14 ICm 3294/2013
Jednací číslo: 14 ICm 3294/2013-50 (KSOS 14 INS 4646/2008)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZS UDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Bartoszovou, Ph.D. ve věci žalobkyně JUDr. Evy Janíkové, se sídlem Farní 19, 738 01 Frýdek-Místek, insolvenční správkyně dlužníka STAVOKOMP, stavební a.s., se sídlem Karviná-Hranice, Rudé armády 2001/30a, PSČ 733 01, IČ: 25826379, proti žalované RNDr. Nataše anonymizovano , anonymizovano , bytem Horní Těrlicko 752, PSČ 735 42, zastoupené JUDr. Bohuslavem Heczkem, advokátem, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38, PSČ 702 00, o určení neúčinnosti právního úkonu

takto:

I. Žaloba na určení, že smlouva o zúžení společného jmění manželů uzavřená dne 20.04.2012 mezi žalovanou RNDr. Natašou anonymizovano , anonymizovano a manželem žalované Ing. Milanem anonymizovano , nar. 21.06.1964, je vůči žalobkyni neúčinným právním úkonem, s e z a m í t á .

II. Žalobkyně j e p o v i n n a zaplatit žalované na náhradu nákladů řízení částku 8.652,-Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku k rukám advokáta JUDr. Bohuslava Heczka.

Od ůvo d ně n í:

Žalobou doručenou soudu dne 27.03.2013, ve znění opravy v označení žalobkyně (čl. 24) a další opravy v označení žalobkyně u jednání dne 15.07.2015, se žalobkyně domáhala proti žalované určení, že právní úkon smlouva o zúžení společného jmění manželů ze dne 20.04.2012 uzavřená mezi žalovanou a manželem žalované je vůči žalobkyni právně neúčinná. Žalobu odůvodnila tím, že usnesením Krajského soudu v Ostravě sp. zn. KSOS 14 INS 4646/2008 ze dne 13.02.2009 bylo rozhodnuto o úpadku společnosti STAVOKOMP, stavební a.s., se sídlem Karviná-Hranice, Rudé armády 2001/30a, PSČ 73301, IČ: 25826379 (dále také jen dlužník ) a na její majetek byl prohlášen konkurs. Insolvenčním správcem byl ustanoven Ing. Jaromír Vaněk. Usnesením ze dne 29.10.2009 č.j. KSOS 14 INS 4646/2008-B-55 byla ustanovena zvláštním insolvenčním správcem JUDr. Eva Janíková, a to pro problematiku všech soudních sporů vyvolaných insolvenčním řízením a vymáháním pohledávek. Z účetních dokladů dlužníka bylo zjištěno, že Ing. Milan anonymizovano , nar. 21.06.1964 (manžel žalované) vybral neoprávněně z účtu dlužníka částku 1.000.000,-Kč dne 06.10.2008, částku 1.000.000,-Kč dne 10.10.2008, částku 50.000,-Kč dne 19.12.2008 a částku 100.000,-Kč dne 05.02.2009. Ing. anonymizovano uskutečnil shora uvedené výběry z bankovních účtů dlužníka na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti STAVOKOMP, stavební a.s. uskutečněné dne 30.09.2008, kdy jako jediný akcionář schválil pro sebe jako člena představenstva odměnu za výsledky v první polovině roku 2008, a to ve výši celkem 2.150.000,-Kč. Žalobkyně se (v řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 14 Cm 9/2009) domáhá po manželovi žalované navrácení částky 2.150.000,-Kč zpět do majetkové podstaty dlužníka z důvodu, že výběry výše uvedených částek jsou vůči dlužníkovi neúčinnými právními úkony. Dne 21.02.2013 se žalobkyně z výpisu z příslušného LV dozvěděla, že manžel žalované smlouvou o zúžení společného jmění manželů ze dne 20.04.2012 převedl na žalovanou veškeré nemovitosti, a to budovu čp. 752-rodinný dům stojící na pozemku parc. č. 2183, pozemek parc. č. 2183-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 288 m2, pozemek parc. č. 2184 -orná půda o výměře 897 m2 a pozemek parc. č. 2181/2-ostatní plocha o výměře 32 m2, to vše zapsáno na LV č. 1607 pro k.ú. Horní Těrlicko, obec Těrlicko u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Havířov (dále také jen předmětné nemovitosti ). Tímto právním úkonem manžel žalované zcela záměrně zmenšil svou majetkovou sféru a ohrozil uspokojení pohledávky žalobkyně. Jedná se tedy o zkracující úkon, jehož jediným účelem je zamezit uspokojení pohledávky žalobkyně za manželem žalované. Dle § 42a občanského zákoníku se může věřitel domáhat toho, aby soud určil, že dlužníkovy právní úkony, pokud zkracují uspokojení jeho vymahatelné pohledávky, jsou vůči němu právně neúčinné. Právo odporovat právním úkonům lze uplatnit vůči osobě, v jejíž prospěch byl právní úkon učiněn, nebo které vznikl z odporovatelného úkonu dlužníka prospěch.

ICM R

U jednání zástupce žalobkyně uvedl, že se v průběhu jiného řízení, které je vedeno u zdejšího soudu pod sp. zn. 14 Cm 9/2009, žalobkyně dozvěděla o tom, že žalovaná chce prodat předmětné nemovitosti, a proto podala návrh na předběžné opatření, které však bylo následně odvolacím soudem zrušeno a byla podána tato žaloba. Dále uvedl, že než se stane předmětná pohledávka žalobkyně vymahatelnou, mohla by v mezidobí žalovaná nakládat s předmětnými nemovitostmi, přičemž žalobkyně má v úmyslu nechat zapsat do katastru nemovitostí poznámku o vedení tohoto sporu, což by mělo vliv na posuzování dobré víry případného nabyvatele předmětných nemovitostí. Z toho důvodu navrhl zástupce žalobkyně přerušení tohoto řízení až do skončení řízení vedeného u zdejšího soudu pod sp. zn. 14 Cm 9/2009. Zástupce žalobkyně dále uvedl, že mu není známo, zda žalovaná poté, co bylo zrušeno předběžné opatření, učinila nějaký další pokus o převod předmětných nemovitostí, avšak v katastru nemovitostí je stále vyznačeno výlučné vlastnické právo žalované k těmto nemovitostem. V mezidobí byly u předmětných nemovitostí provedeny zápisy exekutorského zástavního práva a exekučního příkazu k prodeji nemovitostí. V současné době je v katastru nemovitostí vyznačen pouze zápis zástavního práva smluvního.

Zástupce žalobkyně dále u jednání s ohledem na to, že usnesení o ustanovení žalobkyně insolvenční správkyní již nabylo právní moci, opravil označení žalobkyně JUDr. Evy Janíkové tak, že se nejedná o zvláštní insolvenční správkyni, ale o insolvenční správkyni dlužníka STAVOKOMP, stavební a.s.

Žalovaná ve vyjádření k žalobě ze dne 30.05.2014 uvedla, že v dané věci nejsou splněny základní zákonné podmínky pro vyhovění určovací žalobě, neboť žalobkyně není v postavení věřitele s vymahatelnou pohledávkou, neboť řízení vedené pod sp. zn. 14 Cm 9/2009 nebylo dosud pravomocně ukončeno. Navíc žalobou napadený právní úkon nezkracuje případné uspokojení pohledávky žalobkyně i při splnění zákonných podmínek, a to s odkazem na § 42 odst. 1 exekučního řádu, jelikož případnou exekucí lze postihnout i majetek, který byl v SJM manželů a poté byl předmětem zúžení dle smlouvy ze dne 20.04.2012.

U jednání zástupce žalované uvedl, že s ohledem na rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 1154/2012 je zřejmé, že nemůže být vyhověno žalobě na neúčinnost dle § 42a občanského zákoníku, když k bezúčinnosti napadeného právního úkonu, tedy smlouvy o zúžení SJM, došlo již ze zákona. Dále uvedl, že žalovaná nemá žádný zájem prodat předmětné nemovitosti, když v tomto domě bydlí s manželem a s nezletilou dcerou. Žalovaná neučinila doposud žádný pokus o prodej nemovitostí a navíc poznámka spornosti v katastru nemovitostí mohla být učiněna již od samého počátku, tedy již před 2-3 lety, resp. již v roce 2009, kdy byl zahájen spor ve věci manžela žalované vedený u zdejšího soudu pod sp. zn. 14 Cm 9/2009. Tedy má za to, že na straně žalobkyně není naléhavý právní zájem na požadovaném určení. Dále uvedl, že řízení ve věci vedené pod sp. zn. 14 Cm 9/2009 dosud skončeno nebylo a spis se nachází u znalce, kterému byla prodloužena lhůta k vyhotovení znaleckého posudku.

Věcná příslušnost Krajského soudu v Ostravě, u kterého probíhá insolvenční řízení ve věci dlužníka STAVOKOMP, stavební a.s., byla v dané věci založena usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15.08.2013, které nabylo právní moci dne 28.08.2013 a kterým bylo rozhodnuto o tom, že k projednání a rozhodnutí věci v 1. stupni jsou příslušné krajské soudy a

ICM R věc byla postoupena k dalšímu řízení Krajskému soudu v Ostravě. Tímto rozhodnutím jsou ve smyslu § 104a odst. 7 o.s.ř. účastníci řízení i soudy vázány.

Z obsahu insolvenčního spisu Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. KSOS 14 INS 4646/2008 soud zjistil, že:

-usnesením ze dne 13.02.2009 byl zjištěn úpadek dlužníka STAVOKOMP, stavební a.s., se sídlem Karviná-Hranice, Rudé armády 2001/30a, PSČ 73301, IČ: 25826379 a na jeho majetek byl prohlášen konkurs; insolvenčním správcem byl ustanoven Ing. Jaromír Vaněk, se sídlem Poděbradova 27, Moravská Ostrava;

-usnesením ze dne 29.10.2009 byla JUDr. Eva Janíková ustanovena zvláštním insolvenčním správcem, a to pro problematiku všech soudních sporů vyvolaných tímto insolvenčním řízením a k vymáhání pohledávek;

-usnesením ze dne 18.03.2015, které nabylo právní moci dne 08.04.2015, byl insolvenční správce Ing. Jaromír Vaněk zproštěn funkce a insolvenční správkyní byla ustanovena JUDr. Eva Janíková, advokátka, se sídlem Farní 19, Frýdek-Místek;

-insolvenční řízení nebylo dosud skončeno.

Soud provedl dokazování dalšími listinnými důkazy, ze kterých zjistil a vzal za prokázáno:

-z výpisu z katastru nemovitostí prokazujícího stav evidovaný k datu 16.01.2015, že na LV č. 1607 pro katastrální území Horní Těrlicko, obec Těrlicko je u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Havířov zapsáno vlastnické právo žalované k nemovitostem, a to k pozemku parc. č. 2183-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 288 m2, jehož součástí je budova čp. 752-rodinný dům, pozemku parc. č. 2184-orná půda o výměře 897 m2 a pozemku parc. č. 2181/2-ostatní plocha o výměře 32 m2, přičemž jako nabývací titul je uvedena smlouva o zúžení SJM ze dne 20.04.2012 s právními účinky vkladu práva ke dni 30.04.2012; v oddíle C (omezení vlastnického práva) je zapsáno a) zástavní právo exekutorské k zajištění pohledávky ve výši 1.678.477,59 Kč s příslušenstvím na základě exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitostech ze dne 18.09.2013, b) zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky z hypotečního úvěru ve výši 3.000.000,-Kč a příslušenství vyplývající ze smlouvy o poskytnutí úvěru ze dne 08.03.2006, c) exekuční příkaz k prodeji nemovitostí (povinný Ing. Milan anonymizovano ) na základě exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí ze dne 18.09.2013, d) nařízení předběžného opatření na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 01.03.2013; obě strany přitom učinily u jednání nesporným, že v současné době je v oddíle C zapsáno pouze zástavní právo smluvní;

-z notářského zápisu ze dne 20.04.2012 sepsaného JUDr. Jarmilou Valigurovou, notářkou, že žalovaná RNDr. Nataša anonymizovano a Ing. Milan anonymizovano , jako

ICM R

manželé, kteří uzavřeli manželství dne 28.10.1989 a jejichž manželství ke dni uzavření smlouvy trvá, uzavřeli smlouvu o zúžení zákonem stanoveného rozsahu SJM dle § 143a občanského zákoníku a dohodu o užívání, na základě které žalovaná ze SJM nabyla do výlučného vlastnictví mj. předmětné nemovitosti zapsané na LV 1607 v k.ú. Horní Těrlicko a závazek vyplývající ze smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru ze dne 08.03.2006, přičemž manželé se dohodli, že po sobě nepožadují žádné plnění z takto uzavřené smlouvy a dále se dohodli, že manžel žalované bude mít nadále právo bezplatného doživotního užívání předmětných nemovitostí; právní účinky vkladu do katastru nemovitostí vznikly ke dni 30.04.2012;

-z inzerátu (aktualizovaného k datu 22.02.2013) uveřejněného na SReality.cz, že předmětem nabídky k prodeji je rodinný dům 6+1 s dvojgaráží v Horním Těrlicku s plochou pozemku 1184 m2 a plochou zahrady 897 m2; (zástupce žalobkyně u jednání uvedl, že v inzerátu je uvedena plocha pozemku 1184 m2, přičemž součet zastavěné plochy a orné půdy dle výpisu z KN činí 1185 m2 a předmětný inzerát se tedy skutečně týká předmětného domu č.p. 752 v Horním Těrlicku; zástupce žalované učinil u jednání sporným, že předmětný inzerát se týká prodeje právě domu č.p. 752 v Horním Těrlicku);

-z rozsudku Krajského soudu v Ostravě č.j. 14 Cm 9/2009-43 ze dne 05.04.2011, že soud rozhodl o odpůrčí žalobě žalobce Ing. Jaromíra Vaňka, insolvenčního správce dlužníka STAVOKOMP, stavební a.s. a zvláštní insolvenční správkyně JUDr. Evy Janíkové proti žalovanému Ing. Milanu anonymizovano , nar. 21.06.1964, bytem Horní Těrlicko 752 tak, že určil, že právní úkon rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti uskutečněné dne 30.09.2008 učiněný žalovaným jako jediným akcionářem dlužníka, kterým schválil odměnu pro člena představenstva Ing. Milana anonymizovano za výsledky v 1. polovině roku 2008, a to ve výši 2.150.000,-Kč, je vůči věřitelům v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 14 INS 4646/2008 právně neúčinný (výrok I.); určil, že právní úkony žalovaného, kterými vybral z účtu dlužníka dne 19.12.2008 částku 50.000,-Kč a dne 05.02.2009 částku 100.000,-Kč jsou vůči věřitelům v insolvenčním řízení dlužníka právně neúčinné (výrok II.) a výrokem III. rozhodl o povinnosti žalovaného vydat do majetkové podstaty dlužníka částku 2.150.000,-Kč;

-z usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. 17 Cmo 17/2011-106 ze dne 13.02.2013, že odvolací soud rozsudek shora citovaný zrušil a věc vrátil soudu 1. stupně k dalšímu řízení;

-z usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. 17 Cmo 17/2011-132 ze dne 27.06.2013, že usnesení soudu 1. stupně, kterým uložil žalovanému Ing. Milanu anonymizovano a RNDr. Nataši anonymizovano , anonymizovano , bytem Horní Těrlicko 752 povinnost zdržet se nakládání s majetkem, pokud jde o právní úkon spočívající v prodeji, výměně, pronájmu, vkladu, zastavení nebo jiném převodu nebo zatížení nemovitostí, a to s budovou čp. 752-rodinný dům na pozemku parc. č. 2183, pozemkem parc. č. 2183-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 288 m2, s pozemkem parc. č. 2184- orná půda o výměře 897 m2 a s pozemkem parc. č. 2181/2-ostatní plocha o výměře

ICM R

32 m2, odvolací soud změnil tak, že návrh žalobkyně JUDr. Evy Janíkové na nařízení předběžného opatření odmítl z důvodu, že žalobkyně ve smyslu § 75b odst. 1 o.s.ř. nesložila jistotu ve výši 10.000,-Kč.

Podle § 42a zákona č. 40/1964 Sb. ve znění účinném do 31.12.2013 (dále jen občanský zákoník ) věřitel se může domáhat, aby soud určil, že dlužníkovy právní úkony, pokud zkracují uspokojení jeho vymahatelné pohledávky, jsou vůči němu právně neúčinné. Toto právo má věřitel i tehdy, je-li nárok proti dlužníkovi z jeho odporovatelného úkonu již vymahatelný anebo byl-li již uspokojen (odst. 1). Odporovat je možné právním úkonům, které dlužník učinil v posledních třech letech v úmyslu zkrátit své věřitele, musel-li být tento úmysl druhé straně znám a právním úkonům, kterými byli věřitelé dlužníka zkráceni a k nimž došlo v posledních třech letech mezi dlužníkem a osobami jemu blízkými (§ 116, 117), nebo které dlužník učinil v uvedeném čase ve prospěch těchto osob, s výjimkou případu, když druhá strana tehdy dlužníkův úmysl zkrátit věřitele i při náležité pečlivosti nemohla poznat (odst. 2). Právo odporovat právním úkonům lze uplatnit vůči osobě, v jejíž prospěch byl právní úkon učiněn, nebo které vznikl z odporovatelného úkonu dlužníka prospěch (odst. 3). Právní úkon, kterému věřitel s úspěchem odporoval, je vůči němu neúčinný potud, že věřitel může požadovat uspokojení své pohledávky z toho, co odporovatelným právním úkonem ušlo z dlužníkova majetku; není-li to dobře možné, má právo na náhradu vůči tomu, kdo měl z tohoto úkonu prospěch (odst. 4).

Podle § 143a odst. 1 občanského zákoníku manželé mohou smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu rozšířit nebo zúžit stanovený rozsah společného jmění manželů. Takto mohou manželé změnit rozsah majetku a závazků nabytých či vzniklých v budoucnosti, ale i majetku a závazků, které již tvoří jejich společné jmění. Předmětem této smlouvy mohou být i jednotlivé majetkové hodnoty a závazky. Jestliže je předmětem smlouvy nemovitost, která již náleží do společného jmění manželů nebo do výlučného majetku jednoho z nich, nabývá smlouva účinnosti vkladem do katastru nemovitostí.

Podle § 143a odst. 4 občanského zákoníku manželé se mohou vůči jiné osobě na smlouvu uvedenou v předcházejících odstavcích odvolat jen tehdy, jestliže je jí obsah této smlouvy znám.

Je nesporným, že žalobkyně dosud nemá za manželem žalované Ing. Milanem anonymizovano vymahatelnou pohledávku, neboť řízení ve věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 14 Cm 9/2009 nebylo dosud skončeno. Z toho důvodu žalobkyně navrhla přerušení řízení do doby pravomocného ukončení tohoto řízení (sp. zn. 14 Cm 9/2009). Soud tento návrh žalobkyně zamítl, neboť dospěl k závěru, že i v případě, že by se pohledávky žalobkyně staly vymahatelnými na základě pravomocného rozhodnutí ve shora citovaném řízení, nemohla by být žalobkyně v tomto řízení úspěšná, a to z následujících důvodů. Pohledávky žalobkyně jako insolvenční správkyně dlužníka STAVOKOMP, stavební a.s. měly dle tvrzení žalobkyně vzniknout ve dnech 06.10.2008, 10.10.2008, 19.12.2008 a 05.02.2009, kdy měl Ing. Milan anonymizovano neoprávněně vybrat z účtu dlužníka částky 2 x 1.000.000,-Kč, 50.000,-Kč a 100.000,-Kč. Pohledávky žalobkyně jako insolvenční správkyně dlužníka tak vznikly ještě předtím, než Ing. Milan anonymizovano a žalovaná RNDr.

ICM R

Nataša anonymizovano uzavřeli smlouvu o zúžení SJM (dne 20.04.2012). Nemožnost manželů odvolat se vůči věřiteli podle ustanovení § 143a odst. 4 občanského zákoníku na smlouvu o zúžení společného jmění manželů, která byla mezi nimi uzavřena až poté, co věřiteli již vznikla jeho pohledávka (vůči jednomu z manželů), nezpůsobuje neplatnost smlouvy, ale jen její tzv. relativní bezúčinnost. Smlouva o zúžení společného jmění je nadále platným právním úkonem, avšak ve vztahu manželů vůči věřiteli se na smlouvu hledí tak, jako kdyby nenastaly její účinky, tj. jako kdyby nedošlo k zúžení dosavadního rozsahu společného jmění manželů.

Smyslem žaloby podle ustanovení § 42a občanského zákoníku (odpůrčí žaloby) je dosáhnout rozhodnutí soudu, kterým by bylo určeno, že je vůči němu neúčinný dlužníkem učiněný právní úkon. Rozhodnutí soudu, kterým bylo odpůrčí žalobě vyhověno, pak představuje podklad k tomu, že se věřitel může na základě titulu způsobilého k výkonu rozhodnutí (exekučního titulu), vydaného proti dlužníku, domáhat nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce) postižením toho, co odporovaným právním úkonem ušlo z dlužníkova majetku, a to vůči osobě, v jejíž prospěch byl právní úkon učiněn. V případě, že uspokojení věřitele z tohoto majetku není možné (např. osobě, v jejíž prospěch dlužník učinil odporovaný právní úkon, již takto nabyté majetkové hodnoty nepatří), může se věřitel-místo určení neúčinnosti právního úkonu-domáhat, aby mu ten, komu z odporovatelného právního úkonu dlužníka vznikl prospěch, vydal takto získané plnění (viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27.5.1999 sp. zn. 2 Cdon 1703/96, uveřejněný pod č. 26 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2000).

Soud dále odkazuje na právní závěry rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 09.05.2013, sp. zn. 21 Cdo 1154/2012 (a na obdobné závěry obsažené v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 26.06.2013, sp. zn. 21 Cdo 2833/2012 ve vztahu k dohodě o vypořádání SJM dle § 150 občanského zákoníku), že zatímco neúčinnost právního úkonu podle ustanovení § 42a občanského zákoníku je třeba uplatnit odpůrčí žalobou a dochází k ní teprve (až) na základě pravomocného rozhodnutí soudu, stav relativní bezúčinnosti smlouvy podle ustanovení § 143a odst. 4 občanského zákoníku nastává přímo ze zákona (ex lege). Vyplývá z toho (mimo jiné) to, že věřitel vymahatelné pohledávky, která mu vznikla vůči jednomu z manželů dříve, než manželi byla uzavřena (stala se mezi manželi účinnou) dohoda o zúžení jejich společného jmění, má právo ji vymoci na základě titulu pro výkon rozhodnutí (exekučního titulu) cestou výkonu rozhodnutí (exekuce) také z majetku, který (původně) patřil do společného jmění manželů a který na základě smlouvy o zúžení společného jmění připadl manželu dlužníka, aniž by bezúčinnost smlouvy podle ustanovení § 143a odst. 4 občanského zákoníku musela být (vůči manželu dlužníka) určena pravomocným soudním rozhodnutím. Na tuto úpravu pak navazuje právní úprava výkonu rozhodnutí (exekuce), kdy za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely nařízení výkonu rozhodnutí (pro účely exekuce) považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že byl smlouvou zúžen zákonem stanovený rozsah SJM (§ 262a odst. 1 větu druhá o.s.ř. a § 42 odst. 1 větu druhá exekučního řádu), při výkonu rozhodnutí (exekuci) se nepřihlíží ke smlouvě, kterou byl zúžen zákonem stanovený rozsah společného jmění o majetek, který patřil do společného jmění v době vzniku vymáhané pohledávky (§ 262a odst. 2 o.s.ř. a § 42 odst. 2 exekučního řádu), a smlouva o zúžení SJM vytváří právo k majetku, které nepřipouští výkon rozhodnutí (exekuci), jen tehdy, byl-li oprávněnému znám obsah smlouvy o zúžení společného jmění manželů v době vzniku vymáhané pohledávky (§ 267 odst. 2 písm. a)

ICM R o..s.ř.) a § 52 odst. 1 exekučního řádu. Žalobou podanou podle ustanovení § 42a občanského zákoníku tak nelze úspěšně odporovat dohodě o zúžení společného jmění manželů, jejíž právní bezúčinnost nastala podle ustanovení § 143a odst. 4 občanského zákoníku a určení právní bezúčinnosti smlouvy o zúžení společného jmění, která nastala podle ustanovení § 143a odst. 4 občanského zákoníku, je možné jen tehdy, je-li na takovém určení naléhavý právní zájem (§ 80 písm. c) o.s.ř. ve znění účinném do 31.12.2013).

Naléhavý právní zájem na určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není, je dán zejména tam, kde by bez tohoto určení bylo ohroženo právo žalobce, nebo kde by se bez tohoto určení jeho právní postavení stalo nejistým. Určovací žaloba podle § 80 písm. c) o. s. ř. (ve znění účinném do 31.12.2013), i ve znění účinném od 01.01.2014, je preventivního charakteru a má místo jednak tam, kde její pomocí lze eliminovat stav ohrožení práva či nejistoty v právním vztahu a k odpovídající nápravě nelze dospět jinak, jednak v případech, v nichž určovací žaloba účinněji než jiné právní prostředky vystihuje obsah a povahu příslušného právního vztahu a jejím prostřednictvím lze dosáhnout úpravy, tvořící určitý právní rámec, který je zárukou odvrácení budoucích sporů účastníků. Tyto funkce určovací žaloby korespondují právě s podmínkou naléhavého právního zájmu; nelze-li v konkrétním případě očekávat, že je určovací žaloba bude plnit, nebude ani naléhavý právní zájem na takovém určení.

Samosoudkyně při jednání poučila zástupce žalobkyně dle § 118a odst. 2 o.s.ř. o tom, že věc je možné po právní zástupce posoudit jinak, a to jako právní bezúčinnost ze zákona dle § 143a odst. 4 občanského zákoníku ve znění účinném do 31.12.2013 a nechť proto doplní, jaký naléhavý právní zájem má na určení bezúčinnosti smlouvy o zúžení SJM s poučením, že v opačném případě neunese v tomto směru břemeno tvrzení. Zástupce žalobkyně po poučení shora uvedl, že naléhavý právní zájem na požadovaném určení spatřuje v tom, že žalobkyně má v úmyslu nechat vyznačit do katastru nemovitostí poznámku o vedení tohoto řízení, což do budoucna vylučuje možnost třetích osob dovolávat se dobré víry v případě převodu těchto nemovitostí a pokud by tato žaloba byla zamítnuta, pak je zde důvodná obava, že nemovitosti budou ze strany žalované převedeny, o což se již žalovaná v jednom případě pokusila a tím dojde ke zkrácení věřitelů v insolvenčním řízení dlužníka STAVOKOMP, stavební a.s., když žalobkyně doposud nemá ve vztahu k tvrzeným pohledávkám za manželem žalované vykonatelné rozhodnutí.

Soud dospěl k závěru, že ve skutečnostech tvrzených žalobkyní nelze spatřovat naléhavý právní zájem na požadovaném určení neúčinnosti smlouvy o zúžení SJM. I v případě, že by bylo prokázáno, že se inzerát předložený žalobkyní týká nemovitostí žalované, které byly předmětem smlouvy o zúžení SJM a tedy by bylo prokázáno, že se žalovaná v průběhu řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 14 Cm 9/2009 pokusila prodat předmětné nemovitosti (toto tvrzení žalobce učinil zástupce žalované sporným a soud k tomuto tvrzení žalobkyně dokazování výslechem žalované pro nadbytečnost neprováděl), z těchto tvrzených skutečností nevyplývá naléhavý právní zájem na požadovaném určení, neboť žalobkyně doposud nepožádala příslušný katastrální úřad o vyznačení poznámky o vedení tohoto sporu, ačkoli žaloba v této věci byla doručena soudu dne 02.10.2013 a žalobkyně nemá poznatky o tom, že by se žalovaná od roku 2013 doposud pokusila opakovaně o prodej předmětných nemovitostí, ve kterých žije i se svou rodinou.

ICM R

Nadto žalovaná je doposud zapsána v katastru nemovitostí jako výlučný vlastník předmětných nemovitostí. Žalobkyně dosud není ani v postavení věřitele s vymahatelnou pohledávkou za manželem žalované-Ing. Milanem anonymizovano , neboť řízení shora citované sp. zn. 14 Cm 9/2009 dosud nebylo pravomocně ukončeno. Vzhledem k tomu, že žaloba nemůže být ze shora uvedených důvodů úspěšná ani v případě, že by se pohledávky žalobkyně jako insolvenční správkyně dlužníka STAVOKOMP, stavební a.s. za Ing. Milanem anonymizovano staly vymahatelnými, soud nevyhověl návrhu žalobkyně na přerušení řízení, stejně jako návrhu žalobkyně na doplnění dokazování výslechem žalované (k tvrzení žalobkyně, že se žalovaná v minulosti pokusila prodat předmětné nemovitosti, a to za situace, kdy zástupce žalované toto tvrzení učinil sporným) a žalobu jako nedůvodnou zamítl.

Podle § 163 IZ o nákladech incidenčního sporu a jejich náhradě rozhodne insolvenční soud v rozhodnutí o incidenčním sporu, a to podle ustanovení občanského soudního řádu, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Náhrada nákladů incidenčního sporu je zvláštní pohledávkou, na kterou se nevztahuje § 170 písm. f).

Podle § 142 odst. 1 o.s.ř. účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl.

Žalovaná byla v řízení zcela úspěšná a má tak právo na náhradu nákladů dle § 142 odst. 1 o.s.ř., přičemž v řízení vznikly žalované náklady na její právní zastoupení advokátem. Zástupce žalované učinil v tomto řízení dva úkony právní služby (příprava a převzetí, účast u jednání dne 15.07.2015) ve smyslu § 11 odst. 1 vyhlášky č. 177/1996 Sb. (dále jen advokátní tarif ) a má tak nárok na odměnu ve výši 2 x 2.500,-Kč dle § 9 odst. 3 písm. a) ve spojení s § 7 bod 5 advokátního tarifu a dále má nárok na náhradu za promeškaný čas v souvislosti s poskytnutím právní služby ve výši 1/2 mimosmluvní odm při jednání ěny za účast (29.05.2015), které bylo odročeno bez projednání věci, tj. odměna celkem činí 6.250,-Kč. Dále má nárok na tři režijní paušály á 300,-Kč dle § 13 odst. 3 advokátního tarifu. Zástupce žalované je plátcem DPH a má tak dále nárok na náhradu za DPH ve výši 21 % z částky 7.150,-Kč, tj. ve výši 1.502,-Kč. Celkem tak náklady řízení žalované činí 8.652,-Kč a žalobkyně je povinna zaplatit tuto částku žalované k rukám advokáta JUDr. Bohuslava Heczka dle § 149 odst. 1 o.s.ř., a to ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku dle § 160 odst. 1 věta před středníkem o.s.ř.

Žalobkyně navrhla, aby v případě jejího neúspěchu nebyly žalované postupem dle § 150 o.s.ř. přiznány náklady řízení, a to s ohledem na okolnosti případu, neboť rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 1154/2012 bylo vydáno dne 09.05.2013 a žaloba v této věci byla podána ještě předtím, a to dne 26.03.2013 a tedy žalobkyni nemohly být známy právní závěry v tomto rozhodnutí uvedené a navíc je dle žalobkyně nutno přihlédnout k tomu, že jí byla zdejším soudem v rámci rozhodnutí o nařízení předběžného opatření uložena povinnost, aby byla podána žaloba ve lhůtě do 30 dnů.

Podle § 150 o.s.ř. jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele, nebo odmítne-li se účastník bez vážného důvodu zúčastnit prvního setkání s mediátorem nařízeného soudem, nemusí soud výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti přiznat. Ze znění tohoto

ICM R ustanovení vyplývá, že postup dle § 150 o.s.ř. přichází v úvahu pouze ve výjimečných případech z důvodů hodných zvláštního zřetele, přičemž při zkoumání, zda tu jsou takové důvody, soud přihlíží i k tomu, jak by se takové rozhodnutí dotklo majetkových poměrů oprávněného účastníka, tj. v tomto případě žalované. Soud v okolnostech, které vedly k soudnímu uplatnění nároku, tak jak je uvedla žalobkyně shora, nespatřuje důvod pro výjimečný postup dle § 150 o.s.ř., když navíc tento postup by se negativně projevil v majetkové sféře žalované, která pečuje o nezletilé dítě.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 22.07.2015

JUDr. Jitka Bartos zová, Ph.D., v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Taťána Václavková

ICM R