14 ICm 3320/2011
14 ICm 3320/2011-98 (KSOS 14 INS 5557/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Zuzanou Melšovou ve věci žalobce ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ: 24729035, zastoupeného JUDr. Mgr. Janou Navrátilovou, Ph.D., advokátkou se sídlem Praha 8, Karlín, Prvního pluku 206/7 proti žalované JUDr. Anně Antlové, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Sadová 2650/20, insolvenční správkyni dlužníka Radima anonymizovano , anonymizovano , bytem Ostrava-Kunčičky, Velichova 640/15, zastoupené Mgr. Janem Svobodníkem, advokátem se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Sadová 2650/20, o určení popřené nevykonatelné pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že část žalobcovy pohledávky ve výši 103.713,-Kč, která byla do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 14 INS 5557/2011 s dlužníkem Radimem Závodným, anonymizovano , bytem Ostrava-Kunčičky, Velichova 640/15, přihlášena přihláškou P8 z titulu náhrady škody za neoprávněný odběr elektrické energie v odběrném místě dlužníka v Ostravě, Velichova 640/15, je po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 16.12.2011 domáhal se žalobce určení, že část jeho pohledávky ve výši 103.713,-Kč, která byla do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 14 INS 5557/2011 s dlužníkem Radimem Závodným přihlášena přihláškou P8 z titulu náhrady škody za neoprávněný odběr elektrické energie v odběrném místě dlužníka v Ostravě, Velichova 640/15, je po právu. Tvrdil, že s Radimem Závodným byla uzavřena smlouva o připojení dne 13.03.2008 a téhož dne smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí na odběrné místo Ostrava, Velichova 640/15. Na uvedeném odběrném místě měla být na základě pracovního příkazu přerušena dodávka elektřiny z důvodu neplnění smluvených platebních povinností za dodanou a změřenou elektřinu. Jelikož nedošlo ke zpřístupnění odběrného místa z důvodu na straně Radima anonymizovano , a to ani po zaslání výzvy, odstoupil obchodník-společnost ČEZ Prodej, s.r.o. k 08.01.2010 od smlouvy na dodávku elektřiny. Pokračováním v odběru elektřiny bez platné smlouvy došlo k neoprávněnému odběru elektřiny. Dne 05.09.2011 zjistil žalobce zastoupený plnomocníkem ČEZ Měření, s.r.o. v odběrném místě Radima anonymizovano v Ostravě, Velichova 640/15, neoprávněný odběr elektřiny z elektrizační soustavy, přičemž kontrolou byl zjištěn na elektroměru č. 11051902 stav 26983 kWh. Odhadovaný stav elektroměru při ukončení smlouvy byl 9000 kWh. Neoprávněným odběrem elektřiny způsobil dlužník (Radim Závodný) žalobci škodu ve výši 107.347,-Kč včetně DPH. Celková způsobená škoda se skládá ze škody za neoprávněný odběr elektřiny ve výši 103.713,-Kč (dle zákona č. 458/2000 Sb., vyhl. č. 82/2011 Sb.) a z nákladů za zjištění neoprávněného odběru ve výši 3.634,-Kč (dle ceníku ČEZ Měření, s.r.o.). Na celkovou částku 107.347,-Kč byla vystavena žalobcem faktura č. 9126507214 s datem splatnosti 28.09.2011, která byla zaslána Radimu Závodnému. Dlužník nezaplatil ničeho. Náhrada škody byla vypočtena z rozdílu mezi odhadnutým stavem na elektroměru při ukončení smlouvy (9000 kWh) a stavu zjištěném při demontáži elektroměru (26983 kWh). Zbývá tedy k doúčtování 17983 kWh. Cena elektřiny v případě neoprávněného odběru v roce zjištění neoprávněného odběru činila 5,767308 Kč/kWh. Žalobce se žalobou domáhá určení, že po právu je částka 103.713,-Kč jako rozdílu mezi celkovou vypočtenou škodou 107.347,-Kč a náklady vynaloženými na zjištění neoprávněného odběru ve výši 3.634,-Kč, neboť insolvenční správce popřel pohledávku v rozsahu pouze 103.713,-Kč.

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby s argumentací, že žalobce netvrdil ani neprokazoval, na základě čeho stanovil hodnotu elektroměru při ukončení smlouvy na 9000 kWh. Další spornou otázkou pak zůstává, zda to byl právě dlužník, který předmětnou elektřinu odebral. Současně uvedl, že ani právní důvod žalobce, tedy náhrada škody na základě neoprávněného odběru dle § 53 energetického zákona, neodpovídá skutkovému stavu, když od smlouvy na dodávku elektřiny nebylo řádně odstoupeno. Žalobce také nepostupoval v souladu s dobrými mravy a poctivým obchodním stykem, když po tvrzeném odstoupení od smlouvy 20 měsíců neučinil jakýkoliv krok k tomu, aby zabránil případnému odběru elektrické energie z předmětného odběrného zařízení, a to přesto, že odběrné zařízení se nacházelo v lokalitě, kde bylo možné s velkou pravděpodobností předvídat, že může docházet k tzv. černému odběru elektrické energie ze strany třetích osob. S poukazem na nález Ústavního soudu ČR I. ÚS 202/06 žalovaný namítal, že žalobce neprovedl opatření, která by zamezila dalšímu odběru elektrického proudu s tím, že pravděpodobně předpokládal, že

ICM R případná škoda bude vyúčtována bývalému smluvnímu partnerovi, tedy dlužníkovi, a žádná újma na majetku mu tedy nehrozí. Žalobce se neřídil ust. § 415 občanského zákoníku (ve znění do 31.12.2013).

Žalobce poté doplnil, že dle poštovní zprávy si dlužník zásilku, ve které bylo obsaženo odstoupení od smlouvy ze dne 07.12.2009 k datu 08.01.2010 nevyzvedl v úložní době. Pokud jde o oprávnění ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. k odstoupení od smlouvy, pak tuto činnost vykonává na základě plné moci. K zamezení neoprávněného odběru došlo až dne 30.03.2011 technickým zajištěním z odběrného místa souseda dlužníka, pana Bieliga, neboť u něj byla osazená a společná HDS (i pro odběrné místo dlužníka) a v ní byl další odběr do domu pana anonymizovano znemožněn. Distributor se o demontáž elektroměru pokoušel opakovaně. Neoprávněný odběr elektřiny vyplývá ze záznamů DVD, kde jej potvrdila (dne 05.09.2011) i přítelkyně dlužníka. Stav elektroměru k datu ukončení smlouvy byl určen odhadem v souladu s vyhláškou č. 82/2011 Sb., který koresponduje s předchozí vykázanou a elektroměrem registrovanou spotřebou, neboť za období 31.07.2008-29.07.2009 činila spotřeba celkem 5309 kWh (viz faktura č. 1025519957 ze dne 30.07.2009) za období 30.07.2009-08.01.2010 byla stanovena za necelé poloviční období ve výši necelé poloviny, tj. 2633 kWh (viz faktura č. 1000885964 ze dne 14.01.2010).

Podle ust. § 7 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ) nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Soud provedl dokazování listinami ze spisu Krajského soudu v Ostravě sp. zn. KSOS 14 INS 55572011, přičemž zjistil, že:

-Usnesením ze dne 24.08.2011 byl zjištěn úpadek dlužníka Radima anonymizovano , insolvenční správkyní byla ustanovena JUDr. Anna Antlová. -Usnesením ze dne 03.11.2011 byl na majetek dlužníka prohlášen konkurz. -Přihláškou pohledávky č. P8 doručenou insolvenčnímu soudu dne 15.09.2011 žalobce přihlásil do insolvenčního řízení vedeného s dlužníkem Radimem Závodným nevykonatelnou pohledávku ve výši 107.347,-Kč z titulu náhrady škody za neoprávněný odběr elektrické energie na odběrném místě dlužníka na adrese Ostrava, Velichova 640/15, sestávající ze škody za neoprávněný odběr elektřiny ve výši 103.713,-Kč (dle zákona č. 458/2000 Sb., vyhl. č. 82/2011 Sb.) a z nákladů za zjištění neoprávněného odběru ve výši 3.634,-Kč (dle ceníku ČEZ Měření, s.r.o.). -Na přezkumném jednání 24.10.2011 insolvenční správkyně popřela pohledávku v rozsahu náhrady škody za neoprávněný odběr elektřiny 103.713,-Kč, a to z důvodu neexistence pohledávky, když věřitel-žalobce neprokázal oprávněnost svého nároku v popřené výši, stanovisko dlužníka bylo, že neuznává pohledávku v celém rozsahu. -Insolvenční správkyně vyrozuměla žalobce o popření jeho pohledávky ve smyslu ust. § 197 odst. 1, 2 insolvenčního zákona dopisem ze dne 06.12.2011, který byl žalobci doručen 08.12.2011. -Insolvenční řízení nebylo dosud skončeno.

ICM R

V daném případě žalobce přihlásil pohledávku jako nevykonatelnou a insolvenční správkyně ji v rozsahu 103.713,-Kč z titulu náhrady škody za neoprávněný odběr elektrické energie popřela. Soud tedy uzavírá, že s ohledem na výsledek přezkumného jednání to byl žalobce, na kterém bylo, aby podal žalobu podle ust. § 198 odst. 1 IZ, což také učinil. Z aplikace tohoto právního závěru na skutkový stav zjištěný z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že žaloba byla podána včas ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení vyrozumění o popření pohledávky tak, jak stanoví § 198 odst. 1 IZ oprávněnou osobou a směřuje v souladu s citovaným ustanovením proti popírající insolvenční správkyni.

Ke sporné pohledávce soud zjistil:

Ze smlouvy č. 8NN500924292 o připojení odběrného místa zařízení v distribuční soustavě nízkého napětí ze dne 13.03.2008 vzal soud za prokázané, že byla uzavřena mezi smluvními stranami, a to provozovatelem distribuční soustavy obchodní firmou ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou na základě smlouvy o poskytování služeb ze dne 29.08.2005 společností ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. a oprávněným zákazníkem Radimem Závodným. Odběrné místo bylo specifikováno adresou Velichova 640/15, Ostrava 718 00, Ostrava 18, číslo odběrného místa (EAN) 859182400507368684. Dále byly ve smlouvě uvedeny technické údaje odběrného místa, termín připojení byl stanoven na 18.03.2008 a platnost a účinnost smlouvy dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ze smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí ze dne 13.03.2008 soud zjistil, že byla uzavřena mezi účastníky smlouvy, a to obchodníkem ČEZ Prodej, s.r.o. a konečným zákazníkem s číslem 13367515 Radimem Závodným, bytem Velichova 640/15, Ostrava, 718 00 Ostrava 18, kdy smlouva byla uzavřena podle zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, byly v ní stanoveny podmínky dodávky elektřiny, specifikace odběrného místa, a to provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., číslem OM 2567436, číslo EAN 859182400507368684, adresou odběrného místa Velichova 640/15, Ostrava, 718 00 Ostrava 18, se zahájením dodávky do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy. Dále zde byla uvedena technická specifikace odběrného místa, cena, vyúčtování zálohy a platební podmínky. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou s tím, že nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zahájení dodávky elektřiny. Součástí smlouvy byly všeobecné obchodní podmínky.

Z 10 listin výpisu ze systému SAP soud zjistil, že se jedná o interní nikým nepodepsaný informační systém žalobce, ve kterém je zachycena historie odběrného místa a úkony, které se v tomto místě provádějí. Z uvedených listin vzal soud za prokázáno, že první pracovní příkaz k přerušení dodávky elektřiny pro neplacení elektřiny z odběrného místa Radima anonymizovano byl učiněn 03.11.2009. Je na něm uvedeno, že odběrné místo nebylo přístupné. Podle záznamu z 08.01.2010 je zřejmé, že i další pokusy byly neúspěšné. Ode dne 25.01.2010 (dle kopií obrazovky pracovních příkazů) činilo pokusy o přerušení dodávky oddělení neoprávněných odběrů.

Z výzvy ke zpřístupnění odběrného místa, odstoupení od smlouvy na dodávku elektřiny Radimu Závodnému ze dne 07.12.2009 soud zjistil, že společnost ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. na základě plné moci sdělila Radimu Závodnému, že dosud neobdržela následující platby: 14.100,-Kč dle faktury č. 4490233702 splatné 13.08.2009, 25,-Kč

ICM R

(smluvní pokuta dle faktury č. 4490233797 splatné 25.09.2009), 2.280,-Kč (záloha splatná 30.09.2009), 2.280,-Kč (záloha splatná 31.10.2009) a 2.280,-Kč (záloha splatná 30.11.2009). Dlužná částka ve výši 20.965,-Kč měla být uhrazena nejpozději do 22.12.2009. Radim Závodný byl upozorněn na to, že vzhledem k tomu, že dosud neuhradil závazky dle smlouvy o dodávce elektřiny, byl požádán provozovatel distribuční soustavy, aby přerušil dodávku elektřiny, resp. demontoval elektroměr na jeho odběrném místě Ostrava, Velichova 640/15. Radim Závodný byl požádán, aby uhradil všechny své dluhy anebo aby zpřístupnil odběrné místo dne 08.01.2010 mezi 12-14 hodinou, kdy přijde pracovník společnosti ČEZ Měření, s.r.o. elektroměr č. 11051902 demontovat. Neuhradí-li Radim Závodný všechny dluhy, nebo nezpřístupní-li odběrné místo, distributor ke dni 08.01.2010 od smlouvy o dodávce elektřiny odstupuje. Pokud Radim Závodný přístup k elektroměru nezajistí a bude i nadále odebírat elektřinu z distribuční soustavy, bude jeho jednání posuzováno jako neoprávněný odběr elektřiny ve smyslu ust. § 51 zákona č. 458/2000 Sb.

Z dodejky k odstoupení od smlouvy soud zjistil, že listina ze dne 17.12.2009 byla odeslána Radimu Závodnému na adresu Velichova 640/15, 718 00 Ostrava doporučeně, odesílatelem ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. dne 09.12.2009, jelikož adresát nebyl zastižen, bylo mu uložení zásilky oznámeno dne 10.12.2009, a to do 28.12.2009. Podle poštovní zprávy si dlužník zásilku nevyzvedl v odběrní lhůtě a zásilka byla vrácena zpět odesílateli dne 30.12.2009.

Z dopisu nazvaném oznámení-neoprávněný odběr elektřiny na odběrném místě-Ostrava, Velichova 640/15 ze dne 06.09.2011 a dokladu k odeslání dopisu-poštovního podacího archu České pošty soud zjistil, že ČEZ Správa majetku, s.r.o. zaslal Radimu Závodnému dopis, ve kterém mu oznámil, že společnost ČEZ Měření, s.r.o. je na základě plné moci z 11.11.2010 zmocněna k poskytování vybraných služeb v oblasti měření elektrické energie pro distributora elektřiny společnost ČEZ Distribuce, a.s., a to v rozsahu smlouvy o poskytování služeb č. 4101050083. Tuto činnost konkrétně provádí odbor kontroly měření (v rámci ČEZ Měření, s.r.o.). Dne 08.01.2010 měla být na základě pracovního příkazu v jeho odběrném místě přerušena dodávka elektřiny z důvodu neplnění smluvených platebních povinností. Jelikož nedošlo ke zpřístupnění odběrného místa, a to ani po zaslání výzvy, nemohl být tento pracovní příkaz proveden. V daném termínu nedošlo ani k úhradě dluhu a z toho důvodu odstoupil obchodník k uvedenému dni od smlouvy na dodávku elektřiny. Pokračováním odběru bez platné smlouvy došlo k neoprávněnému odběru elektřiny na základě ust. § 51 odst. 1 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění. Odebíraná elektřina byla měřena osazeným elektroměrem, jak bylo prokázáno při kontrole techniků dne 05.09.2011. Při stanovení náhrady škody je vycházeno z vyhl.č. 82/2011 Sb. Stav uvedený v konečné faktuře společnosti ČEZ prodej, s.r.o. je na elektroměru výrobní číslo 11051902: 9000 kWh, stav elektroměru zjištěný při přerušení dodávky techniků 26983 kWh. Množství neoprávněné odebrané elektřiny je rozdílem uvedených stavů, tj. 17983 kWh. V příloze bylo dlužníkovi zasláno oznámení o výsledku kontroly odběrného místa a přerušení dodávky elektřiny. Listina je podepsána zástupcem ČEZ Měření, s.r.o. Dle poštovního podacího archu ze dne 09.09.2011 byla tato listina zaslána dlužníkovi doporučeně.

Z plné moci ze dne 01.06.2007 soud zjistil, že společnost ČEZ Prodej, s.r.o., IČ: 27232433 (mandant) uzavřela se společností ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., IČ: 26376547 (mandatář) smlouvu o poskytování služeb ze dne 29.08.2005, jejímž předmětem bylo komplexní řízení vztahů se zákazníky a také fakturace, řízení a správa pohledávek. Smlouva

ICM R byla uzavřena na dobu neurčitou. Za účelem plnění závazku ze smlouvy a po dobu její platnosti udělil mandant (společnost ČEZ Prodej, s.r.o.) tímto plnou moc mandatáři (ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.), aby zastupoval mandanta při jednáních se zákazníky, zejména přijímal žádosti, jednal ve věcech uzavírání, změn a ukončování smluv, reklamací a dosažení úhrady pohledávek. Plná moc byla podepsána jednateli ČEZ Prodej, s.r.o. Ing. Bohumilem Mazačem a Ing. Alešem Konrádem, potvrzení přijetí plné moci mandatářem ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. bylo podepsáno jednateli Ing. Igorem Šmucrem a Ing. Janem Kašparem.

Z upomínky platby za elektřinu ze dne 25.09.2009 soud zjistil, že ČEZ Prodej, s.r.o. upozornil dlužníka Radima anonymizovano (odběrní místo Velichova 640/15, 718 00 Ostrava), že dosud neuhradil platbu za odběr elektřiny ve výši 15.100,-Kč dle faktury č. 4490233702 splatné 13.08.2009. Dlužná částka měla být uhrazena nejpozději do 09.10.2009.

Z faktury ČEZ Prodej, s.r.o. za sdružené služby dodávky elektřiny ze dne 05.08.2008 soud zjistil, že u Radima anonymizovano činila spotřeba elektrické energie na elektroměru č. 11051902 za období do 18.03.2008 do 30.07.2008 845 kWh.

Z faktury ČEZ Prodej, s.r.o. za sdružené služby dodávky elektřiny ze dne 30.07.2009 soud zjistil, že u Radima anonymizovano činila spotřeba elektrické energie na elektroměru č. 11051902 za období od 31.07.2008 do 29.07.2009 celkem 5309 kWh.

Z faktury ČEZ Prodej, s.r.o. za sdružené služby dodávky elektřiny-konečný účet z 14.01.2010 soud zjistil, že u Radima anonymizovano na elektroměru č. 11051902 za období do 30.07.2009 do 08.01.2010 činila spotřeba elektrické energie 2496 kWh.

Z faktury č. 9126507214 vystavené ČEZ Distribuce, a.s. plátci Radimu Závodnému dne 07.09.2011 se splatností 28.09.2011 soud zjistil, že dlužníkovi byla vyúčtována náhrada škody za dobu trvání neoprávněného odběru v odběrném místě-Velichova 640/15, Ostrava, ve výši 107.347,-Kč (včetně DPH) sestávající z náhrady škody za neoprávněný odběr elektřiny ve výši 103.713,-Kč a z nákladů za zjištění neoprávněného odběru ve výši 3.634,-Kč.

Z listiny nazvané stanovení celkové náhrady škody způsobené neoprávněným odběrem elektřiny soud zjistil, že výpočet byl proveden společností ČEZ Měření, s.r.o. dne 06.09.2011 na základě kontroly 33996 odběrného místa 6137107 zákazníka Radima anonymizovano s adresou neoprávněného odběru Ostrava, Velichova 640/15 na základě protokolu o neoprávněném odběru, který byl sepsán dne 06.09.2011. Náhrada škody za neoprávněný odběr elektřiny za dobu trvání neoprávněného odběru byla stanovena podle § 9 odst. 1-11 vyhl.č. 82/2011 Sb. ve výši 103.713,-Kč, daň z elektřiny dle zákona č. 261/07 Sb. činila 508,92 Kč a náklady spojené se zjišťováním a nápravou v důsledku neoprávněného odběru elektřiny dle ust. § 9 odst. 12 vyhl.č. 82/2011 Sb. byly stanoveny částkou 3.028,50 Kč + DPH 605,70 Kč.

Z ceníku ČEZ Měření, s.r.o. ze dne 30.12.2010 soud zjistil, že obsahuje ceny nákladů souvisejících se zjištěním neoprávněných odběrů elektřiny.

ICM R

Z výpisů z technologického centra Ministerstva vnitra ČR soud zjistil, že dlužník Radim Závodný má evidován trvalý pobyt na adrese Ostrava-Slezská Ostrava (část obce Kunčičky), ulice Velichova 640/15, a to od 07.01.2009 dosud.

Z cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2010 ze dne 30.11.2010, č. 5/2010 ze dne 30.11.2010 a č. 6/2010 ze dne 29.12.2010 soud zjistil, že jimi byly stanoveny ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny.

Ze záznamu DVD ze dne 25.03.2011 vzal soud za prokázáno, že je zde zachycena činnost pracovníků společnosti ČEZ Měření, s.r.o., kteří prováděli kontrolu odběrného místa Radima anonymizovano dne 25.03.2011, přičemž odběrné místo v tento den přístupné nebylo.

Ze záznamu DVD ze dne 30.03.2011 soud zjistil, že je zde zachycena činnost pracovníků společnosti ČEZ Měření, s.r.o., kteří prováděli kontrolu odběrného místa Radima anonymizovano , přičemž přístup k hlavní domovní skříni tohoto dne umožnil soused Radima anonymizovano -pan Bielig a byla přerušena dodávka elektřiny v hlavní domovní skříni. Odběrné místo přístupné nebylo.

Ze záznamu DVD ze dne 05.09.2011 vzal soud za prokázáno, že je zde zachycena činnost pracovníků společnosti ČEZ Měření, s.r.o. včetně komunikace mezi pracovníky a družkou dlužníka, která uvedla, že elektřina byla dlužníkem neoprávněně čerpána. Na záznamu je zachycena demontáž elektroměru dne 05.09.2011. Je zde rovněž zachycen stav elektroměru výrobní číslo 11051902 k datu demontáže 26983 kWh.

Z výpovědi svědka Tomáše Balona soud zjistil, že u společnosti ČEZ Měření, s.r.o. byl zaměstnán do roku 2013 jako technik kontroly měření. V zákaznickém systému této společnosti jsou zachyceny záznamy o veškerých úkonech v odběrném místě, tedy i v odběrném místě pana Radima anonymizovano . Svědek potvrdil, že montéři společnosti ČEZ Měření, s.r.o. byli opakovaně vysláni na odběrné místo Radima anonymizovano v Ostravě na Velichově ulici, a jelikož se jim nepodařilo provést demontáž elektroměru u tohoto subjektu, bylo o demontáž požádáno speciální oddělení společnosti, které se zabývalo neoprávněnými odběry. Svědek uvedl, že dne 25.03.2011 vykonal v odběrném místě Radima anonymizovano první návštěvu, a to za účelem odpojení elektroměru. Návštěva byla neúspěšná, bylo domluveno, že návštěvu zopakuje, a že odběrné místo bude zpřístupněno dne 30.03.2011. Proto se svědek do odběrného místa Radima anonymizovano vypravil dne 30.03.2011 znovu, avšak i tato návštěva byla neúspěšná, odběrné místo nebylo zpřístupněno. V tento den bylo však provedeno odpojení elektřiny v hlavní pojistkové skříni, která byla umístěna na dvojdomku na adrese Velichova, Ostrava. Umožnil to soused Radima anonymizovano pan Bielig. Od té doby proto již k neoprávněnému odběru nedocházelo. Odběrné místo se podařilo zpřístupnit až v devátém měsíci 2011 družkou dlužníka. O demontáži elektroměru v září 2011 a jejím průběhu v odběrném místě Radima anonymizovano byl pořízen záznam, kde je vše zachyceno, včetně stavu elektroměru k datu demontáže. Elektroměr byl v odběrném místě dne 05.09.2011 krátkodobě připojen znovu pod napětí, poté byl odpojen a předán autorizovanému středisku ke kontrole. Všechny návštěvy v odběrném místě vykonal svědek společně se zaměstnancem ČEZ Měření, s.r.o. Vladimírem Gelnarem. O výsledku kontroly odběrného místa ze dne 05.09.2011 sepsal Vladimír Gelnar oznámení, které podepsal svědek. Demontáži elektroměru byla přítomna družka Radima anonymizovano , a ta oznámení o výsledku kontroly odběrného místa podepsala a listinu pro Radima anonymizovano převzala. Protokol o

ICM R neoprávněném odběru elektřiny sepsal podle průběhu demontáže elektroměru dne 06.09.2011 Vladimír Gelnar, a svědek jako přibraná osoba její správnost stvrdil svým podpisem.

Z výpovědi svědka Vladimíra Gelnara soud zjistil, že byl zaměstnán do roku 2013 u společnosti ČEZ Měření, s.r.o. s pracovním zařazením technik kontroly měření různých odběrných míst v souvislosti s neoprávněnými odběry elektřiny. K odběrnému místu Radima anonymizovano svědek uvedl, že se jednalo o dva spojené domky, tedy dvojdomek s jednou hlavní domovní pojistkovou skřínkou (tzv. společná HDS), ze které se elektřina rozváděla. První návštěvu vykonal svědek společně s Tomášem Balonem v odběrném místě někdy ve třetím měsíci 2011, kdy bylo provedeno odpojení elektřiny pro Radima anonymizovano v pojistkové skříni (byl přerušen přívod elektřiny do elektroměru odběrného místa). Elektroměr tehdy nebyl demontován, a to výlučně z důvodů na straně odběratele Radima anonymizovano , který k němu neumožnil přístup, jeho domek byl oplocen. Elektřina byla Radimem Závodným odebírána do 3 měsíce 2011. O několik měsíců později při další kontrole odběrného místa, kdy zpřístupnila odběrné místo paní Seidlová-družka Radima anonymizovano , došlo k tomu, že svědek elektroměr konečně demontoval. O každé kontrole, včetně té, při které došlo k demontáži elektroměru, byl pořízen videozáznam. Při odpojení digitálního elektroměru došlo ke krátkodobému zapnutí v pojistkové skříni tak, aby elektroměr byl pod napětím a zjistilo se, jaký je jeho stav. Ten je zachycen na záznamu z průběhu kontroly a demontáže jak na fotografiích, tak na videozáznamu, který byl na místě pořízen. Oznámení o výsledku kontroly odběrného místa a přerušení dodávky elektřiny v odběrném místě Radima anonymizovano dne 05.09.2011 sepsal svědek, podepsal jej rovněž další zástupce ČEZ Měření, s.r.o., který se kontroly účastnil, Tomáš Balon. Je zde zachycen průběh kontroly, stav elektroměru, tak jak byl zjištěn na místě. Kontroly se účastnila také družka Radima anonymizovano , která oznámení pro něj převzala. Protokol o neoprávněném odběru elektřiny svědek vyhotovil již v kanceláři dne 06.09.2011 a podepsala jej přibraná osoba Tomáš Balon, je zde zachycen průběh kontroly a popis neoprávněného odběru. Listina byla poté předána zaměstnavateli k vyúčtování neoprávněného odběru. Kolikrát bylo odběrné místo kontrolováno, případně kolikrát byla činěna výzva ke zpřístupnění odběrného místa, je zachyceno v interním informačním systému společnosti, u které byl svědek zaměstnán. K listinám ze systému SAP svědek uvedl, že jsou zde zachyceny všechny pracovní příkazy zaměstnanců celé skupiny ČEZ, tedy i ČEZ Měření, s.r.o. Jedná se o kopie obrazovky pracovních příkazů. První pracovní příkaz k přerušení dodávky elektřiny pro neplacení elektřiny z odběrného místa Radima anonymizovano byl učiněn 03.11.2009. Je na něm zachyceno, že se přerušení nepodařilo provést, a proto byly vydány další pracovní příkazy k tomu, aby k přerušení dodávky elektrické energie u Radima anonymizovano došlo. Bylo učiněno několik neúspěšných pokusů řadovými pracovníky společnosti ČEZ Měření, s.r.o., a proto bylo o přerušení dodávky a odpojení elektroměru požádáno oddělení neoprávněných odběrů. Agenda byla předána tomuto oddělení 25.01.2010. Toto oddělení rovněž učinilo dle kopií obrazovky pracovních příkazů několik pokusů, které vyústily v odpojení elektrické energie z pojistné skřínky dne 30.03.2011. Svědek současně uvedl, že odpojení odběrného místa Radima anonymizovano nešlo učinit ze sítě elektrické energie, neboť by se tím odpojil i druhý domek, když oba domky měly společnou elektrickou přípojku (HDS).

Z protokolu o neoprávněném odběru ze dne 06.09.2011 soud zjistil, že jej sepsal pracovník ČEZ Měření, s.r.o. Vladimír Gelnar za účasti přibrané osoby Tomáše Balona, kdy neoprávněný odběr byl zjištěn u zákazníka Radima anonymizovano , anonymizovano , na odběrném místě Velichova 640/15, Ostrava, s PSČ 718 00, pokud jde o popis neoprávněného odběru, je

ICM R zde uvedeno, že na tomto odběrném místě bylo řádnou kontrolou dne 05.09.2011 zjištěno naplnění skutkové podstaty neoprávněného odběru elektřiny z elektrizační soustavy dle § 51 odst. 1 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb. Na uvedeném odběrném místě měla být na základě pracovního příkazu přerušena dodávka elektřiny z důvodu neplnění smluvených platebních povinností. Pokračováním v odběru elektřiny bez platné smlouvy došlo k neoprávněnému odběru elektřiny. Kontrolou byl zjištěn na elektroměru výrobní číslo 11051902 stav 26983 kWh, stav elektroměru při ukončení smlouvy byl 9000 kWh.

Z oznámení o výsledku kontroly odběrného místa a přerušení dodávky elektřiny ze dne 05.09.2011 soud zjistil, že toto oznámení bylo sepsáno dvěma pracovníky ČEZ Měření, s.r.o., přičemž Radimu Závodnému bylo oznámeno, že na základě výsledků ukončené kontroly jeho odběrného místa č. 6137107 dne 05.09.2011 (čas ukončení kontroly 12.25 hod.) byl zjištěn neoprávněný odběr elektřiny dle ust. § 51 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb. Radim Závodný byl informován o demontáži měřícího zařízení v čase shodném s ukončením kontroly. Dále byl upozorněn na to, že neoprávněným odběrem elektřiny byla způsobena škoda provozovateli distribuční soustavy, kterou je povinen uhradit včetně nákladů souvisejících s neoprávněným odběrem, a že náhrada škody mu bude za dobu trvání neoprávněného odběru elektřiny stanovena dle vyhl.č. 82/2011 Sb. Toto oznámení převzala za Radima anonymizovano paní Seidelová, což stvrdila svým podpisem. Na oznámení je uvedeno přerušení dodávky elektřiny s datem 05.09.2011, čas 12.25 hod., elektroměr výrobní číslo 11051902, stav 26983 kWh.

Návrh žalobce na provedení důkazu výslechem svědkyně družky dlužníka Zdeňky Seidlové, výslechem svědka souseda dlužníka-pana Bieliga, odborným vyjádřením Energetického regulačního ústavu ke správnosti vyúčtování neoprávněného odběru elektrické energie a dalšími záznamy z informačního systému SAP soud zamítl pro nadbytečnost (relevantní skutková tvrzení byla provedenými důkazy prokázána a skutkový základ sporu byl tak zcela zjištěn).

Po takto provedeném dokazování soud dospěl k následujícímu skutkovému závěru. Mezi provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. zastoupeným na základě smlouvy o poskytování služeb ze dne 29.08.2005 společností ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. a dlužníkem Radimem Závodným byla uzavřena smlouva o připojení odběrného místa zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí, a dále mezi obchodníkem ČEZ Prodej, s.r.o. a dlužníkem téhož dne smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí na odběrné místo Ostrava,Velichova 640/15 (nebylo sporné a soud vzal za prokázáno z uvedených smluv). Dne 08.01.2010 měla být na základě pracovního příkazu v odběrném místě dlužníka přerušena dodávka elektřiny z důvodu neplnění smluvených platebních povinností, konkrétně se jednalo o platby za odběr elektřiny, zálohy a smluvní pokutu celkem ve výši 20.965,-Kč (vzal soud za prokázáno z výzvy ke zpřístupnění odběrného místa a upomínky ze dne 25.09.2009). Ke zpřístupnění odběrného místa Radimem Závodným nedošlo, a to ani po zaslání výzvy ke zpřístupnění odběrného místa ze dne 07.12.2009 a nedošlo ani k úhradě dluhu, z toho důvodu odstoupil obchodník ČEZ Prodej, s.r.o. zastoupený na základě plné moci (ze dne 01.06.2007) ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. dopisem ze dne 07.12.2009 ke dni 08.01.2010 od smlouvy o dodávce elektřiny. Toto odstoupení, jak plyne z dodejky, se prokazatelně dostalo do sféry dispozice dlužníka, neboť ten si dle poštovní zprávy zásilku nevyzvedl v úložní době. K odběru elektrické energie docházelo i po datu ukončení smlouvy a k jeho zamezení došlo až dne 30.03.2011 technickým zajištěním

ICM R z odběrného místa souseda dlužníka pana Bieliga, neboť u něj byla osazena společná HDS (i pro odběrné místo dlužníka) a v ní byl další odběr do domu Radima anonymizovano znemožněn (vzal soud za prokázáno ze záznamu DVD, výpovědí svědků Tomáše Balona a Vladimíra Gelnara, dále z listin-výpisů ze systému SAP). Svědci naprosto věrohodným způsobem popsali průběh kontrol odběrného místa včetně jeho zpřístupnění a uvedli stav elektrické energie k datu demontáže elektroměru. Pokud jde o dobu, kdy se žalobce pokoušel o zpřístupnění odběrného místa, pak žalobce prokázal (výpověďmi svědků, listinami-výpisy ze systému SAP i záznamy DVD), že se o zpřístupnění odběrného místa a demontáž elektroměru dlužníka pokoušel opakovaně a dlouhodobě minimálně od doby 03.11.2009. Neoprávněný odběr elektrické energie ze strany dlužníka v jeho odběrném místě do 30.03.2011 byl prokázán výpovědí svědků Tomáše Balona a Vladimíra Gelnara, a dále záznamy DVD, stejnými důkazy bylo prokázáno tvrzení žalobce, že odběrné místo se podařilo zpřístupnit až 05.09.2011 družkou dlužníka paní Seidlovou, kdy elektroměr byl v odběrném místě připojen znovu pod napětí, aby byl zjištěn jeho stav, a poté byl demontován a předán autorizovanému středisku. Stav elektroměru výrobní číslo 11051902 činil k datu demontáže 26983 kWh (je zachyceno na záznamu DVD ze dne 05.09.2011). O výsledku kontroly odběrného místa a přerušení dodávky elektřiny v odběrném místě Radima anonymizovano dne 05.09.2011 byl sepsán záznam svědkem Vladimírem Gelnarem za účasti Tomáše Balona, je zde zachycen průběh kontroly, stav elektroměru, tak jak byl zjištěn na místě. Z oznámení o výsledku kontroly odběrného místa jakož i záznamů DVD z 05.09.2011 je rovněž patrné, že se kontroly účastnila družka Radima anonymizovano , která na oznámení potvrdila, že listinu pro Radima anonymizovano převzala a na záznamu DVD uvedla, že elektřina byla skutečně odebírána. Průběh kontroly a popis neoprávněného odběru je rovněž zachycen v protokolu o neoprávněném odběru elektřiny ze dne 06.09.2011, který vyhotovil svědek Vladimír Gelnar a podepsala jej zúčastněná osoba svědek Tomáš Balon. Dlužník dle výpisu z technologického centra MV ČR má do 07.01.2009 až dosud evidován trvalý pobyt na adrese odběrného místa. Náhrada škody byla žalobcem vypočtena z rozdílu mezi odhadnutým stavem na elektroměru při ukončení smlouvy-9000 kWh a stavu zjištěném při demontáži elektroměru-26983 kWh (vzal soud za prokázáno z předložených faktur a listiny nazvané jako stanovení celkové náhrady škody). Odhad elektroměru při ukončení smlouvy provedl žalobce podle předchozích spotřeb za období od 31.07.2008 do 29.07.2009 (viz faktura ze dne 30.07.2009). Žalobce dlužníkovi doúčtoval 17983 kWh, přičemž cenu stanovil podle vyhlášky č. 82/2011 Sb. vycházeje z cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. V roce zjištění neoprávněného odběru činila tato cena 5,767308 Kč za kWh (nebylo sporné). Na celkovou částku 107.347,-Kč byla vystavena žalobcem faktura č. 9126507214 s datem splatnosti 28.09.2011, kterou dlužník Radim Závodný nezaplatil (nebylo sporné), přičemž předmětem tohoto řízení je pouze určení částky 103.713,-Kč (nároku z titulu náhrady škody za neoprávněný odběr elektřiny) jako rozdílu mezi celkovou vypočtenou škodou 107.347,-Kč a částkou ve výši 3.634,-Kč (nároku z titulu nákladů souvisejících se zjištěním neoprávněného odběru), neboť insolvenční správkyně popřela pohledávku pouze v rozsahu 103.713,-Kč.

V tomto řízení bylo pro posouzení důvodnosti žalobcova nároku zejména významné, zda žalobce platně a účinně od smlouvy o dodávce elektřiny odstoupil, přičemž soud v tomto směru vyšel ze zjištění, že tomu tak bylo, neboť žalobce prokázal, že dne 07.12.2009 zastoupený společností ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. na základě plné moci tento úkon učinil, písemnost zaslal dlužníkovi doporučeně na adresu odběrného místa (shodnou s trvalým pobytem) a tato listina se dostala do sféry dispozice dlužníka. Tvrzená skutečnost, že to byl

ICM R dlužník, kdo neoprávněně elektřinu odebíral, byla rovněž bez jakýchkoliv pochybností prokázána.

Základní práva a povinnosti stran (žalobce a dlužníka) v jejich vztahu, jenž byl založen smlouvou o dodávce elektřiny, jsou kromě smluvního ujednání-upraveny zvláštním právním předpisem, který je ve vztahu k občanskému zákoníku normou speciální a který obsahuje i úpravu náhrady škody za neoprávněný odběr elektřiny, proto je třeba z tohoto zvláštního právního předpisu vycházet, a teprve neobsahuje-li zvláštní právní úprava řešení určitých otázek-lze aplikovat předpis obecný (obdobně srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 14. 12. 2005, sp. zn. 25 Cdo 916/2005, uveřejněné v Souboru civilních rozhodnutí NS ČR C. H. BECK pod C 4024 a rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2006, sp. zn. 25 Cdo 2768/2004, uveřejněný v Souboru civilních rozhodnutí NS ČR C. H. BECK pod C 4271 a dále na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz ).

Podle § 51 odst. 1 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, je neoprávněným odběrem elektřiny z elektrizační soustavy odběr bez uzavřené smlouvy, jejímž předmětem byla dodávka elektřiny. Jedná se o speciální úpravu majetkových důsledků (majetkových sankcí) v případě protiprávního úkonu odběratele elektrické energie. Tato úprava je společná jak pro oblast občanskoprávních, tak i pro oblast obchodních závazkových vztahů, přičemž je založena na absolutní odpovědnosti odběratele v případě neoprávněného odběru (odpovědnost za neoprávněný odběr elektřiny je zákonem konstruována na objektivním principu, odběratel nese odpovědnost bez ohledu na zavinění, které se předpokládá).

V daném případě soud po provedeném dokazování dospěl k závěru, že žalobce neporušil prevenční povinnost předcházení škodám, neboť se o zpřístupnění elektroměru pokoušel dlouhodobě a opakovaně, naopak to byl dlužník, který porušil své zákonné povinnosti, nerespektoval ukončení smlouvy, elektřinu bez smlouvy odebíral, pročež za její odběr nezaplatil. Jednání dlužníka tak bylo bezprostředním důvodem vzniku škody provozovatele distribuční soustavy-žalobce v řetězci příčin a následků a dle přesvědčení soudu je dána příčinná souvislost mezi porušením povinnosti dlužníka a vzniklou škodou.

Za stavu, kdy byl v řízení prokázán neoprávněný odběr elektřiny dlužníkem a byla tak naplněna skutková podstata neoprávněného odběru podle § 51 odst. 1 písm a) zákona č. 458/200 Sb. tj. odběr elektřiny bez smlouvy, základ nároku dodavatele proti jeho odběrateli na náhradu škody za neoprávněný odběr elektřiny i jeho výše se řídí podle zvláštních právních předpisů, kterými jsou zákon č. 458/2000 Sb. a vyhlášky jej provádějící. V daném případě byla náhrada stanovena podle prováděcího předpisu platného a účinného v době neoprávněného odběru, konkrétně dle ustanovení §§ 9-11 vyhlášky č. 82/2011 Sb. o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru.

Žalobce tedy má podle hmotného práva pohledávku, jejíhož určení se v tomto řízení domáhá. I když soud po provedeném dokazování nemá pochybnost o správnosti výpočtu neoprávněně odebrané elektřiny, považuje za nutné zdůraznit, že v dané věci se mohl zabývat věcně pouze základem nároku a nikoliv jeho výší (viz závěry Nejvyššího soudu vyslovené v jeho rozhodnutí ze dne 24.5.2001, sp. zn. 32 Cdo 1726/98, publikovaném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9-10, ročník 2002 pod č. 76/2002, nebo v rozhodnutí ze dne 28.4.2010, sp. zn. 29 Cdo 1003/2008), protože žalovaná (posuzováno dle obsahu

ICM R popěrného úkonu) popřela pouze pravost pohledávky žalobce, jakožto nároku přihlášeného z titulu náhrady škody za neoprávněný odběr elekřiny ve výši 103.713,-Kč.

Soud proto z výše rozebraných důvodů žalobě vyhověl.

Pokud jde o výrok o nákladech řízení, ten je odůvodněn ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. a skutečností, že úspěšnému žalobci náhradu nákladů řízení přiznat nelze, a to pro nákladovou imunitu insolvenční správkyně (§ 202 odst. 1 IZ). Jelikož podmínky pro aplikaci ust. § 202 odst. 2 IZ shledány nebyly, rozhodl soud tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, písemně, dvojmo.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné soudní rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Ostravě dne 23.09.2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Zuzana Melšová, v. r. Martina Navrátilová samosoudkyně

ICM R