14 INS 15236/2015
_ ._ . -.-; _ Krajský sand v üstravě . Havlíčkův!) nábřeží 34 dn: ..um .-" " ?ZE El üstrava

Wadmmm

[nwm: 11mm . .. Š? Mummmmnumu 47537 m,!HW |||!|ił| JIj|liMijiHMlHjImlWlłJ!iü]|||§|1 Ill u I , * ů T '5 * 14 [HS !5131532015-FluJ usncsení.l .-. .-'--.' ..1-.'5-'. .II III. ' ._-:-;.--" In t:. .-._ ..:|"-_-_-' _ Z_-'.I.j-'-'-j"ť +45. .'-

Šárka Iris Widmanüvá

Krestüva 5 'Hm 3G' üstrava-Hra hüvka

Hana.: mu

mnammrmwmg. "mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-lvl. lv lv vlva l lvl vlvv 'I'va-vlvvlvvv

14INS 15236/2015 -P1-3 usnesení, tisková skupina 47587-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 15.10.2016

15236-2015-Widmanová-Mgr. 2016/05/11 07:45:12 Mgr. Nováková anonymizovano , anonymizovano , IČ: 66254469, ins. správce, ID: NOVÁKOVZDEŇ755220 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Nováková-Mgr. anonymizovano Nováková, Boleslavova 710/19, 70900 Ostrava, CZ ID DS: g7sx9y2

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 11.05.201614:11:49 11.05.201614:11:50

Zprávu vypravil: Táňa Kajzarová

Doručeno: 11.05.2016 14:21:35

11.05.2016 14:11 :49 11.05.2016 14:11 :50

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

11.05.2016 14:21 :35 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.05.2016 08:26 Kontrolu provedl:

12.05.2016 02:02

Mokrošová Petra

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-le-'li--v- Ivvvvvv lv lv lv lv vv-v Ivvlvvlvlvvlvvllv

14INS 15236/2015 -P1-3 usnesení, tisková skupina 47587-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 15.10.2016

15236-2015-Widmanová-Mgr. 2016/05/11 07:45:12 Mgr. Svoboda Martin, IČ: 67199330, exekutor, ID: SVOBODA 67199330 1

Typ DS: OVM_EXEKUT Číslo věřitele: 1

Svoboda Martin, Mgr.-soudní exekutor, Husitská 692/3, 41501 Teplice, CZ ID DS: 96jg82e

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 11.05.201614:11:35

Zprávu vypravil: Táňa Kajzarová

Doručeno: 11.05.2016 20:00:03

11.05.201614:11:35

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

11.05.2016 20:00:03 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.05.2016 08:26 Kontrolu provedl:

12.05.2016 02:02

Mokrošová PetraSpisová značkazl4INS 15236/2015 Identifikace dotazuz47587-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:11.05.2016 13:04 Kontrolu provedląíKajzarová Táňa

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzMgr. Nováková anonymizovano , nar. Typľins. ID:NOVÁKOVZDEŇ7552 anonymizovano , IČ: 66254469, ins. správce správce Údaje O schránce: typ PFO_INSSPR ID DS:g7sx9y2 Stav Ds Přístupná

Název DS anonymizovano Nováková, firma: Mgr. anonymizovano Nováková IČ: 66254469 Adresa: Boleslavova 19/710, 70900 Ostrava, CZ anonymizovano

Adresátzer. Svoboda Martin, IČ: TYPľexekutor ID:SVOBODA 67199330 1 67199330, exekutor Údaje o schránce: typ:OVM_EXEKUT 1D DS:96jg82e Stav DS Přístupná Název DS firma: Svoboda Martin, Mgr.-soudní exekutor IČ: 67199330

Adresa: Husitská 3/692, 41501 Teplice, CZ

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena proz0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

Adresát:Widmanová Šárka Iris, nar. T31 podnikajíc: ID:WIDMANOŠÁRKO51079 1 05.10.1979, IC: 70735611, í FO podnikající FO Hledáno v DS:typ: PFO, Widmanová, Šárka Iris, 05.10.1979, 70735611 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFC, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPRKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R

V.K.

Usnesení : -zveřejní V IR -doruč :-dlužnüçovi Iris-Widmanova -ins. správci

-V1-Mgr. Svoboda kal. doručení + 15 dnů k PM (PM podle V1)

-poté vyznač v ISIR, obal, v PL vyznačeno -založ (ODITA pro Odmítnatoa P]-viz B3)

V Ostravě dne 11.5.2016 Jarmila Kovalčíková, Vsú

-P1-3

-DS, jinak 019. III. -DS, jinak 019. I.