14 INS 3655/2011-B7
14 INS 3655/ 2011-B7

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Pavlou Tomalovou v insolvenční věci dlužníka: STROJÍRNY DOSPIVA s.r.o., IČ 27791939, Hlubčická 2341/48C, 794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem, o schválení reorganizačního plánu dlužníka

takto:

I. Soud s c h v a l u j e reorganizační plán dlužníka STROJÍRNY DOSPIVA s.r.o., IČ 27791939, Hlubčická 2341/48C, 794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem, tak jak je tento reorganizační plán založen v insolvenčním spise 14 INS 3655/2011 v části A spisu.

II. Soud svolává na den 27.7.2011 v 13.00 hod. do jednací síně B 44 Krajského soudu v Ostravě schůzi věřitelů, jejímž předmětem bude projednání a hlasování o přijetí znaleckého posudku oceňujícího majetkovou podstatu dlužníka, který byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 25.5.2011 (č.l. B5 spisu).

III. Soud v souladu s ust. § 155 odst. 2 IZ předvolává znalce na schůzi věřitelů konané v den a hodinu dle odst. II. výroku tohoto usnesení za účelem projednání a schválení znaleckého posudku.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 30.3.2011 č.j.-A8 byla dlužníku povolena reorganizace a na den 31.5.2011 byla svolána schůze věřitelů za účelem projednání reorganizačního plánu.

Na schůzi věřitelů soud dle § 337 odst. 5 IZ posoudil odůvodněnost a vhodnost rozdělení věřitelů do skupin. V reorganizačním plánu byli věřitelé rozděleni do tří skupin. První tvořili věřitelé z úvěrových vztahů, kteří budou uspokojeni ve 100%, a to věřitel č. 1 Raiffeisenbank a.s. a věřitel č. 4 Česká spořitelna a.s. Druhou skupinu tvořili věřitelé pohledávek veřejnoprávního charakteru, kteří budou uspokojeni ve 100%, a to věřitel č. 3 Česká republika-Česká správa sociálního zabezpečení, č. 5 VZP, č. 8 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, č. 9 Finanční úřad v Krnově a č. 10 UniCredit Leasing CZ, a.s. Třetí skupinu věřitelů tvořili věřitelé z dodavatelsko odběratelských vztahů, kteří budou uspokojeni ve 30%, a to věřitelé č. 6 INIGEO a.s. a věřitel č. 7 Taylor okna dveře s.r.o. Soud posoudil, že věřitel č. 10 UniCredit Leasing CZ, a.s. bude tvořit samostatnou čtvrtou skupinu, neboť s ohledem na jeho postavení jako leasingového věřitele, který poskytl dlužníkovi leasing na kladkostroj a jednonosníkový mostní jeřáb (které jsou nutné pro další činnost dlužníka) a dle reorganizačního plánu mu bude uhrazeno 100% pohledávek, nelze tohoto věřitele přiřadit do jiné skupiny věřitelů.

Po rozřazení věřitelů do skupin soud přistoupil k hlasování věřitelů o reorganizačním plánu. První, druhá a čtvrtá skupina reorganizační plán přijaly dle § 347 odst. 1 IZ, neboť pro něj v každé skupině hlasovala většina věřitelů a jejich pohledávky představovaly nejméně polovinu z celkové jmenovité hodnoty pohledávek v jednotlivých skupinách. Ve třetí skupině jsou pouze dva věřitelé, a to věřitel č. 6 s pohledávkou ve výši 132.385,-Kč a věřitel č. 7 s pohledávkou ve výši 83.209,50 Kč. Z nich hlasoval pro přijetí reorganizačního plánu věřitel č. 7. Věřitel č. 6 se hlasování nezúčastnil a ani neposlal hlasovací lístek. V této skupině tudíž nebyla splněna podmínka pro přijetí reorganizačního plánu podle § 347 odst. 1 IZ, neboť hlasoval pouze věřitel s větší pohledávkou. Soud nicméně i v tomto případě může reorganizační plán schválit, a to dle ust. § 348 odst. 2 IZ.

Podle § 348 odst. 1 IZ schválí insolvenční soud reorganizační plán, jestliže

a) je v souladu s tímto zákonem a jinými právními předpisy

b) lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že jím není sledován nepoctivý záměr

c) jej každá skupina věřitelů přijala nebo se podle § 347 odst. 4 považuje za skupinu, která jej přijala

d) každý věřitel podle něj získá plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkurzem, ledaže přijímající věřitel souhlasí s nižším plněním

e) pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené byly uhrazeny nebo mají být podle reorganizačního plánu uhrazeny ihned poté, co se reorganizační plán stane účinným, ledaže bylo mezi dlužníkem a příslušným věřitelem dohodnuto jinak

Při posuzování splnění podmínek pro schválení reorganizačního plánu vycházel insolvenční soud z dosavadního průběhu insolvenčního řízení dlužníka, zejména ze zpráv insolvenčního správce o průběhu reorganizace, znaleckého posudku, zprávy o reorganizačním plánu a dále z vlastních šetření.

Insolveční soud neshledal, že by reorganizační plán předložený dlužníkem byl v rozporu s insolvenčním zákonem nebo jinými právními předpisy. Z dosavadního průběhu insolvenčího řízení a ani z obsahu spisu nevyplývá, že by reorganizační plán předložený dlužníkem sledoval nepoctivý záměr. Ze zprávy o reorganizačním plánu a ze znaleckého posudku vyplývá, že hodnota plnění, kterou by každý věřitel pravděpodobně obdržel v případě konkurzu je nižší než celková hodnota plnění, která je určena věřitelům v rámci plnění reorganizačního plánu. Zjištěná čistá likvidační hodnota ze znaleckého posudku pro případ řešení konkurzem činí 1.620.000,-Kč, součet pohledávek všech věřitelů činil 8.134.713,51 Kč (nyní po částečném zpětvzetí některých pohledávek je tato částka nepatrně nižší), přičemž uspokojení věřitelů dle reorganizačního plánu činí pro první, druhou a čtvrtou skupinu 100% a pro třetí skupinu 30%, což je více než kdyby se tito věřitelé uspokojovali v konkurzu. Ze zprávy o reorganizačním plánu pak vyplývá, že pohledávky za majetkovou podstatou a jim postavené na roveň jsou průběžně hrazeny a budou hrazeny poté, co reorganizační plán nabude účinnosti.

Z uvedených skutečností vyplývá, že jsou splněny podmínky pro schválení reorganizačního plánu, soudem stanovené v § 348 odst. 1 písm. a, b, d, e) IZ. Insolvenční soud se dále zabýval splněním podmínky stanovené v § 348 odst. 1 písm. c) IZ. Shledal, že i přesto, že reorganizační plán nepřijala třetí skupina věřitelů (neboť nehlasoval věřitel s větší pohledávkou) je možné, i přesto tento reorganizační plán schválit, jelikož jsou naplněny podmínky dle ust. § 348 odst. 2 IZ ve spojení s ust. § 349 odst. 1, 2 IZ. Dle těchto ustanovení lze schválit reorganizační plán i v přpadě, že nebyla splněna podmínka dle § 348 odst. 1 písm. c) IZ, neboť reorganizační plán přijaly tři skupiny věřitelů ze čtyř. Reorganizační plán také zajišťuje rovné zacházení s každou zajištěnou pohledávkou v rámci třetí skupiny, která jej nepřijala a je také ve vztahu k této skupině spravedlivý. Dále lze se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že schválení a uskutečnění reorganizačního plánu nepovede k dalšímu úpadku dlužníka nebo jeho likvidaci.

Jelikož byly splněny všechny podmínky pro schválení reorganizačního plánu stanovené insolvenčním zákonem, soud reorganizační plán schválil.

Soud zároveň s tímto rozhodnutím rozhodl o svolání schůze věřitelů s předmětem jednání, jak je uvedeno v odst. II. výroku tohoto usnesení, neboť dosud nebyl věřiteli projednán znalecký posudek. Soud upozorňuje věřitele na možnost hlasovat o přijetí či nepřijetí znaleckého posudku hlasovacím lístkem. Na toto jednání soud zároveň předvolal dle § 155 odst. 2 IZ znalce.

Poučení: Toto usnesení je zároveň předvoláním ke schůzi věřitelů konané dne 27.7.2011.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Usnesení se doručuje zvlášť dlužníku a insolvenčnímu správci.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto unsesení, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Odvolání však mohou podat jen ti z věřitelů, kteří hlasovali pro odmítnutí reorganizačního plánu.

Reorganizační plán je účinný, jakmile rozhodnutí o jeho schválení nabude právní moci.

V Ostravě, dne 3.6.2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Pavla Tomalová, v.r. Monika Chalanová samosoudkyně