14 ICm 3531/2014
Jednací číslo: 14 ICm 3531/2014-124 KSOS 14INS 13199/2014

USNESENÍ Krajský soud v Ostravě se sídlem Havlíčkovo nábřeží 34, Ostrava 1 rozhodl samosoudcem JUDr. Alešem Palkovským v právní věci žalobce: DNA Energie spol. s r.o., IČO: 250 92 065, se sídlem Podolí 30, 250 81, Nehvizdy, zastoupeného Mgr. Martinem Buřičem, advokátem se sídlem Štěpánská 39, 110 00, Praha 1, proti žalované: JUDr. Ing. Helena Horová se sídlem V Luhu 754/18, 140 00, Praha 4, insolvenční správkyni dlužníka MPS Mont a.s., IČO: 439 62 254, se sídlem 735 71, Dětmarovice 1216, zastoupené Mgr. Karlem Jandusem, LL.M., advokátem se sídlem Křižíkova 185/35, Praha 8 o vyloučení věci ze soupisu majetkové podstaty dlužníka

takto:

I.

Dovolání žalobce do rozsudku Vrchního soudu v Olomouci 12 VSOL 37/2016-97 (ve věci), doručené soudu 2.2.2017, se odmítá.

II.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci 12 VSOL 37/2016-97 z 20. října 2016 byl potvrzen rozsudek Krajského soudu v Ostravěa bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení. Uvedený rozsudek byl doručen zástupci žalobce prostřednictvím datové schránky dne 1.12.2016, kdy do datové schránky byl doručen 21.11.2016 a 1.12.2016 nastaly účinky doručení.

Dne 2.2.2017 bylo z datové schránky odesílatele doručeno do datové schránky soudu dovolání žalobce proti shora uvedenému rozsudku Vrchního soudu v Olomouci z 20.10.2016, jímž se žalobce formou dovolání domáhá, aby Nejvyšší soud ČR po provedeném dovolacím řízení zrušil dovoláním dotčený rozsudek Vrchního soudu v Olomouci i rozsudek soudu prvního stupně. isir.justi ce.cz

Dle § 240 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Dle § 241b odst. 1 o.s.ř. ustanovení § 208 odst. 1, § 209 a § 210 platí obdobně.

Dle § 208 odst. 1 o.s.ř. opožděně podané odvolání předseda senátu soudu prvního stupně usnesením odmítne.

Z výše uvedeného plyne, že shora uvedené rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci jako soudu odvolacího bylo žalobci prostřednictvím jeho zástupce doručeno prostřednictvím datové schránky, přičemž účinky doručení nastaly dnem 1.12.2016, kdy se osoba oprávněná k přístupu do datové schránky zástupce žalobce přihlásila do zmíněné datové schránky. Dvouměsíční zákonná lhůta pro možnost podání včasného dovolání tak uplynula dnem 1.2.2017. Posledním dnem lhůty pro včasné podání dovolání tak byl den 1.2.2017. Dovolání však bylo odesláno soudu dne 2.2.2017 prostřednictvím datové schránky a téhož dne pak doručeno soudu.

Je tedy zjevné, že dovolání, které v dané věci bylo podáno 2.2.2017, je dovoláním opožděným, neboť bylo podáno až po uplynutí zákonné dvouměsíční lhůty stanovené pro možnost podání včasného dovolání.

S poukazem na výše citovanou právní úpravu a v souladu s ust. § 7 insolvenčního zákona proto soud prvního stupně výrokem č. I. tohoto rozhodnutí dovolání žalobce jako opožděné odmítl.

Výrok č. II. tohoto rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení má zákonnou oporu v ust. § 243b a § 146 odst. 3 o.s.ř. s přihlédnutím k tomu, že žalovanému v průběhu dovolacího řízení dle obsahu spisu žádné náklady řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, písemně, trojmo.

V Ostravě dne 14. března 2017

JUDr. Aleš Palkovský, v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Mgr. Jana Válková

ICM B