14 ICm 4065/2013
Jednací číslo: 14 ICm 4065/2013-21 Sp.zn. ins. řízení: KSOS 14 INS 7119/2013

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Bartoszovou, Ph.D. ve věci žalobkyně: JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M., se sídlem Ježník 18, 794 01 Krnov, insolvenční správkyně dlužnice Květoslavy anonymizovano , anonymizovano a dlužníka Dušana anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Lichnov 50, PSČ 793 15, proti žalované: Simona anonymizovano , nar. 01.01.1981, bytem Dubnice 62, 794 01 Krnov, o odpůrčí žalobě

takto:

I. U r č u j e s e, že darovací smlouva ze dne 27.11.2010, kterou dlužnice Květoslava anonymizovano , anonymizovano a dlužník Dušan Bartoš, anonymizovano , oba bytem Lichnov 50, PSČ 793 15, jako dárci převedli nemovitosti ve společném jmění manželů na žalovanou jako obdarovanou, a to jednotku č. 62/1-byt, která se nachází v budově čp. 62-bytový dům na pozemku parc. č. st. 81/1 a dále podíl o velikosti 2178/10000 na společných částech domu čp. isir.justi ce.cz

62 a podíl o velikosti 2178/10000 na pozemku parc. č. st. 81/1-zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Dubnice, obec Lichnov, zapsáno na LV 100 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov, je vůči insolvenčním věřitelům dlužnice Květoslavy anonymizovano , anonymizovano a dlužníka Dušana anonymizovano , anonymizovano n e ú č i n n ý m právním úkonem.

II. Žalovaná j e p o v i n n a vydat plnění z neúčinného právního úkonu, a to jednotku č. 62/1-byt, která se nachází v budově čp. 62-bytový dům na pozemku parc. č. st. 81/1 a dále podíl o velikosti 2178/10000 na společných částech domu čp. 62 a podíl o velikosti 2178/10000 na pozemku parc. č. st. 81/1-zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Dubnice, obec Lichnov, zapsáno na LV 100 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov, do majetkové podstaty dlužnice Květoslavy anonymizovano , anonymizovano v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 14 INS 7119/2013 a do majetkové podstaty dlužníka Dušana anonymizovano , anonymizovano v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 14 INS 7110/2013, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

III. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

IV. Žalovaná j e p o v i n n a zaplatit České republice na účet Krajského soudu v Ostravě soudní poplatek ve výši 5.000,-Kč do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobou doručenou soudu dne 03.12.2013 a vedenou pod sp. zn.se žalobkyně domáhala proti žalované určení, že darovací smlouva ze dne 27.11.2010, kterou dlužnice Květoslava anonymizovano , anonymizovano spolu s manželem Dušanem anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Lichnov 50, PSČ 793 15, jako dárci převedli nemovitosti ve společném jmění manželů na žalovanou jako obdarovanou, a to jednotku č. 62/1-byt, která se nachází v budově čp. 62-bytový dům na pozemku parc. č. st. 81/1 a dále podíl o velikosti 2178/10000 na společných částech domu čp. 62 a podíl o velikosti 2178/10000 na pozemku parc. č. st. 81/1-zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Dubnice, obec Lichnov, zapsáno na LV 100 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro

ICM R

Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov, je vůči insolvenčním věřitelům dlužnice Květoslavy anonymizovano , anonymizovano neúčinným právním úkonem s tím, že žalovaná je povinna vydat plnění z tohoto neúčinného právního úkonu do majetkové podstaty dlužnice Květoslavy anonymizovano v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 14 INS 7119/2013.

Žalobou doručenou soudu dne 03.12.2013 a vedenou pod sp. zn. 14 ICm 4066/2013 se žalobkyně domáhala proti žalované určení, že darovací smlouva ze dne 27.11.2010, kterou dlužník Dušan Bartoš, anonymizovano spolu s manželkou Květoslavou anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Lichnov 50, PSČ 793 15, jako dárci převedli nemovitosti ve společném jmění manželů na žalovanou jako obdarovanou, a to jednotku č. 62/1-byt, která se nachází v budově čp. 62-bytový dům na pozemku parc. č. st. 81/1 a dále podíl o velikosti 2178/10000 na společných částech domu čp. 62 a podíl o velikosti 2178/10000 na pozemku parc. č. st. 81/1-zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Dubnice, obec Lichnov, zapsáno na LV 100 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov, je vůči insolvenčním věřitelům dlužníka Dušana anonymizovano , anonymizovano neúčinným právním úkonem s tím, že žalovaná je povinna vydat plnění z tohoto neúčinného právního úkonu do majetkové podstaty dlužníka Dušana anonymizovano , anonymizovano v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 14 INS 7110/2013.

Oba žalobní návrhy odůvodnila žalobkyně tím, že usnesením Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. 14 INS 7110/2013-A10 ze dne 11.06.2013 byl zjištěn úpadek dlužníka Dušana anonymizovano a usnesením Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. 14 INS 7119/2013-A7 ze dne 11.06.2013 byl zjištěn úpadek dlužnice Květoslavy anonymizovano , insolvenční správkyní byla v obou ins. řízeních ustanovena JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M., se sídlem Ježník 18, 794 01 Krnov a soud povolil oběma dlužníkům řešení úpadku oddlužením. V souvislosti se zjišťováním majetkových poměrů obou dlužníků žalobkyně zjistila, že dlužníci vlastnili v SJM nemovitosti, a to jednotku č. 62/1-byt, která se nachází v budově čp. 62-bytový dům na pozemku parc. č. st. 81/1 a dále podíl o velikosti 2178/10000 na společných částech domu čp. 62 a podíl o velikosti 2178/10000 na pozemku parc. č. st. 81/1-zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Dubnice, obec Lichnov, zapsáno na LV 100 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov (dále také předmětné nemovitosti ). Tyto nemovitosti oba dlužníci jako manželé darovali své dceři-žalované, a to darovací smlouvou ze dne 27.11.2010 s právními účinky vkladu práva ke dni 29.11.2010 a žalovaná je tak vlastníkem předmětných nemovitostí. Bezplatný převod předmětných nemovitostí představuje ve smyslu § 240 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ ) právní úkon bez přiměřeného protiplnění a podle § 240 odst. 2 IZ právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. Podle § 235 IZ neúčinnými jsou právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Za právní úkon se považuje též dlužníkovo opomenutí. Žalovaná je dcerou obou dlužníků-dárců, tj. osobou blízkou dle § 116

ICM R občanského zákoníku. Z přihlášek věřitelů do insolvenčních řízení obou dlužníků vyplývá, že úpadek u obou dlužníků nastal již před uzavřením darovací smlouvy a navíc s ohledem na příbuzenský poměr žalované jako obdarované a dlužníků jako dárců platí zákonná domněnka, že dlužníci Květoslava anonymizovano a Dušan Bartoš byli v době převodu předmětných nemovitostí v úpadku. Oba dlužníci přitom zkrátili možnost uspokojení věřitelů v insolvenčním řízení, když v insolvenčním řízení dlužnice Květoslavy anonymizovano byly zjištěny nezajištěné pohledávky ve výši 566.037,30 Kč a v insolvenčním řízení dlužníka Dušana anonymizovano byly zjištěny zajištěné pohledávky ve výši 299.828,09 Kč a nezajištěné pohledávky ve výši 328.009,07 Kč, tj. zjištěné pohledávky ve výši celkem 627.837,16 Kč. Ze soupisu majetkové podstaty obou dlužníků vyplývá, že ani u jednoho z těchto dlužníků nebudou věřitelé uspokojeni v insolvenčním řízení zcela, neboť stav majetkové podstaty u dlužnice Květoslavy anonymizovano činí (bez hodnoty předmětných darovaných nemovitostí sepsaných pod bodem 3.1) 31.687,-Kč a u dlužníka Dušana anonymizovano činí (bez hodnoty předmětných darovaných nemovitostí sepsaných pod bodem 3.2) 820.544,-Kč, z toho činí hodnota nemovitostí ve výlučném vlastnictví dlužníka Dušana anonymizovano sepsaných pod bodem 3.1.-800.000,-Kč. Za tuto částku však dle žalobkyně nelze dlouhodobě předmětné nemovitosti prodat, zejména s ohledem na lokalitu těchto nemovitostí a žalobkyně předpokládá, že skutečná tržní hodnota nemovitostí sepsaných pod bodem 3.1. činí 200.000,-Kč, max. 300.000,-Kč. Podle § 240 odst. 3 IZ právnímu úkonu bez přiměřeného protiplnění lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, anebo v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby. Insolvenční řízení bylo zahájeno dne 14.03.2013, přičemž darovací smlouva byla uzavřena dne 27.11.2010.

Podle § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Usnesením ze dne 02.06.2014, č.j.-9, které nabylo právní moci dne 06.06.2014, byla obě řízení vedená pod sp. zn.a sp. zn. 14 ICm 4066/2013 spojena ke společnému řízení, které bude nadále vedeno pod sp. zn..

Žalovaná ve svém vyjádření k žalobě uvedla, že jí rodiče Dušan Bartoš a Květoslava anonymizovano darovali předmětnou bytovou jednotku dne 27.11.2010 a v té době neuvažovali o úpadku .

K nařízenému jednání dne 06.08.2014 se žalovaná bez omluvy nedostavila a nepožádala o odročení jednání, a soud proto za splnění podmínek dle § 101 odst. 3 o.s.ř. jednal v nepřítomnosti žalované, přičemž v její nepřítomnosti věc projednal a rozhodl, vycházeje přitom z obsahu spisu a z provedených důkazů.

Soud provedl dokazování listinami ze spisu Krajského soudu v Ostravě sp. zn. KSOS 14 INS 7119/2013 (dlužnice Květoslava anonymizovano ), ze kterých zjistil a vzal za prokázáno:

ICM R

-z vyhlášky Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. KSOS 14 INS 7119/2013-A2 ze dne 14.03.2013, že k insolvenčnímu návrhu dlužnice bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužnice Květoslavy anonymizovano ;

-z usnesení Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. 14 INS 7119/2013-A7 ze dne 11.06.2013, že byl zjištěn úpadek dlužnice Květoslavy anonymizovano , insolvenční správkyní byla ustanovena JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M., se sídlem Ježník 18, 794 01 Krnov a soud povolil řešení úpadku oddlužením;

-ze soupisu majetkové podstaty ze dne 22.08.2013 (B1), že žalobkyně sepsala do majetkové podstaty finanční prostředky ve výši 6.087,-Kč (penzijní připojištění) a movité věci v hodnotě 25.600,-Kč (elektronika, nábytek a dvě motorová vozidla);

-z doplnění soupisu majetkové podstaty (B2) ze dne 27.08.2013, že žalobkyně doplnila soupis majetkové podstaty o předmětné nemovitosti, tj. jednotku č. 62/1-byt, která se nachází v budově čp. 62-bytový dům na pozemku parc. č. st. 81/1 a dále podíl o velikosti 2178/10000 na společných částech domu čp. 62 a podíl o velikosti 2178/10000 na pozemku parc. č. st. 81/1-zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Dubnice, obec Lichnov, zapsáno na LV 100 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov, oceněné částkou 400.000,-Kč s poznámkou, že k tomuto sepsanému majetku uplatňuje právo žalovaná;

-z doplnění soupisu majetkové podstaty (B5) ze dne 12.11.2013, že předmětné nemovitosti byly oceněny na částku 150.000,-Kč;

-z protokolu o přezkumném jednání ze dne 20.11.2013 a seznamu přihlášených pohledávek P1-P8, že u přezkumného jednání byly přezkoumány přihlášené nezajištěné pohledávky věřitelů č. 1-8, které byly zjištěny, a to ve výši celkem 566.037,30 Kč;

-z výpisu z katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov, že na LV 100 pro katastrální území Dubnice, obec Lichnov je zapsáno vlastnické právo žalované Simony anonymizovano , nar. 01.01.1981 k předmětným nemovitostem, přičemž jako nabývací titul je uvedena darovací smlouva ze dne 27.11.2010 s právními účinky vkladu práva ke dni 29.11.2010.

Soud dále provedl dokazování listinami ze spisu Krajského soudu v Ostravě sp. zn. KSOS 14 INS 7110/2013 (dlužník Dušan Bartoš), ze kterých zjistil a vzal za prokázáno:

-z vyhlášky Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. KSOS 14 INS 7110/2013-A2 ze dne 14.03.2013, že k insolvenčnímu návrhu dlužníka bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka Dušana anonymizovano ;

ICM R

-z usnesení Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. 14 INS 7110/2013-A10 ze dne 11.06.2013, že byl zjištěn úpadek dlužníka Dušana anonymizovano , insolvenční správkyní byla ustanovena JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M., se sídlem Ježník 18, 794 01 Krnov a soud povolil řešení úpadku oddlužením;

-ze soupisu majetkové podstaty ze dne 22.08.2013 (B1), že žalobkyně sepsala do majetkové podstaty pod položkou 1) finanční prostředky ve výši 11.944,-Kč (2/3 z průměrné čisté mzdy), pod položkou 2) movité věci v hodnotě 8.600,-Kč (elektronika, nábytek) a pod položkou 3.1) nemovitosti, a to pozemek parc. č. 784- zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 785-zahrada, budova čp. 50-rodinný dům na pozemku parc. č. 784, vše zapsáno na LV č. 322, obec Lichnov, k.ú. Lichnov u Bruntálu, které byly oceněny na částku 800.000,-Kč;

-z doplnění soupisu majetkové podstaty (B3) ze dne 27.08.2013, že žalobkyně doplnila soupis majetkové podstaty dlužníka o předmětné nemovitosti sepsané pod položkou 3.2, tj. o jednotku č. 62/1-byt, která se nachází v budově čp. 62-bytový dům na pozemku parc. č. st. 81/1 a dále o podíl o velikosti 2178/10000 na společných částech domu čp. 62 a o podíl o velikosti 2178/10000 na pozemku parc. č. st. 81/1-zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Dubnice, obec Lichnov, zapsáno na LV 100 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov, oceněné částkou 400.000,-Kč s poznámkou, že k tomuto sepsanému majetku uplatňuje právo žalovaná;

-z doplnění soupisu majetkové podstaty (B10) ze dne 12.11.2013, že předmětné nemovitosti sepsané pod položkou 3.2 byly oceněny na částku 150.000,-Kč;

-z protokolu o přezkumném jednání ze dne 20.11.2013 a seznamu přihlášených pohledávek P1-P9, že u přezkumného jednání byly přezkoumány přihlášené pohledávky věřitelů č. 1-9, přičemž byla zjištěna zajištěná pohledávka P7 ve výši 299.828,09 Kč a dále byly zjištěny nezajištěné pohledávky P1-P6, P8-P9 ve výši celkem 328.009,07 Kč, tj. celkem byly pohledávky za dlužníkem zjištěny ve výši 627.837,16 Kč.

Soud dále provedl důkazy listinami, které jsou obsahem incidenčních spisů 14 ICm 1465/2013 a 14 ICm 1466/2013, z nichž zjistil a vzal za prokázáno:

-z informace o stavbě (internetové nahlížení do katastru nemovitostí k datu 06.08.2014), že žalovaná Simona anonymizovano je zapsána jako vlastník jednotky č. 62/1 -byt, která se nachází v budově čp. 62-bytový dům na pozemku parc. č. st. 81/1 a dále podílu o velikosti 2178/10000 na společných částech domu čp. 62 a podílu o velikosti 2178/10000 na pozemku parc. č. st. 81/1-zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Dubnice, obec Lichnov, zapsáno na LV 100 (byt) a LV 97 (dům a pozemek) v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov;

ICM R

-z darovací smlouvy, že byla uzavřena dne 26.11.2010 mezi Dušanem anonymizovano a Květoslavou anonymizovano jako dárci a Simonou anonymizovano jako obdarovanou, přičemž předmětem darovací smlouvy jsou nemovitosti ve společném jmění manželů-dárců, a to jednotka č. 62/1-byt, která se nachází v budově čp. 62-bytový dům na pozemku parc. č. st. 81/1; dále podíl o velikosti 2178/10000 na společných částech domu čp. 62 a podíl o velikosti 2178/10000 na pozemku parc. č. st. 81/1-zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Dubnice, obec Lichnov, zapsáno na LV 100 (byt) a LV 97 (dům a pozemek) v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov; v čl. II. se smluvní strany dohodly, že dárci darují nemovitosti uvedené v čl. I. obdarované, která dar přijímá; dárci v čl. III. prohlásili, že na darovaných nemovitostech neváznou žádné dluhy, věcná břemena ani zástavní práva (mimo zástavního práva pro Credoma a.s.) a jiné právní povinnosti.

Po provedeném dokazování soud učinil tento závěr o skutkovém stavu:

Dne 27.11.2010 uzavřeli manželé Dušan a Květoslava anonymizovano jako dárci na straně jedné s jejich dcerou Simonou anonymizovano (žalovanou) jako obdarovanou na straně druhé darovací smlouvu, jejíž předmětem byly předmětné nemovitosti ve společném jmění manželů -dárců, a to jednotka č. 62/1-byt, která se nachází v budově čp. 62-bytový dům na pozemku parc. č. st. 81/1; dále podíl o velikosti 2178/10000 na společných částech domu čp. 62 a podíl o velikosti 2178/10000 na pozemku parc. č. st. 81/1-zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Dubnice, obec Lichnov, zapsáno na LV 100 (byt) a LV 97 (dům a pozemek) v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov, přičemž obdarovaná dar přijala. Právní účinky vkladu práva nastaly ke dni 29.11.2010 a žalovaná je dosud vlastníkem předmětných nemovitostí. Dne 13.03.2013 byl Krajskému soudu v Ostravě doručen návrh Květoslavy anonymizovano (insolvenční řízení vedeno pod sp. zn. KSOS 14 INS 7119/2013) a návrh Dušana anonymizovano (insolvenční řízení vedeno pod sp. zn. KSOS 14 INS 7110/2013) na povolení oddlužení, přičemž účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení nastaly u obou dlužníků dne 14.03.2013 zveřejněním vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku. Usnesením Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. 14 INS 7110/2013-A10 ze dne 11.06.2013 byl zjištěn úpadek dlužníka Dušana anonymizovano a usnesením Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. 14 INS 7119/2013-A7 ze dne 11.06.2013 byl zjištěn úpadek dlužnice Květoslavy anonymizovano , insolvenční správkyní byla v obou ins. řízeních ustanovena JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M., se sídlem Ježník 18, 794 01 Krnov a soud povolil oběma dlužníkům řešení úpadku oddlužením. V insolvenčním řízení dlužnice Květoslavy anonymizovano přihlásili věřitelé č. 1-8 nezajištěné pohledávky, které byly zjištěny ve výši celkem 566.037,30 Kč, přičemž žalobkyně jako insolvenční správkyně sepsala do majetkové podstaty dlužnice Květoslavy anonymizovano finanční prostředky ve výši 6.087,-Kč (penzijní připojištění), movité věci v hodnotě 25.600,-Kč (elektronika, nábytek a dvě motorová vozidla) a nemovitosti ve vlastnictví žalované, které jsou předmětem této odpůrčí žaloby a oceněné částkou 150.000,-Kč. V insolvenčním řízení dlužníka Dušana anonymizovano byla zjištěna zajištěná pohledávka P7 ve výši 299.828,09 Kč a dále byly zjištěny nezajištěné pohledávky P1-P6, P8-P9 ve výši celkem 328.009,07 Kč, tj. celkem byly pohledávky za dlužníkem zjištěny ve výši 627.837,16 Kč, přičemž žalobkyně

ICM R jako insolvenční správkyně sepsala do majetkové podstaty dlužníka Dušana anonymizovano finanční prostředky ve výši 11.944,-Kč (2/3 z průměrné čisté mzdy), pod položkou 2) movité věci v hodnotě 8.600,-Kč (elektronika, nábytek), pod položkou 3.1) nemovitosti, a to pozemek parc. č. 784-zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 785-zahrada, budova čp. 50-rodinný dům na pozemku parc. č. 784, vše zapsáno na LV č. 322, obec Lichnov, k.ú. Lichnov u Bruntálu, které byly oceněny na částku 800.000,-Kč a pod položkou 3.2. nemovitosti ve vlastnictví žalované, které jsou předmětem této odpůrčí žaloby a oceněné částkou 150.000,-Kč.

Na skutkové zjištění pak soud navázal právním hodnocením zjištěného skutkového stavu.

Podle § 628 zákona č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník ve znění účinném do 31.12.2013) darovací smlouvou dárce něco bezplatně přenechává nebo slibuje obdarovanému, a ten dar nebo slib přijímá (odst. 1). Darovací smlouva musí být písemná, je-li předmětem daru nemovitost a u movité věci, nedojde-li k odevzdání a převzetí věci při darování (odst. 2).

Dle ust. § 235 IZ neúčinnými jsou právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Za právní úkon se považuje též dlužníkovo opomenutí.

Dle ust. § 236 odst. 1 IZ neúčinností právního úkonu není dotčena jeho platnost; v insolvenčním řízení však dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů náleží do majetkové podstaty.

Dle ust. § 237 odst. 1 IZ povinnost vydat do majetkové podstaty dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů mají osoby, v jejichž prospěch byl neúčinný právní úkon učiněn nebo které z něho měly prospěch.

Dle ust. § 239 IZ odporovat právním úkonům dlužníka může v insolvenčním řízení pouze insolvenční správce, i když nejde o osobu s dispozičními oprávněními, a to odpůrčí žalobou podanou proti osobám, které mají povinnost vydat dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů do majetkové podstaty. Jestliže v době zahájení insolvenčního řízení probíhá o téže věci řízení na základě odpůrčí žaloby jiné osoby, nelze v něm až do skončení insolvenčního řízení pokračovat (odst. 1). Rozhodne-li o tom věřitelský výbor, podá insolvenční správce odpůrčí žalobu vždy. Nejsou-li v majetkové podstatě peněžní prostředky potřebné ke krytí nákladů na podání odpůrčí žaloby a vedení incidenčního sporu, může insolvenční správce podmínit podání odpůrčí žaloby nebo další vedení incidenčního sporu tím, aby mu věřitelé poskytli na úhradu těchto nákladů přiměřenou zálohu. Skončí-li incidenční spor úspěchem insolvenčního správce, mohou věřitelé, kteří zálohu poskytli, požadovat její náhradu jako pohledávku za majetkovou podstatou (odst. 2). Insolvenční správce může podat odpůrčí žalobu ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku. Nepodá-li ji v této lhůtě, odpůrčí nárok zanikne (odst. 3). Dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů náleží do majetkové podstaty právní mocí rozhodnutí, kterým bylo odpůrčí žalobě vyhověno. Tím není dotčeno právo insolvenčního správce v případě, že šlo o peněžité plnění nebo že má jít o peněžitou náhradu za poskytnuté plnění, požadovat

ICM R odpůrčí žalobou vedle určení neúčinnosti dlužníkova právního úkonu i toto peněžité plnění nebo peněžitou náhradu plnění. Vylučovací žaloba není přípustná (odst. 4).

Dle ust. § 240 IZ právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí právní úkon, jímž se dlužník zavázal poskytnout plnění bezúplatně nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižší než obvyklá cena plnění, k jehož poskytnutí se zavázal dlužník (odst. 1). Právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku (odst. 2). Právnímu úkonu bez přiměřeného protiplnění lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, anebo v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby (odst. 3). Právním úkonem bez přiměřeného protiplnění není a) plnění uložené právním předpisem, b) příležitostný dar v přiměřené výši, c) poskytnutí plnění, kterým bylo vyhověno ohledům slušnosti, nebo d) právní úkon, o kterém dlužník se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládal, že z něj bude mít přiměřený prospěch, a to za předpokladu, že nešlo o úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, a že osoba, v jejíž prospěch byl úkon učiněn, nemohla ani při náležité pečlivosti poznat, že dlužník je v úpadku, nebo že by tento úkon mohl vést k úpadku dlužníka (odst. 4).

Předmětem tohoto řízení je žalobkyní tvrzená neúčinnost darovací smlouvy uzavřené dne 27.11.2010. Žalobkyně přitom tvrdí, že se jedná o neúčinný právní úkon bez přiměřeného protiplnění v souladu s ust. § 240 IZ, který byl učiněn ve prospěch osoby oběma dlužníkům blízké.

Žalobkyně je aktivně legitimována k podání odpůrčí žaloby dle ust. § 239 odst. 1 IZ a žaloba byla podána ve lhůtě dle ust. § 239 odst. 3 IZ. Proto se lze věcně zabývat tvrzenými důvody neúčinnosti darovací smlouvy.

Po právní stránce soud vyhodnotil věc dle shora uvedených ustanovení a dospěl k závěru, že odpůrčí žaloba je důvodná. Soud přitom vyhodnotil žalobou napadený právní úkon-darovací smlouvu ze dne 27.11.2010-jako platný, neboť smlouva obsahuje podstatné náležitosti, tj. předmět daru, bezúplatnost a dobrovolnost. Neúčinným právním úkonem může být jen takový úkon, kterým dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů, nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných (§ 235 odst. 1 IZ). Tento předpoklad byl naplněn, neboť svým jednáním dlužníci zkrátili možnost uspokojení věřitelů, když z porovnání hodnoty zjištěných pohledávek u každého z dlužníků na straně jedné a stavu majetkové podstaty u každého z dlužníků na straně druhé (u dlužníka Dušana anonymizovano vycházeje z reálné tržní hodnoty nemovitých věcí sepsaných pod položkou 3.1. soupisu, tj. dle tvrzení žalobkyně z jejich hodnoty 200.000,-Kč, max. 300.000,-Kč, když za částku vyšší jsou dlouhodobě neprodejné) je zřejmé, že věřitelé těchto dlužníků nebudou v insolvenčním řízení zcela uspokojeni. Toto obecné kritérium neúčinnosti právního úkonu (§ 235 odst. 1 IZ) zákon doplňuje dalšími hledisky. V případě úkonu dle ust. § 240 IZ se jedná o posouzení: 1) zda dlužník získal napadeným úkonem protiplnění a pokud ano, zda je jeho hodnota přiměřená, 2) zda v době,

ICM R kdy k úkonu došlo, se dlužník nacházel ve stavu úpadku, či zda napadený právní úkon ke stavu úpadku vedl. Důkazní břemeno o splnění uvedených předpokladů neúčinnosti právních úkonů tíží žalobce (ust. § 7 IZ a § 120 o.s.ř.). V případě, kdy úkon bez přiměřeného protiplnění dlužník učinil vůči osobě blízké (či osobě, se kterou dlužník tvoří koncern) však nastává vyvratitelná právní domněnka, že dlužník úkon učinil v době, kdy byl v úpadku (§ 240 odst. 2 věta druhá IZ). Je pak věcí žalované, aby tuto právní domněnku vyvrátila a prokázala, že v době odporovaného právního úkonu dlužník v úpadku nebyl. Žalovaná se k nařízenému jednání nedostavila, čímž se zbavila možnosti poučení soudem dle § 118a odst. 1 a 3 o.s.ř., aby tvrdila a prokázala, že dlužníci k datu uzavření darovací smlouvy v úpadku nebyli (popř. že uzavření darovací smlouvy nevedlo ke stavu úpadku u dlužníků) a tedy žalovaná nevyvrátila vyvratitelnou právní domněnku, že její rodiče-dlužníci Dušan a Květoslava anonymizovano -byli ke dni 27.11.2010, tj. ke dni uzavření darovací smlouvy, v úpadku. Naopak žalobkyně v řízení prokázala, že předmětné nemovitosti byly oběma dlužníky darovány (převedeny) bezúplatně na žalovanou jako osobu blízkou, když osobou blízkou je ve smyslu § 116 zákona č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník ve znění účinném do 31.12.2013) zejména příbuzný v řadě přímé a v řízení bylo tvrzeno (mj. i ve vyjádření samotné žalované) a prokázáno, že žalovaná je dcera obou dlužníků (žalovaná tak s ohledem na vztah osob blízkých nemá k dispozici obranu dle § 240 odst. 4 písm. d) IZ). Současně nelze darování bytové jednotky spolu se spoluvlastnickým podílem na domu a pozemku považovat za příležitostný dar, popř. za plnění, kterým bylo vyhověno ohledům slušnosti (v tomto směru nebylo žalovanou ničeho tvrzeno), ani o plnění uložené právním předpisem. Soud tak dospěl k závěru, že v řízení bylo prokázáno, že darovací smlouva je právním úkonem bez přiměřeného protiplnění, kterým dlužníci bezplatně převedli předmětné nemovitosti na svou dceru-žalovanou (dlužníkům osobu blízkou) a tento platný právní úkon dlužníci učinili v době, kdy byli v úpadku. Právní úkon byl učiněn ve lhůtě kratší než 3 roky před zahájením insolvenčního řízení a tímto úkonem dlužníci zkrátili možnost uspokojení věřitelů, kteří mají v insolvenčním řízení dlužníků zjištěné pohledávky a kteří nebudou v insolvenčním řízení zcela uspokojeni.

Vzhledem k výše uvedenému pak soud výrokem I. určil, že darovací smlouva ze dne 27.11.2010, kterou dlužnice Květoslava anonymizovano a dlužník Dušan Bartoš jako dárci převedli předmětné nemovitosti ve společném jmění manželů na žalovanou jako obdarovanou, je vůči insolvenčním věřitelům dlužnice Květoslavy anonymizovano a dlužníka Dušana anonymizovano neúčinným právním úkonem a výrokem II. uložil povinnost žalované vydat plnění z neúčinného právního úkonu do majetkové podstaty dlužnice Květoslavy anonymizovano , anonymizovano v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 14 INS 7119/2013 a do majetkové podstaty dlužníka Dušana anonymizovano , anonymizovano v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 14 INS 7110/2013, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Žalobkyně byla v řízení zcela úspěšná a má tak právo na náhradu účelně vynaložených nákladů řízení ve smyslu § 142 odst. 1 o.s.ř. Žalobkyně se však výslovně vzdala práva na tuto náhradu, a soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

ICM R

Žalobkyně je v řízení osvobozena od soudního poplatku dle § 11 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb. a vzhledem k tomu, že byla v řízení zcela úspěšná, přechází na žalovanou, která od soudního poplatku osvobozena není, poplatková povinnost dle § 2 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb. Soudní poplatek činí 5.000,-Kč dle položky 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 549/1991 Sb., a soud proto zavázal žalovanou, aby zaplatila České republice na účet Krajského soudu v Ostravě soudní poplatek ve výši 5.000,-Kč do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku, když lhůta k plnění se opírá o ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je přípustné podat odvolání ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, a to písemně, dvojmo.

Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněná podat návrh na exekuci.

V Ostravě dne 13.08.2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jitka Bartoszová, Ph.D., v.r. Vanessa Plonková samosoudkyně

ICM R