14 INS 12836/2011


m, ' Mllüddmüm f _

I'm'lnh adruát ntbfl müłen. r .Í-l

WWWWWFÍWMĚWÁLJ .

.. mamapłlłnunlmm--_. H...HH u ?umře si admät zásilka [pkmn vúlunmuhürlavluienaúu t _ Hmmm Hmmm _;ř_."I_' :J .

MHD '.-' |_. .lh i i.. .r _ ' ..k 'q _ ' '-.' 1--u. . I .l : -Iľ.. I1_. _"_ l l. l "'"'r ů' . .. . I-|-I.-|_-ImmllIH--llll .l-I-.l ł' II . u-u' d '3. __ '..-' .' _ '."I.-a. __.-._ _ l l Lll'ťl' 7:' I ň:-_-_ ". I l.-I i u

Krajský 'iülld v üstravě

Havlíčknvü nábřeží 34

713 El üstrava

'L

*52 mm x., x.

ř. h' aua Paletüvá Mládežnická 4M

T47 57 Slavküv

'ir

1m WW illlllüllłlšlľh

.-

ü

"l

ů

1mm W

W l lt

52447

Tull.'.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-le-'li--v-vI-Illvv Ivlv Ivu-vlvvvllvlvlvvlllvlv

14INS 12836/2011 B33-Rozhodnutí o odvolání, tisková skupina 52447-5/2016 SOUDCE Lhůta:

1 VSOL 440-2016.doc 2016/05/11 14:27:24 Mgr., lng. Hepperová anonymizovano , anonymizovano , IČ: 47634588, ins. správce, ID: HEPPEROEVA 656030 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Hepperová-Mgr., lng. anonymizovano Hepperová, Rybářská 1665/2, Opava-Předměstí, 746 01 ID DS: 868xzpr

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

01.06.2016 08:37:22 01.06.2016 08:37:23

Lukáš Mareš 01.06.2016 08:58:08

Zprávu vypravil: Doručeno:

01.06.2016 08:37:22 01.06.2016 08:37:23

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

01.06.2016 08:58:08 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

03.06.2016 08:13 Kontrolu provedl: Mokrošová Petra

02.06.2016 01 :01Spisová značkazl4INS 12836/2011 Identifikace dotazu:52447-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:01.06.2016 07:33 Kontrolu provedlzubreš Lukáš

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůIČ: Hledáno V DS:typ:

66723655, fyzická FO, Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Paletová, Iv anonymizovano , 66723655AdresátzMgr., Ing. Hepperová anonymizovano , nar. Typľins. ID:HEPPEROEVA 6560 anonymizovano , IČ: 47634588, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_1NSSPR 1D DS:868xzpr Stav DS Přístupná Název DS anonymizovano Hepperová, firma: anonymizovano Hepperová-Insolvenční správce IČ: 47634588 Adresa: Rybářská 2/1665, 74601 Opava, CZ anonymizovano nepřístupná DS:0 adresátů nově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů AdresátzPaletová anonymizovano , anonymizovano , TYP=:fyzioká IDzPALETOVIVAN230568 1

Konec výpisu---------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 Z 1

AAM112R