3001) OSTRAm Hus-ls: 'F had. vln thlišenidorułujídlluorgănu: 22, mi 2015 u Ffljstísätsllty łpísemrmsplwhnúspďvnpd nwm Püšls" .... .. L: mmwmanmmmumnmmm [pisunnpstlss ř'lsł. Sľfj. i pm'u'ň mu mm" dn!

:mnm a přümenl nsnby, kin-á :áslllm ipľsemn 3 Prntniuäsälhulplse n n m pnupl u! dnů! smăntyadresäta, ü násisddd'l ndepřml přijetí säsilkv tpľsannnsü) byla mim: poučení ústnă-předáním napise sondu dne .... hŘÍľ písemném: poučení. 'na na. mmmunmunmtwu ..T ' ..ZUIBHM Mvpłvnlpłljvähssllky fpüemnnsü] byla ndůvndněnn Immuuhndmsvpnaiujendmm

'hüuvsdsnf úvodu, i Drahomíra Šmelkałová

D li ládnému dpdänl Iäsllkv ipísnninpstll nebyla pnskytnuta nezbytná snuflnnpsl 1mm.; mim .- .................... s m Kamma Pnhdamvér

Jména s přijmení psphp. která nsppstptla nuhfmpu spułlnnpst I: dpdänl :isilly [płsannpsti]

ł] násleüdth neposkpmutí strmé snuůmwstl hyip ppskpmmn pwłenl ústně-předáním písemného ppułsnl.Neposth nahymě spułlnnnsü spočívala vÍ ł l

Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vlvlvllvlvv v lvl lvv. vvv v. .vv-Ivvlv

14INS 9423/2010 B109-Rozhodnutí o odvolání, tisková skupina 112578-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta:

2 VSOL 310-2016.doc 2016/05/25 08:41 :22 Mgr. Zvoníček Martin, advokát, ID: ZVONÍČEMART 3

Typ DS: PFO_ADVOK Číslo věřitele: 30

Martin Zvoníček-Zvoníček Martin, Mgr., advokát, Lešetín VI 671, 76001 Zlín, CZ ID DS: 3hxft9k

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 07.06.2016 09:04:19

Lukáš Mareš 07.06.2016 10:22:23

Zprávu vypravil: Doručeno:

07.06.2016 09:04:18 07.06.2016 09:04:19

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

07.06.2016 10:22:23 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

13.06.2016 09:18 Kontrolu provedl: Mokrošová Petra

08.06.2016 00:59

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-v-v--v-Ivvlvlvlvv-Ivvv l I lv 'uv' l 'vvi 'VI-vv-

14INS 9423/2010 B109-Rozhodnutí o odvolání, tisková skupina 112578-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta:

2 VSOL 310-2016.doc 2016/05/25 08:41 :22 lng. Placr anonymizovano , anonymizovano , IČ: 25811118, ins. správce, ID: PLACR BORE650214 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Placr-lng. anonymizovano Placr, nábř. Dukelských hrdinů 561, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 ID DS: w37yduh

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

07.06.2016 09:04:23

Lukáš Mareš 07.06.2016 14:18:47

Zprávu vypravil: Doručeno:

07.06.2016 09:04:23

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

07.06.2016 14:18:47 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

13.06.2016 09:18 Kontrolu provedl: Mokrošová Petra

08.06.2016 00:59Spisová značka:14INS 9423/2010 Identifikace dotazuzll2578-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:07.06.2016 07:59 Kontrolu provedlzubreš Lukáš

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzľng. Placr anonymizovano , nar. Typľins. IDzPLACR BORE6502 anonymizovano , IČ: 25811118, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_lNSSPR 1D DS:W37yduh Stav DS Přístupná Název DS anonymizovano Placr, firma: anonymizovano Placr-Insolvenční správce IČ: 25811118

Adresa: nábř. Dukelských hrdinů /561, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, CZ anonymizovano Adresát:Mbr. Zvoníček Martin, advokát TYPľadvokát ID:ZVONÍČEMART 3 Udaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:3hxft9k Stav DS Přístupná Název DS Martin Zvoníček, firma: Mgr. Martin Zvoníček, advokát, ev.Č. 8793

1Č: 66248361

Adresa: Lešetín VI /67l, 76001 Zlín, CZnar. 25.10.1973 nepřístupná DS:0 adresátůnově zjišťbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena proz0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

AdresátzMatocha Stanislav, nar. TYPľppdnikajíc IDzMATOCHASTAN100455 1 10.04.1955, IC: 60039566, í FO podnikající FO Hledáno v DS:typ: PFO, Matocha, Stanislav, 10.04.1955, 60039566 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R

SDĚLENÍ (§ 49 odst. 4 o.s.ř.)

Adresát (jmeno a příjmení): Stanislav Matocha

Adresa, na kterou má být písemnost doručena: Ruská 563/22 101 00 Vršovice, Praha 10

Soud, který písemnost odevzdal k doručení: Krajský soud V Ostravě Havlíčkovo nábř. 34, Ostrava

Spisová značka a označení doručované písemnosti: KSOSB109-R0zh0dnutí 0 Odvolání

Protože jste nebyl při doručování písemnosti soudu zastižen a písemnost soudu nebylo možne' odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost soudu uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí te'to lhůty nebylo možne' písemnost vhodit do domovní nebo jine' adresátem užívané schránky, byla vrácena odesílajícímu soudu.

Písemnost si můžete vyzvednout u Krajského soudu v Ostravě, Havlíčkovo nábř. 34, Ostrava, v pracovní dny pondělí-čtvrtek 7:00 do 15:30 hod. a pátek 07:00 až 13:00 hod. na oddělení C 437.

Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Vyvěšeno: 23.6.2016 Sňato dne: 23.7.2016