14 INS 11612/2011-B46
14 INS 11612/2011-B46

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Pavlou Tomalovou v insolvenční věci dlužníka: Jiří anonymizovano , anonymizovano , 783 57 Tršice 245, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

Soud p o v o l u j e manželům Alence Janhubové a Miroslavu Janhubovi, oba bytem Bělkovice-Lašťany 203, nabývat majetek z majetkové podstaty dlužníka Jiří anonymizovano , anonymizovano , 783 57 Tršice 245, zahrnutý do soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 01.06.2012 (č.l. B5), pod položkou 1.5.-pozemek parc.č.797/15, orná půda v k.ú. Bělkovice. Odůvodnění:

Dne 29.12.2015 (č.l. B 42 spisu) byla insolvenčnímu soudu doručena žádost manželů Janhubových o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. V žádosti uvedli, že jsou tchány dlužníka, o koupi nemovitostí v majetkové podstatě dlužníka mají osobní zájem, neboť chtějí podpořit řešení úpadku jejich zetě a jiný zájemce s ohledem na velikost a umístění pozemku se bude hledat jen obtížně.

Podáním doručeným soudu dne 29.12.2015 (č.l. B43 spisu) se insolvenční správce k návrhu vyjádřil tak, že navrhuje, aby žádosti bylo vyhověno, neboť manželé nabízejí 40.000,-Kč, což je více, než původní zájemce-Zemědělské družstvo Bohuňovice, který od svého úmyslu odstoupil. Správce dále uvedl, že jde o menší parcelu uprostřed pole, takže nemovitost je obtížně prodejná.

Dle ust. § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou.

Dle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Vzhledem k tomu, že zástupce věřitelů i zajištěný věřitel v jedné osobě souhlasí s tím, aby z majetkové podstaty dlužníka nabyli majetek tcháni dlužníka, za kupní cenu 40.000,-Kč, a byly splněny podmínky ust. § 295 IZ, rozhodl soud tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Ostravě dne 28.01.2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Pavla Tomalová, v.r. Táňa Kajzarová samosoudkyně