14 ICm 377/2012
Jednací číslo: 14 ICm 377/2012-45 Sp.zn. ins. řízení: KSOS 14INS 14040/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Bartoszovou, Ph.D. ve věci žalobce Tereos TTD, a.s., se sídlem Dobrovice, Palackého náměstí 1, PSČ 294 41, IČ: 16193741, zastoupeného JUDr. Zdeňkou Novákovou, advokátkou, se sídlem Na Okraji 439/44, 162 00 Praha 6, proti žalované Ing. Ivaně Zálešákové, se sídlem Dr. E. Beneše 1873/61, 792 01 Bruntál, insolvenční správkyni dlužníka TRUL DISTILLERS spol. s r.o., se sídlem Heřmanovice 364, okres Bruntál, PSČ 793 74, IČ: 25839471, o vyloučení věcí z majetkové podstaty

takto:

I. Žaloba, aby z majetkové podstaty dlužníka TRUL DISTILLERS spol. s r.o., se sídlem Heřmanovice 364, okres Bruntál, PSČ 793 74, IČ: 25839471, byl vyloučen líh kvasný rafinovaný velejemný neutrální 96 % v množství 39.539 la, s e z a m í t á.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Pokračování 14ICm 377/2012

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 13.02.2012 se původní žalobce MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s., se sídlem Kojetín, Padlých hrdinů 927/865, PSČ 752 33, IČ: 26463571 domáhal vyloučení lihu kvasného rafinovaného velejemného neutrálního 96 % v množství 151.934 la ze soupisu majetkové podstaty s odůvodněním, že na majetek dlužníka TRUL DISTILLERS spol. s r.o., se sídlem Heřmanovice 364, okres Bruntál, PSČ 793 74, IČ: 25839471 byl dne 20.01.2012 prohlášen konkurz a žalobce je v insolvenčním řízení přihlášeným věřitelem. Žalobce uzavřel s dlužníkem dne 29.09.2009 kupní smlouvu, na jejíž základě dodal žalobce dlužníkovi zboží, a to konkrétně líh kvasný rafinovaný velejemný neutrální 96 % v celkovém množství 151.934 la. Dodané zboží bylo žalobcem vyúčtováno dlužníkovi fakturami:

a) č. 250901722 na částku 617.501,-Kč se splatností 26.02.2010, b) č. 250000159 na částku 622.792,-Kč se splatností 06.04.2010, c) č. 250000373 na částku 604.276,-Kč se splatností 15.05.2010, d) č. 250000521 na částku 603.544,-Kč se splatností 15.06.2010, e) č. 250000702 na částku 591.624,-Kč se splatností 19.07.2010.

Převzetí zboží od žalobce potvrdil dlužník na dodacích listech č. 950901722 ze dne 28.12.2009, č. 950000159 ze dne 05.02.2010, č. 950000373 ze dne 16.03.2010, č. 950000521 ze dne 16.04.2010 a č. 950000702 ze dne 20.05.2010. V ujednání části V. shora specifikované kupní smlouvy ze dne 29.09.2009 bylo mezi dlužníkem a žalobcem sjednáno, že vlastnické právo k dodanému lihu přechází na dlužníka až okamžikem zaplacení jeho kupní ceny. Kupní cena žalobcem dodaného lihu však dlužníkem uhrazena nebyla a vlastnické právo ke zboží, které bylo dlužníkovi dodáno, svědčí i nadále žalobci. Jakmile se žalobce dozvěděl, že jím dodané zboží, resp. jeho část, je v držení úpadce, vyzval žalovanou dopisem ze dne 14.12.2011 k vydání lihu s odůvodněním, že líh je v jeho vlastnictví. Přesto bylo žalobci dne 31.01.2012 doručeno vyrozumění, že líh v jeho vlastnictví byl zahrnut a sepsán do majetkové podstaty dlužníka.

U jednání žalobce doplnil skutková tvrzení v tom směru, že žalobce ještě určitou dobu po podání insolvenčního návrhu neměl informace o tom, že dlužník má na skladě líh dodaný žalobcem a poté, kdy se žalobce o tomto dozvěděl, vyzval insolvenční správkyni výzvou ze dne 14.12.2011 k vydání majetku, přičemž tuto výzvu by bylo možno chápat jako odstoupení od smlouvy. Z časového hlediska se informace o existenci předmětného majetku v dispozici dlužníka dostala k žalobci až po rozhodnutí o úpadku, a to buď ze soupisu majetkové podstaty, případně z komunikace s insolvenční správkyní a v té době již tedy bylo zřejmé, že dlužník není schopen plnit své závazky. Pokud soud dospěje k závěru, že výzva k vydání věci ze dne 14.12.2011 byla adresována nesprávné osobě, pak za tuto výzvu lze považovat vylučovací žalobu. Žalobci je známo, že vyloučení lihu z majetkové podstaty se domáhá taktéž další věřitel, společnost BIOFERM-lihovar Kolín, a.s., přičemž z žalobních tvrzení tohoto věřitele v řízení vedeném u zdejšího soudu pod sp. zn. 14 ICm 284/2012 vyplývá, že poslední dodávku lihu uskutečnil dne 28.04.2010, zatímco právní předchůdce žalobce dodal

ICM R Pokračování 14ICm 377/2012 dlužníkovi líh ještě 20.05.2010, a pokud se tedy nějaký nezpracovaný líh nachází v majetkové podstatě, pak by se mělo jednat o líh dodaný žalobcem a nikoliv společností BIOFERM-lihovar Kolín, a.s. Z odůvodnění rozhodnutí Celního úřadu Krnov ze dne 05.08.2011 vyplývá, že dlužník mohl líh do nádob ukládat nahodile, nikoliv podle různých dodavatelů a tím je zpochybněno tvrzení dlužníka, že do nádoby č. 2 a č. 3 ukládal líh společnosti BIOFERM-lihovar Kolín, a.s. a žalobce tedy tvrdí, že veškerý líh sepsaný do majetkové podstaty je v jeho vlastnictví a domáhá se jeho vyloučení.

Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby s odůvodněním, že o vrácení uvedeného lihu zažádal žalobce dopisem ze dne 14.12.2011. Již před prohlášením úpadku se žalobce dožadoval vrácení uvedeného lihu a výrobků z něj po příslušném celním úřadu, který mu však nevyhověl a při zrušení daňového skladu dlužníka zatížil líh spotřební daní a nedoplatek na této dani uplatnil věřitel Celní úřad v Krnově v rámci insolvenčního řízení. K předmětnému lihu uplatňuje zajištěnou pohledávku věřitel Factoring České spořitelny a.s. a dále věřitel Celní úřad Krnov. Insolvenční správkyně vyzvala jak věřitelský výbor, tak i zajištěné věřitele k vyjádření, zda souhlasí s vrácením lihu žalobci, avšak souhlas neobdržela. U jednání doplnila, že ještě před podáním insolvenčního návrhu na dlužníka zrušil Celní úřad v Krnově daňový sklad dlužníka a dodanil zboží jako majetek dlužníka. Z tohoto důvodu sepsala žalovaná předmětné movité věci do majetkové podstaty. K výzvě zástupce právního předchůdce žalobce ze dne 14.12.2011 uvedla, že je otázkou, zda byla správně směřována na insolvenční správkyni, neboť v té době ještě nebyl na dlužníka prohlášen konkurz, dlužník byl v úpadku a tedy v tomto mezidobí od úpadku do prohlášení konkurzu měl oprávnění nakládat s majetkem dlužník a nikoli insolvenční správkyně. V době, kdy přebírala jako insolvenční správkyně předmětný líh, tento se nacházel v zapečetěných tancích a nebylo možné rozklíčovat, kdo který líh dodal, a v tomto směru proto odkazuje na šetření celního úřadu, který prováděl inventarizaci majetku.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.01.2013, č.j. KSOS 14 INS 14040/2011-P1-3, které nabylo právní moci dne 24.01.2013, bylo rozhodnuto, že v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. KSOS 14 INS 14040/2011 bude namísto původního věřitele MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s., se sídlem Padlých hrdinů 927/865, 752 33 Kojetín, IČ: 26463571 ohledně přihlášené pohledávky č. 1 pokračováno se společností Tereos TTD, a.s., se sídlem Dobrovice, Palackého náměstí 1, PSČ 294 41, IČ: 16193741 s odůvodněním, že společnost MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s. jako věřitel č. 1 zanikl fúzí sloučením ke dni 01.10.2012, kdy nástupnickou společností je společnost Tereos TTD, a.s. V tomto incidenčním sporu se tak stal bez dalšího účastníkem řízení právní nástupce žalobce Tereos TTD, a.s., a soud proto v řízení pokračoval se společností Tereos TTD, a.s. jako s žalobcem (§ 19 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení-insolvenční zákon, dále jen IZ ).

Podáním ze dne 12.03.2014 žalobce doplnil, že líh, jehož vyloučení z majetkové podstaty se domáhá, je sepsán pod položkou m38/144-145 v jeho aktualizované podobě ze dne 12.02.2013, přičemž ke zpeněžení lihu nedošlo. Současně vzal žalobce s ohledem na skutečný objem lihu v majetkové podstatě žalobu zpět v části o vyloučení lihu kvasného rafinovaného velejemného neutrálního 96 % v množství 112.395 la. Soud proto usnesením ze dne 24.06.2014, č.j.-29, které nabylo právní moci dne 12.07.2014, rozhodl

ICM R Pokračování 14ICm 377/2012 o zastavení řízení v této části a předmětem řízení tak zůstal nárok žalobce na vyloučení předmětného lihu v množství 39.539 la.

Rozhodovací praxe soudů se již v poměrech zákona o konkursu a vyrovnání ustálila na podmínkách, při jejichž kumulativním splnění soud těmto tzv. excindačním žalobám vyhoví a tyto jsou přiměřeně aplikovatelné také na vylučovací žalobu podanou podle insolvenčního zákona. Je tedy třeba ve smyslu § 225 IZ zkoumat, zda a) označený majetek byl pojat správcem do soupisu majetkové podstaty, b) vylučovací žaloba osoby odlišné od dlužníka došla soudu nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy bylo oprávněné osobě doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo, c) žalovaným je insolvenční správce, d) v době, kdy soud rozhoduje, nadále trvají účinky úpadku a sporný majetek je nadále sepsán v majetkové podstatě a e) osoba, která se domáhá vyloučení věci ze soupisu, prokáže, že tato neměla být do soupisu zařazena a právo, které vylučuje její soupis do podstaty, svědčí žalobci.

Splnění podmínek uvedených pod písmenem a) až d) vyplývá z obsahu insolvenčního spisu sp. zn. KSOS 14 INS 14040/2011, když v rámci insolvenčního řízení vedeného pod touto spisovou značkou probíhá předmětný incidenční spor. Soud tedy konstatuje, že usnesením č.j. KSOS 14 INS 14040/2011-A14 ze dne 16.11.2011 byl zjištěn úpadek dlužníka TRUL DISTILLERS spol. s r.o., se sídlem Heřmanovice 364, okres Bruntál, PSČ 793 74, IČ: 25839471 (dále také jen dlužník ) a insolvenční správkyní byla ustanovena Ing. Ivana Zálešáková, proti které směřuje vylučovací žaloba. Následně usnesením sp. zn. KSOS 14 INS 14040/2011-B7 ze dne 24.01.2012 byl na majetek dlužníka prohlášen konkurz. Insolvenční řízení nadále trvá. Do soupisu majetkové podstaty dlužníka byly dne 10.01.2012 sepsány pod položkou m38: zásoby alkoholu dle přiloženého seznamu (list 1-4 od registračního čísla 10097 do 51000), přičemž v přiloženém seznamu je uveden mj. líh v množství 28.503 pod registračním číslem 50100 a líh velejemný v množství 12.683 pod registračním číslem 50102. V doplněném soupisu majetkové podstaty ze dne 11.12.2012 (B-27) a ze dne 12.02.2013 je v rozpisu položky m38, který je součástí soupisu majetkové podstaty, sepsán líh v množství 28.503 pod položkou m38/144 a líh velejemný v množství 12.683 pod položkou m38/145. Ke dni vyhlášení rozsudku je tedy líh sepsaný pod položkou m38/144 v množství 28.503 la a líh velejemný v množství 12.683 la pod položkou m38/145 nadále zapsán v soupisu majetkové podstaty. Původnímu žalobci bylo dne 31.01.2012 doručeno vyrozumění o soupisu movitých věcí do majetkové podstaty (B9), přičemž vylučovací žaloba byla doručena soudu dne 13.02.2012. Vylučovací žaloba byla tedy podána včas ve lhůtě dle § 225 odst. 2 IZ, směřuje proti pasivně věcně legitimované osobě (insolvenční správkyni) a jsou splněny také ostatní podmínky pro projednání vylučovací žaloby jakožto incidenčního sporu.

U jednání dne 22.08.2014 oba účastníci učinili nesporným, že:

1) právní předchůdce žalobce Moravský lihovar Kojetín a.s. dodal 5-ti dodávkami ze dne 28.12.2009, 05.02.2010, 16.03.2010, 16.04.2010 a 20.05.2010 líh v množství celkem 151.934 la, 2) dlužník neuhradil za dodaný líh kupní cenu vyúčtovanou fakturami vystavenými dne 28.12.2009, 05.02.2010, 16.03.2010, 16.04.2010 a 20.05.2010,

ICM R Pokračování 14ICm 377/2012

3) právní předchůdce žalobce a dlužník si v kupní smlouvě ze dne 29.09.2009 sjednali výhradu vlastnického práva.

Soud provedl dokazování dalším obsahem insolvenčního spisu KSOS 14 INS 14040/2011, ze kterého zjistil a vzal za prokázáno:

-z vyhlášky KSOS 14 INS 14040/2011-A2 ze dne 09.08.2011, že k návrhu věřitele MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s. ze dne 01.08.2011 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka TRUL DISTILLERS spol. s r.o., se sídlem Heřmanovice 364, okres Bruntál, PSČ 793 74, IČ: 25839471;

-z přihláškového spisu P1, že žalobce jako věřitel přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka přihláškou doručenou soudu dne 09.08.2011 dvě pohledávky v celkové výši 3.611.374,11 Kč, tj. pohledávku č. 1 ve výši 3.210.128,83 Kč, z toho činí jistina 3.039.737,-Kč a příslušenství 170.391,83 Kč (úroky z prodlení v zákonné výši do dne sepsání přihlášky, tj. do 01.08.2011); důvod vzniku: kupní smlouva ze dne 29.09.2009 a uznání závazku a dohoda o splátkách ze dne 20.10.2010, splatnost v částce 3.039.737,-Kč od 10.11.2010 a splatnost v částce 3.210.128,83 Kč od 11.11.2010; pohledávku č. 2 ve výši 401.245,28 Kč, důvod vzniku: smluvní pokuta dle části III. odst. 3 uznání závazku a dohody o splátkách ze dne 20.10.2010 ve výši 0,05 % denně od 11.11.2010 do dne sepsání přihlášky, tj. do 01.08.2011, splatnost od 01.08.2011; obě pohledávky byly přihlášeny jako nezajištěné a nepodmíněné;

-z výpisu z obchodního rejstříku ze dne 01.08.2011 vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2748, že společnost MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s., se sídlem Padlých hrdinů 927/865, 752 33 Kojetín, IČ: 26463571 byla zapsána do obchodního rejstříku dne 04.07.2001, přičemž předmětem podnikání společnosti byla mj. výroba a úprava kvasného lihu;

-z výpisu z obchodního rejstříku ze dne 09.10.2012 vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 625, že společnost Tereos TTD, a.s., se sídlem Dobrovice, Palackého náměstí 1, PSČ 294 41, IČ: 16193741 byla zapsána do obchodního rejstříku dne 28.03.1991, přičemž předmětem podnikání společnosti je mj. výroba a úprava kvasného lihu;

-z usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17.09.2012, č.j. 625-RD12/MSPH, že v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce č. 625 se zapisuje, že na nástupnickou společnost Tereos TTD, a.s., se sídlem Dobrovice, Palackého náměstí 1, PSČ 294 41, IČ: 16193741 přešlo na základě vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s., IČ: 26463571, a to ke dni 01.10.2012 a zanikající společnost MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s., IČ: 26463571 v důsledku této fúze sloučením zanikla bez likvidace a nástupnická společnost Tereos TTD, a.s. se stala jejím univerzálním nástupcem;

ICM R Pokračování 14ICm 377/2012

-z kupní smlouvy ze dne 29.09.2009, že tato byla uzavřena mezi společností MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s., IČ: 26463571 jako prodávajícím a dlužníkem jako kupujícím, přičemž předmětem plnění byla dodávka lihu kvasného rafinovaného velejemného neutrálního 96 % v období od 01.10.2009 do 30.09.2010 při celkovém odběru 650.000 la za cenu 17,-Kč/la (bez DPH) v období 10-12/2009 a za cenu 16,50 Kč/la (bez DPH) v období 1-9/2010; přeprava bude prováděna autocisternou prodávajícího o obsahu zhruba 30.000 la; dle bodu 5 nabývá kupující vlastnické právo na dodaný líh až okamžikem zaplacení dohodnuté kupní ceny;

-z uznání dluhu a dohodě o splátkách ze dne 20.10.2010, že dlužník uznal co do důvodu a výše svůj dluh vůči věřiteli v celkové výši 3.039.737,-Kč vzniklý z titulu dosud nezaplacené ceny zboží dodaného věřitelem a zavázal se uhradit svůj dluh v 9 splátkách ve výši a se splatností, jak je uvedeno v dohodě uzavřené se společností MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s., přičemž poslední splátka ve výši 439.737,-Kč byla splatná dne 15.06.2011; účastníci dohody sjednali v bodě III/2, že nezaplacením jedné splátky se stává splatným celý dluh a dále v bodě III/3 byla sjednána smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení;

-z faktury č. 250901722 na částku 617.501,-Kč se splatností 26.02.2010 a z dodacího listu č. 950901722, že touto fakturou dodavatel MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s. vyúčtoval dodávku lihu v množství 30.524 la ze dne 28.12.2009, na kterou byl vystaven dodací list č. 950901722;

-z faktury č. 250000159 na částku 622.792,-Kč se splatností 06.04.2010 a z dodacího listu č. 950000159, že touto fakturou dodavatel MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s. vyúčtoval dodávku lihu v množství 30.529 la ze dne 05.02.2010, na kterou byl vystaven dodací list č. 950000159;

-z faktury č. 250000373 na částku 604.276,-Kč se splatností 15.05.2010 a z dodacího listu č. 950000373, že touto fakturou dodavatel MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s. vyúčtoval dodávku lihu v množství 30.519 la ze dne 16.03.2010, na kterou byl vystaven dodací list č. 950000373;

-z faktury č. 250000521 na částku 603.544,-Kč se splatností 15.06.2010 a z dodacího listu č. 950000521, že touto fakturou dodavatel MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s. vyúčtoval dodávku lihu v množství 30.482 la ze dne 16.04.2010, na kterou byl vystaven dodací list č. 950000521;

-z faktury č. 250000702 na částku 591.624,-Kč se splatností 19.07.2010 a z dodacího listu č. 950000702, že touto fakturou dodavatel MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s. vyúčtoval dodávku lihu v množství 29.880 la ze dne 20.05.2010, na kterou byl vystaven dodací list č. 950000702;

ICM R Pokračování 14ICm 377/2012

-z žádosti o vydání majetku ze dne 14.12.2011, že právní zástupkyně původního věřitele MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s. požádala insolvenční správkyni o vydání majetku tohoto věřitele, který je v držení dlužníka a tedy v dispozici insolvenční správkyně a který je ve vlastnictví věřitele na základě sjednané výhrady vlastnického práva, kdy dlužník dosud kupní cenu lihu neuhradil. Věřitel v době podání insolvenčního návrhu nepředpokládal, že by dlužník měl ještě dodaný líh v dispozici, a proto do insolvenčního řízení přihlásil svou pohledávku na zaplacení kupní ceny dodaného lihu. S ohledem na zjištění insolvenční správkyně, že určité množství lihu se stále nachází ve skladu dlužníka, požádal věřitel o vydání veškerého kvasného velejemného lihu dodaného věřitelem s tím, že o hodnotu vráceného lihu bude snížena výše pohledávky na úhradu kupní ceny dodaného lihu přihlášené do předmětného insolvenčního řízení;

-z protokolu o přezkumném jednání ze dne 20.01.2012 a seznamu přihlášených pohledávek, že nepodmíněná pohledávka žalobce jako věřitele č. 1 byla zjištěna v přihlášené výši 3.611.374,11 Kč;

-z vyrozumění o soupisu do majetkové podstaty ze dne 30.01.2012, že žalovaná vyrozuměla původního žalobce o zapsání lihu a výrobků obsahujících líh do majetkové podstaty dlužníka, když kontrolou bylo zjištěno, že veškeré hotové výrobky včetně lihu byly zatíženy spotřební daní a zapečetěny Celním úřadem v Krnově; insolvenční správkyně při sestavení soupisu majetkové podstaty vycházela z účetnictví dlužníka, skutečného stavu zásob a údajů poskytnutých Finančním úřadem v Krnově a Celním úřadem v Krnově; na přezkumném jednání dne 20.01.2012 bylo žalobcem sděleno, že k majetku uplatňuje vlastnické právo a proto žalovaná poučila žalobce o možnosti podání vylučovací žaloby ve lhůtě 30 dní od doručení tohoto oznámení; vyrozumění bylo žalobci doručeno dne 31.01.2012;

-z obsahu přihláškového spisu P 15 (věřitel č. 14: Celní úřad Krnov-nyní Celní úřad pro Moravskoslezský kraj), že Celní úřad Šumperk rozhodl dne 24.06.2010 pod č.j. 4543-16/2010-096200-021, že k zajištění daňové pohledávky, a to spotřební daně z lihu vyměřené na základě přiznání ke spotřební dani z lihu za zdaňovací období duben 2010 ze dne 20.05.2010 ve výši 16.168.335,-Kč, včetně příslušenství, bylo zřízeno zástavní právo k lihu jemnému v celkovém množství 41.186,39 l.a.a., aromatům obsahujícím etanol v celkovém množství 3.247,81 l.a.a. a hotovým výrobkům v celkovém množství 20.451,66 l.a.a.; Celní úřad Krnov rozhodl dne 05.08.2011 pod č.j. 6211-2/2011-096300-021, že návrhu společnosti BIOFERM-lihovar Kolín, a.s. o zrušení zástavního práva váznoucím na jeho majetku se nevyhovuje a zástavní právo se neruší, přičemž rozhodnutí odůvodnil mj. tím, že ze záznamu o příjmu a vydání lihu ve srovnání s fakturami dodaného lihu je zřejmé, že líh dodávaný odběrateli od jednotlivých dodavatelů byl v této evidenci veden odděleně; z tabulky je zřejmé, že množství lihu podle inventarizace provedené dne 09.06.2010 souhlasí s tvrzením ing. Pírka o množství lihu v jednotlivých nádržích, ale nekoresponduje se zůstatky lihu podle jeho druhu uvedených v záznamu o příjmu a vydání lihu za předpokladu, že líh označený jako

ICM R Pokračování 14ICm 377/2012

líh je lihem dodávaným společností BIOFERM-lihovar Kolín, a.s., že líh označený jako vele je lihem dodávaným Moravským lihovarem Kojetín a.s. a že líh označený jako jemný je lihem dodávaným Krnovským lihovarem spol. s r.o. Dle tvrzení ing. Pírka byl v nádrži č. 1 skladován líh dodávaný Moravským lihovarem Kojetín a.s. (v této nádrži zjištěno 12.209 l) a v nádrži č. 2 a č. 3 dle potřeby líh dodávaný společností BIOFERM-lihovar Kolín, a.s. nebo líh dodávaný Krnovským lihovarem spol. s r.o. Pokud by tomu tak bylo, mělo by dle celního úřadu v nádrži č. 1, podle záznamu o příjmu a výdeji lihu, být 12.683 l.a.a., avšak v této nádrži podle inventarizace zůstalo 12.209 l.a.a., tj. o 474 l.a.a. méně, než činí zůstatek lihu označeného jako vele v záznamu o příjmu a vydání lihu. Při součtu množství lihu v nádrži č. 2 a č. 3 je rozdíl opačný. Dle tvrzení Ing. Pírka je v nádržích č. 2 a č. 3 uskladněn zůstatek lihu žadatele v celkovém množství 28.977 l.a.a. Pokud by tomu tak bylo, mělo by v nádržích č. 2 (evidenční číslo 150103) a č. 3 (evidenční číslo 1465) podle záznamu o příjmu a výdeji lihu být celkem 28.503 l.a.a., avšak v těchto nádržích podle inventarizace zůstalo 28.977 l.a.a., tj. o 474 l.a.a. více, než činí zůstatek lihu označeného jako líh v záznamu o příjmu a vydání lihu. Celní úřad dospěl k závěru, že stav množství lihu v nádržích podle předpokládaného druhu lihu v nich umístěného (lihu od obou dodavatelů) neodpovídá stavu zůstatků těchto druhů lihu podle záznamu o příjmu a vydání lihu a nelze tak na základě zůstatků dle záznamu o příjmu a výdeji lihu dovodit ve srovnání se skutečnými zůstatky lihu v jednotlivých nádržích, že líh v nádrži č. 2 a č. 3 je skutečně lihem žadatele. Tím je zároveň zpochybněno tvrzení ing. Pírka o tom, že líh v těchto nádržích je lihem žadatele a lze dle celního úřadu důvodně předpokládat, že líh od všech dodavatelů byl ukládán do všech nádrží; Celní ředitelství Ostrava rozhodnutím ze dne 13.12.2011 prohlásilo nicotnost rozhodnutí Celního úřadu Krnov ze dne 05.08.2011 o nezrušení zástavního práva ve věci subjektu: BIOFERM-lihovar Kolín, a.s., a to z důvodu věcné nepříslušnosti k vydání takového rozhodnutí a s ohledem na to, že subjekt, kterému bylo rozhodnutí vydáno, není osobou zúčastněnou na řízení.

Soud dále provedl dokazování listinnými důkazy, které jsou obsahem spisu 14 ICm 284/2012 vedeného u Krajského soudu v Ostravě, ze kterých zjistil a vzal za prokázáno:

-z žaloby, že žalobce BIOFERM-lihovar Kolín, a.s., IČ: 46350811 (v insolvenčním řízení KSOS 14 INS 14040/2011 věřitel č. 3) se žalobou doručenou soudu dne 02.02.2012 domáhal vyloučení lihu kvasného velejemného v množství 28.977 le z majetkové podstaty a dále hotových výrobků na skladě dlužníka vyrobených z lihu dodaného žalobcem, které jsou sepsány pod položkou m38/117 -137, přičemž v podání doručeném soudu dne 10.04.2014 žalobce navrhl změnu žaloby v tom směru, že namísto vyloučení hotových výrobků se domáhá vydání částky 84.334,30 Kč z výtěžku zpeněžení movitého majetku sepsaného pod položkou m38/117-137 soupisu majetkové podstaty, kdy tato částka představuje hodnotu lihu obsaženého v předmětných výrobcích;

ICM R Pokračování 14ICm 377/2012

-z faktury č. 80100553 ze dne 28.12.2009, že BIOFERM-lihovar Kolín, a.s. vyúčtoval dlužníku dodávku lihu velejemného neutrálního v množství 32.469 le částkou 656.847,87 Kč se splatností 11.01.2010; z průvodního dokladu č. 9001530482 a z dodacího listu č. 100259, že dlužník zboží převzal dne 29.12.2009;

-z faktury č. 80100762 ze dne 15.02.2010, že BIOFERM-lihovar Kolín, a.s. vyúčtoval dlužníku dodávku lihu velejemného neutrálního v množství 32.179 le částkou 656.451,60 Kč se splatností 01.03.2010; z průvodního dokladu č. 1000100049 a z dodacího listu č. 351, že dlužník zboží převzal dne 15.02.2010;

-z faktury č. 80101160 ze dne 28.04.2010, že BIOFERM-lihovar Kolín, a.s. vyúčtoval dlužníku dodávku lihu velejemného neutrálního v množství 31.818 le částkou 649.087,20 Kč se splatností 12.05.2010; z průvodního dokladu, že v kolonce datum a čas ověření je uvedeno 28.04.2010 v 12.10 hod. a jako datum a čas odeslání údaj: 28.04.2010 v 22.00 hod.; k této dodávce se vztahuje dodací list č. 506;

-z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20812, že společnost TRUL DISTILLERS spol. s r.o., se sídlem Heřmanovice 364, okres Bruntál, PSČ 793 74, IČ: 25839471 byla zapsána do obchodního rejstříku dne 24.09.1999, jako jednatel byl zapsán ing. Jan Pírek; předmětem podnikání společnosti je mj. úprava kvasného lihu;

-z protokolu o místním šetření Celního úřadu Šumperk ze dne 09.06.2010, že šetření bylo prováděno v provozovně daňového subjektu TRUL DISTILLERS spol. s r.o. dne 09.06.2010 za účelem inventarizace vybraných výrobků-lihu na základě odejmutí povolení k provozování daňového skladu ke dni 08.06.2010; líh je uskladněn ve třech ocelových nádobách a výpočet je uveden v příloze č. 2 protokolu; z přílohy č. 2 protokolu o stavu zásob etanolu ke dni 09.06.2010, že v nádobě č. 1 je 12.208,98 litrů etanolu, v nádrži č. 2 je 21.044,37 litrů etanolu a v nádrži č. 3 je 7.933,04 litrů etanolu, tj. celkové množství ve všech třech nádobách je 41.186 litrů etanolu; přílohou protokolu je dále seznam hotových výrobků na skladě;

-z mailové korespondence, že ing. Jan Pírek-jednatel dlužníka-sdělil společnosti BIOFERM-lihovar Kolín, a.s. dne 24.01.2011, že na skladě se nachází líh dodaný tímto věřitelem v množství 28.977 le a jedná se o líh, který je uskladněn v nerezových tancích o objemu 22.000 l a 23.000 l; k doložení tvrzení přiložil sjetinu pohyby na skladové kartě , na které eviduje veškeré příjmy a výdeje do výroby z lihu společnosti BIOFERM-lihovar Kolín, a.s.;

-ze seznamu hotových výrobků na skladě vyrobených z lihu společnosti BIOFERM- lihovar Kolín, a.s., že tento seznam obsahuje registrační čísla, název výrobku, množství v kusech a datum výroby (celkem 21 druhů výrobků), přičemž výrobky byly vyráběny v období od 15.01.2010 do 28.05.2010;

ICM R Pokračování 14ICm 377/2012

-z počítačové sjetiny nazvané pohyby zboží-500-50100-líh -příjem na sklad, že dne 28.12.2009 byl příjem na sklad v množství 32.469, dne 15.02.2010 příjem na sklad v množství 32.179 a dne 28.04.2010 příjem na sklad v množství 31.818, tj. celkem bylo přijato 96.466 l;

-z počítačové sjetiny nazvané pohyby zboží-500-50100-líh -výdej, že v období od 29.12.2009 do 09.02.2010 (tj. v období mezi 1. a 2. dodávkou lihu) činil celkový výdej lihu 31.910; v období od 17.02.2010 do 28.04.2010 včetně (tj. v období mezi 2. a 3. dodávkou lihu) činil celkový výdej lihu 32.622,665; v období od 20.05.2010 do 28.05.2010 (tj. v období po 3. dodávce lihu) činil celkový výdej lihu 2.866; z celkového příjmu na sklad v množství 96.466 lihu bylo vydáno v období od 29.12.2009 do 28.05.2010 celkem 67.417,341 lihu;

-z rozhodnutí Celního úřadu Krnov ze dne 09.09.2011, že z daňové exekuce byl vyloučen líh v tancích v množství 28.843 (položka 141) a dále z moci úřední byl vyloučen líh velejemný v nádrži v množství 11.999 l.a.a. (položka 140);

-z vyjádření člena věřitelského výboru Krnovský lihovar spol. s r.o. ze dne 23.10.2012, že nesouhlasí s vydáním velejemného lihu, který byl sepsán do majetkové podstaty, věřiteli BIOFERM-lihovar Kolín, a.s.;

-z vyjádření zajištěného věřitele Factoring České spořitelny a.s. ze dne 24.10.2012, že nesouhlasí s vydáním velejemného lihu, který byl sepsán do majetkové podstaty, věřiteli BIOFERM-lihovar Kolín, a.s.;

-z vyjádření Celního úřadu Krnov ze dne 26.10.2012, že jako zajištěný věřitel a člen věřitelského výboru nesouhlasí s vrácením lihu velejemného, který byl sepsán do majetkové podstaty, věřiteli BIOFERM-lihovar Kolín, a.s.;

-z vyjádření společnosti Tereos TTD, a.s.-člena věřitelského výboru-ze dne 05.11.2012, že nesouhlasí s vydáním lihu velejemného, který byl sepsán do majetkové podstaty, věřiteli BIOFERM-lihovar Kolín, a.s.

Po provedeném dokazování soud učinil následující závěr o skutkovém stavu:

1) žalobce jako prodávající uzavřel s dlužníkem jako kupujícím dne 29.09.2009 kupní smlouvu na dodávku lihu v období od 01.10.2009 do 30.09.2010 v pravidelných měsíčních odběrech při celkovém objemu 650.000 la, přičemž v čl. III si strany sjednaly smluvní cenu 17,-Kč/la bez DPH (do 31.12.2009) a 16,50 Kč/la bez DPH (do 30.09.2010) a v čl. V. si sjednaly výhradu, že kupující nabývá vlastnické právo okamžikem zaplacení dohodnuté kupní ceny za dodané zboží; 2) žalobce na základě této smlouvy dodal dlužníku líh, a to dne 28.12.2009 v množství 30.524 la, dne 05.02.2010 v množství 30.529 la, dne 16.03.2010 v množství 30.519 la, dne 16.04.2010 v množství 30.482 la a dne 20.05.2010 v množství 29.880 la; (zkratka

ICM R Pokračování 14ICm 377/2012

la -1 litr etanolu o koncentraci 100 % objemových-viz vyhláška č. 141/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu); 3) dlužník žalobci za dodaný líh nezaplatil smluvní cenu, a to ani zčásti; 4) dlužník líh postupně zpracovával na alkoholické výrobky, přičemž dle účetní evidence ke zboží označenému jako líh , o kterém dlužník prohlásil, že se jedná o líh dodávaný společností BIOFERM-lihovar Kolín, a.s., v období od 29.12.2009 do 09.02.2010 vyskladnil (zpracoval) líh v množství 31.928,676 la (tj. nezpracovaný zůstatek z 1. dodávky lihu činil 540,324 la), v období od 17.02.2010 do 28.04.2010 (tj. včetně vyskladnění ze dne 28.04.2010 v množství 447,678 la) vyskladnil líh v množství 32.622,665 la (tj. nezpracovaný zůstatek z 2. dodávky lihu činil 96,659 la) a v období od 20.05.2010 do 28.05.2010 vyskladnil líh v množství 2.866 la (tj. nezpracovaný zůstatek z 3. dodávky lihu činil 29.048,659 la)-viz pohyby zboží-500-50100-líh. Celkem tak z lihu dodaného žalobcem a přijatého na sklad v celkovém množství 96.466 la dlužník vyskladnil 67.417,341 la a účetní zůstatek lihu dodaného společností BIOFERM -lihovar Kolín, a.s.-bez přihlédnutí ke skladovacím ztrátám dle § 10 vyhlášky č. 141/1997 Sb.-tak činil po posledním vyskladnění ze dne 28.05.2010 celkem 29.048,659 la; k výdeji lihu ze dne 28.04.2010 v množství 447,678 la soud uvádí, že s ohledem na vyskladnění lihu již v 11.12 hod. a s ohledem na nezpracovaný zůstatek lihu z 1. dodávky v množství 540,324 la, nebyl dne 28.04.2010 v 11.12 hod zpracováván líh dodaný teprve v tento den (tj. z 3. dodávky), nýbrž líh z 2. dodávky; 5) v skladovací nádobě č. 1, ve které je skladován líh dodavatele MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN, a.s. (nyní Tereos TTD, a.s.), se k datu inventarizace provedené dne 09.06.2010 v rámci místního šetření provedeného Celním úřadem Šumperk nacházel líh v množství 12.209 la, ve skladovacích nádobách č. 2 a č. 3, ve kterých je skladován líh dodaný společností BIOFERM-lihovar Kolín, a.s., se k datu inventarizace provedené v rámci místního šetření provedeného Celním úřadem Šumperk nacházelo 21.044 la (nádoba č. 2) a 7.933 la (nádoba č. 3), tj. v nádobách č. 2 a č. 3 celkem 28.977 la; 6) účetní zůstatek lihu dodaného společností BIOFERM-lihovar Kolín, a.s. tak (s přihlédnutím ke skladovacím ztrátám způsobeným odpařením) není v rozporu se zjištěným množstvím nezpracovaného lihu v nádobách č. 2 a č. 3 (zjištěný rozdíl pouhých 71,659 la); 7) v soupisu majetkové podstaty je pod položkou m38/144 stále sepsán líh v celkovém množství 28.503 la, přičemž tento líh se nachází v provozovně dlužníka na adrese Mikulovice, Hlavní 325, PSČ 790 84, a to ve skladovací nádrži č. 2 a ve skladovací nádrži č. 3 a pod položkou m38/145 je stále sepsán líh v celkovém množství 12.683 la; 8) žalobce přihlásil přihláškou P1 doručenou soudu dne 09.08.2011 do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 14 INS 14040/2011 dvě nepodmíněné pohledávky v celkové výši 3.611.374,11 Kč z titulu úhrady kupní ceny s příslušenstvím a smluvní pokuty, které byly zjištěny v přihlášené výši; 9) žalobce vyzval dne 14.12.2011 žalovanou k vydání lihu, který dodal dlužníkovi a který je v dispozici insolvenční správkyně, když líh je ve vlastnictví věřitele na základě sjednané výhrady vlastnického práva a dlužník dosud kupní cenu lihu neuhradil, přičemž žalobce současně sdělil, že o hodnotu vráceného lihu bude snížena výše pohledávky na úhradu kupní ceny dodaného lihu přihlášené do předmětného řízení.

ICM R Pokračování 14ICm 377/2012

Dle § 225 IZ osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty (odst. 1). Žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené v odstavci 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty insolvenčnímu soudu (odst. 2).

Podle § 409 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění účinném ke dni 29.09.2009 (dále jen obchodní zákoník ) kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc (zboží) určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na něho vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu.

Podle § 443 obchodního zákoníku kupující nabývá vlastnického práva ke zboží, jakmile je mu dodané zboží předáno (odst. 1). Před předáním nabývá kupující vlastnického práva k přepravovanému zboží, když získá oprávnění zásilkou nakládat (odst. 2).

Podle § 445 obchodního zákoníku si strany mohou smluvit, že kupující nabude vlastnického práva ke zboží později, než je stanoveno v § 443. Nevyplývá-li z obsahu této výhrady vlastnického práva nic jiného, má se za to, že kupující má nabýt vlastnického práva teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Po právní stránce soud posoudil věc dle shora uvedených ustanovení a dospěl k následujícím závěrům. Žalobce uzavřel s dlužníkem platnou kupní smlouvu, na základě které žalobce dodal a dlužníkovi vyúčtoval dodaný líh, který dlužník nezaplatil ani zčásti, přičemž část dodaného lihu, která nebyla dosud zpracována na alkoholické výrobky, se nachází v nádobách č. 1, 2 a 3 v provozovně dlužníka. Z provedeného dokazování, zejména na základě sdělení jednatele dlužníka ing. Pírka ze dne 24.01.2011, z místního šetření v provozovně dlužníka ze dne 09.06.2010 provedeného Celním úřadem Šumperk a z účetnictví dlužníka (pohyby zboží na sklad a výdej ze skladu-ve vztahu k věřiteli BIOFERM-lihovar Kolín, a.s.), soud dospěl k závěru, že tyto důkazy ve svém souhrnu vedou k závěru, že líh dodaný právním předchůdcem žalobce MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s. se nachází v nádobě č. 1 (tak jak byla označena při místním šetření ze dne 09.06.2010) a ve které se k datu inventarizace ze dne 09.06.2010 nacházel líh v množství 12.209 la a zbývající líh v nádobách č. 2 a č. 3 v množství celkem 28.977 la byl dodán dodavatelem BIOFERM-lihovar Kolín, a.s.

V kupní smlouvě si smluvní strany sjednaly výhradu vlastnického práva dle § 445 obchodního zákoníku. Každý prodávající se sjednanou výhradou vlastnického práva stojí před volbou, zda v případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny odstoupí od smlouvy s tím, že bude požadovat vrácení věci nebo zda se rozhodl ve smluvním vztahu setrvat s tím, že bude vymáhat kupní cenu. Pro rozhodnutí v této věci je tak rozhodné, zda žalobce provedl řádně tuto volbu.

Žalobce do insolvenčního řízení dlužníka, které bylo zahájeno k jeho návrhu (resp. jeho právního předchůdce), přihlásil dvě pohledávky z titulu úhrady kupní ceny

ICM R Pokračování 14ICm 377/2012 s příslušenstvím a úhrady smluvní pokuty, přičemž obě pohledávky přihlásil jako nepodmíněné a jako takové byly zjištěny. Žalobce s touto přihláškou nijak nedisponoval, a to ani poté, kdy se dozvěděl o existenci nezpracovaného lihu v provozovně dlužníka a např. do přezkumného jednání nezměnil tuto přihlášku na podmíněnou (tak jak to učinil věřitel č. 3 BIOFERM-lihovar Kolín, a.s.), popř. nevzal přihlášku pohledávek zpět. Na základě existence zjištěných nepodmíněných pohledávek žalobce za dlužníkem z titulu úhrady kupní ceny a smluvní pokuty tak soud dospěl k závěru, že žalobce provedl volbu práva ve smyslu vymáhání kupní ceny z existujícího závazkového vztahu, kdy tuto volbu učinil jako první a na odstoupení od kupní smlouvy není možné usuzovat z výzvy k vydání lihu ze dne 14.12.2011 ani z podání vylučovací žaloby, neboť žalobce souběžně uplatňoval nárok na zaplacení kupní ceny a navíc i smluvní pokuty v insolvenčním řízení dlužníka přihláškou pohledávky, a ač mohl s touto přihláškou disponovat, neučinil tak (viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30.07.2009, sp. zn. 29 Cdo 1028/2007, či rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 2843/2007). Dle názoru soudu není možné, aby žalobce souběžně uplatňoval oba nároky, tj. přihláškou nepodmíněných pohledávek na úhradu kupní ceny a smluvní pokuty (kdy navíc tyto pohledávky již byly zjištěny) a současně vylučovací žalobou na vyloučení majetku ze soupisu majetkové podstaty.

Soud proto dospěl k závěru, že žaloba není důvodná, a proto ji zamítl v celém rozsahu.

Podle § 142 odst. 1 o.s.ř. účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl.

Žalovaná byla v řízení zcela úspěšná, avšak vzdala se práva na náhradu nákladů řízení, a soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na tuto náhradu.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 27.08.2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jitka Bartoszová, Ph.D., v.r. Vanessa Plonková samosoudkyně

ICM R