14 INS 26970/2015ilatel:--' .'Kraiský soud 'v üstravě Havlíčkova nábřeží 34 . 'TZB EI Ůstrava 27552IIIIIIl'I-'l +I-l-I-l-Irllll

Praiułeadmátnehjd mann, . ' :-.

(ł _ pumuÉulułznaýnprmna__ dnu,... .... .....aad u

mikinmmmummm u l

gl mim MWK." Rum 'Hp l,L I _-.:'-_r' ł 7** =ł š wamąąumauu

.I-'h'l'h . l

-'Ed-Pfii* i i: n :l x. I l l.: I-I: I-I .-..-.. ; z: ~ L. 'i " " ł l i i i l ' r* _ f 'L ľ'-_;";:'~_.' .'_. l. i I u | 'LIL *WT-lm ' ' '-Ú 1 Ď'-i'. I : , .

1---

-Il-' 1. u f IlIIIIIIII'II-l-I-l-n-l-h

.. 5. ř--i'ł ' !NS :ówmznm AH-Rmhudnutí a üdvüłáni "' ł mg u "

Ulnłmiaäsiilta mísammsu la i .. _ . u hr .-.'.-'. .2:35 51":: ' Frantlšfłk HamIHEk dna.. m...v .... ,21.

_ __ 1. máje 502133 námntesiadreuuämhu T83 35 Hůrka nad Maruti" LL/UÍ vúlnänídubě, hrlulułemdu __-j--mez-.itemuiruanemduejíi::'-§23 Ú' 3,41% F5? Mámułilmłníwdälajldmbrmn p ť

'."-. '..-'-"IF' .-. :--'._._'-:-.§ . .-. .--ł-as.. -. I '-_ '."-' : -.-!u . 'L ._-II . _-

i-f '.-

' ._': _ ..E ' 'I I'll. l..II I"II-_ LFJ.I_ "'ł' J"

:L Radka PU či

'1. --'.

5--_ :HH-:H :url: 'I_.__. l l' 'Il ~__ _I-...7. .-.

Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-le-'li--v-vv-vvlvv

.vv-v v l l VI . 'vlvvvvll I

14INS 26970/2015 A14-Rozhodnutí o odvolání, tisková skupina 27852-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta:

323-16.docx 2016/05/06 07:07:38 JUDr. Petruň Jiří, IČ: 47844582, exekutor, ID: PETRUŇ_JIŘÍ 5 Typ DS: OVM_EXEKUT

Petruň Jiří, JUDr.-soudní exekutor, K.H.Máchy 1294/2, 78701 Šumperk, CZ ID DS: 8sdg8ur

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 01.06.2016 08:39:04

Lukáš Mareš 01.06.2016 10:59:59

Zprávu vypravil:

Doručeno:

01.06.2016 08:39:04 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

01.06.2016 08:39:04 01.06.201610:59:59

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

03.06.2016 14:23 Kontrolu provedl: Mokrošová Petra

02.06.2016 01 :01Spisová značka:14INS 26970/2015 Identifikace dotazu:27852-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:01.06.2016 07:36 Kontrolu provedlzubreš Lukáš

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresát: JUDr. Petruň Jiří, IČ: 47844582, Týpľexekutor~ ID:PETRUŇ_JIŘÍ_ 5 exekutor Údaje o schránce: typ OVM_EXEKUT ID DS:8sdg8ur Stav DS Přístupná Název DS firma: Petruň Jiří, JUDr.-soudní exekutor IČ: 47844582 Adresa: K.H.Máchy 2/1294, 78701 Šumperk, CZ

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS prozl adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzKamínek František, nar. Typľpwdnikajíc IDzKAMÍNEKFRANl4ll46 l 14.11.1946, IC: 45189072, í FO podnikající FO Hledáno V DS:typ: PFO, Kamínek, František, 14.11.1946, 45189072 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPRKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R