14 INS 19306/2013


1 I l Havlíčkův náhhłíiä* a' H' ----- '17. 'a á:;:EEEj-:.;ą U TIS 81 Ústrau ' a ,. x: a' 1-

RRU4T1399359U ůdľäát l _ a'-' El- n .v nn Ją. af; ra p.H* u u Rum' Jarüslava Masamvičüvă I ' Í'-"-ÍEJ--I'n-'š ' -* ' Lechüwicmva 233955 í _ _ _----' .. ?DE DID Hmmm-Mora? _l1_'av ' í' Win-Hub-r .-: _ s' Krajský snud v Ostravě l uwł'mmm . Havlíčkavu nábřeží . i 728 81 üstrm'n !156315 k nmmmm . dn: I-I ú-

mann: WIMWHII ľ l* I .

' I ü 3 BEZ-Ruzhnduułl a odvolání + 1354 v s--Jamal: = Masnmvičuvá '

Lechn i va 233915 702 II | Dat va-Mnravská üstravaIlllHl

*1

F 'i gmgmmuwmmuwgm

!5315-

|leg|wgnllp|njul mnm

nmmum:mw . ._ vůlułnldnhăhyluhłeulj admäunuünnlsdlräntrüłJunuammrmumw--' IMMMIIIEIT x *u manual-mnm

ł *a .

*. L mmwmml.

"I-

3.61 /ýcTyplubumłolinldoihstnídlmlnu[§49M1,L3mtř.łmJEK-Ý OSTRAW

našla: had. ?3 . 1 5. UB. 2016 thláłenl dorułujidlm urgáml: M mi' Dumůcnu FE::u Přijetí :áslľlly [phmmstl] byla udepłenu dne

Jumapmmnrmbmmmuuutpmm mpłelapHJmnut má _ I WWE W ummumrpmmmumpmmmmmmummmm-pmm . . .:Ísesuudu dne. r I, písmaupautem. , c _ r. ..~.. t. * '. .--.-łWndmä-ž.: .... l ....

Ddapfenľ Hietíäsllłlylpísemnnstí] byla odůvodněnn 1 dmnümm:--mastnou. . -buumľenídilmdu. Iamm' Smajdo D III řádném dudănl :ásilty [pl'umnuitil nabyla pnikrtnuta neabrtná Hulínth i _ 'hm-.1* dne ?313 k!" , "i 5:51 Jména a příjmení !3541413ł hm nepnskytła I'IEIhthH mułtnnust l: dodání :äsllkjl' EF 3 5-1-tpísemnüstü ' !Ji-Ě*

~ PČ? ti-';r podpłsdůučwatele

ü näsłedckh nepaslcmm WH! !Intimnosti byla poskrmm pmłenl ústnł-pfedänhn písemného poučení.

Hepmhymutí nuhymă snuünmsrl spočívá:: vSpisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

-vl vvvv "v lvl lvl lvvvvuvl

14INS 19306/2013 B52-Rozhodnutí o odvolání + B54, tisková skupina 115636-4/2016 KANCELÁŘ Lhůta:

2 VSOL 1055-2015.doc 2016/04/28 13:45:06,2 VSOL 379-2016.doc 2016/04/28 13:29:59 Mgr. Krakovka anonymizovano , anonymizovano , IČ: 70312303, ins. správce, ID: KRAKOVKROMA720919 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Krakovka-Mgr. anonymizovano Krakovka, Jaklovecká 1249/18, Ostrava-Slezská Ostrava, 710 00 ID DS: vczx8f9

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

01.06.2016 08:35:16 01.06.2016 08:35:17

Lukáš Mareš 01.06.2016 14:39:04

Zprávu vypravil: Doručeno:

01.06.2016 08:35:16 01.06.2016 08:35:17

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

01.06.2016 14:39:04 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

03.06.2016 14:14 Kontrolu provedl: Mokrošová Petra

02.06.2016 01:01Spisová značka:14INS 19306/2013 Identifikace dotazu:115636-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:01.06.2016 07:31 Kontrolu provedlzubreš Lukáš

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupna DS:l adresátů

AdresátzMgr. Krakovka anonymizovano , nar. Typľins. ID:KRAKOVKROMA7209 anonymizovano , IČ: 70312303, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR ID DS:vczx8f9 Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano Krakovka, firma: Mgr. anonymizovano Krakovka

IČ: 70312303

Adresa: Jaklovecká 1249/18, Ostrava-Slezská Ostrava, 710 00 anonymizovano

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena proz0 adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzMasarovičová garoslava, nar. Typľpwdnikajíc IDzMASAROVJAR0170371 1 17.03.1971, IC: 73030252, í FO podnikající FO Hledáno V DS:typ: PFO, Masarovičová, Jaroslava, 17.03.1971, 73030252 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR Konec výpisu _______________________________________________________________________ __

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R

SDĚLENÍ (§ 49 odst. 4 o.s.ř.)

Adresát (jmeno a příjmení): Jaroslava Masarovičová

Adresa, na kterou má být písemnost doručena: Lechowiczova 2839/5 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Soud, který písemnost odevzdal k doručení: Krajský soud V Ostravě Havlíčkovo nábř. 34, Ostrava

Spisová značka a označení doručované písemnosti: KSOSB52-R0zh0dnutí 0 Odvolání + B54

Protože jste nebyl při doručování písemnosti soudu zastižen a písemnost soudu nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost soudu uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jine adresátem užívané schránky, byla vrácena odesílajícímu soudu.

Písemnost si můžete vyzvednout u Krajského soudu v Ostravě, Havlíčkovo nábř. 34, Ostrava, v pracovní dny pondělí-čtvrtek 7:00 do 15:30 hod. a pátek 07:00 až 13:00 hod. na oddělení C 437.

Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Vyvěšeno: 21.6.2016 Sňato dne: 21.7.2016